logo
logo bip
Protokół nr XXIII/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 27 października 2016 roku
BR.0002.8.2016
Protokół nr XXIII/2016
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 27 października 2016 roku
 
XXIII sesja odbyła się 27 października 2016 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1500.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W sprawie porządku obrad głos zabrał Starosta, który zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad po punkcie 9 w punkcie 10 następującego zagadnienia: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew". Dodał, że od kilku lat przyznawane są dofinansowania w kwocie 10.000 zł dla jednostek OSP za pośrednictwem gmin. Wyjaśnił, że Gmina Kleczew dopiero dzisiaj złożyła taki wniosek, stąd też prośba o włączenie powyższego punktu do porządku dzisiejszych obrad.
 
Przewodniczący rady poddał zgłoszony przez starostę wniosek pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
W związku z powyższym przewodniczący rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
7. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Krzymów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Kleczew.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
14. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
15. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XXII obrad Rady Powiatu Konińskiego.
Protokół z XXII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XXII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za" przyjęła protokół nr XXII/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 września 2016 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie przedmiotowego sprawozdania zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący rady o zabranie głosu poprosił Stanisława Bielika starostę konińskiego.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik omówił sprawozdanie z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
Starosta zabierając głos przekazał, że Zarząd w okresie międzysesyjnym odbył dwa posiedzenia, tj. 20 i 27 października.
Poinformował o kontynuacji zadania polegającego na prowadzeniu bezpłatnych porad prawnych w 2017 r. Z gminami powiatu konińskiego podpisano już porozumienia w sprawie użyczenia lokali. Kolejne decyzje dot. będą wyboru organizacji pozarządowych, które będą to zadanie publiczne wykonywać. Ogłoszono już otwarty konkurs ofert w tym zakresie. Przypomniał, że w bieżącym roku trzy punkty prawne prowadzi organizacja pozarządowa i dwa - kancelaria prawna. Z wstępnych ustaleń wynika, że pomoc prawna będzie świadczona w dotychczasowych punktach.
Przekazał również, że gminy: Golina, Rzgów i Wilczyn wystąpiły z wnioskiem o użyczenie części nieruchomości stanowiących pas drogi powiatowej. Pozytywna decyzja zarządu w tej sprawie jest niezbędna, aby samorządy gminne mogły realizować inwestycje polegające na budowie ścieżek rowerowych oraz kanalizacji sanitarnej.
Następnie zwrócił uwagę na sprawy związane z oświatą w powicie konińskim. Pomimo negatywnych opinii, w ostatnim miesiącu powiat koniński odniósł w tym zakresie kilka znaczących sukcesów. W dniu 12 października br. w Pałacu Wilanów w Warszawie odbyła się Gala 6. Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej pt. „Samorządowy Lider Edukacji". Podczas tej uroczystości powiat koniński został uhonorowany powyższym certyfikatem za pozytywną ocenę wdrażanego w powicie modelu polityki edukacyjnej, działania wpływające na progres społeczeństwa uczącego się, jak również za wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, a także za budowę klimatu przyjaznego edukacji i środowisku, z którym są związane. Uzasadnienie przyznanej nagrody jest bardzo obszerne, dlatego starosta przytoczył kilka jego wybranych punktów. W ocenie