logo
logo bip
Protokół nr XXV/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 29 grudnia 2016 roku
BR.0002.10.2016
Protokół nr XXV/2016
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 29 grudnia 2016 roku
 
XXV sesja odbyła się 29 grudnia 2016 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1500.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Andrzej Perkowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum.
 
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W sprawie porządku obrad głos zabrał Starosta, który zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad po punkcie 8. w punkcie 9. następującego zagadnienia: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania".
Ponadto zaproponował nowe brzmienie punktu 7. Porządku obrad, mianowicie: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem konińskim a Miastem Konin oraz powiatem kolskim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego".
 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał powyższe wnioski pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W jego wyniku wnioski zostały przyjęte jednogłośnie tj. 19 głosami „za", i tym samym Rada powiatu wprowadziła zmiany w porządku obrad.
 
W związku z powyższym, Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem konińskim a Miastem Konin oraz powiatem kolskim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017 - 2023:
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) przedstawienie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały,
f) debata,
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
h) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2017:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu,
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,
f) debata,
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
14. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Konińskiego oraz planów pracy Komisji na 2017 rok.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
16. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
17. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XXIV obrad Rady Powiatu Konińskiego.
Protokół z XXIV sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Wiceprzewodniczący Rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady poddał protokół z XXIV sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 19 głosami „za" przyjęła protokół nr XXIV/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 listopada 2016 r.
 
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
    
Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że przedstawione przez zarząd powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu  i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponadto bezpośrednio przed sesją radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności zarządu powiatu, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie o zabranie głosu poprosił starostę konińskiego Stanisława Bielika.
 
