logo
logo bip
Protokół nr XXIV/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 listopada 2016 roku
BR.0002.9.2016
 
Protokół nr XXIV/2016
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 30 listopada 2016 roku
 
XXIV sesja odbyła się 30 listopada 2016 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1440.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W sprawie porządku obrad głos zabrał Starosta, który zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad po punkcie 12. w punkcie 13. następującego zagadnienia: „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
Wniosek ten Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Następnie głos zabrał przewodniczący rady, który poinformował, że Starosta Koniński zwrócił się do Rady Powiatu Konińskiego pismem z dnia 16 listopada br. o przedstawienie kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Koninie na kadencję 2017-2020. Wnioskował zatem o włączenie po punkcie 15. dodatkowego zagadnienia jako punktu 16. w następującym brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Koninie".
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
W związku z tym, przewodniczący rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2016/2017.
7. Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego „LUS" Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30-0014/15 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w formie darowizny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Koninie.
17. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
19. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
20. Zamknięcie obrad.
Na salę obrad przybyła radna Andżelika Chojnacka.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XXIII obrad Rady Powiatu Konińskiego.
Protokół z XXIII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z XXIII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za" przyjęła protokół nr XXIII/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 27 października 2016 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
    
Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że przedstawione przez zarząd powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto bezpośrednio przed sesją radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności zarządu powiatu.

Stanisław Bielik - starosta koniński omówił sprawozdanie z działalności zarządu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ponadto Zarząd Powiatu przyjął informację o gospodarce w lasach niestanowiących własności skarbu państwa.
Następnie poinformował, że w miejscowości Gogolina w gminie Wilczyn zostały nabyte trzy działki w związku budową nowej drogi przez kopalnię w ramach szkód górniczych. Działki, które zostały zajęte pod tę budowę zostały przekazane nieodpłatnie pod działalność wydobywczą kopalni. Natomiast pozostała część gruntów, jest tak mała, że nie można na nich prowadzić działalności rolniczej. W związku z tym powstała propozycja ich nabycia.
Kolejno przekazał, że w Starostwie Powiatowym odbyła się olimpiada wiedzy o niskiej emisji w aglomeracji konińskiej, w której udział wzięło 257 gimnazjów z powiatu konińskiego i miasta Konina. Konkurs finansowany był z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 11.825,00 zł.
Ponadto zakończono działania związane z usuwaniem azbestu z terenu powiatu konińskiego. Usunięto 1.220 ton odpadu azbestowego z 479 nieruchomości. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 464 tys. zł, w tym 180 tys. zł to dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Następnie oznajmił, że 25 listopada br. obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego. Tematem posiedzenia była ocena przygotowań zarządców dróg oraz służb, inspekcji i straży do sezonu zimowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu konińskiego w tym okresie.
W dniu wczorajszym w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie odbyło się oficjalne przekazanie do użytkowania poddasza. Przygotowano tam sale rehabilitacyjne (bez wyposażenia) oraz całe zaplecze socjalne. Zgodnie z umową zawarta pomiędzy panią dyrektor DPS w Ślesinie a panią dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, te pomieszczenia będą przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży z ośrodka w Rychwale.
Przekazał, że do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wstępnie zakwalifikowała się droga Wola Podłężna - Grąblin. Natomiast ul. Klasztorna w Kazimierzu Biskupim zakwalifikowała się na dalszym miejscu, ponieważ uzyskała o 3 pkt. mniej. Stwierdził, że projekty zostały zbyt nisko ocenione i w związku z tym złożono odwołanie do Wojewody w tej sprawie. Termin rozpatrzenia mija dzisiaj, więc zapewne w ciągu najbliższych dni ukaże się ostateczna ocena komisji, która zostanie skierowana do Ministerstwa Infrastruktury do zatwierdzenia.
Kończąc swą wypowiedź poinformował, że drużyna z konińskiego starostwa w składzie - pan Karol Baranowski i pan Paweł Figurski zwyciężyła w 10. Jubileuszowym Samochodowym Rajdzie Nawigacyjnym dla Samorządowców, zdobywając puchar dyrektora WORDu. Drugie miejsce zajęli zawodnicy z Gminy i Miasta Rychwał - pan Michał Drewniacki i pan Marek Grabiński. Z kolei na trzecim miejscu byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sompolnie - pan Roman Bednarek i pani Justyna Wesołowska.
 
