logo
logo bip
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 12 marca 2015 roku
BR.0002.1.2015
 
Protokół nr VI/2015
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 12 marca 2015 roku
 
VI sesja odbyła się 12 marca 2015 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1440.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W sprawie porządku obrad głos zabrała przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Andżelika Chojnacka, która zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 17 jako punkt 18 zagadnienia „Podjęcie uchwały w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie". Zaznaczyła, że Komisja dostrzegając trudną sytuację ekonomiczną większości gospodarstw rolnych, przygotowała projekt uchwały przyjmujący stanowisko w tej sprawie.
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
W związku z powyższym przewodniczący rady poinformował, że sesja przebiegała będzie według następującego porządku:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2014 roku.
8. Informacja o realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok.
9. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2014.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2014 roku.
11. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2014.
12. Sprawozdanie z realizacji projektu partnerskiego „MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2014 r.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej".
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015-2017".
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie.
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
20. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
21. Zamknięcie obrad.
 
W tym momencie na posiedzenie przybyli radni Marek Górczak i Zenon Paszek.
 
Punkt 3
Przyjecie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przewodniczący rady poinformował, że punkt 3. porządku posiedzenia dotyczy przyjęcia protokołu z V obrad Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół wyłożony był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję żaden z uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag do protokołu. 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z V sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za" przyjęła protokół nr V/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 22 stycznia 2015 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do realizacji punktu 4. porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Następnie o zabranie głosu poprosił starostę konińskiego Stanisława Bielika.
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Andżelika Chojnacka, natomiast na posiedzenie przybył radny Wiesław Bednarek.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik omówił sprawozdanie z działalności zarządu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ponadto dodał, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale aktualnie prowadzi sześć oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych, w tym cztery w Rychwale, a dwa w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Zgodnie z przepisami jeden oddział składa się z 2-4 dzieci. Poinformował, że w DPS w Ślesinie funkcjonuje gimnazjum z klasą przysposabiającą do pracy oraz klasa wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W związku z tym, że nieustannie przybywa dzieci w SOSW w Rychwale (obecnie przebywa ich tam 117) powstał pomysł jego rozbudowy. Można tego dokonać przy niedużych nakładach, rozbudowując obiekt kosztem łącznika pomiędzy znajdującymi się tam dwoma budynkami. W ten sposób powstałoby sześć nowych pomieszczeń. Starosta podkreślił, że subwencja oświatowa z przeznaczeniem dla SOSW w Rychwale w całości pokrywa koszty jego funkcjonowania, w przeciwieństwie do pozostałych szkół prowadzonych przez powiat. Obecnie ośrodek nie odmawia przyjęć dzieci niepełnosprawnych. Niekorzystna sytuacja lokalowa występuje również w DPS Ślesinie. Starosta uważa jednak, że problem ten można rozwiązać poprzez właściwą współpracę dyrektorów DPS w Ślesinie i SOSW w Rychwale.
Ponadto poinformował, że 23 stycznia br. odbyła się XVI Gala Powiatu Konińskiego, podczas której wręczono nagrody za działalność na rzecz powiatu konińskiego, za osiągnięcia ekonomiczne, za działalność kulturalną, sportową oraz społeczną. W starostwie powiatowym 28 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca Aglomeracji konińskiej, natomiast 17 marca br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego". 29 stycznia br. przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce, o łącznej wartości 112.650,00 zł. Stypendia otrzymało 22 uczniów ZSP w Kleczewie, 21 uczniów ZSEU w Żychlinie, 17 uczniów ZSP w Sompolnie, 6 uczniów SOSW w Rychwale oraz jeden student. Do 19 marca 2015 r. odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa w ZSEU w Żychlinie.
W powiecie konińskim rozpoczęła działalność Rada Pożytku Publicznego. Pierwsze jej posiedzenie odbyło się 9 lutego br., nastąpiło wówczas jej ukonstytuowanie. Przewodniczącym Rady Działalności Pożytku Publicznego został Andrzej Łącki z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, wiceprzewodniczącym rady - Ireneusz Ćwiek ze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie", natomiast sekretarzem -Izabela Polak z Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju. Ponadto w Radzie zasiada Michał Kałużny ze Związku Harcerstwa Polskiego, Mariusz Milżyński z Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, radni powiatu konińskiego Andrzej Nowak i Piotr Maciejewski a także desygnowani przez zarząd powiatu - wicestarosta koniński Władysław Kocaj oraz pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Dorota Sobieraj-Krawczyk.
W okresie międzysesyjnym odbyła się XVII Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi. Uczestniczyło w niej 9 gmin. Spartakiadę wygrała Gmina Kazimierz Biskupi, II miejsce zajęła Gmina Kleczew, natomiast III - Gmina Rychwał. Zwycięzcy z poszczególnych drużyn 8 marca br. wzięli udział w finale Wielkopolskiej Zimowej Spartakiady Mieszkańców Wsi, podczas której zajęli V miejsce.
Powiat koniński uczestniczył w Targach Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda", które odbyły się 12-15 lutego w Warszawie oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, trwających od 27 lutego do 1 marca.
W Restauracji Golinianka 3 marca 2015 r. odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Konińskiego. Głównym tematem poruszanym podczas forum był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także aktualna sytuacja w rolnictwie.
6 marca 2015 r. odbyło się spotkanie starosty konińskiego i prezydenta Konina z przedstawicielami Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Jego przedmiotem była dyskusja nad Obszarami Strategicznej Interwencji (OSI). Wśród zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego projektów największe szanse realizacji mają 3 z nich tj. „Tworzenie systemu kształcenia zgodnego z potrzebami lokalnymi rynku pracy", „Wzmocnienie zastosowania w Aglomeracji Konińskiej i harmonizacji referencyjnych baz danych oraz dokumentowania elektronicznych usług publicznych", który dotyczy głównie opracowania w wersji cyfrowej zasobu geodezyjnego w PODGiK oraz „Tworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej i budowa dróg rowerowych".
 
