logo
logo bip
Protokół nr V/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 22 stycznia 2015 roku
PRZ.0002.1.2015
 
Protokół nr V/2015
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 22 stycznia 2015 roku
 
V sesja odbyła się 22 stycznia 2015 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1350.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W związku z brakiem wniosków w sprawie porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że sesja przebiegała będzie zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
13. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
14. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjecie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przewodniczący rady poinformował, że 3. punkt porządku posiedzenia dotyczy przyjęcia protokołu z IV obrad Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół wyłożony był do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili uwag do protokołu.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z IV sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła 23 głosami „za" protokół nr IV/2014 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 grudnia 2014 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do realizacji punktu 4 porządku obrad przewodniczący rady udzielił głosu staroście konińskiemu.
 
Pan Stanisław Bielik - starosta koniński omówił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Informując o podjęciu przez Zarząd Powiatu uchwały dot. wyznaczenia przedstawicieli do składu Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego zaznaczył, że zarząd zmienił decyzję odnośnie wyznaczonego pracownika z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych i funkcję tą powierzył pani Dorocie Sobieraj-Krawczyk.
Ponadto poinformował, że 9 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyło się Spotkanie Noworoczne. Przekazał również informację, że Powiat Koniński w rankingu Związku Powiatów Polskich w roku ubiegłym sklasyfikowany został na 10 miejscu, wśród powiatów o liczbie mieszkańców powyżej 120 tysięcy.
Następnie podziękował reprezentacji powiatu, która 18 stycznia br. wzięła udział w Samorządowym Kolędowaniu, zorganizowanym przez Gminę Kramsk. W skład reprezentacji weszli: radny Waldemar Marciniak, randy Andrzej Kłosowski, radny Andrzej Nowak oraz Elżbieta Sroczyńska, Witold Nowak, Marta Bagrowska, Danuta Plucińska, Julia Stasińska, Bogusława Wojtysiak-Sztuba i Wiktor Targoński. Wsparcia reprezentacji powiatu udzielił pan Zbigniew Osajda - Kapelmistrz Orkiestry Dętej Quantum w Rychwale.
Następnie starosta odniósł się do wniosków radnych złożonych na poprzednich sesjach.
Poinformował, że w związku z problemem dotyczącym mostów w Gosławicach, wystosowano pismo do Prezydenta Miasta Konina wyrażające niezadowolenie ze sposobu zamknięcia drogi, zorganizowania objazdu a także braku informacji na ten temat. Otrzymano obietnicę zorganizowania objazdu torami, co znacznie ułatwi przejazd wskazaną drogą. Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych rozpatrzył sprawę dotyczącą mostu należącego do powiatu. Most ten rzeczywiście wymaga remontu, natomiast koszt jego przebudowy jest zbyt wysoki. Wartość remontu oceniono na kwotę około 350.000,00 zł. Starosta uważa, że należy zadanie to zrealizować.
Odnosząc się wniosku dot. uruchomienia w starostwie baru szybkiej obsługi poinformował, że w urzędzie znajdują się pomieszczenia pozostałe po barze, który wcześniej tam funkcjonował. Są one wyposażone we wszystkie podstawowe media i nie wymagają dużego remontu Zaproponował więc aby ogłosić wydzierżawienie tych pomieszczeń. W przypadku zgłoszenia zainteresowanego podmiotu można podjąć rozmowy i wydzierżawić je na określonych warunkach. Zaznaczył, że zakres działalności baru musi zostać uzgodniony z sanepidem.
Nawiązując do wniosku dotyczącego elektronicznego przekazywania radnym materiałów sesyjnych poinformował, że taka możliwość istnieje. Poprosił aby radni zainteresowani tą formą otrzymywania materiałów udostępnili adresy e-mail. Zaznaczył, że wyposażenie radnych w odpowiedni sprzęt np. tablety wymaga dyskusji i analizy z uwagi na koszty realizacji.
Ponadto poinformował, że przedstawiciele powiatu uczestniczyli w kilku uroczystościach m.in. w spotkaniu noworocznym Marszałka i Wojewody Wielkopolskiego, Konwencie Starostów, Naradzie Rocznej w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie oraz w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Koninie.
Kończąc zaprosił wszystkich obecnych na Galę Powiatu Konińskiego, która odbędzie się 23 stycznia br.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że rada powiatu wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski w imieniu własnym oraz swojej rodziny podziękował za udział w pogrzebie jego ojca, otrzymane wyrazy współczucia, oraz za złożone kwiaty i zamówienie mszy świętej.
Następnie wznowił wniosek o prawidłowe oznakowanie skrzyżowania ulicy Głównej i ulicy Mlecznej w Krzymowie. Przypomniał, że wniosek ten złożył dwa lata temu po mającym tam miejsce wypadku. Poinformował, że w ubiegłym tygodniu na tym samym skrzyżowaniu doszło do podobnego zdarzenia. Zdaniem radnego jego przyczyną było złe oznakowanie drogi. W związku z powyższym poprosił o jego prawidłowe oznakowanie, aby zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości.
 