W trakcie omawiania sprawozdania na salę obrad przybył radny Grzegorz Maciejewski.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
Radny Andrzej Nowak zwrócił się z prośbą do pani Wiesławy Matusiak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie o podjęcie prób związanych z wypracowaniem prozpozycji dla nauczycieli, którzy stracą pracę w wyniku reformy dot. likwidacji gimnazjów. Na przykładzie własnej gminy wie, że w obecnie funkcjonującym tam gimnazjum liczba godzin dla nauczycieli w przyszłym roku zmniejszy się z 480 do niespełna 220. W związku z tym, etaty na minimalnym poziomie zatrudnienia tj. 18 h wynosić będą 14,5 osoby. Innym rozwiązaniem jest takie, że nikt nie będzie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Być może w innych gminach sytuacja nie jest tak drastyczna. Taki stan w Gminie Kramsk spowodowany jest tym, że funkcjonują na terenie gminy szkoły, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia, realizujące działalność edukacyjną, gotowe na kontynuację nauki w szkołach 8 - klasowych. Zatem, coroczny nabór, który dotychczas utrzymywał się na poziomie 70 uczniów, w przyszłym roku zmniejszy się do liczby 27. Dodał, że nie wie jak sytuacja wygląda w innych gminach, natomiast w Gminie Kramsk ten problem może dotyczyć ponad 20 pedagogów.
Następnie podziękował panu Józefowi Karmowskiemu - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie za naprawę drogi powiatowej na odcinku Kramsk - Łęgi wzdłuż ul. Kościelnej. Zdaniem radnego naprawa była gruntowna, natomiast uciązliwe warunki pogodowe spoodowały dość głębokie dziury (niektóre ponad 10 cm). Gdyby zastosowano adekwatny do pogody sposób remontu, to z pewnością mieszkańcy byliby bardzo zadowoleni, o co prosił w imieniu własnym oraz radnej Marii Wróbel.
 
Radna Elżbieta Raźna poinformowała, że w dniu wczorajszym podczas sesji Rady Miejskiej w Kleczewie, Radni Rady Miejskiej zgłosili do Radnych Powiatu Konińskiego następujące wnioski:
a) Przebudowa chodnika przy ul. Słupeckiej w Budzisławiu Kościelnym z uwagi na powstałe w nim zagłębienia, które zagrażają bezpieczeństwu pieszych.
b) Naprawa zaniżeń na chodniku przy ul. Wilczyńskiej, szczególnie na wysokości posesji nr 35 w Budzisławiu Kościelnym. Nadmieniła, że wniosek ten był już zgłaszany.W odpowiedzi zadeklarowano naprawę chodnika, jednak do tej pory nie zostało nic zrobione w tym zakresie.
c) Wydłużenie barierki w miejscowości Nieborzyn. W wyniku budowy kanalizacji, po pogłębieniu rowu, obecna barierka jest za krótka i nie zapewnia właściwego bezpieczeństwa w tym miejscu.
d) Naprawa drogi powiatowej w miejscowości Grabce.
 
Radny Waldemar Marciniak w imieniu Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość" zapytał, kiedy zostaną udzielone odpowiedzi na wnioski wpływające do Starostwa w sprawie przyszłorocznych inwestycji drogowych.
 
Punkt 6
Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2016/2017.
 
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że „Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2016/2017" została radnym przekazana wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 6 mapa do niniejszego protokołu.
Była ona przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2016/2017".
 
Punkt 7
Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.
      
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że „Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie" została radnym przekazana wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Była ona przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o zaawansowaniu prac w drogownictwie".
 
Punkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
           
Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad przewodniczący rady oznajmił, że projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Dodał, że roczny program współpracy uchwala się po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami. W konsultacjach dokumentu określającego zasady współpracy powiatu konińskiego z trzecim sektorem w 2017 roku udział wzięła Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego, która 18 października 2016 roku wyraziła opinię w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 5a ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu załączył tę opinię do przedstawionego Radzie Powiatu programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
 
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Konińskiemu w celu przedstawienia autopoprawki do omawianego projektu uchwały.
 
Starosta Koniński poinformował, że w wyniku ostatecznej decyzji Wojewody zmianie uległa kwota środków na realizację zadania polegającego na nieodpłatnej pomocy prawnej. W § 10, ust 1 pkt. 8 programu kwotę 183.330 zł. należy zastąpić kwotą 182.177,64. Skutkuje to zmianą łącznej kwoty na zadania realizowane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, i wynosi ona 1.194.177,64 zł (zamiast 1.195.330 zł).
 
Uchwała była przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Przewodniczący Rady poprosił więc przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą Marię Wróbel stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez Starostę Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła autopoprawki jednogłośnie, tj. 23 głosami za.
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XXIV/157/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego „LUS" Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30-0014/15 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
      
Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady oznajmił, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego „LUS" Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30-0014/15 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Informacja ta była przedmiotem debaty Komisji Budżetowej oraz Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą Marię Wróbel stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego „LUS" Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30-0014/15 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego „LUS" Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30-0014/15 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały został radnym przekazany w materiałach sesyjnych.
 
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Konińskiemu w celu przedstawienia autopoprawki do omawianego projektu uchwały.
 
Starosta Koniński poinformował, że w związku z rezygnacjami złożonymi przez wnioskodawców w ostatnich dniach, dotyczącymi przyznanych środków finansowych na likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania autopoprawka do złożonego projektu polega na:
1) w poz. 8 tabeli - załącznika do projektu uchwały (dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych) zmniejszenie o kwotę 17 537zł , plan po zmianach 226 973 zł
2) w poz. 7 tabeli - załącznika do projektu uchwały (dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów) zwiększenie o kwotę 20 234 zł , plan po zmianach 599 563 zł
 
Projekt ten, był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona jej przewodniczącą - Marię Wróbel stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez Starostę Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła autopoprawki jednogłośnie, tj. 23 głosami za.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała XXIV/159/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 
Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej, Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym przekazany.
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił więc przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez Elżbietę Raźną - przewodniczącą komisji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
W sprawie projektu uchwały głos zabrał radny Andrzej Nowak, który zapytał czy zasady dot. kosztów prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej są podobne jak w latach ubiegłych, czy coś się zmieniło w tej materii.
 