uwzględniono opinie różnych organów. Podkreślono m.in., że w ciągu ostatnich 12 miesięcy władze powiatu w dziedzinie polityki oświatowej podjęły innowacyjne działania w zakresie kształtowania oferty edukacyjnej i podnoszenie jej wartości merytorycznej oraz użyteczności rynkowej. Służyć temu będzie m.in. „Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży", „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim" oraz pomoc placówkom oświatowym w ubieganiu się o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej. Wczoraj zakończono rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie programu dot. szkolenia zawodowego w szkołach w Kleczewie i w Sompolnie, będących poza Obszarem Strategicznej Interwencji. Konsultacje z UM zakończyły się pozytywnie za co podziękował głównie pracownikom Wydziału Rozwoju i Promocji. Poinformował, że w IV kwartale nastąpi realizacja tego programu. Jego wartość wynosi będzie ok. 1 mln zł, a dofinansowanie stanowi 90 % z środków unijnych. Podobnym programem został objęty Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie w ramach OSI. Dalsza część uzasadnienia wskazuje na uruchomienie nowych kierunków kształcenia. Następnie stwierdzono, że działające w powiecie konińskim placówki realizują wartościowe projekty, które pozytywnie wyróżniają powiat koniński na tle innych powiatów. Ponadto, władze powiatu dostrzegają potrzebę usprawnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w lokalnym życiu publicznym poprzez m.in. powiatowy konkurs ochrony środowiska, powiatowy konkurs wiedzy konsumenckiej, powiatowe dni rodziny, a także udział w spartakiadzie Ludowych Zespołów Sportowych. Poinformował, że 10-stronnicowe uzasadnienie dostępne jest w Wydziale Edukacji.
Następnie przekazał, że 21 października br. w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu odbyła się Gala, podczas której ZSE-U w Żychlinie został wyróżniony tytułem „Wielkopolska Szkoła Roku". Oprócz tego, pani Joanna Gadomska - nauczycielka biologii tej szkoły otrzymała tytuł „Wielkopolski Nauczyciel Roku". Ponadto uczennica II klasy ZSE-U w Żychlinie zajęła drugie miejsce w wielkopolskim konkursie „Profesjonalny kelner - kluczem do sukcesu zawodowego", który odbył się 18 października br. w Kaliszu.
Kolejno poinformował, że 7 października br. został zorganizowany finał olimpiady wiedzy ekologicznej „Niska emisja w Aglomeracji Konińskiej", w której uczestniczyli uczniowie powiatu konińskiego i miasta Konina. Jest to projekt finansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska opiewający na kwotę 18.000 zł.
Ponadto 21 października br. odbył się Dzień Edukacji Narodowej w powiecie konińskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Podczas uroczystości kilku nauczycieli uhonorowano Nagrodą Starosty.
Omawiając sprawozdanie przekazał, że dniach 14-17 października br. uczestniczył w wyjeździe na Ukrainę w rejon kazatyński, razem z wiceprzewodniczącym rady - panem Wiesławem Bednarkiem. Przedmiot wizyty skoncentrowany był głównie na obchodach 10-lecia tamtejszej polskiej sobotnio - niedzielnej szkoły, prowadzonej przez Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tomasza Padury. Jest to szkoła, w której realizowane są zajęcia z języka polskiego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wszyscy nauczyciele udzielają tam lekcji w formie wolontariatu. W przygotowaniu całej uroczystości głównym inicjatorem była pani Natalia Czajkowska - Prezes "Centrum Kultury Polskiej im. Tomasza Padury" w Koziatyniu. Poinformował także, że w wyjeździe udział wzięli również delegaci samorządu Gminy Kleczew, która współpracuje z Kazatyniem. Dodał, że jest przekonany, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania na terenie powiatu konińskiego z przedstawicielami powiatu kazatyńskiego.
 