Radny Andrzej Malak nawiązując do zamknięcia przez Miasto Konin mostu na drodze Łężyn-Wąsosze poinformował, że Miasto Konin chce, aby partycypować w kosztach jego naprawy. Radny podczas rozmowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Ślesin uzgodnił, że istnieje możliwość współfinansowania kosztów tego zadania przez gminę w roku bieżącym. Zapytał czy powiat także przychyliłby się do podobnego wniosku.
 
Radny Karol Szafran zapytał, czy starostwo mogłoby zainteresować się kwestią dot. biomasy pozyskiwanej od rolników. Zaznaczył, ze problem ten jest znaczący. Dodał, że elektrownia spala biomasę, sprowadzaną z daleka, natomiast rolnicy z terenu powiatu, produkujący biomasę posiadają jej duże nadwyżki, które można by zagospodarować. Radny dodał, iż nie wie czy starostwo może wpłynąć na elektrownie, która jest firmę prywatną. Wnioskował jednak o zajęcie się tym tematem i rozwiązanie problemu.
 
Radny Zenon Paszek odnosząc się do wypowiedzi radnego Szafrana zauważył, że problem przez niego poruszony jest bardzo ważny. Uważa on, iż powiat powinien zająć się tematem dotyczącym ogólnie odnawialnych źródeł energii. Dodał, że w gminach często pojawiają się problemy dotyczące lokalizacji turbin wiatrowych. Zaznaczył, że na terenie powiatu poza elektrowniami wiatrowymi znajduje się także elektrownia wodna na Powie. Zaproponował, aby rozważyć w przyszłości powołanie komisji doraźnej np. do spraw OZE i monitorować bieżącą sytuację w tym zakresie w gminach.
 
Radna Andżelika Chojnacka stwierdziła, że nie wie, czym miałaby zajmować się komisja wspomniana przez radnego Zenona Paszka. Poprosiła o rozwagę w tej kwestii. Zauważyła, że gminy są odrębnym samorządem, natomiast edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii jest bardzo szeroka, ponadto funkcjonuje wiele programów związanych z tą tematyką.
 
Punkt 6
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku.
 
Przystępując o realizacji 6. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku". Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji Prawa i Porzadku Publicznego. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez radnego Zbigniewa Klauze - jej przewoidniczącego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku".
 
Punkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku posiedzenia przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej, został radnym przekazany w materiałach sesyjnych.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił więc Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Elżbietę Raźną - jej przewodnicząca stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
Uchwała nr V/25/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
 
Przystępując do realizacji punktu 8 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego przewodniczący rady poinformował, że stosowny projekt uchwały został przekazany jako materiał sesyjny wszystkim radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Marię Wróbel - przewodniczącą Komisji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący rady zaproponował, następujących kandydatów na przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego:
1. Piotr Maciejewski
2. Andrzej Nowak.
Radny Piotr Maciejewski wyraził zgodę na kandydowanie natomiast pisemna zgoda nieobecnego na sesji radnego Andrzeja Nowaka stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem dalszych propozycji przewodniczący rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku rada jednogłośnie tj. 23 głosami „za" zamknęła listę kandydatów.
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury. W głosowaniu udział wzięło23 radnych. W jego wyniku rada powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za" opowiedziała się za zgłoszonymi kandydaturami.
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie uzupełniony o wyniki poprzedniego głosowania projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
Uchwała nr V/26/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Andżelika Chojnacka.
 
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego.
 