Starosta Koniński Stanisław Bielik zabierając głos przekazał, że Zarząd Powiatu odbył dwa posiedzenia w okresie międzysesyjnym, a uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji. Ponadto Zarząd przygotował 5 nowych projektów uchwał, które będą przedmiotem dzisiejszych obrad, jak również podjął 13 uchwał własnych. Jedną z uchwał podjętych przez Zarząd jest uchwała w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Koniński. Dotychczas Starostwo Powiatowe w Koninie oraz inne samorządy powiatowe nie były płatnikami podatku VAT, natomiast na skutek zapytania wysłanego przez jeden z samorządów z Wrocławia do Komisji Europejskiej, czy samorządy powinny opłacać ten podatek, Komisja wydała pozytywną opinię w tej sprawie. Zatem samorządy zostały zobowiązane do wprowadzenia rozliczenia podatku VAT. Na szczeblu powiatu jest to dość skomplikowana operacja, ponieważ wszystkie jednostki organizacyjne będą musiały złożyć cząstkowe sprawozdania z tego podatku, następnie Starostwo przygotuje zbiorczą deklarację i odprowadzi należny podatek VAT. Starostwo będzie mogło odliczyć sobie część z tych pieniędzy, ale będzie to niewielka kwota, natomiast wiążę się z tym dużo pracy. Przygotowanie jednostek budżetowych do realizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT trwa co najmniej pół roku i jest to trudny problem.
Ponadto poinformował, że 14 grudnia br. odbyło się rozstrzygnięcie 18. edycji Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Powiat koniński odniósł sukces zdobywając pierwsze miejsce wśród 29 powiatów, które brały udział w tym współzawodnictwie. W zdobyciu pierwszego miejsca podkreślił zasługi pracowników Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, szczególnie pana Karola Baranowskiego, zajmującego się sprawami sportowymi. Wiele wysiłku wymagało aktywne uczestniczenie we wszystkich imprezach sportowych organizowanych w ramach zawodów na szczeblu gminnym, powiatowym i między powiatowym. Przez kilka ostatnich lat powiat koniński mieści się w czołówce sportowej, co jest wynikiem bardzo ciężkiej pracy. Zwrócił również uwagę na zaangażowanie wielu wójtów i burmistrzów, a także różnych organizacji społecznych i sportowych. Podziękował za wykonaną pracę w tym zakresie. Przekazał, iż wręczenie pucharu odbyło się podczas Wojewódzkich obchodów 70-lecia działalności Ludowych Zespołów Sportowych w Wielkopolsce. Wówczas również niektórzy działacze sportowi zostali wyróżnieni medalami 70-lecia, tj. pan Mirosław Durczyński - Burmistrz Gminy Golina, pan Kazimierz Zajączkowski - Prezes KLTC Konin, pan Tadeusz Nowicki - były Burmistrz Gminy Golina i pan Karol Baranowski.
Następnie przekazał, że w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie po raz kolejny odbył się konkurs „Najpiękniejszy stół świąteczny". Jest to 14 edycja konkursu, a chętnych do uczestnictwa nieustannie przybywa; w tym roku udział wzięli również przedstawiciele spoza województwa wielkopolskiego. Każdy stół przygotowywany był przez dwuosobowe zespoły uczniów, a zwyciężyły dwie uczennice: Sylwia Witaszek i Katarzyna Śliwka z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.
Poinformował, że 19 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyło się spotkanie opłatkowe Rady Seniorów Powiatu Konińskiego, która w tym roku zakończy swoją kadencję. W trakcie uroczystości miało miejsce podsumowanie minionych czterech lat jej działalności, podczas których zorganizowano wiele imprez dla seniorów. Podkreślił, że warto pamiętać o seniorach oraz wspomagać ich działalność.
Zgodnie z tym, o czym wcześniej informował została podpisana umowa dotycząca projektu „Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w Powiecie Konińskim". Projekt ten został zgłoszony w ramach środków unijnych z Konińskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i obejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie i w Sompolnie, które znajdują się poza Obszarem Strategicznej Interwencji. Celem projektu jest poprawa kształcenia. Będzie on finansowany w 90 % z środków unijnych oraz dotacji. Wartość projektu wynosi 879,412.00 zł, natomiast dofinansowanie stanowi 835,442.00 zł, z kolei środki własne z budżetu powiatu to zaledwie 87,941.00 zł. Realizację projektu zaplanowano od 31 grudnia br. do 30 września 2017r. W ramach OSI do konkursu zgłoszono Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie do konkursu, który zostanie ogłoszony w I kwartale przyszłego roku; dokumenty zostały już złożone do Urzędu Marszałkowskiego.
Następnie przekazał, że przed sesją otrzymał informację dot. ostatecznego zaopiniowania wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Niestety droga Wola Podłężna - Grąblin nie została zakwalifikowana z uwagi na to, że zmniejszono kwotę środków, jakie były zaplanowane w tym programie. Dotychczas zgodnie z ustawą było to 80 mln zł z przeznaczeniem dla gmin i powiatów po 50%, co stanowiło ok. 40.300.000,00 zł dla powiatów. Ostatecznie jednak zmniejszono tę kwotę do wartości 64 mln do podziału. Poinformował, że w sumie 15 powiatów zostało zakwalifikowanych do programu, natomiast powiat koniński zajął 18 miejsce. Mimo to, Starosta wyraził nadzieję, że wymieniona droga zostanie zakwalifikowana, ponieważ w przeszłości niektóre samorządy powiatowe składały rezygnację ze względu na brak odpowiedniego wkładu własnego. Ponadto z pewnością zostaną jakieś oszczędności po przetargu. Aby powiat koniński został zakwalifikowany do dofinansowania potrzebne jest ok. 5 mln zł. Wniosek powiatu konińskiego o dofinansowanie opiewa na kwotę 3 mln, a przed powiatem konińskim uplasowały się jeszcze dwa inne powiaty, które złożyły wnioski o wartości 1 mln zł każdy. Jeśli chodzi o drugi wniosek dot. przebudowy ul. Klasztornej, to zostałby zakwalifikowany tylko w sytuacji bardzo dużej liczby rezygnacji, ponieważ zajął odległe miejsce w rankingu złożonych wniosków. Tak jak wcześniej informował, złożono odwołanie w tej sprawie, jednak w zasadzie bez żadnego efektu, ponieważ zwiększono punktację na projekt dot. ul. Klasztornej o 0,1%, co niczego nie zmieniło. Dodał, że należy być jednak dobrej myśli, że zakwalifikuje się projekt dot. drogi Wola Podłężna - Grąblin.
Kończąc swoją wypowiedź Starosta zaprosił na Galę Powiatu Konińskiego, która odbędzie się 27 stycznia 2017 r. w Konińskim Domu Kultury oraz na Spotkanie Noworoczne Samorządowców, które odbędzie się 12 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
W powyższym punkcie głos zabrał radny Waldemar Marciniak, który powiedział, że kiedyś zasugerował, aby zakrzaczenia usuwane z poboczy były zimą, ponieważ wtedy dostęp do nich nie jest utrudniony i z łatwością można je usunąć. W związku z tym, zapytał czy to zadanie będzie zrealizowane w przyszłym roku.
 