Radny Andrzej Nowak zapytał czy wspomniane przez starostę zadania polegające na rozbudowie SOSW w Rychwale oraz budowie Centrum Usług Społecznych traktowane są w sposób równy i priorytetowy. Zaznaczył, że Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna podobnie jak SOSW w Rychwale nie wymaga angażowania dodatkowych środków przez powiat. Podkreślił, że od 2016 roku placówka ta będzie realizowała bardzo dużo zadań wobec szkół powiatowych, a także wobec wszystkich gmin powiatu konińskiego. Zapytał, czy obecnie plany zarządu powiatu w tej kwestii sprecyzowane są bardziej niż jakiś czas temu.
 
Radny Andrzej Perkowski nawiązując do informacji na temat podjęcia przez zarząd powiatu uchwały dotyczącej ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Świętojańskiej, zapytał jaka jest jej cena wywoławcza.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik odpowiadając na pytanie radnego Andrzeja Nowaka poinformował, że nie ma obecnie decyzji w sprawie SOSW w Rychwale oraz Centrum Usług Społecznych. Uważa on jednak, że inwestycja w Rychwale jest łatwiejsza do realizacji z uwagi na niższy koszt. Podkreślił, że potrzeba poprawy warunków tego ośrodka jest bardzo duża. Nieustannie przybywa w nim liczba uczniów. Ponownie podkreślił, że subwencja oświatowa dla ośrodka w zupełności pokrywa koszty jego funkcjonowania. Powiat powinien zatem zadbać o rozwój tej placówki. Odnosząc się do kwestii Centrum Usług Społecznych zaznaczył, iż dostrzega trudne warunki pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, szczególnie w jej głównej siedzibie tj. w Ślesinie. Stwierdził jednak, że inwestycja ta wymaga zaangażowania dużo większych środków. Dodał, iż sprawa ta wymaga dyskusji.
 