Przystępując do realizacji punktu 9 porządku obrad, przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Projekt uchwały, o którym mowa, był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem jej przewodniczącą o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Marię Wróbel - przewodniczącą Komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady zaproponował do składu Rady Seniorów Powiatu Konińskiego następujących radnych:
1. Tadeusz Jaroszewski
2. Mieczysław Andrzejewski.
Radny Tadeusz Jaroszewski oraz radny Mieczysław Andrzejewski wyrazili zgodę na kandydowanie.
 W związku z brakiem dalszych propozycji przewodniczący rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku rada powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za" zamknęła listę kandydatów do składu Rady Seniorów Powiatu Konińskiego.
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku rada powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za" opowiedziała się za zgłoszonymi kandydaturami.
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie, uzupełniony o wyniki poprzedniego głosowania, projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
Uchwała nr V/27/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wróciła radna Andżelika Chojnacka.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Realizując 10 punkt porządku obrad przewodniczacy rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie projekt uchwały w spawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
Powyższy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej przestawiona przez radnego Bogdana Kołodziejczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie, zawarte w przedstawionej opinii, wnioski Komisji Statutowo-Regulaminowej, które dotyczyły:
- dodania do podstawy prawnej po wyrażeniu „uchwala" zaimka „się";
- zmiany punktu 9 w § 17 ust. 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
 „9) edukacji ekologicznej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, instytucjami, organizacjami pożytku publicznego, a także przygotowywanie pod względem merytorycznym otwartych konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego, przyjmowanie sprawozdań od dotowanych podmiotów z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego";
- zmiany punktu 10 c) w § 17 ust. 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
 „10) c) współpracę z Wielkopolską Izbą Rolniczą, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Rozwoju Regionalnego, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwową Inspekcją Pracy".
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku wnioski Komisji Statutowo-Regulaminowej zostały przyjęte, jednogłośnie tj. 23 głosami „za"
 
Radny Bogdan Kołodziejczak zapytał w jaki sposób zmiana struktury organizacyjnej starostwa powiatowego przyczyni się do zmniejszenia zatrudnienia oraz obniżenia wydatków na wynagrodzenia.
 
Radny Waldemar Marciniak zapytał ile nowych wydziałów, etatów, oraz dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem nowego składu osobowego wygeneruje przedmiotowy regulamin.
 
Pan Stanisław Bielik - starosta koniński odpowiedział, że zgodnie z nowym regulaminem organizacyjnym powstanie jedna dodatkowa komórka organizacyjna, której nie było w poprzedniej strukturze tj. Biuro Prawne. Wyjaśnił, że w poprzedniej kadencji obsługę prawną w starostwie świadczyła firma zewnętrzna. Pracownicy jednak podczas rozmów ze starostą przekazali, że bardziej zadowoleni byli z obsługi prawnej radców prawnych zatrudnionych w starostwie na etacie.Obecnie w starostwie zatrudnionych jest 118 pracowników, po dokonaniu zmian, bez Biura Prawnego liczba pracowników powinna wynosić 109-110. W Biurze Prawnym natomiast pracowałyby 3 osoby. Starosta stwierdził, że zaproponowane zmiany nie przyczynią się do wzrostu kosztów działalności starostwa. Na chwilę obecną nie jest w stanie dokładnie określić ich wysokości. Po przyjęciu przez radę nowego regulaminu starosta spotka się z pracownikami i przedstwi organizację poszczególnych wydziałów. Konieczne wówczas będzie wręczenie wypowiedzeń zmieniajacych, które dotyczyć będą zmiany zarówno zakresów czynności jak i wynagrodzeń. Dopiero wtedy możliwe będzie określenie wyniku finansowego wprowadzonych zmian.
 
Radny Henryk Kryk stwierdził, że zmiana regulaminu organizacyjnego ma sens jeżeli w sposób ewidentny usprawnia działalność urzędu oraz nie generuje nadmiernych kosztów. Zatwierdzenie jakiegokolwiek regulaminu możliwe jest jeżeli znane są skutki tej decyzji. Zdaniem radnego, z uwagi na brak danych dotyczących skutków finansowych zmiany regulaminu, przedwczesne jest jego zatwierdzenie w chwilli obecnej.
 