Punkt 6
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2016.
      
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2016 zostało radnym przekazane wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Było ono przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił zatem członka tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2016.
 
Punkt 7
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem konińskim a Miastem Konin oraz powiatem kolskim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady oznajmił, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem konińskim a Miastem Konin oraz powiatem kolskim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że w dniu dzisiejszym Rada wprowadziła zmianę brzmienia tytułu tego projektu uchwały. Kolejno poprosił pana Władysława Kocaja - Wicestarostę Konińskiego o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do omawianego projektu uchwały.
 
Władysław Kocaj - Wicestarosta Koniński wyjaśnił, że radni otrzymali nowy projekt uchwały; odczytał nowe brzmienie jej tytułu: „Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem konińskim a Miastem Konin oraz powiatem kolskim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego". Dodał, że w pierwotnej wersji wystąpił niewielki błąd w podstawie prawnej, otóż znajdował się tam art. 12, pkt. 8a, którego nie ma w przekazanym przed sesją projekcie uchwały. Następnie odczytał treść właściwiej podstawy prawnej: „Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 5 ust. 2, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ppkt b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.)". Poinformował również o potrzebie korekty § 1 projektu, która jest konsekwencją zmiany tytułu uchwały oraz o zmianie kolejności paragrafów zgodnie z przekazanym projektem bezpośrednio przed sesją.
 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez wicestarostę konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Na salę obrad przybył radny Grzegorz Maciejewski.
 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem konińskim a Miastem Konin oraz powiatem kolskim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/166/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem konińskim a Miastem Konin oraz powiatem kolskim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 
Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.
Bezpośrednio przed sesją radni otrzymali wniosek dot. wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Stanowi on załącznik nr 10 do protokołu.
 
Następnie poprosił Skarbnika powiatu - Radzisława Kozłowskiego o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek zgodnie z przedłożonym wnioskiem.
 
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez Andrzeja Kłosowskiego - przewodniczącego komisji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/167/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
      
Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady oznajmił, że projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania radni otrzymali bezpośrednio przed obradami.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Wiceprzewodniczący Rady poprosił więc przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą Elżbietę Raźną stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/168/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016, Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały został radnym przekazany w materiałach sesyjnych.
Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016. Poprosił więc skarbnika powiatu, aby w imieniu zarządu powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
          
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił więc przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/169/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023.
 
Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował, ze projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Dokument ten był porzedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Wiceprzewodniczący Rady zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącego komisji.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała XXV/170/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017- 2023
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023 Zarząd Powiatu przedłożył w ustawowym terminie. Prace nad rozpatrzeniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęły się 28 listopada, a zakończyły 30 listopada. Wszystkie Komisje Rady wnikliwie przeanalizowały projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023, a wypracowane opinie w tej sprawie przekazały do Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa swoją opinię w przedmiotowej sprawie przekazała Zarządowi Powiatu.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 
Realizując powyższy podpunkt omawianego zagadnienia Wiceprzewodniczący Rady poprosił pana Stanisława Bielika - Przewodniczącego Zarządu Powiatu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023.
 
Pan Stanisław Bielik - starosta koniński przedstawił główne założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiegona lata 2017-2023 zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszego protokołu.
 