Starosta odpowiedział, że na ten moment nie ma żadnych zmian, natomiast jak co roku Rada Powiatu podejmuje uchwałę p powierzeniu realizacji tego zadania.
 
W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w formie darowizny.
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w formie darowizny radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Dokument ten był porzedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona jej przewodniczącego - Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w formie darowizny. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała XXIV/161/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w formie darowizny stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, ze projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 został radnym przekazany bezpośrednio przed sesją.
Dokument ten był porzedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystytki oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystytki przedstawiona przez przewodniczącą Elżbietę Raźną stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w formie darowizny. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała XXIV/162/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
 
Na salę obrad przybył radny Władysław Kocaj.
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016. Poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym dostarczony wraz z materiałami sesyjnymi.
Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016. Poprosił więc skarbnika powiatu aby w imieniu zarządu powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.
 
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Ponadto przekazał, że w dniu dzisiejszym wpłynęła informacja z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o przyznaniu uzupełnienia subwencji ogólnej z rezerwy tej subwencji na kwotę 41.601,00 zł.
 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami „za".
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. głosami 24 „za".
 
Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023
 
Przystępując do realizacji 15. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że radni projekt uchwały w omawianej sprawie otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Poinformował, że dochody ogółem i dochody bieżące zwiększa się o kwotę przedstawioną we wniosku i dodatkowe 41.601,00 zł, wynikające z decyzji Ministerstwa Rozwoju i Finansów.
 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. głosami 24 „za".
 
Uchwała nr XXIV/164/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 16
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Koninie.
 
Przystępując do realizacji 16. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że Starosta Koniński pismem z dnia 16 listoapada br. zwrócił się do Rady Powiatu Konińskiego o przedstawienie jednego kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Koninie na kadencję 2017-2020. W Powiatowej Radzie Zatrudnienia, kadencja 2013-2016, Radę Powiatu reprezentowali pani Halina Lenartowicz i pan Antonii Kulczak. Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został radnym przekazany bezpośrednio przed sesją.
        
Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Koninie, przypominając, że zgłoszona osoba powinna wyrazić zgodę na kandydowanie.
 
Radny Wiesław Bednarek zgłosił kandydaturę pani Haliny Lenartowicz, uzasadniając jej kandydaturę tym, że od wielu lat pełniła funkcję w Radzie Zatrudnienia i zna zagadnienia dot. zatrudnienia na terenie powiatu konińskiego.
 
Radna Halina Lenartowicz wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Radny Marek Górczak stwierdził, że jeśli Rada Zatrudnienia zmieniła swoją nazwę, to jest to odpowiedni czas również na zmianę członków Rady. W związku z powyższym zaproponował kandydaturę najmłodszej radnej Anny Woźniak. W jego opinii problemy bezrobocia bardziej znane są osobom młodym niż tym zbliżającym się do wieku emerytalnego.
 
Radna Anna Woźniak wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
W związku z tym, że zgłoszono więcej niż jednego kandydata Przewodniczący Rady zaproponował, że będzie poddawał pod głosowanie kandydatury w kolejności zgłoszonej przez radnych. Ponadto przekazał, że każdy radny ma prawo głosować na jednego kandydata; kandydatem zgłoszonym przez Radę Powiatu Konińskiego będzie kandydat, który uzyska największa liczbę głosów.
 
Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu w sprawie przedstawionej przez Przewodniczącego Rady propozycji głosowania.
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Haliny Lenartowicz. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku kandydatura radnej Haliny Lenartowicz uzyskała następująca liczbę głosów:
                        głosów za                                            - 16
                        głosów przeciwnych                           - 0
                        głosów wstrzymujących się               - 2.
 
Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Anny Woźniak. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku kandydatura radnej Anny Woźniak uzyskała nastęującą liczbę głosów:
                        głosów za                                           - 6
                        głosów przeciwnych                          - 0
                        głosów wstrzymujących się               - 0
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku przeprowadzonych głosowań kandydatką Rady Powioatu Konińskiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy została radna Halina Lenartowicz. Tym samym wyniki głosowania przesądziły o treści § 1 przedmiotowego projektu uchwały. Zwrócił się do radnych o uzupełnienie treści § 1 o nazwisko radnej Haliny Lenartowicz.
 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Koninie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za".
 
Uchwała XXIV/165/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Koninie stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 17
Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego na 2017 rok.
 