Pan Stanisław Bielik - starosta koniński powiedział, że na dzień dzisiejszy nie może poinformować o konkretnych kosztach. Zaznaczył, że na pewno one nie wzrosną. Pracownicy otrzymają dopiero warunki zmieniające. Zdaniem starosty struktura organizacyjna musi zostać bardziej dopasowana do wykonywanych zadań. W dotychczasowej strukturze funkcjonoały wydziały, które realizowały wiele zadań nie związanych ze sobą. Było to przyczyną wydłużenia drogi od pracownika do kierownictwa starostwa. Starosta stosuje politykę, zgodnie z którą pracownik z danym problemem może w każdej chwili się do niego zgłosić. Takie działanie spowiduje lepsze wykorzystanie czasu pracy.
 
Radny Andrzej Perkowski stwierdził, że jeżeli zatrudnienia w starostwie zostanie zmniejszone, tak jak informował starosta o ok. 10 osób, to koszty z tego tytułu także ulegną zmniejszeniu. Ponadto zgodnie z nowym regulaminem w starostwie ma zostać zatrudnionych 3 radców prawnych, natomiast obecnie również ponoszone są koszty na obsługę prawną tylko, że na podstawie innej umowy. Radny uważa zatem, że zaproponowane zmiany powinny przyczynić się do zmniejszenia kosztów o ok. 400 tyś zł -500 tyś zł.
 
Pan Stanisław Bielik - starosta koniński przyznał, że nie chce wskazywać dokładnej kwoty oszczędności ponieważ na chwilę obecną nie ma podstaw do jej określenia. Ponownie zapewnił, że koszty administracyjne nie ulegną zwiększeniu. Stwierdził także, że uważa iż obsługę prawną starostwa powinni świadczyć radcy prawni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Pododną opinię wyrażali pracownicy podczas rozmów ze starostą. Podkreślił, że zlecenie świadczenia obsługi prawnej firmie zaewnętrznej jak to miało miejsce dotychczas również generowało określone koszty.
 
Radny Waldemar Marciniak zapytał ile nowych wydziałów poza Biurem Prawnym powstanie zgodnie z zaproponowanym regulaminem organizacyjnym.
 
Pan Stanisław Bielik - starosta koniński poinformował, że zmiany organizacyjne dotyczą trzech wydziałów. Z dotychczasowego Wydziału Organizacyjnego powstanie Wydział Administracyjno-Organizacyjny, Wydział Zarządzania Kadrami i Biuro Informatyki, Z Wydziału Rady i Zarządy Powiatu powstanie Biuro Rady oraz Biuro Zarządu. Sprawy dotyczące ochrony gruntów, które do tej pory prowadzone były w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Lesnictwa przeniesione zostaną do Wydziału Nieruchomości.
Ponadto zmieniona zostanie nazwa Wydziału Promocji i Rozowju na Wydział Rozwoju i Promocji. Większy nacisk położony na rozwój nie oznacza, że nie będzie prowadzona pramocja powiatu. Regumanin zakłada także zmianę symboliki wydziałów. Do tej pory posiadała ona 3 litery i wynikała z podległości służbowej danego wydziału. Po zmianach symbol będzie posiadał 2 litery, w przypadku wydziałów niezależnie od podległości będzie zaczynał się na literę „W", natomiast biur - na literę „B".
 