Pani Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów odpowiadając na pytanie radnego Andrzeja Perkowskiego poinformowała, że Powiat Koniński już wcześniej podjął próbę sprzedaży wspomnianej nieruchomości. Zakończyła się ona jednak niepowodzeniem. Z uwagi na to, że odległość czasowa pomiędzy tymi przetargami była dłuższa niż 6 miesięcy wspomniane postępowanie nazywane jest nowym i określane jako pierwszy przetarg. Cena nieruchomości opiera się na operacie szacunkowym sporządzonym do pierwszego przetargu, kiedy to jej wartość została określona na kwotę 620.000,00 zł. W pierwszym przetargu cena wywoławcza wynosiła 650.000,00 zł natomiast obecnie cena ta równa jest wartości zawartej w operacie, czyli 620.000,00 zł. Cena wywoławcza nie jest mniejsza od wartości nieruchomości. Jeżeli jednak w pierwszym przetargu nieruchomość nie zostanie sprzedana, to w kolejnych istnieje możliwość obniżenia jej ceny.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Andrzej Nowak, który nawiązując do planowanej budowy drogi Wola Podłężna-Różopole, stwierdził, że pierwotny projekt tej inwestycji zakładał wykonanie lewoskrętu w miejscowości Grąblinek. Obecne plany natomiast prawdopodobnie nie przewidują tego lewoskrętu. Radny poprosił o takie zaplanowanie poszerzenia drogi, aby pozostała możliwość wyboru pomiędzy wykonaniem chodnika, a lewoskrętu, lub też obu tych wariantów. Zwrócił się także z prośbą, aby przed ostatecznym zatwierdzeniem projektu umożliwić wójtowi gminy wyrażenie swojej opinii w tej kwestii. Zaznaczył, że gmina, pomimo niewielkiej partycypacji w kosztach zadania, powinna mieć możliwość wglądu do dokumentów. Radny dodał, iż środki na realizację wskazanych przez niego potrzeb można uzyskać dokonując oszczędności na wykonaniu oświetlenia, którego gęstość w pierwotnym projekcie była dość duża.
Następnie zgłosił, iż na łuku drogi w miejscowości Izabelin, na wysokości posesji, wśród których znajduje się m.in. posesja sołtysa, znajduje się skarpa, z której grunt spłukiwany jest na drogę gminną, powodując jej zwężenie. Poprosił więc Zarząd Dróg Powiatowych o rozdzielenie odpowiedzialności za stan tej skarpy i ewentualne podjęcie działań w celu uniemożliwienia bądź zahamowania powyższego zjawiska.
 
Radna Anna Woźniak zwróciła się z prośbą o zamontowanie progów zwalniających prędkość na ulicy Stodolnej w Kleczewie. Wyjaśniła, że ulica ta jest wąska, natomiast kierowcy nie przestrzegają zasad ruchu drogowego i nie ograniczają prędkości. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla mieszkańców.
Następnie zgłosiła wniosek o wycinkę drzew wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sławoszewek w gminie Kleczew. Zaznaczyła, że drzewa te kolidują z liniami wysokiego napięcia, co również stanowi zagrożenie dla mieszkańców.
 
Radny Zenon Paszek zgłosił problemy dotyczące wyjazdu z drogi powiatowej na drogę nr 92 w miejscowości Barbarka, a także lewoskrętów z drogi krajowej na drogi powiatowe w miejscowości Barbarka i Spławie.
 
Radny Waldemar Marciniak podziękował staroście za interwencję w związku z jego wnioskiem zgłoszonym na ostatniej sesji, dotyczącym zmiany kategorii odcinka drogi Sompolno-Koło na drogę wojewódzką. Następnie zapytał czy w roku bieżącym planowany jest trzeci etap inwestycji na powyższej drodze.
 
Punkt 6
Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014.
 
Przystępując do realizacji 6 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014" wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Informacja, o której mowa, była przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez przewodniczącego Komisji Zbigniewa Klauze stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014". Powyższa informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Andrzej Nowak natomiast na posiedzenie wróciła radna Andżelika Chojnacka.
 
Punkt 7
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2014 roku.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2014 roku" wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez przewodniczącego Komisji Zbigniewa Klauze stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2014 roku". Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 8
Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok.
 
Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował radni otrzymali „Informację z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok".
Powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego Komisji Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok", która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Wiesław Bednarek, natomiast na posiedzenie wrócił radny Andrzej Nowak.
 
Punkt 9
Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2014.
 
Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że „Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2014" została radnym dostarczona.
Informacja ta była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą Komisji Marię Wróbel stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2014" stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10
Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2014 roku.
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2014 roku".
Powyższe sprawozdanie było omawiane przez Komisję Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie. Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą Komisji Marię Wróbel stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2014 roku". Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2014.
 
Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad tj. „Sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2014" przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowe sprawozdanie zostało dostarczone radnym wraz materiałami sesyjnymi.
Sprawozdanie to było rozpatrywane przez Komisję Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą Komisji Marię Wróbel stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2014". Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „MOGĘ RACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że „Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" radni otrzymali.
Powyższe sprawozdanie było omawiane przez Komisję Spraw Społecznych. Ponownie poprosił przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą Komisji Marię Wróbel stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji projektu systemowego „MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013", które stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2014 r.
 
Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2014 roku" zostało radnym dostarczone.
Sprawozdanie, o którym mowa, było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą Komisji Marię Wróbel stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2014 r.", stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 
Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński" wraz z materiałami sesyjnymi.
Powyższe sprawozdanie było rozpatrywane przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez wiceprzewodniczącego Komisji Andrzeja Nowaka stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński" stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej.
 