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
 
Realizując kolejny podpunkt porządku obrad wiceprzewodniczący rady poinformował, że projekt budżetu rozpatrzyły wszystkie komisje Rady Powiatu Konińskiego i wypracowały w jego sprawie opinie. Poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie wypracowanych opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023, którą przedstawił radny Andrzej Kłosowski - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej dotycząca uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023, którą przedstawił radny Karol Szafran - wiceprzewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023, którą przedstawił radny Mieczysław Andrzejewski - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023, którą przedstawił radny Henryk Kryk - członek tej Komisji, stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 206-2023, którą przedstawiła radna Maria Wróbel - przewodnicząca tej Komisji stanowi, załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023, którą przedstawił radny Zbigniew Klauze - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotycząca uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 
Przystępując do realizacji następnego podpunktu porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu odczytania w imieniu Zarządu Powiatu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie.
 
Uchwała Nr SO-0957/42/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023, którą odczytał pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu, stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
d) przedstawienie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
 
Przystępując do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad, wiceprzewodniczący rady stwierdził, że Zarząd Powiatu Konińskiego przedłożył „Wniosek z dnia 15.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023". Wniosek ten wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Ponownie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z „Wnioskiem z dnia 15.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023. Stanowi on załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Ponadto przekazał, że proponuje się właczenie do WPF przedsięwzięcia pod nazwą Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą 27 grudnia 2016 r.
 
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały,
 
W tym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Andrzej Nowak, który poprosił o uszczegółowienie dwóch zagadnień. Pan starosta wykazał przedsięwzięcia o charakterze majątkowym, które będą realizowane w roku 2017. Wśród nich znalazły się lokalne usługi społeczne. Zapytał jakie działania będą w tym zakresie podjęte w najbliższym roku. Ponadto zapytał, czy gdyby decyzja Wojewody ostatecznie była pozytywna dla drogii Wola Podłężna - Grąblin, to Zarząd ma już wypracowaną koncepcję wygospodarowania środków na realizację tego zadania.
 
 
Odpowiadając na zapytanie radnego dot. drogi Wola Podłężna - Grąblin, starosta koniński powiedział, żę sytuacja powiatu jest stosunkowo korzystna. W ciągu ostatnich 2 lat zmniejszyliśmy znacznie zadłużenie powiatu. Jeżeli po sporządzeniu bilansu za rok 2016 nie wystarczy środków własnych, to z pewnością rozważona zostanie propozycja zaciągnięcia kredytu bankowego. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Powiatu.
 
W sprawie lokalnych usług społecznych głos zabrała radna Halina Lenartowicz, która przekazała, żę przez cały ubiegły rok trwały prace nad przedmiotowym projektem. Uczestniczyło w nim 12 gmin, 4 organizacje pozarządowe i PCPR, który jest liderem projektu opiewającego na około 3 mln. Poszczególne gminy pisały wnioski na usługi społeczne, tj.: usługi opiekuńcze, asystenctów rodziny, specjalistów na rzezcz rodzin, psychologów, socjalogów, terapeutów ds. uzależnień. Ponadto PCPR ma szeroki program na rzecz wspierania usług zgodnie z pieczą zastępczą. Przytoczyła również przykład Gminy Wilczyn, która złożyła wniosek na świetlicę terapeutyczną o wartości 98 tys. zł.
 
Radny Andrzej Nowak powiedział, że stawiając pytanie miał na myśli budowę centrum usług społecznych, a pan starosta mówił o projekcie lokalnych usług społecznych. Dodał, że projekt o którym mówiła radna Halina Lenartowicz jest mu znany.
 
W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji prowadzący sesję, podsumowując tę część obrad stwierdził, że wypowiedź radnego Andrzeja Nowaka stanowiły pytania, nie były to wnioski w sprawie poprawek do projektu budżetu.
 
f) debata,
 
Następnie prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady otworzył debatę nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.
 
W powyższym punkcie głos zabrał radny Waldemar Marciniak, który w imieniu klubu radnych PiS powiedział, że po analizie i zapoznaniu się z Wieloletnią Prognozą Finansową klub stwierdza, iż nadal brak jest realnego i wypracowanego planu inwestycji i remontów na drogach powiatowych. W związku z powyższym radni klubu PiS wstrzymają się od głosu zarówno w głosowaniu nad WPF jak również w sprawie budżetu powiatu na przyszły rok.
 