Przewodniczący rady powiedział, że uważa iż określenie struktury wewnętrznej starostwa należy do kompetencji starosty. Ponadto na chwile obecną znane są aktualne koszty administracyjne starostwa. W miarę wdrażania nowego regulaminu znane będą także nowe - niższe koszty. Podkreśłił, że z jego wiedzy wynika, iż obecnie w budżcie powiatu nie ma żadnych zmian dotyczących tych kosztów.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie wraz z przyjętymi wnioskami. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 14 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i 9 głosach „wstrzymujących się".
Uchwała nr V/28/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnai 22 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie przewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę.
Po przerwie posiedzenie opuściła radna Andżelika Chojnacka, natomiast na posiedzenie przybyła radna Halina Lenartowicz.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady przytępił do realizacji 11. punktu porządku obrad. Poinformował, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem jej przewodniczącego o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
Uchwała nr V/29/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Pan Stanisław Bielik - starosta koniński odnosząc się do poruszonego przez radnego Andrzeja Malaka tematu mostów stwierdził, że powiat nie powinien partycypować w kosztach remontu mostu należącego do miasta. W budżecie powiatu na zadania remontowe zaplanowane jest 700.000,00 zł. Koszt remontu mostu należącego do powiatu wynosi ok. 350.000,00 zł. Starosta ma nadzieje, że uda wygospodarować się więcej pieniędzy na remonty. Miasto Konin posiada większy budżet i łatwiej jest mu środki na dane zadanie przeznaczyć. Jeżeli wskazany most miałby zostać przebudowany, to koszt takiego zadania kształtuje się na poziomie kilku milionów złotych. Podkreślił, że powiat powinien wyremontować most, którego jest zarządcą, niezależnie od tego czy przeznaczy na niego połowę środków zaplanowanych w budżecie na podobne zadania.
Nawiązując do tematu zgłoszonego przez radnego Karola Szafrana i Zenona Paszka powiedział, że jest zwolennikiem działań mających na celu poprawę sytuacji rolników. Trudno mu określić metody działania w sprawie OZE. Stwierdził, że temat ten zostanie w starostwie przeanalizowany. Dodał, że próbował już nawiązać rozmowy z elektrownią jednak nie spotkał się ze zgodą na nie drugiej strony. Stwierdził, że jeżeli radni zgłaszają takie wnioski być może zarząd elektrowni będzie bardziej przychylny podjąć ten temat.
 
Pan Antonii Bąk - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odpowiadając na wniosek radnego Tadeusza Jaroszewskiego poinformował, że oznakowanie skrzyżowania ulicy Głównej i ulicy Mlecznej w Krzymowie jest prawidłowe. Podkreślił, że wypadek, o którym wspomniał radny miał miejsce w warunkach ekstremalnych, ponieważ zarówno pojazd ścigany jak i ścigający nie zwracali uwagi na znaki drogowe. Dodał, że w przyszłości spotka się z radnym przy danym skrzyżowaniu w celu rozważenia umieszczenia tam oznakowania dodatkowego np. tzw. „sierżantów".
 
Punkt 13
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Radny Zenon Paszek stwierdził, że zdaje sobie sprawę, iż komisja doraźna do spraw OZE, która mogłaby ewentualnie powstać nie będzie miała mocy sprawczej. Jej celem byłoby zdobycie rzetelnej informacji dla gmin, ponieważ mają one problem w związku z tym tematem. Podkreślił, że jeżeli poprzez gminy można pomóc rolnikom to warto podjąć działania.
 
Radny Waldemar Marciniak wnioskował o podjęcie działań w celu zmiany kategorii drogi Sompolno - Koło, tak, aby w całości stała się ona drogą wojewódzką.
 
Przewodniczący rady poinformował o XVI Regionalnych Zawodach Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym, które odbędą się 7 lutego br. w Witkowie. Zainteresowanych udziałem poprosił o zgłoszenie w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu. Następnie poprosił radnych o wypełnienie przekazanej im ankiety dot. udziału w szkoleniach. Pozwoli to przygotowanie zbiorczego zestawienia i przekazania do WOKISS w celu zorganizowania określonych szkoleń.
Następnie poddał pod głosowanie zgłoszony na poprzedniej sesji wniosek radnego Tadeusza Jaroszewskiego dotyczący legitymacji dla radnych. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku rada powiatu 18 głosami: przeciw" przy 4 głosach „wstrzymujących się" i braku głosów „za" odrzuciła wniosek radnego.
Kolejno złożył wszystkim obecnym na sali babciom i dziadkom gratulacje i życzenia z okazji ich święta.
 
Radny Waldemar Marciniak poprosił, aby informować pozostałych radnych o takich wydarzeniach jak np. śmierć w rodzinie radnego.
 
Przewodniczący rady przyjął wniosek do realizacji i poinformował, że od chwili obecnej za pośrednictwem Biura Rady będzie informował radnych o powyższych wydarzeniach. Nadmienił, że dotychczas ustalał osoby, które będą reprezentowały Radę Powiatu w pogrzebie, a także informowani byli okoliczni radni.
 
Punkt 14
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął V sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
Starszy specjalista
w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-25 09:14:43)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-25 09:24:24)
Lista wiadomości