Przystępując do realizacji 17. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja Rewizyjna zgodnie ze Statutem Powiatu, przedłożyła Radzie projekt planu kontroli na rok przyszły. Powyższy plan, radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady nadmienił, że Komisja Rewizyjna zaplanowała na 2017 rok 4 kontrole oraz określiła ich zakres, a także terminy. Przewodniczący rady przypomniał, że zgodnie ze Statutem Powiatu Rada Powiatu może zlecić Komisji Rewizyjnej dodatkową kontrolę, ustalając jej przedmiot i czas trwania. Proponowany plan jest dokumentem otwartym i w miarę potrzeb Rada będzie rozpatrywała również inne sprawy wynikające z bieżących potrzeb powiatu.
Radny Waldemar Marciniak poinformował, że według wcześniejszych założeń każda instytucja podlegająca pod Starostwo Powiatowe w Koninie będzie raz kontrolowana w trakcie kadencji i ten plan jest realizowany.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok nie wnosząc żadnych uwag. Dokument ten stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 18
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Starosta koniński pan Stanisław Bielik udzielając odpowiedzi na interpelację radnego Andrzeja Nowaka stwierdził, że faktycznie należałoby się zastanowić nad kwestiami wynikającymi z planowanej reformy oświaty. Dowiedział się niedawno, że Rząd informował o planowanych działaniach osłonowych w tym zakresie. Oznacza to, że po wprowadzeniu reformy dot. likwidacji gimnazjów wszyscy nauczyciele nie pozostaną na dotychczasowych stanowiskach pracy. W chwili obecnej trudno o jednoznaczne rozwiązania. Zapewnił, że wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie zostaną podjęte działania w tej sprawie, o czym będzie informował.
Następnie przekazał, że na interpelacje w zakresie dróg odpowiedzi udzieli pan Karmowski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Zwracając się do radnego Waldemara Marciniaka powiedział, że stara się na bieżąco przekazywać informacje na temat tego, co aktualnie dzieje się na drogach powiatowych. Na ostatniej sesji informował, że zostanie opracowany plan inwestycji. Jest to jednak uzależnione od wielu czynników. Jednym z nich jest to czy dwa zadania, na które złożono wnioski, zostaną zakwalifikowane do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tj. drogi Wola Podłężna - Grąblin i ul. Klasztorna w Kazimierzu Biskupim. Są to projekty, które wymagają dużego nakładu środków finansowych. Ponadto bardzo istotnym czynnikiem jest współpraca powiatu z gminami w tym zakresie. Zapewnił, że postara się osobiście dotrzeć do wszystkich gmin, które zadeklarują chęć podjęcia rozmów na ten temat i wspólnego wypracowania planu realizacji zadań. Najczęściej na takie spotkania zapraszani są radni powiatowi, którzy mieszkają w danych gminach. W ubiegłym roku niektórzy z Państwa Radnych chcieli uczestniczyć w spotkaniach w gminach ze swojego okręgu wyborczego. Zatem, jeśli któryś z radnych wyrazi taką chęć, to nie ma żadnych przeszkód, wystarczy tylko wcześniej zgłosić tę informację. Terminy spotkań zostaną uzgodnione z wójtami, burmistrzami poszczególnych gmin. Im większą chęć współpracy wykażą samorządy gminne, tym więcej zadań na drogach powiatowych zostanie zrealizowanych. Zdaniem starosty powiat może mieć pewne oczekiwania wobec gmin w zakresie współfinansowania inwestycji drogowych z uwagi na to, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych, dróg powiatowych w powiecie powinno być niewiele więcej ponad 400 km. W przypadku powiatu konińskiego jest ich 627 km. A zatem ponad 200 km dróg powinno mieć kategorię drogi gminnej. Oczekiwanie współpracy ze strony samorządu powiatowego ma więc swoje uzasadnienie. Podkreślił, że jest zadowolony ze współpracy; podziękował wszystkim radnym, którzy dotychczas wspierali te działania. Wyraził nadzieję, że w 2017 r. uda się zawrzeć porozumienia i będzie można wykonać więcej prac, które z każdym rokiem stają się coraz bardziej kosztowne, ponieważ często wymagają poszerzenia i wzmocnienia nawierzchni. Ponadto wszyscy oczekują budowy chodników i ścieżek rowerowych, o czym kilka lat temu mówiło się w wyjątkowych sytuacjach. Podsumowując dodał, że potrzeb na drogach jest bardzo wiele. Przekazał, że projekt budżetu na rok 2017 udało się opracować tak, że nie przewiduje się zaciągania kredytu. Powiedział również, że wstępnie nie ma wolnych środków. Z pewnością uda się je wygospodarować, wówczas będzie można je przeznaczyć na zadanie inwestycyjne, które musi zostać podjęte uchwałą. Ponadto poinformował, że w budżecie określono więcej środków na remonty i bieżące utrzymanie dróg. W ubiegłym roku były to niecałe 3 mln zł, a w tym - ponad 4 ml zł. Różnica w kwocie wynika z tego, że w ciągu roku plan budżetowy był systematycznie zmieniany i powiększano środki finansowe na ten cel. Dlatego też w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano większą kwotę na te zadania. Dodał, że o wszystkich podejmowanych działaniach będzie informował podczas sesji.
 
