logo
logo bip
Protokół nr XXII/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 września 2016 roku
BR.0002.7.2016
Protokół nr XXII/2016
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 30 września 2016 roku
 
XXII sesja odbyła się 30 września 2016 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1400.
             
Punkt 1
Otwarcie obrad.
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Podczas sesji miało miejsce uroczyste pożegnanie pana Jerzego Wojciechowskiego - Kierownika Działu Utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, który zakończył pracę na tym stanowisku w związku z przejściem na emeryturę.
W tym momencie przewodniczący rady w imieniu Rady Powiatu Konińskiego złożył serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz regionu konińskiego, za zaangażowanie w realizację inwestycji drogowych oraz za wkład w poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego. Życzył zdrowia oraz radości z realizacji marzeń i planów. Ponadto w imieniu nieobecnej radnej Haliny Lenartowicz przekazał, że szczególne podziękowania dla pana Jerzego Wojciechowskiego zostaną skierowane również od władz Gminy Wilczyn.
 
Następnie głos zabrał pan Jerzy Wojciechowski, który podziękował za wszystkie życzenia i miłe słowa. Stwierdził, że w życiu przychodzi taki etap, w którym należy zakończyć pracę zawodową. Powiedział, że bardzo lubił tę pracę, ruch na drodze oraz kontakty z ludźmi. W szczególności mile wspomina pracę z sołtysami, ponieważ przeważnie to oni wykazywali najwięcej inicjatyw w zakresie zadań drogowych; jak również z radnymi Powiatu Konińskiego, z którymi realizował inwestycje na większą skalę. Podziękował wszystkim za miłą współpracę oraz życzył wszelkiej pomyślności i wszystkiego dobrego.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
Następnie poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2016 roku.
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023 wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
8. Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Konińskim w roku 2015.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2016 r.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2017 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
18. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
19. Zamknięcie obrad.
 