Przystępując obecnie do realizacji 15. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej" został radnym przekazany w materiałach sesyjnych.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie. Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez Mieczysława Andrzejewskiego - jej przewodniczącego stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Henryk Kryk.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej". W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr VI/30/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej" stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie przewodniczący rady ogłosił 10-minutową przerwę.
Po wznowieniu obrad na posiedzenie wrócił radny Wiesław Bednarek, natomiast posiedzenie opuścił radny Grzegorz Maciejewski.
 
Punkt 16
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015-2017.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady przystąpił do realizacji punktu 16. porządku obrad, który dotyczy podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015-2017". Poinformował, że stosowny projekt uchwały został przekazany jako materiał sesyjny wszystkim radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez przewodniczącego Komisji Zbigniewa Klauze stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie, zawarte w opinii, wnioski Komisji Prawa i Porządku Publicznego dotyczące:
1) wykreślenia z tytułu projektu uchwały wyrażenia „uchwalenia";
2) nadania właściwego brzmienia programu:
a) w tytule uchwały oraz w treści załącznika na stronie 5 tj. - „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015 - 2017";
b) w § 1 projektu uchwały i w tytule załącznika do uchwały tj. - "Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015 - 2017".
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku wnioski Komisji zostały przyjęte jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2017" wraz z przyjętymi poprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr VI/31/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2017" stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 17
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 
Przystępując do realizacji 17. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Treść skargi radni otrzymali w materiałach sesyjnych i stanowi ona załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący rady poinformował, że skarga była przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych, która po jej szczegółowej analizie i wyjaśnieniach złożonych przez dyrektor DPS w Ślesinie wypracowała projekt uchwały w omawianej sprawie. Projekt ten radni również otrzymali w materiałach sesyjnych.
Nadmienił, że projekt uchwały, zgodnie z wymogami Statutu, został skierowany do starosty konińskiego celem zaopiniowania przez zarząd powiatu. W związku z powyższym poprosił starostę o przedstawienie opinii Zarządu Powiatu Konińskiego w przedmiotowej sprawie.
 
Opinia zarządu powiatu przedstawiona przez jego przewodniczącego Stanisława Bielika stanowi załącznik nr 29 do niniejszego proptokołu.
 
Radny Andrzej Nowak poprosił o przedstawienie uzasadnienia dla - wskazanej w projekcie uchwały - opinii rady w sprawie rozpatrzenia skargi.
 
Przewodniczący rady zaznaczył, że stanowisko oraz opinię Komisja Spraw Społecznych zawarła w uzasadnieniu do projektu uchwały, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Następnie poprosił o zabranie głosu dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie Halinę Wójcik.
 
Pani Halina Wójcik - dyrektor Domu Pomocy w Ślesinie przedstawiła uzupełnienie do wyjasnień w sprawie skargi zgodnie z załącznikiem nr 30 do niniejszego protokołu.
 
Radny Andrej Nowak poprosił o wyjaśnienie zawartego w uzasadnieniu do projektu uchwały zapisu dotyczącego niemożności porównania ofert z powodu braku reprezentatywności leków w złożonych ofertach. Dodał, iż z przedstawionych wyjasnień pani dyrektor wynika, że lista leków w ofercie powinna zawierać kilkadziesiąt pozycji, natomiast podmiot skarżący w swojej ofercie przedstawił ich 20.
 
Pani Halina Wójcik - dyrektor Domu Pomocy Społęcznej w Ślesinie poinformowała, że DPS przeprowadził rozeznanie rynku dotyczące 20 leków, wśród których znajdowały się 3 o tzw. cenie urzedowej, czyli takiej samej we wszystkich aptekach. W ramach nadzoru i kontroli wewnętrzenj dyrektor dokonała analizy rachunków za grudzień i styczeń. Na jej podstawie uzała, że przy spektrum leków przyjmowanych przez mieszkańców DPS nie można na podstawie danej oferty wyłonić dostawcy leków. Pani dyrektor dostrzegła, że przy niższych cenach 20 leków wskazanych w ofercie, inne lekarstwa u danego dostawcy były w cenach dużo droższych. Zaznaczyła, że spektrum leków przyjmowanych przez mieszkańców DPS jest bardzo szerokie i zmienia się w zależności od konsultacji specjalistycznych oraz od zaordynowanych dawek. Problem polega również na tym, że przepisy prawa przewidują, iż w sytuacji kiedy mieszkaniec nie posiada środków na zakup leków, DPS musi wygospodarować je z własnego budżetu. Liczba mieszkańców, którym DPS jest zobowiązany wykupować leki, w porównaniu z rokiem 2013 wzrosła z 10 do 25. Pani dyrektor poszukiwała więc rozwiązań korzystnych zarówno dla budżetu DPS jak i dla środków mieszkańców.
 