Następnie głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który w imieniu Klubu Radnych PSL przedstawił opinię tego Klubu. Opinia Klubu Radnych PSL w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady zamknął debatę nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.
 
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
 
W związku z brakiem wniosków radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki Zarząd Powiatu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023 przedstawione przez skarbnika powiatu.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku Rada przyjęła autopoprawki jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
 
h) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 wraz z przegłosowanymi autopoprawkami zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 16 głosami „za", przy braku głosów „przeciwnych" i 4 głosach „wstrzymujących się".
 
Uchwała nr XXV/171/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023 stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie wiceprzewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2017
 
Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2017 w terminie określonym w przepisach ustawy o finansach publicznych. Prace nad tym dokumentem odbywały się zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr XL/223/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienioną uchwałą Nr XXX/249/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Prace Komisji Rady nad rozpatrzeniem projektu uchwały budżetowej rozpoczęły się 28 listopada i trwały do 30 listopada bieżącego roku.
 
Wszystkie komisje Rady wypracowały opinie w tej sprawie i przekazały je do Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa wypracowała opinię zbiorczą w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2017 i przekazała ją Zarządowi Powiatu Konińskiego 1 grudnia 2016 r.
 
a)  przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 
Realizując powyższy podpunkt porządku posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu panu Stanisławowi Bielikowi - Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w celu przedstawienia projektu uchwały budżetowej.
 
Pan Stanisław Bielik - starosta koniński przedstawił główne założenia projektu budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2017. Wystąpienie starosty konińskiego stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
 
b)  odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady
 
Przystępując do realizacji powyższego podpunktu porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady poprosił kolejno przewodniczących komisji, o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Zbiorcza opinia Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2017 rok, którą przedstawił radny Andrzej Kłosowski - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2017 rok, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2017 rok, którą przedstawił radny Karol Szafran - wiceprzewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2017 rok, którą przedstawił radny Mieczysław Andrzejewski - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2017 rok, którą przedstawił radny Henryk Kryk - członek tej Komisji, stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2017 rok, którą przedstawiła radna Maria Wróbel - przewodnicząca tej Komisji stanowi, załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2017 rok, którą przedstawił radny Zbigniew Klauze - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2017 rok, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
 
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 
Przystępując do realizacji następnego podpunktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że dotyczy on odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie.
 
Uchwała Nr SO-0952/42/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2017 rok, którą odczytał pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu, stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
 
d)  przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu,
Przystępując do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu „Wniosek z dnia 15.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2017" wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.
Ponownie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do projektu budżetu na rok 2017.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił przedłożony przez Zarząd Powiatu „Wniosek z dnia 15.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2017" zgodnie z załącznikiem nr 44 do niniejszego protokołu.
Ponadto powiedział, że wprowadza się w dziale 80195 po stronie dochodów i wydatków kwotę 579.620,76 zł na realizację projektu Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim.
 
e)  wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,
 
Nikt z radnych nie zgłosił wniosku w sprawie poprawek do projektu budżetu na rok 2017.
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego podpunktu obrad.
 
f) debata,
 
Przechodząc do kolejnego podpunktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady otworzył debatę nad projektem budżetu powiatu konińskiego na 2017 rok.
 
Jako pierwszy głos zabrał radny Andrzej Nowak, który przedstawił opinię Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego. Powiedział, że stanowiska przewodniczących komisji oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie są bardzo zbieżne. Wynika z nich, że opinia o projekcie budżetu jest pozytywna. Ponadto są znaczące zmiany, które należy uwypuklić i których należy pogratulować Zarządowi. Taką zmianą jest o 2 mln zł wyższa kwota na bieżące utrzymanie i na remonty dróg. Wyraził nadzieję, że przyczyni się to do poprawy sytuacji na drogach powiatowych w roku 2017. Tylko właściwie zabezpieczone środki na remont i utrzymanie dróg pozwalają rzeczywiście na to, żeby te drogi mogły być w należytym porządku utrzymane. Dodał, że ma nadzieję, iż pan dyrektor zgodnie z obietnicą wykorzysta te środki tak, aby wszystkim jeździło się lepiej.
 