W tym momencie na posiedzenie przybyła radna Andżelika Chojnacka.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XXI obrad Rady Powiatu Konińskiego.
Protokół z XXI sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XXI sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu 18 głosami „za" przyjęła protokół nr XXI/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 18 sierpnia 2016 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie przedmiotowego sprawozdania.
Stanisław Bielik - starosta koniński omówił sprawozdanie z działalności zarządu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu oraz jego uzupełnienie stanowiące załącznik nr 5 do protokołu.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik zabierając głos poinformował, że Zarząd w okresie międzysesyjnym odbył cztery posiedzenia, tj. 18 i 29 sierpnia oraz 21 i 30 września. Przedmiotem posiedzenia były przede wszystkim sprawy wynikające z podjętych podczas ubiegłej sesji uchwał tj. w dniu 18 sierpnia. Zostały one przekazane odpowiednim podmiotom celem ich realizacji. Ponadto Zarząd przygotował 7 nowych projektów uchwał będących tematem dzisiejszych obrad. Zwrócił uwagę na uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz powiatu konińskiego w obrębie miejscowości Gogolina. Wyjaśnił, że są to trzy działki, tzw. „resztówki", które komisyjnie zostały uznane jako nieprzydatne do użytkowania rolniczego. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Koninie jest zobowiązane do ich wykupienia. Poinformował również, że zostały przyjęte dwie informacje, tj. dot. stanu środowiska oraz stanu bezpieczeństwa w powicie konińskim. Następnie przekazał, że Zarząd podjął 25 uchwał własnych, które zostały zawarte w przekazanym radnym sprawozdaniu. Zwrócił uwagę na uchwałę dotyczącą użyczenia na rzecz Gminy Rzgów oraz Gminy Stare Miasto części nieruchomości stanowiących pas drogi powiatowej. Samorządy gminne wystąpiły o przekazanie tych działek, aby mogły wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Inwestycje, na jakie chcą przeznaczyć te środki związane są z utworzeniem przy drogach powiatowych ścieżek pieszo - rowerowych. W tym celu niezbędna jest pozytywna decyzja zarządu powiatu w tej sprawie. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Gminy Golina, co przekazywał na poprzedniej sesji.
Następnie poinformował, że 19 sierpnia br. została podpisana umowa na realizację dwóch inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mianowicie odcinek drogi Stara Ciświca - Lipice oraz Stare Miasto - Lisiec Wielki. Według wartości kosztorysowej dofinansowanie wynosić będzie 3 mln zł, jednak po ogłoszeniu przetargu ta kwota z pewnością nieco ulegnie zmianie.
Przekazał, że 21 sierpnia br. odbyły się Dożynki Powiatowe. Mimo niesprzyjającej pogody była to udana impreza. Podziękował wszystkim, którzy włączyli się w jej przygotowanie, tj. pracownikom Starostwa Powiatowego, Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi, jego pracownikom oraz innym służbom. Nadmienił, że podziękowania należą się również ks. Proboszczowi, który zadbał o to, aby msza św. miała wyjątkową oprawę. Ponadto w części artystycznej zaprezentowało się kilka lokalnych zespołów oraz wystąpił Kameralny Chór Lehtse z Estonii, zapewniając wiele muzycznych wrażeń.
W dniach 10 - 11 września br. w Licheniu odbył się VI Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich. Uroczystość ta została połączona z obchodami 150 - lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Współorganizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Koninie. Była to bardzo liczna impreza, ponieważ udział w niej wzięły panie z Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski, łącznie ponad 200 reprezentacji. Największe zaangażowanie w przygotowanie dwudniowych uroczystości miało Koło Gospodyń Wiejskich z Gminy Ślesin, szczególnie pani prezes - Wanda Waleriańczyk.
Po raz kolejny, 24 września br. odbyły się Mistrzostwa Samorządów Powiatowych Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowym. Tym razem powiat koniński reprezentowało czterech radnych: Waldemar Marciniak, Karol Szafran, Andrzej Malak i Mirosław Reśkiewicz. W kategorii drużynowej reprezentacja powiatu zajęła 3 miejsce. Z kolei 2 miejsce w indywidualnym strzelaniu z broni czarno-prochowej zajął pan Waldemar Marciniak. Starosta przekazał radnym gratulacje oraz podziękował im za uczestnictwo w tych zawodach.
Ponadto poinformował, że w dniach 16 - 18 września br. w Licheniu Starym odbyły się Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. Zawody te zakończyły się sukcesem dla załóg OSP z powiatu konińskiego, ponieważ zdobyły one wszystkie miejsca podium. Przekazał, że więcej informacji na ten temat udzielić może Prezes OSP Licheń Stary - pan Piotr Maciejewski. Następnie pogratulował wszystkim strażakom - ratownikom, którzy wzięli udział w tej rywalizacji.