Radny Andrzej Nowak podziękował za wyjaśnienia.
 
Radny Waldemar Marciniak zapytał czy na sesji obecna jest stona skarżąca.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że strona skarżąca została zaproszona na sesję.W związku z tym, że nikt, nie zgłosił chęci zabrania głosu, można przypuszczać, że skarżący nie są obecni na sesji.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor DPS w Ślesinie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr VI/32/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 18
Podjęcie uchwały w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie.
 
Przystępując do realizacji 18.punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie radni otrzymali w dniu sesji.
Następnie poprosił Przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o zaprezentowanie zagadnienia.
 
Przewodnicząca Komisji Andżelika Chojnacka przedstawiła, stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie zgodnie z załącznikiem nr 32 do niniejszego protokołu. Wyjaśniła, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu 6 marca 2015 r. zapoznała się z aktualną sytuacją w rolnictwie i po dokonaniu analizy postulatów rolników przygotowała powyższe stanowisko.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu pani Jolancie Nawrockiej Przewodniczącej Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie w celu przedstawienia stanowiska Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącego konieczności podjęcia działań przez Radę Ministrów w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych.
 
Pani Jolanta Nawrocka - Przewodnicząca Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie poinformowała, że Powiatowa Rada Wielkopolskiej Izby Rolniczej wspierała rolników podczas protestów, które miały miejsce w styczniu oraz lutym 2015 r. Dodała, że 27 stycznia br. przed wszystkimi starostwami powiatowymi na terenie województwa wielkopolskiego, odbyły się protesty rolników organizowane przez różne instytucje i związki zawodowe rolników. Przekazano wówczas stanowisko wypracowane przez komisję koordynacyjną 26 stycznia br. w Poznaniu na spotkaniu przewodniczących rad powiatowych izb rolniczych. Nadmieniła, że Wielkopolska Izba Rolnicza występuje w imieniu wszystkich rolników, których dotknęła trudna sytuacja. Podjęta interwencja oraz złożenie petycji panu staroście miały na celu doprowadzenie do przekazania tych petycji wojewodzie, a za jego pośrednictwem - premier Ewie Kopacz oraz ministrowi rolnictwa Markowi Sawickiemu. Zaznaczyła, że Wielkopolska Izba Rolnicza od ponad pół roku starała się przekazywać swoje postulaty do ministerstwa, niestety bez efektów. Krajowa Rada Izb Rolniczych również przyjęła stanowisko, solidaryzując się z rolnikami z całej Polski. Następnie pani Nawrocka przedstawiła stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące konieczności podjęcia działań przez Radę Ministrów w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych stanowiące załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. Nadmieniła, że postulaty Krajowej Rady Izb Rolniczych poprzedzone były konsultacjami zarówno z Wielkopolską Izbą Rolniczą jak i Radą Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Przewodnicząca rady przyznała, że pomimo, iż powiat ma niewielki wpływ na sytuację w rolnictwie to solidarna współpraca Wielkopolskiej Izby Rolniczej, starostwa powiatowego oraz radnych przyczyni się do jej poprawy.
Następnie poinformowała, że 31 maja 2015 r. odbędą się wybory do Rady Izb Rolniczych. Do 8 maja mogą zgłaszać się kandydaci, którymi mogą być rolnicy, płatnicy podatku rolnego. Pani Nawrocka poprosiła radnych o zaangażowanie się w te wybory i wskazanie aktywnych rolników, którzy pomogliby radzie w podejmowanych działaniach. Nadmieniła, że Izba Rolnicza jest samorządem rolniczym, którzy ma na celu opiniowanie ustaw, nie jest natomiast organem decydującym i nie ma mocy prawnej.
 
Radny Zenon Paszek przyznał, że zgadza się ze słowami zarówno Przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, jak i Przewodniczącej Powiatowej Rady Wielopolskich Izb Rolniczych. Odnosząc się do kwestii skupu mleka stwierdził, że jego wątpliwość budzi fakt, iż spółdzielnie mleczarskie skupowały mleko również powyżej kwot mlecznych, natomiast obecnie karami za przekroczenie tych kwot obciąża się jedynie rolników. Nadmienił, że w Szwajcarii przeprowadzono protest, podczas którego rolnicy rozdawali mleko bezpośrednio zainteresowanym osobom. W efekcie tego protestu po upływie tygodnia przetwórcy mleka zgodzili się przyjąć warunki producentów. Podobne działania można by podjąć także w Polsce. Odnosząc się do skupu żywca stwierdził, że wahania cen pojawiały się zawsze. W trakcie protestów rolników ceny żywca nieznaczenie wzrosły. Obecnie jednak odnotowuje się ich spadek. Radny uważa, że za zaistniałą sytuację dużą odpowiedzialność ponoszą przetwórcy.
 