Pan Józef Karmowski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odpowiadając na wniosek radnego Andrzeja Nowaka poinformował, że tymczasowa przerwa w pracach remontowych na ul. Kościelnej spowodowana była tym, że zabrakło masy asfaltowej (na zimno). W dniu dzisiejszym ma być zrealizowana dostawa, więc prace będą kontynuowane. Nadmienił, że kilka podobnych wniosków zgłosiły również inne gminy, w których będą wykonywane remonty cząstkowe przez brygadę z ZDP w Koninie.
Następnie odnosząc się do interpelacji zgłoszonych przez radną Elżbietę Raźną wyjaśnił, że te wnioski wymagają analizy kosztorysu, zwłaszcza dotyczący przebudowy chodnika przy ul. Słupeckiej. Potwierdził, że chodnik ten ma z 30 lat i składa się z krzywych płyt, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pieszych. Zapewnił, że ZDP podejmie próbę przygotowania przedmiaru robót do kosztorysu, który wykaże wartość inwestycji. Następnie na etapie opracowania planu dot. remontów i bieżącego utrzymania, zostanie podjęta decyzja w tej sprawie. Podobna sytuacja ma miejsce w Budzisławiu Kościelnym przy ul. Wilczyńskiej, gdzie ułożona jest kostka. Przekazał, że niekiedy takie remonty są bardziej kosztowne niż budowa od podstaw. Zapewnił, że będzie miał na uwadze ten problem, aby go rozwiązać w możliwie najbardziej ekonomiczny sposób. W kwestii barierki w Nieborzynie, przyznał, że wykopano tam głęboki rów przy kanalizacji. Przypuszczano wcześniej, że założona tam barierka będzie za krótka i trzeba będzie ją wydłużyć, aby zapewnić w tym miejscu bezpieczeństwo. Dodał, że nie jest to duży koszt. W kwestii drogi powiatowej w miejscowości Grabce również trzeba będzie przygotować się do przedmiaru robót, ponieważ jest to droga tłuczniowa. Droga ma 10-20 lat, więc trudno będzie cokolwiek zrobić za pośrednictwem równiarki. Z kolei dosypanie tam tłucznia zapewni krótkotrwały efekt. Temat ten będzie przedmiotem analizy. Dodał, że z radną Elżbietą Raźną z pewnością spotka się w terenie, aby wspólnie przyjrzeć się temu problemowi; oprócz tego radna otrzyma odpowiedź pisemną w tej sprawie.
 
Punkt 19
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Pan Piotr Czerwiński - Dyrektor ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie podziękował serdecznie za zaproszenie na sesję i przekazał, że występuje w imieniu Dyrektora szpitala - pana Leszka Sobieskiego, który obecnie jest na spotkaniu dyrektorów szpitali wielkopolskich z Urzędem Marszałkowskim. Poinformował, że obaj przejęli opiekę nad konińskim szpitalem pół roku temu i jest to wystarczający czas na zorientowanie się w sytuacji tej placówki medycznej - największej w całym województwie. Na taką pozycję szpitala wpłynęła liczba ponad 960 łóżek szpitalnych oraz fakt, że szpital posiada jeden z największych w Polsce kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również to, że zatrudnia ponad 1,5 tys. pracowników. Przez te pół roku zorientował się, że ze strony powiatu konińskiego, szpital niejednokrotnie uzyskał przychylność i wielką pomoc, za co z pewnością nie jako pierwszy i ma nadzieję, że nie po raz ostatni dziękuje. Przekazał, że w opiece zdrowotnej ma nastąpić wiele zmian. Znane są już pierwsze projekty ustaw, które niebawem mają wejść w życie, mianowicie ustawa o państwowym ratownictwie medycznym, ustawy o nowym systemie opieki szpitalnej, m.in. z pewnością znane wszystkim pojęcie: sieć szpitali. Przypomniał, że szpital koniński podlega Urzędowi Marszałkowskiego, zatem utrudnienia związane z wprowadzeniem zmian nie będą dotyczyły Starostwa Powiatowego w Koninie, w przeciwieństwie do wielu innych powiatów, które mają duży problem z małymi szpitalami. Szpital koniński jako szpital wojewódzki zakwalifikuje się do wejścia w sieć szpitali, wstępnie jako tzw. szpital II stopnia. Orientacyjnie wyjaśnił, że w tej sieci znajdować się będą szpitale o I, II oraz III stopniach referencyjności oraz szpitale monoprofilowe, np. szpital pulmonologiczny. Z rozmów z NFZ wynika, że istnieje duża szansa na to, iż szpital koniński będzie uznany za szpital wysokospecjalistyczny, czyli jako tzw. „trójka". Jest to bardzo dobra wiadomość dla Koninian, ponieważ oznacza to pozyskiwanie większych nakładów finansowych na utrzymanie lecznicy. W konińskim szpitalu brakuje tylko psychiatrii, dermatologii i kardiochirurgii na wszystkie możliwe oddziały szpitalne. Dodał, że być może w przyszłości uda się poszerzyć ten profil. Aktualnie taki jest plan. Przez ostatnie pół roku został opracowany program rozwoju konińskiego szpitala, który obejmuje dwa budynki, z czego jeden (przy ul. Wyszyńskiego) jest obecnie dość słabo wykorzystany. Powstała już koncepcja w jaki sposób zostanie zagospodarowany oraz dokonano wstępnej wyceny kosztów. Z perspektywy długookresowej trzeba będzie zmierzyć się z problemami, które dotyczą wszystkich szpitali w Polsce, tj. problemami kadrowymi, sprzętowymi oraz tymi związanymi z niedofinansowaniem usług medycznych. Stwierdził, że biorąc pod uwagę wielkość szpitala, to niedofinansowanie jest bardzo duże, ale szpital radzi sobie z tym poprzez działalność dodatkową oraz dzięki dobrym ludziom w różnych instytucjach oraz dużych, miejscowych zakładach pracy. Podkreślił, że przybył na sesję, aby raz jeszcze serdecznie za to podziękować. Jest przekonany, że radni są zorientowani w sytuacji konińskiego szpitala, gdyż ma on godną reprezentantkę - panią radną Marię Wróbel, która niedawno wygrała konkurs na naczelną pielęgniarkę szpitala w Koninie. Pani Maria Wróbel pełniła już tę funkcję i jest znakomicie zorientowana w sytuacji szpitala oraz w kwestii jego potrzeb. Zatem, jeśli ktokolwiek miałby jakieś pytania dotyczące lecznicy, to pani Maria z pewnością będzie należnie reprezentować dyrekcję szpitala. Dodał, że we własnej osobie również jest do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań lub problemów. W tym celu można zwracać się bezpośrednio do niego pod numerem kontaktowym, który widnieje na stronie internetowej szpitala. Osobiście nie omieszka również swoimi problemami dzielić się z radnymi powiatu oraz samorządem powiatu, oby jednak jak najrzadziej.
 