W trakcie omawianego przez starostę sprawozdania na posiedzenie wszedł radny Karol Szafran.
 
Radny Andrzej Perkowski zapytał, ile osób skorzystało z bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez powiat koniński. Ponadto w związku z informacją o uzyskaniu przez powiat certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji" zapytał czy powiat koniński przekazał jakieś środki jednostce, która udzieliła wspomnianego przez starostę certyfikatu. Z jego wiedzy wynika, że podczas tego typu gal samorządowo - gospodarczych firmy i samorządy przekazują pewne środki podmiotom przyznającym certyfikat.
 
Rada Halina Lenartowicz podziękowała w imieniu mieszkańców powiatu, szczególnie Gminy Wilczyn za bezpłatne porady prawne. Służą one przede wszystkim osobom wykluczonym społecznie, starszym, którzy ukończyli 65 lat, studentom oraz ludziom uboższym. Adwokaci są dobrze przygotowani, przyjeżdżają do gmin w celu udzielania porad dwa razy w tygodniu i pracują po cztery godziny. Przekazała, że te porady pomogły wielu osobom w rozwiązaniu ich problemów. Podziękowała raz jeszcze i wyraziła nadzieję, że na przyszły rok umowa na realizacje tego zadania również zostanie podpisana.
 
Przewodniczący rady poinformował, że odpowiedzi na zadane przez radnego Andrzeja Perkowskiego pytania zostaną udzielone w punkcie 13.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
    
Jako pierwszy w powyższym punkcie głos zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który wnioskował, aby inwestycje drogowe w powiecie konińskim nadzorowali fachowcy z Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Osobiście przekonał się, że są to osoby odpowiednio doświadczone i kompetentne. Złożony wniosek uzasadnił tym, że podczas budowy chodnika w Genowefie osobą nadzorującą był sam projektant inwestycji. Poinformował, że gdy przyjechał na miejsce tej budowy, gdzie obecni byli zarówno pan inspektor jak i wykonawca; zwrócił ich uwagę na pewne nieprawidłowości w wykonanej pracy, na co usłyszał, że jako radny nie jest stroną w porozumieniu zawartym na wykonanie tego zadania. Zwracając się do starosty zapytał, czy w taki właśnie sposób ma przebiegać współpraca ze specjalistami? Osobiście uważa, że nie tak to powinno wyglądać. W efekcie końcowym chodnik został wybudowany, natomiast nie dokonano jego odbioru. Poinformował, że ZDP w Koninie zawsze uwzględniał wszelkie sugestie i uwagi dotyczące budowy. W tym przypadku radny zgłaszał staroście oraz wicestaroście, że chodnik nie ma odpowiednich spadów i jest źle wykonany. Prosił zatem o taką organizację pracy w ZDP, aby starosta miał bezpośredni wpływ na wykonawców, ponieważ na chwilę obecną głównym decydentem jest pan inspektor, który nie przyjmuje żadnych uwag.
Następnie poinformował, że w poprzedniej kadencji zgłaszał, iż na Kanale Topiec w miejscowości Paprotnia (obok młyna) został usunięty próg, który zatrzymywał wodę do pewnego poziomu i dzięki któremu kierowana była ona tam, gdzie jest potrzebna. Po wykonaniu modernizacji tzw. zastawki radny otrzymał odpowiedź, że to zastawka będzie spełniała to zadanie i próg jest tam niepotrzebny. Obecnie zastawka jest otwarta i woda spływa bezpośrednio do rzeki, czego nikt nie kontroluje. Poinformował, że zadzwonił do Wielkopolskiej Izby Rolniczej z zapytaniem dlaczego tak się dzieje, na co usłyszał, że jest to zjawisko sezonowe. Zwrócił się więc z prośbą o zainteresowanie tą sprawą oraz prosił o informację, na jakiej podstawie prawnej określono, że jest to regulacja sezonowa.
 
Radny Waldemar Marciniak zapytał, czy ZDP w Koninie zaplanował przegląd dróg powiatowych przed rozpoczęciem zimy. Zapytał również, czy w budżecie są jeszcze dostępne środki na tzw. łatanie dziur, których jak wiadomo będzie przybywało w okresie zimowym.
 
Punkt 6
Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
 
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad przewodniczący rady oznajmił, że podmioty zobligowane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym tj. Starosta koniński, Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiiego, a także Wojewoda Wielkopolski przedstawiły radnym powiatu informację wypełniającą dyspozycję art. 25c pkt 12 powyższej uchwały. Informacja poszczególnych podmiotów została zamieszczona w załączniku nr 6 do niniejszego protokołu.
Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali przedłożoną przez naczelnika Urzędu Skarbowego informację o analizie oświadczeń majątkowych, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowym temacie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym".
 
Punkt 7
Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
      
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że „Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński" została radnym przekazana wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Była ona przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Elżbietę Raźną stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński".
 