Radny Andrzej Perkowski stwierdził, ze w uzasadnieniu stanowiska warto zaznaczyć, iż karami za przekroczenie kwot mlecznych powinny zostać obciążone również spółdzielnie mleczarskie, ponieważ one osiągały z tego tytułu korzyści.
 
Radna Andżelika Chojnacka zaznaczyła, że interesy rolników znajdują się w „dobrych rękach", ponieważ zajmują się nimi Wielkopolskie Izby Rolnicze. Uczestniczą one w procesie legislacji rozporządzeń i jako nieliczne podmioty mają możliwość zgłaszania pewnych rozwiązań prawnych. Zdaniem radnej Wielkopolskie Izby Rolnicze wykorzystują w pełni narzędzia działania jakimi dysponują i to do ich kompetencji należy uwzględnienie określonych rozwiązań.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie aktualnej sytuacji. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr VI/33/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Andżelika Chojnacka.
 
Punkt 19
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik odpowiadając na wniosek radnego Andrzeja Nowaka poinformował, że w jutro w starostwie odbędzie się spotkanie z Wójtem Kramska, na które zaprosił także radnego. Będzie miało ono na celu podjęcie próby rozwiązania zgłoszonych problemów dot. drogi w miejscowości Grąblinek.
 
Pan Antonii Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odnosząc się do wniosku radnego Andrzeja Nowaka dotyczącego spływania gruntu na drogę gminną poinformował, że we wskazanym miejscu nie ma linii rozgraniczającej działki należące do drogi gminnej i powiatowej. Działanie to wymaga czasu oraz nakładu środków. Aby podzielić te nieruchomości należy dokonać bowiem podziału geodezyjnego,. Można jednak rozważyć czy istnieje sposób, aby bez nakładów, wspólnie z gminą rozwiązać zaistniały problem.
Odpowiadając na wniosek radnej Anny Woźniak dotyczący zamontowania progu zwalniającego na ulicy Stodolnej w Kleczewie poinformował, że na ulicy tej występuje małe natężenie ruchu, ponieważ podróżują tam głównie mieszkańców tej ulicy. Stwierdził, że wniosek radnej można rozważyć i przyjąć do realizacji. Zaznaczył jednak, że zamontowanie progu zwalniającego wymaga spełnienia określonych wymogów. Próg nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 40 m od jakiegokolwiek skrzyżowania i łuku. Konieczne jest również uzyskanie zgody osoby, obok domu, której, próg miałby zostać zamontowany. Dodał, że na wskazanej drodze jest ograniczenie prędkości do 50 km/ha.
Odnosząc się do wniosku dotyczącego wycinki drzew przy drodze powiatowej w miejscowości Sławoszewek, poinformował, że generalnie przycinką drzew pod liniami energetycznymi nie zajmuje się zarządca drogi, lecz zakład energetyczny. Zaznaczył jednak, że najbliższym czasie rozpocznie się zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie odcinka drogi Sławoszewek-Wielkopole oraz przebudowa oświetlenia w Sławoszewku. Zostanie poszerzona droga, zmodernizowane oświetlenie, wybudowany chodnik oraz droga rowerowa. W związku z powyższym większość rosnących przy tej drodze drzew zostanie usunięta. Zadanie to zrealizowane będzie ze środków kopalni.
Odpowiadając na wniosek radnego Zenona Paszka dotyczący skrzyżowań drogi powiatowej z drogą krajową nr 92 w miejscowości Spławie i Barbarka poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych zwróci się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o interwencję, ponieważ zadanie to należy do jej właściwości.
Odnosząc się do pytania radnego Waldemara Marciniaka dotyczącego kontynuacji budowy drogi Mostki - Przystronie - Lipiny poinformował, że obecnie trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy zadanie to będzie realizowane czy też nie. Zaznaczył, że nie ma jeszcze określonych zadań inwestycyjnych. Zależeć one będą od wysokości posiadanych środków finansowych. Podkreślił, że powyższe zadanie będzie musiało zostać poprzedzone konsultacjami z gminą.
 