W zakresie inwestycji drogowych przekazał, że zadania zaplanowane na rok bieżący zostały prawie zakończone. W trakcie realizacji jest jeszcze, m. in. budowa drogi Kaliska - Gogolina - Wielkopole, która zostanie oddana do użytku wraz z chodnikiem na 1 listopada br. Ponadto na ukończeniu jest przebudowa ul. Cegielińskiej we Wilczynie, chodnika w miejscowości Genowefa i w miejscowości Kuny (Gmina Krzymów), a także ul. Konińskiej w Rychwale. W dniu 5 października br. nastąpi otwarcie konkursu ofert na drogę Budzisław Kościelny - Adamowo w Gminie Kleczew. Poinformował, że w tym roku inwestycja obejmuje część drogi, ale być może w przyszłym roku zostaną podjęte rozmowy o kontynuacji tego zadania. Na tę inwestycję powiat koniński przeznaczył 600.000,00 zł, a Gmina Kleczew 500.000,00 zł. W najbliższym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na drogi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to inwestycja na lata 2016-2017.
Następnie poinformował, że ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zostały złożone dwa wnioski. Pierwszy z nich tj. odcinek drogi Wola Podłężna - Grąblin, na który podpisano porozumienie o współfinansowaniu zadania między powiatem konińskim a Gminą Kramsk. Z budżetu powiatu przeznaczono na ten cel 747.000,00 zł, co stanowi 21 % udziału w inwestycji. Z kolei drugi wniosek dotyczy przebudowy ul. Klasztornej w Kazimierzu Biskupim, który również ma być współfinansowany przez gminę. Dofinansowanie powiatu wynosi 496.000,00 zł stanowiąc 31 % wartości kosztorysowej.
Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego prowadzi trzy projekty. Pierwszy z nich dotyczy cyfryzacji zasobu geodezyjnego powiatu konińskiego w ramach Mandatu Terytorialnego KOSI. Jak wcześniej informował, projekt ten będzie realizowany dla wszystkich 14 gmin. Podpisały one już odpowiednie porozumienie w tej sprawie. Termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego wyznaczono do 30 listopada br. Dofinansowanie kształtuje się na poziomie 85 % wartości inwestycji, co stanowiłoby ok. 13 600 000,00 zł. Kolejne dwa projekty dotyczą edukacji w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nadmienił, że są to inwestycje z udziałem miasta Konina. Następnie poinformował, że w projekcie gimnazjalnym znalazło się 20 gimnazjów z OSI, tj. 8 z Konina i 12 z gmin: Kazimierz Biskupi, Golina, Kramsk, Krzymów, Ślesin, Stare Miasto i Rzgów. W planach jest także złożenie wniosku do 24 października br. o dofinansowanie dla szkół ponadgimnazjalnych w OSI. Wartość dofinansowania w tym projekcie wynosi 4,5 mln zł, co stanowi 90% wartości projektu. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w gminach spoza OSI również zostały zgłoszone wnioski o pozyskanie środków. Ponadto w ramach WRPO pn. „Edukacja z ekologią" na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Wstępnie nie został dofinansowany, ponieważ uzyskał zbyt mało punktów, więc złożono odwołanie od tej decyzji. Ponadto jak wiadomo na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale w budżecie powiatu uwzględniona została kwota 452 000,00 zł. Zatem opracowano dokumentację i rozstrzygnięto przetarg na kwotę 382 000,00 zł, który wygrała firma remontowo - budowlana TYNK - BUD z Gozdowa w Gminie Kościelec. Jeżeli ta inwestycja otrzyma dofinansowanie, to koszty poniesione przez powiat zostaną zaliczone do kosztów kwalifikowalnych, zatem będą podlegały refundacji z funduszy unijnych. Kwota dofinansowania wynosi 85 %, obejmie wcześniej poniesione koszty. Dodał, że inicjatywa rozbudowy wynika z faktu, że w budynku jest coraz mniej miejsca. W tym roku dyrekcja musiała zlikwidować jeden z magazynów, aby urządzić w nim nową klasę z przeznaczeniem do nauki dzieci niepełnosprawnych.
Kończąc swą wypowiedź nadmienił, że w trakcie realizacji są jeszcze dwa projekty. Pierwszy z nich pt. „Kulturalnie i lokalnie" - cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim opiewa na kwotę 26 550,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Drugi projekt to Olimpiada wiedzy na temat niskiej emisji Aglomeracji Konińskiej, który dofinansowywany jest w 100% z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Przewodniczący rady zabierając głos przyłączył się do podziękowań i gratulacji dla radnych, którzy po raz kolejny odnieśli sukces w zawodach strzeleckich. Stwierdził, że być może nie wszyscy wiedzą, iż te mistrzostwa organizowane są każdego roku przez poznańskie Bractwo Kurkowe oraz samorządowców powiatu poznańskiego. Podziękował radnemu Waldemarowi Marciniakowi za zajęcie II miejsca w strzelaniu z broni czarno-prochowej. Dodał, że być może dobrze się stało, ponieważ zajęcie I miejsca w ubiegłorocznych zawodach przez radnego Karola Szafrana skutkowało ufundowaniem tarczy za 300 zł. Przekazał również, że z tych zawodów zostały przywiezione okazałe puchary.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 
W trakcie omawiania sprawozdania na posiedzenie przybył radny Wiesław Bednarek.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
Radna Anna Woźniak zapytała czy zostały podjęte jakieś decyzje w sprawie przedłużającego się terminu otworzenia dróg powiatowych przez kopalnię, znajdujących się na terenie Gminy Kleczew, zgodnie z ugodą zawartą między powiatem konińskim a kopalnią w 2006 r.
Radny Waldemar Marciniak zapytał na czym polega różnica w przyznawaniu stażów przez Powiatowe Urzędy Pracy. Następnie poinformował, że rozmawiał z kierownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie, który przekazał mu, iż nie ma możliwości pozyskania stażystów do pracy w ARMiR, natomiast z wiedzy radnego wynika, że w innych powiatach takie staże są przyznawane.
 