Punkt 8
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad przewodniczący rady oznajmił, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Przewodniczący rady poprosił więc przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą Marię Wróbel stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
 
Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów, przewodniczący rady poinformował, że projekt tej uchwały został radnym przekazany w materiałach sesyjnych.
Projekt ten, był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej oraz Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona jej przewodniczącego - Zbigniewa Klauze stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała XXIII/153/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew, przewodniczący rady poinformował, że projekt tej uchwały został radnym przekazany w materiałach sesyjnych.
Projekt ten, był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez jej wiceprzewodniczącego - Tadeusza Jaroszewskiego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała XXIII/154/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie przewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016. Poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym dostarczony wraz z zawiadomieniem o sesji.
W tym miejscu przewodniczący rady udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu poinformował, że skutkiem podjętej dzisiaj uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kleczew jest zaplanowanie tej kwoty w budżecie powiatu w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem dla OSP w Złotkowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Złotkowie poprzez wymianę bramy garażowej". Ponadto zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZDP zwiększa się wydatki na remonty dróg o kwotę 456.000 zł.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski, stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała XXIII/155/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023.
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym dostarczony wraz z zawiadomieniem o sesji.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu poinformował, że wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 456.000 zł. Natomiast wydatki majątkowe o 10.000 zł skutkiem uchwały dla Gminy Kleczew.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Henryk Kryk.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. głosami 20 „za".
 
Uchwała nr XXIII/156/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Starosta poinformował, że na pytanie wiceprzewodniczącego Andrzeja Perkowskiego odpowiedzi udzieli Naczelnik Wydziału Edukacji - pan Jan Bartczak.
Następnie odniósł się do poruszonego tematu przez radnego Tadeusza Jaroszewskiego odnośnie kanału Topiec. Jak wiadomo gospodarzem tego kanału jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. W związku z powyższym, Starostwo Powiatowe w Koninie nie ma uprawnień do wydawania poleceń dot. wykonania progu na tym cieku wodnym. Aby jednak uwzględnić interpelację radnego, starostwo złoży odpowiednie pismo w tej sprawie do Rejonowego Oddziału w Koninie.
Z kolei na drugi wniosek radnego Jaroszewskiego oraz na pytania radnego Marciniaka poinformował, że odpowie Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie - pani Sylwia Cichocka.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski przekazał, że umiejscowiony dawniej próg wykonany był z konstrukcji kamiennej i w naturalny sposób gromadził wodę w kanale. Podkreślił raz jeszcze, że na zgłoszony wniosek o jego odbudowę, otrzymał odpowiedź, że na chwilę obecną, czyli w okresie letnim, tę funkcję będzie spełniała wybudowana obok młyna zapora. Przyznał, że faktycznie spełnia ona to zadanie, ale rolnictwo nie jest sezonowe, a odpowiedni poziom wody trzeba utrzymywać przez cały rok. Prosił zatem, aby regulacja, która miała miejsce latem odbywała się przez cały rok.
 
 Starosta zapewnił, że sugestia radnego Jaroszewskiego zostanie przekazana do WZMiUW, celem poprawy gospodarki wodnej na tym kanale.
Następnie pan Jan Bartczak - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych odpowiadając na pytanie radnego Perkowskiego omówił tabelę, która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
Radny Andrzej Perkowski odnosząc się do zaplanowanej na 2016 r. kwoty, zapytał co nastąpiłoby, gdyby udzielono dużo więcej porad prawnych i kwota, jaką zaplanowano zostałaby wykorzystana.
 
Pan Jan Bartczak wyjaśnił, że jest to opłata stała dla wszystkich prawników, niezależnie od liczby udzielonych porad prawnych. Z kolei odpowiadając na pytanie dot. uzyskania przez powiat certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji" poinformował, że konkurs ten został ogłoszony przez Fundację Rozwoju i Edukacji Szkolnictwa Wyższego w czerwcu br. Jest to 6. edycja konkursu, którego termin składania wniosków przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie wyznaczono do połowy lipca br. Komisja ekspertów złożona z naukowców związanych z najlepszymi polskimi uczelniami m.in. Uniwersytetem Warszawskim dokonała oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełniły określone regulaminem konkursu kryteria i uzyskały pozytywną ocenę ekspertów otrzymały powyższy certyfikat. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych znaków jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Reasumując powiedział, że starostowie wyrazili zgodę na udział w tym konkursie, następnie pracownicy Wydziału Edukacji z pomocą dyrektorów szkół opracowali wniosek. Komisja konkursowa oceniła działania samorządu w zakresie oświaty w 2015 r. i powiat koniński otrzymał dużą liczbę punktów, a zatem otrzymał certyfikat. Na pytanie dot. poniesionych przez powiat kosztów wyjaśnił, że było to 4.5 tys. zł netto, co przeznaczone było na wynagrodzenia dla ekspertów.
 