Punkt 20
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik stwierdził, że nadszedł czas na to aby podjąć rozmowy dotyczące prac w drogownictwie. Zaproponował zorganizowanie spotkań ze wszystkimi wójtami i burmistrzami z udziałem radnych z danej gminy lub okręgu wyborczego. Podczas spotkań podjęte zostaną rozmowy na temat tego, jakie prace w danej gminy miałyby zostać w roku bieżącym wykonane. W przypadku zgody radnych na powyższą propozycję starosta ustali terminy z burmistrzami i wójtami, a następnie na konkretne spotkanie będzie zapraszał radnych. Podkreślił, że podobny sposób działania stosował także w poprzednich kadencjach.
Następnie poinformował, że będzie występował do każdej z gmin z prośbą o współfinansowanie zadań drogowych. Zwrócił się do radnych o wsparcie tych próśb. Z jego doświadczenia wynika bowiem, że radni powiatowi często uważali, że dane zadanie powinno być realizowane bez udziału ich gminy, ze względu na jej złą sytuacją finansową. Starosta uważa, że każdą gminę stać na wsparcie w określonej kwocie. Ponadto istnieją powiaty, w których rady w swoich uchwałach wskazują, iż udział gminy w każdej inwestycji czy remoncie drogowym podejmowanych przez powiat wynosi 40%. Starosta nie chciałby, aby podejmowano podobną uchwałę w powiecie konińskim, tylko rozwiązano tę kwestię poprzez rozmowy. Zdaje on sobie sprawę, że budżety gmin nie są bardzo duże. Zaznaczył, że poprzedni zarząd powiatu konstruując budżet ograniczył wiele wydatków. Nie wie on, czy wszędzie uda się utrzymać je na danym poziomie, czy też nie będzie trzeba w stosownym czasie dokonać ich zwiększenia. Efektem tego będzie zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne i remontowe. Poprosił zatem radnych o wsparcie jego propozycji.
Dodał, że podejmie działania, aby spotkania z wójtami i burmistrzami odbyły się jak najszybciej. Jutro odbędzie się spotkanie dotyczące zadań drogowych w gminie Kramsk.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że radni będą oczekiwali informacji na temat terminów spotkań. Uważa on, że pan starosta przedstawi argumenty, które przekonają wójtów, burmistrzów i rady poszczególnych gmin do wsparcia realizacji zadań na drogach powiatowych.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik stwierdził, że na poprzedniej sesji, podczas której podjęta została uchwałą w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie dostrzegł, iż radni byli niezadowoleni z przekazania im niedostatecznych informacji. Poinformował radnych, że jest gotowy podjąć rozmowy na wszystkie tematy, w każdym miejscu, w którym będzie to możliwie. Zaznaczył, że decyzja podjęta przez radnych w trakcie danego głosowania należy do nich. Starosta uszanuje wolę radnych mimo, tego, że zależy mu na tym, aby propozycje jego i zarządu powiatu uzyskiwały jak największe poparcie.
 