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że otrzymał pismo Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie, dotyczące wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie. Jest to wniosek o podwyżkę wynagrodzeń pracowników. W Radzie Powiatu obecnie trwają prace nad projektem budżetu powiatu na 2017 r. Poinformował, że w tym samym czasie zostały podjęte stosowne działania przez Zarząd Powiatu, który w projekcie budżetu uwzględnił wzrost środków finansowych na wynagrodzenia w PUP w Koninie. Z jego wiedzy wynika, że są to znaczące kwoty i wyraził nadzieję, że również będą satysfakcjonujące dla pracowników.
Następnie udzielił głosu pani Annie Ponieckiej - Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.
 
Pani Anna Poniecka - Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w PUP w Koninie powiedziała, że niestety PUP w Koninie nie otrzymał jeszcze dokładnej informacji o wysokości tych kwot. W tej sprawie proszono o wsparcie zarówno pana starostę jak i pana przewodniczącego, ponieważ jeśli pracownicy nie podejmują żadnych kroków w tym kierunku, to niestety władza nie bardzo o nich pamięta. Ostatnia regulacja wynagrodzeń w PUP w Koninie miała miejsce w 2014 r. Z posiadanej przez panią przewodniczącą wiedzy wynika, że w 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie oraz w innych jednostkach podległych nastąpiły podwyżki finansowe. W związku z tym, pracownicy PUP uznali, że są zobowiązani wystąpić do pana starosty o podjęcie jakichkolwiek działań w tej sprawie. Jeżeli w planie budżetu rzeczywiście są przewidziane środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników PUP, to bardzo się cieszy i dziękuje za to. Prosiła również, aby w latach kolejnych miały miejsce tego typu regulacje. Dodała, że wynagrodzenia w PUP są naprawdę niskie; ok. 30 - 40 % pracowników otrzymuje 2.000 zł brutto. Jest to najniższe wynagrodzenie, które będzie obowiązywało do 1 stycznia 2017 r. Kadra pracownicza jest dosyć zaawansowana wiekowo, są to pracownicy z doświadczeniem zawodowym, z długim stażem pracy oraz odpowiednim wykształceniem. Biorąc zatem pod uwagę te kwalifikacje oraz zaangażowanie pracowników, należy im się trochę wyższa płaca niż ta, która jest proponowana, jako najniższa. Podziękowała, że są w tym zakresie jednak jakieś plany i ponownie prosiła, aby pamiętano o pracownikach PUP w Koninie w kolejnych latach.
 
Przewodniczący Rady zasugerował, że być może w międzyczasie powstał jakiś szum informacyjny. Jak wcześniej wspomniał, uwzględniono już środki finansowe dla pracowników PUP w Koninie w budżecie na przyszły rok. Pan starosta z pewnością może to potwierdzić. Należy więc konsultować miedzy sobą pewne działania, aby nie dochodziło do takich sytuacji, że dyrektor w planie finansowym, który składa jako propozycję do przyszłorocznego budżetu powiatu, nie posiada takich informacji. Powiedział, że nie wie w jaki sposób pani dyrektor była informowana o sprawie. Przypomniał, że Rada Powiatu zatwierdza budżet, którego elementem jest również plan finansowy PUP w Koninie. Prosił więc o koordynację w przekazywaniu informacji.
 
Starosta koniński - pan Stanisław Bielik powiedział, że rozmawiał na poruszony temat z panią przewodniczącą oraz przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w PUP w Koninie. Na dzień dzisiejszy nie może powiedzieć nic więcej, jedynie potwierdził to, co powiedział pan Przewodniczący Rady. Nadmienił, że budżet uchwalany jest przez Radę Powiatu, a nie przez Starostę.
 
Pani Grażyna Pawlak - pracownik PUP w Koninie uzupełniając wypowiedź pani przewodniczącej oraz uwagi pana przewodniczącego rady powiedziała, że pracownicy PUP nie przyszli prosić o podwyżki bez wiedzy pani dyrektor. Pani Matusiak informowała swoich pracowników, że wystąpiła z wnioskiem o podwyżki na 2017 r., natomiast nie wie jaka będzie ich wysokość. Dodała, że związek zawodowy i pani dyrektor wnioskują o znaczne podwyżki, tj. w granicach 400 zł. Mniejsze kwoty nie zadowolą pracowników urzędu, ponieważ w dalszym ciągu pracowaliby za najniższą płacę biorąc pod uwagę wynagrodzenia pracowników w jednostkach powiatu. Podkreśliła, że związek zakładowy działa w porozumieniu z panią dyrektor.
 