Radny Andrzej Perkowski nadmienił, że zapytał o to, ponieważ miał okazję uczestniczyć w gali samorządowo - gospodarczej w Poznaniu i wie, że nagrodzeni zawsze muszą sobie kupić te nagrody. Ich cena zależy od koloru i wielkości certyfikatu, w granicach 2.000 zł. - 15.000 zł. Podobna sytuacja ma miejsce w tym przypadku, ponieważ powiat koniński został uhonorowany certyfikatem, który tak naprawdę musiał kupić poprzez tzw. „wpisowe". Prawdziwą satysfakcję daje np. sukces kolegów radnych w zawodach strzeleckich w Murowanej Goślinie. Osobiście uważa, że kupowanie sobie nagród jest absurdalne.
 
Pani Sylwia Cichocka - Zastępca Dyrektora ZDP w Koninie odpowiadając na interpelację radnego Jaroszewskiego w sprawie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez pracowników ZDP w Koninie poinformowała, że przekaże ten wniosek do przeanalizowania panu dyrektorowi, gdy wróci z urlopu chorobowego. Na tę chwilę może jedynie powiedzieć, że w ZDP w Koninie pracują dwie osoby z uprawnieniami budowlanymi, które mogłyby pełnić taką funkcję, więc jest to zdecydowanie za mało. Zadeklarowała jednak, że wniosek zostanie przekazany, a radny otrzyma pisemną odpowiedź w tej sprawie. Odnośnie pytania radnego Marciniaka dot. przeglądu dróg powiatowych poinformowała, że są one prowadzone na bieżąco przez pracowników ZDP. Ponadto przeprowadzane są remonty cząstkowe dróg (tzw. masą na gorąco) przez firmę wyłonioną z przetargu, jak również przez pracowników ZDP (tzw. masą na zimno).
 
Punkt 14
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
Radna Halina Lenartowicz podziękowała radzie powiatu, staroście oraz dyrekcji ZDP w Koninie za ukończenie drogi na odcinku Kaliska - Wielkopole, którego odbiór techniczny zaplanowano na jutro. Wyrazy wdzięczności należą się przede wszystkim za cierpliwość, której wymagała realizacja tej inwestycji. Według opinii radnej droga wygląda ładnie i jest przekonana, że mieszkańcom północnej części powiatu będzie się nią dobrze jeździło. Zadowalający jest też fakt, że zgodnie z podpisanym porozumieniem, droga zostanie oddana do użytku przed dniem Wszystkich Świętych i w tym czasie wiele osób będzie mogło się nią przemieszczać. Ponadto ma nadzieję, że na prośbę samorządów gminnych Kleczewa i Wilczyna droga Kaliska - Wielkopole będzie poddawana kontrolom, ponieważ jak wiadomo drogi gminne ulegają największym zniszczeniom.
 
Radny Bogdan Kołodziejczak zwrócił się z prośbą, aby Starostwo Powiatowe wystąpiło z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych o włączenie oświetlenia na drodze krajowej nr 92, które wybudowano kilka lat temu i nigdy nie zostało uruchomione. Jest to odcinek drogi na granicy powiatu w Gminie Brzeźno. Dodał, że na drodze nr 92 w rejonie konińskim statystycznie zdarza się najwięcej wypadków; w ostatnim czasie miała miejsce tam dość poważna kolizja. Z wiedzy radnego wynika, że były podejmowane próby uruchomienia tego oświetlenia, które kończyły się niepowodzeniem, dlatego ma nadzieję, że za pośrednictwem Starostwa ten problem zostanie rozwiązany.
 
Punkt 15
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXIII sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokołowała:
Dorota Sobieraj - Krawczyk
Kierownik Biura Rady
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-12-15 09:17:44)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-12-15 09:17:44)
Lista wiadomości