Punkt 6
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2016 roku.
 
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali, w terminie określonym w art. 266 ustawy o finansach publicznych tj. do dnia 31 sierpnia „Informację z wykonania budżetu powiatu Konińskiego za I półrocze 2016 r.". Dokument ten stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady zaznaczył, że przedłożona przez Zarząd Powiatu „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2016 r." spełnia wymagania określone uchwałą Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą z 30 czerwca 2011 r. w przedmiotowej sprawie.
Przewodniczący rady poinformował, że informacja została skierowana do rozpatrzenia przez wszystkie Komisje Rady Powiatu Konińskiego. Komisją wiodącą w tym temacie jest Komisja Budżetowa, która na podstawie opinii poszczególnych Komisji Rady wypracowała opinię zbiorczą. Poprosił zatem o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie Andrzeja Perkowskiego - członka tej Komisji.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej członka pana Andrzeja Perkowskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Następnie poprosił pana Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu o zaprezentowanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedstawionej przez Zarząd informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2016 roku. Uchwała Nr So-0953/61/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 września 2016 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2016 roku".
 
Punkt 7
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023 wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
           
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad przewodniczący rady przypomniał, że „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 wg stanu na dzień 30.06.2015 r." została radnym przekazana w ustawowym terminie, tj. do 31 sierpnia br. Informacja ta stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Poinformował, że dokument ten był przedmiotem debaty wszystkich Komisji Rady Powiatu, natomiast Komisją wiodącą w tym temacie jest Komisja Budżetowa, która na podstawie opinii wszystkich Komisji Rady wypracowała opinię zbiorczą. Poprosił zatem ponownie pana Andrzeja Perkowskiego o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił pan Andrzej Perkowski stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
           
W związku brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023 wg stanu na dzień 30.06.2016 r.".
 
Punkt 8
Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Konińskim w roku 2015.
 
Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że „Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim w roku 2015" została przekazana radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Niniejsza informacja była przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Zatem poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji pana Tadeusza Jaroszewskiego o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił pan Tadeusz Jaroszewski stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Z związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim w roku 2015".
 
Punkt 9
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2016 r.
 
Realizując 9. punkt porządku posiedzenia przewodniczący rady poinformował, że „Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2016 r." została przekazana radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Niniejsza informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Zatem poprosił Przewodniczącego Komisji pana Zbigniewa Klauze o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił pan Zbigniew Klauze stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Z związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2016 r."
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.
 
Powyższy projekt był przedmiotem obrad Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Marię wróbel stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 17 głosami „za".
 
Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie porządku obrad przewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę.
Po wznowieniu obrad na posiedzenie przybyła radna Halina Lenartowicz.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2017 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie projekt uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2017 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej.
O przedstawienie opinii Komisji poprosił pana Mieczysława Andrzejewskiego, a następnie pana Andrzeja Perkowskiego.
           
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Mieczysława Andrzejewskiego - jej przewodniczącego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu, a opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez Andrzeja Perkowskiego - członka tej Komisji załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2017 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XXI146//2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie obowiązującej w roku 2017 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego przewodniczący rady poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały został przekazany radnym wraz z materiałami sesyjnymi. Dotyczy on działki 93/2 o pow. 0,1450 położonej w obrębie miejscowości Gogolina, gm. Wilczyn.
 
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
 
Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego przewodniczący rady poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały został przekazany radnym wraz z materiałami sesyjnymi. Dotyczy on działki 101/2 o pow. 0,0961 położonej w obrębie miejscowości Gogolina, gm. Wilczyn.
 
Powyższy projekt był przedmiotem Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Radny Andrzej Perkowski zauważył, że w omawianych projektach uchwał widnieje zapis mówiący o wydzierżawieniu i wynajmowaniu działek. Zasygnalizował tę niespójność, aby w przyszłości nie okazało się, że trzeba będzie podejmować ponownie uchwały.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że jego zdaniem taki zapis wynika jedynie z treści uchwały, ale dotyczy wyłącznie nabycia nieruchomości.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
 
Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego przewodniczący rady poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały został przekazany radnym wraz z materiałami sesyjnymi. Dotyczy on działki 152/3 o pow. 0,0057 położonej w obrębie miejscowości Gogolina, gm. Wilczyn.
 