Przewodniczący Rady nadmienił, że na piśmie, które otrzymał również widnieje kwota 400 zł. Natomiast z jego wiedzy wynika, że w przeliczeniu na jednego pracownika ma to być - 300 zł. Uważa, że na tym etapie złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Dodał, że w kwestii wynagrodzeń każdy uważa, że zarabia za mało. Ponadto porównując stan wynagrodzeń do wzrostu cen i usług na rynku, to aktualnie mamy okres deflacji i trzeba mieć to na uwadze. Jego zdaniem propozycja 300 zł z 400 zł stanowi pewien postęp. W związku z przedstawioną przez panie z PUP w Koninie dramatyczną sytuacją, zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o rozważenie przeprowadzenia kontroli wynagrodzeń w PUP w Koninie, celem stwierdzenia czy rzeczywiście sytuacja wynagrodzeń jest tak zła. Jeśli tak, to trzeba będzie jeszcze raz pochylić się nad propozycją wniosku organizacji związkowej oraz dyrekcji PUP w Koninie.
Poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Radnych Powiatu wniosek z prośbą o zaplanowanie w budżecie powiatu środków finansowych na budowę odcinka drogi powiatowej nr 3229 P o długości ok. 1 km, łączącego Spławie z Adamowem i stacją kolejową Spławie, skąd część mieszkańców dojeżdża pociągami do szkół i zakładów pracy. Ponadto tą drogą autobusy dowożą dzieci do szkół w Golinie. Uzasadnieniem tego wniosku jest jak zawsze dbałość o bezpieczeństwo oraz zły stan techniczny drogi.
Następnie udzielił głosu w tej sprawie pani Annie Kapturskiej -sołtys miejscowości Spławie.
 
Pani Anna Kapturska - sołtys Spławia podziękowała za możliwość zabrania głosu podczas dzisiejszej sesji. Poinformowała, że pan Starosta na ostatnim spotkaniu w Gminie Golina zwrócił jej uwagę, że ta droga niekoniecznie kwalifikuje się do kategorii dróg powiatowych. Niemniej jednak figuruje ona jako droga powiatowa, tak więc zwróciła się z prośbą o wsparcie Radnych Powiatu w tej sprawie. Zauważyła, że projekt uchwały budżetowej nie przewiduje budowy drogi powiatowej nr 3229 P łączącej sołectwo Spławie z Adamowem - stacja Spławie oraz Gminy Goliny i Gminy Kazimierz Biskupi. Mieszkańcy od ponad 40 lat bezskutecznie proszą o budowę drogi o długości ok. 1 km. Jako sołtys i radna sołectwa Spławie od 2010 r. składa pisma do pana starosty z prośbą o budowę tej drogi. Do tej pory nigdy nie została ona ujęta w budżecie powiatu, stąd dzisiejsza delegacja mieszkańców sołectwa Spławie i Adamów na tej sesji. Nadmieniła, że chciałaby zainteresować tym problemem radnych. W poprzedniej kadencji na wniosek radnej Andżeliki Chojnackiej Komisja Rozwoju i Infrastruktury dokonała wizji lokalnej stanu drogi stwierdzając, że wymaga ona bezwzględnej naprawy bądź budowy. Takie stanowisko w tej sprawie miał ówczesny dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie - pan Antonii Bąk. Wyraziła nadzieję, że podobnego zdania będzie również obecny dyrektor ZDP w Koninie - pan Józef Karmowski. W imieniu mieszkańców prosiła o uwzględnienie środków finansowych na budowę tej drogi w budżecie powiatu na 2017 r. Jest świadoma, tak jak pan Starosta powiedział, że trzeba uwzględniać ważniejsze drogi, łączące miasta, ale tą drogą przechodzi szlak komunikacyjny i mieszka tam coraz więcej ludzi, a przede wszystkim codziennie jeździ tamtędy autobus, który dowozi dzieci do szkoły. Wyznała, że współczuje mieszkańcom i osobiście stara się ją omijać. Dodała, że jest to droga utworzona częściowo z asfaltu i częściowo z kamieni. Koszt budowy nowej drogi nie stanowi wydatku kilku milionów, tylko ok. 600-700 tys. zł. Pan burmistrz Gminy Golina zadeklarował, że dofinansuje tę inwestycję w kwocie 150 tys. zł i wykona dalszy odcinek, tj. część drogi gminnej (ok. 200 m), która również wymaga naprawy. W związku z powyższym prosiła o zrozumienie mieszkańców oraz o to, żeby radni pozytywnie przegłosowali przyznanie środków finansowych na tę drogę.
 
Przewodniczący Rady nadmienił, że na dzisiejszej sesji pani sołtys nie otrzyma odpowiedzi w tej sprawie, ponieważ jest to nowy wniosek. Zadeklarował, że przekaże go do zarządu powiatu, jeżeli jeszcze do zarządu nie wpłynął.
 