Kolejno głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który w imieniu Klubu Radnych PSL przedstawił opinię Klubu. Opinia Klubu Radnych PSL w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2017 rok na stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.
 
Wobec braku dalszych chętnych do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady zamknął debatę nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.
 
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
 
W związku z brakiem wniosków radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez Zarząd Powiatu do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2017 przedstawione przez skarbnika powiatu.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku Rada przyjęła autopoprawki jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
 
Przystępując do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2017 wraz z przegłosowanymi autopoprawkami zgłoszonymi przez zarząd powiatu.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 16 głosami „za", przy braku głosów „przeciwnych" i 4 głosach „wstrzymujących się".
 
Uchwała nr XXV/172/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2017 stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Konińskiego oraz planów pracy Komisji na 2017 rok.
 
Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie Komisje przedstawiły swoje plany pracy na 2017 r. Powyższe plany, a także projekt planu pracy Rady Powiatu Konińskiego radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Wiceprzewodniczący rady nadmienił, że proponowany plan pracy Rady Powiatu, jak i plany pracy Komisji Rady Powiatu są dokumentami otwartymi i w miarę potrzeb Rada i Komisje będą rozpatrywały również inne sprawy wynikające z bieżących potrzeb powiatu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła plan pracy Rady Powiatu Konińskiego i plany pracy Komisji na 2017 rok nie wnosząc żadnych uwag. Dokument ten stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.
 
Punkt15
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Starosta zabierając głos powiedział, że na pytanie radnego Waldemara Marciniaka dotyczące wycinki krzewów przy rowach odpowiedzi udzieli pan Józef Karmowski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
Józef Karmowski - Dyrektor ZDP w Koninie odpowiadając na wniosek radnego Marciniaka powiedział, że na początku przyszłego tygodnia ZDP w Koninie ma zamiar przystąpić do wycinki krzewów. Nadmienił, że takie było wcześniejsze założenie z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, tj. brak śniegu i niewielki mróz. Prace te będą wykonywane brygadą z ZDP w Koninie. Ponadto zostanie ogłoszony przetarg na wycinkę zakrzaczeń w szerszym stopniu, aby zakończyć te działania do wiosny, jeśli będzie odpowiednia pogoda. Wiosną planowane są kolejne prace, tj. w zakresie remontów bieżących i remontów cząstkowych dróg. Dodał, że będzie kontaktował się z radnymi w powyższej sprawie w celu ustalenia zakresu tych prac na poszczególnych drogach.
 
Punkt 16
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Starosta przekazał, że w ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb pana Jana Niedźwiedzińskiego - byłego burmistrza Miasta i Gminy Ślesin. Nadmienił, że współpraca z panem Niedźwiedzińskim przez wiele lat układała się bardzo dobrze. W związku z powyższym poprosił, aby chwilą ciszy uczcić pamięć zmarłego.
 
Rada Powiatu Konińskiego uczciła minutą ciszy pamięć Jana Niedźwiedzińskiego.
 
Następnie Starosta w imieniu własnym oraz Zarządu Powiatu złożył najlepsze życzenia noworoczne, przede wszystkim dużo sukcesów i satysfakcji z działalności samorządowej, w pracy zawodowej, a także w życiu osobistym i rodzinnym, dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego na rok 2017.
 
Wiceprzewodniczący Rady podziękował za miniony rok pracy, dla jednych lepszy, dla innych gorszy. Na rok 2017 życzył dużo zdrowia, pomyślności i sukcesów oraz zadowolenia.
 
Punkt 17
Zamknięcie obrad.
 
Wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXV sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokołowała:
Dorota Sobieraj - Krawczyk
Kierownik Biura Rady
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-02-21 14:01:37)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-02-21 14:07:02)
Lista wiadomości