Pan Michał Koźlicki podziękował, za umożliwienie mu zabrania głosu podczas sesji. Poinformował, że jest mieszkańcem Budzisławia Kościelnego w gminie Kleczew, a w ostatnich wyborach samorządowych ubiegał się - bez powodzenia - o mandat radnego powiatu konińskiego. Następnie poinformował, że uczestniczył w sesji Rady Miejskiej w Kleczewie, podczas której obecna byli także radni Elżbieta Raźna oraz Zbigniew Klauze. W związku z zadanym wówczas radnej Elżbiecie Raźnej pytaniem o sprawy związane z drogownictwem oraz o zadłużenie Powiatu Konińskiego uzyskał informację, iż odpowiedź może uzyskać podczas sesji Rady Powiatu Konińskiego, stąd też jego dzisiejsza obecność.
Pierwsze z pytań dotyczyło budowy w roku 2011 ok. 2 km chodnika wzdłuż drogi Budzisław Kościelny- Budzisław Górny, w efekcie której na łuku tej drogi powstało miejsce niebezpieczne. Zdaniem pana Koźlickiego przyczyną tego jest złe wyprofilowanie łuku drogi. Może to w przyszłości stać się przyczyną katastrofy drogowej. Poinformował, że otrzymał od radnej Raźnej odpowiedź pisemną, której treść przedstawił. Stanowi ona załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Pan Michał Koźlicki stwierdził, że uzyskana odpowiedź go nie satysfakcjonuje. Dodał, iż we wskazanym miejscu znajduje się znak informujący o tym, że jest to teren zabudowany, czyli dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/ha. Zmierzył on tą drogę i stwierdził, że jej szerokość na łuku wynosi 5,60 m. Być może wcześniej również posiadała ona taką szerokość, jednak po obu jej stronach znajdowały się wówczas pobocza, z których kierowcy mogli skorzystać, aby uniknąć kolizji. Obecnie z jednej strony drogi znajduje się pobocze natomiast z drugiej wysoki krawężnik. Chodnik łącznie z krawężnikiem i obrzeżem wewnętrznym posiada szerokość 2 m. Podkreślił, że budowa chodnika była zasadnym przedsięwzięciem. Wątpliwość budzi jedynie konieczność wykonania tak szerokiego chodnika, a także przyczyna pozostawienia jezdni w danym stanie. Podkreślił, że na wskazanym łuku dochodzi do sytuacji kolizyjnych. Wnioskował zatem o dokonanie wizji lokalnej oraz o zmianę profilu łuku.
Kolejno stwierdził, że przy drodze powiatowej Budzisław Kościelny - Anastazewo w odległości 800 m. za Budzisławiem Kościelnym znajduje się znak ograniczający dopuszczalną masę do 10 ton. Znak ten funkcjonuje około 15 lat jednak prawie nikt nie stosuje się do niego. Dodał, iż wie, że ze wzglądów finansowych niemożliwe jest przebudowanie drogi tak, aby mogły nią podróżować pojazdy o większej masie. Zgłosił zatem wniosek o rozwiązanie problemu oraz o umieszczenie dodatkowego znaku informującego o ograniczeniu tonażu wcześniej tj. w Budzisławiu Kościelnym.
Pan Michał Koźlicki przekazał zdjęcia dokumentujące przedstawione problemy drogowe. Stanowią one załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
Następnie zaproponował, aby zamontować fotoradar w miejscowości Budzisław Kościelny. Wyjaśnił, że kierowcy często przekraczają tam dopuszczalną prędkość i umieszczenie tam fotoradaru przyniesie powiatowi zysk. Podkreślił, że policja wywiązuje się ze swoich obowiązków i często kontroluje kierowców oraz nakłada mandaty.
Następnie odniósł się do kwestii zadłużenia powiatu na kwotę 24 mln zł, o której dowiedział się z informacji prasowej. Przyznał, iż z udzielonej mu przez radną Raźną odpowiedzi (załącznik nr 35) nie wynika czy dług w wysokości 16 mln powstał w jednej kadencji czy w kilku. Wiadomym jest natomiast, że w poprzedniej kadencji wzrósł o 7 mln, czyli o połowę wcześniejszej wartości. Podkreślił, że w pewnym okresie rządy w powiecie sprawowała koalicja na czele z PO. Uważa on, że informacja o długu powinna zostać przekazana podczas kampanii wyborczej, natomiast na spotkaniach wyborczych z udziałem pani Raźnej takie informacje nigdy nie padły. Stwierdził, że jest zdegustowany ukrywaniem tych spraw przed wyborcami, ponieważ ich ujawnienie być może spowodowałoby zupełnie inny układ sił w powiecie.
 
Przewodniczący rady poinformował, że dług powiatu nie stanowi tajemnicy, ponieważ budżet opublikowany jest na stronie internetowej. Informacja zarówno o budżecie jak i o długu powiatu jest informacją publiczną i każdy ma prawo o nią wystąpić. Odnosząc się do wysokości długu poinformował, że stanowi on ok. 30% ogólnego budżetu i powiat nadal posiada możliwość zaciągania kredytów. Dodał, że powiat zaciąga zobowiązania, ale także je spłaca. Trudno obecnie ustalić, na jakim etapie zobowiązania zostały zaciągnięte i spłacone. Wiadomym jest natomiast, że odbywa się to w sposób narastający i nie można całości długów przypisywać do jednej kadencji.
Odnosząc się do zgłoszonych przez pana Koźlickiego wniosków poinformował, że mieszkańcy mogą je zgłaszać za pośrednictwem radnych powiatu, a także pisemnie. Dodał, iż poruszone problemy przyjął do wiadomości Przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz pan starosta Stanisław Bielik, który z pewnością nad nimi się pochyli.
Następnie poinformował, że 15 maja 2015 r. w ośrodku Wityng odbędzie się szkolenie dotyczące środków unijnych w perspektywie 2014 + i sposobów ich pozyskiwania.
Ponadto przypomniał o obowiązku złożenia do 30 kwietnia oświadczeń majątkowych wraz z deklaracjami PIT. Poinformował także, że kolejna sesja odbędzie się 31 marca br.
 
Punkt 21
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął VI sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
starszy specjalista
Biuro Rady
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-04-09 09:29:46)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-04-09 09:39:13)
Lista wiadomości