Pani Anna Kapturska - sołtys Spławia powiedziała, że jest radną i ma świadomość tego, że dziś nie uzyska odpowiedzi. Potwierdziła, że wniosek nie wpłynął do zarządu powiatu oraz podziękowała za jego przekazanie.
 
Starosta koniński - pan Stanisław Bielik stwierdził, że pani sołtys dramatycznie przedstawiła los tych mieszkańców. Jeżeli ktoś jest wrażliwy na jakość tej drogi, to może jeździć alternatywnie drogą krajową nr 92, którą można dojechać nieco dłuższym odcinkiem zarówno do Adamowa jak i do stacji Spławie. W wielu miejscowościach mieszkańcy skazani są wyłącznie na daną drogę, natomiast w tym przypadku tak nie jest. Faktycznie przy tej drodze jest kilka gospodarstw, ale od stacji kolejowej do Spławia jest droga alternatywna, o której wspomniał. Jest to rzeczywiście dłuższy odcinek, ale jest. Podkreślił, że nigdy nie powiedział, że na pewno ta droga nie zostanie zrobiona i cieszy się, że burmistrz Gminy Golina zadeklarował współudział w realizacji tego zadania. Przekonany jest, że jeśli takie będzie stanowisko Rady Miejskiej w Golinie, to zostanie osiągnięte wspólne porozumienie i nastąpi przełom w tej sprawie. Zaznaczył, jednak aby nie dramatyzować sytuacji, ponieważ nie jest ona tak tragiczna.
 
Radna Halina Lenartowicz podziękowała za wybór jej kandydatury na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy. Jako członek Powiatowej Rady Zatrudnienia starała się prawidłowo reprezentować Radę Powiatu Konińskiego. Przekazała, że w ramach zakresu czynności analizowała zadania, które należały do pracy w Radzie Zatrudnienia. Zajmowała się m. in. opiniowaniem wniosków dotyczących przyznawania środków finansowych osobom bezrobotnym, łagodzeniem bezrobocia na terenie powiatu konińskiego i miasta Konina, a także wieloma innymi zadaniami. Podziękowała raz jeszcze i wyraziła nadzieję, że będzie godnie reprezentować Radę Powiatu. Dodała, że z tytułu członkostwa i prac w Powiatowej Radzie Rynku Pracy nie będzie otrzymywała dodatkowego wynagrodzenia.
           
Radna Elżbieta Raźna zapytała, do kogo mają zgłaszać się radni, którzy chcą wziąć udział w spotkaniach z samorządami poszczególnych gmin.
 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że do pana starosty.
 
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Tomaszowi Duryńskiemu -sołtysowi wsi Adamów.
 
Pan Tomasz Duryński - sołtys Adamowa nawiązując do wspomnianej wcześniej drogi, powiedział, że rzeczywiście można dojechać do wsi drogą krajową nr 92, natomiast gdyby wydarzyła się jakaś kolizja, to przejazd byłby możliwy jedynie tą drogą powiatową przez Spławie w stronę Adamowa. Zaprosił wszystkich, żeby przejechali tą drogą, aby osobiście mogli przekonać się jaki jest jej stan. Ostatnio jadąc tą drogą uszkodził sobie chłodnicę w samochodzie i nikt nie zwróci mu kosztów naprawy.
 
Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że członkowie Zarządu Powiatu oraz Radni Powiatu obecni na dzisiejszej sesji przyjęli do wiadomości powyższe argumenty.
 
Następnie przekazał, że rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wysokości od 50 % do 70% spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania lub suszą będą mogli skorzystać z pomocy finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferowanej w ramach budżetu krajowego. Wnioski o pomoc należy składać w biurach powiatowych agencji w terminie do 5 grudnia br. Poinformował, że do wniosku należy dołączyć m. in.: protokół strat, polisy ubezpieczeniowe, jeżeli uprawy były ubezpieczone, kserokopię wniosku o dopłaty bezpośrednie. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w biurze powiatowym w Koninie nr tel. 245-7760. Ze względu na krótki termin składania wniosków prosił, aby poinformować rolników na swoim terenie o zaistniałej sytuacji. Wyraził nadzieję, że ARiMR w Koninie również podejmie pewne działania za pomocą samorządów lokalnych urzędów gmin, żeby dotrzeć do tych rolników, ponieważ termin składania wniosków nieubłagalnie zbliża się do końca. Dodał, że nie trzeba składać wniosków osobiście. Jeżeli ktoś złoży wniosek w ostatnim dniu za pośrednictwem poczty, to uwzględniona zostanie data podbicia stempla pocztowego i wniosek będzie uznany.
 
Radny Zenon Paszek przekazał, że wczoraj dowiedział się o tym w swojej gminie. Zatem prawdopodobnie wszystkie gminy posiadają taka informację, a przynajmniej Gmina Golina. Stwierdził jednak, że trudno będzie dotrzeć z tą informacją do wszystkich rolników. Należałoby apelować do mediów o nagłośnienie możliwości składania wniosków. Dodał, że nie rozumie dlaczego wyznaczono taki krótki termin i nie będzie tego komentował.
 
Punkt 20
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXIV sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokół sporządziła:
Dorota Sobieraj - Krawczyk
Kierownik Biura
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-01-25 10:27:09)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-01-25 10:27:09)
Lista wiadomości