Powyższy projekt był przedmiotem Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Przystępując do realizacji 15. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.
Ponadto przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
Następnie poprosił skarbnika powiatu o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do projektu uchwały.
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem członka tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił jej członek - Andrzej Perkowski, stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XXII/150/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
Przystępując do realizacji 16. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem członka tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił jej członek - Andrzej Perkowski, stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 17
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Przystępując do realizacji 17. punktu porządku obrad przewodniczący rady poprosił Stanisława Bielika - starostę konińskiego o udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Starosta odnosząc się do kwestii zgłoszonej przez radną Annę Woźniak, dotyczącą porozumienia zawartego pomiędzy kopalnią a starostwem, prosił o możliwość udzielenia dokładnej odpowiedzi w późniejszym czasie. Wyjaśnił, że samorząd Gminy Kleczew zorganizował w tej sprawie spotkanie, na którym nie dokonano konkretnych ustaleń. W poprzedniej kadencji zostały przeprowadzone rozmowy władz gminy z zarządem kopalni, na które żaden z przedstawicieli starostwa nie został zaproszony. W związku z powyższym postara się zorganizować niebawem spotkanie z udziałem członków zarządu kopalni, przedstawicieli Gminy Kleczew, w tym radnych powiatowych z tego okręgu, aby dojść do ostatecznego porozumienia w tej sprawie. Pewna część zawartej ugody została zrealizowana, ale nie wszystkie jej zapisy. Kopalnia przekonuje, że trzeba poczekać z budową dróg, aż osiądzie grunt. Stwierdził, że jest w tym trochę racji. Dodał, że wszystkim znany jest stan drogi w Kleczewie od ronda w stronę Sławoszewka, którą wykonano za wcześnie, przez co utworzyło się na niej dużo zapadnięć i obniżeń. Zadeklarował, że w kwestii zgłoszonej przez radną Woźniak postara się zorganizować spotkanie w przyszłym tygodniu, ponieważ w dniach 10 - 19 października będzie na szkoleniu obronnym i wyjeździe zagranicznym. Stwierdził również, że z członkami zarządu kopalni rozmawia się coraz trudniej. Na spotkaniu zorganizowanym przez posła Tomasza Nowaka dotyczącego budowy odkrywki Ościsłowo obecni byli wszyscy z wyjątkiem przedstawicieli kopalni, którzy w pierwszej kolejności powinni być zainteresowani tą sprawą. Podkreślił, że mimo trudności podejmie działania w celu zorganizowania spotkania z odpowiednimi przedstawicielami kopalni, którzy będą mogli konkretnie wypowiedzieć się w tej sprawie.
 
Radna Anna Woźniak powiedziała, że byłaby bardzo wdzięczna za zorganizowanie takiego spotkania, w którym mogliby uczestniczyć również radni powiatu, burmistrzowie oraz zainteresowani mieszkańcy.
 
Pani Anna Subda - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Waldemara Marciniaka poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w roku bieżącym dysponował bardzo dużą kwotą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednak środków europejskich nie można wydatkować na wszystkie formy odbywania stażu. Uchwałą Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz decyzją Dyrekcji PUP postanowiono, aby środki unijne w 100 % przeznaczyć na staże dla osób:
a) do 30 roku życia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
b) powyżej 30 roku życia z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
W tym roku przeznaczono na ten cel aż 9 mln zł, jednak są to środki obciążone uwarunkowaniami unijnymi. Nie ma możliwości podpisania umowy z żadną instytucją, pracodawcą lub przedsiębiorcą bez warunku zatrudnienia, co oznacza że po zakończeniu stażu należy zatrudnić daną osobę na minimum 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie otrzymała odmowę, ponieważ nie zadeklarowała zatrudnienia po odbytym stażu. Powiatowy Urząd Pracy nie może zatem podpisać takiej umowy, ponieważ są to koszty niekwalifikowalne. W takim przypadku źródłem finansowania najprawdopodobniej byłyby pieniądze z budżetu powiatu. Urząd Pracy dysponuje środkami z Funduszu Pracy można negocjować warunki umowy z pracodawcą (np. pół etatu, umowa zlecenie). Stwierdziła, że jest to jednak bardzo ryzykowne ze względu na to, że ilość środków otrzymanych na kolejny rok zależy od efektywności wydatkowania tych środków w roku bieżącym. Podkreśliła, że w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego wszelkie negocjacje z pracodawcami są niemożliwe, a wręcz karalne.
 
Punkt 18
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Radny Karol Szafran poinformował, że na terenie Gminy Stare Miasto dokładniej w miejscowości Rumin prawdopodobnie ma powstać kopalnia piasków kwarcowych wraz z sortownią. Piaski kwarcowe znajdują się tam po obu stronach dróg powiatowych. Zasygnalizował ten problem, po to, aby zabezpieczone zostały sprawy dot. dróg powiatowych, ewentualnego ich zniszczenia i odbudowy.
 
Przewodniczący rady przekazał, że radni otrzymali korespondencję z Biura Rady w sprawie wyjaśnień do złożonych oświadczeń majątkowych. W związku z powyższym prosił, aby w jak najszybszym terminie wypełnili ten obowiązek. Przypomniał, że w ubiegłym roku były to korekty oświadczeń majątkowych, natomiast w tym roku Urząd Skarbowy wymaga wyjaśnień.
 
Punkt 19
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku zamknął XXII sesję Rady Powiatu Konińskiego
 
 
 
 
Protokołowała:
Dorota Sobieraj - Krawczyk
Kierownik Biura Rady
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-11-07 14:00:15)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-11-10 12:28:15)
Lista wiadomości