logo
logo bip
Protokół nr XXI/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 18 sierpnia 2016 roku
BR.0002.6.2016
Protokół nr XXI/2016
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 18 sierpnia 2016 roku
 
XXI sesja odbyła się 18 sierpnia 2016 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1250 .
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W związku z powyższym przewodniczący rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" w 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wierzbinek.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA RZGÓW".
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
17. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
18. Zamknięcie obrad.
 
W tym momencie na posiedzenie przybył radny Karol Szafran.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XX obrad Rady Powiatu Konińskiego.
Protokół z XX sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XX sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za" przyjęła protokół nr XX/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 czerwca 2016 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedstawione przez zarząd powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji.
W tym momencie na posiedzenie przybył radny Bogdan Kołodziejczak.
Stanisław Bielik - starosta koniński omówił sprawozdanie z działalności zarządu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik zabierając głos poinformował, że wszystkie uchwały podjęte podczas ubiegłej sesji tj. w dniu 30 czerwca zostały przekazane odpowiednim adresatom do realizacji. Ponadto Zarząd przygotował i przyjął 9 uchwał własnych. Zwrócił uwagę na uchwałę zarządu dotyczącą użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego Gminie Stare Miasto oraz Gminie Golina. Samorządy gminne chcą wybudować ścieżki pieszo - rowerowe ze środków zewnętrznych w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Miałyby znajdować się przy drogach powiatowych, tj. w Gminie Golina przy ul. Kusocińskiego oraz przy drodze nr 3229 od drogi nr 92 w kierunku do Spławia (dł. ok. 1 km). Z kolei w Gminie Stare Miasto samorząd postanowił wybudować chodnik przy drodze powiatowej Stare Miasto - Żychlin. Powyższe grunty są własnością powiatu, zatem należy je przekazać gminom, aby mogły one wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie wymienionych inwestycji w ramach OSI. Poinformował, że Zarząd Powiatu wyraził pozytywną decyzję w przedstawionej sprawie.
Podczas ubiegłej sesji pani Halina Wójcik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie zakończyła swoją pracę na powyższym stanowisku, dlatego też Zarząd rozpoczął procedurę wyboru nowego dyrektora. Od 1 sierpnia placówką tą kieruje pani Joanna Wołyńska, która jest magistrem pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i pracy socjalnej. Ukończyła również studia podyplomowe ze specjalizacją w zakresie organizacji pomocy społecznej. Dotychczas pani Wołyńska była kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie. Przez dwa lata związana była z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, będąc koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Pracowała również w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie oraz była pracownikiem socjalnym w ŚDS. Ponadto ukończyła liczne kursy oraz szkolenia, posiada także ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Poinformował, że do konkursu zgłosiło się dwóch kandydatów. Drugim z nich był kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie, który także miał odpowiednie predyspozycje i przygotowanie zawodowe na to stanowisko. Jednak zarówno komisja konkursowa jak i Zarząd wskazali kandydaturę pani Joanny Wołyńskiej do pełnienia funkcji dyrektora DPS w Ślesinie. Służba przygotowawcza pani Wołyńskiej będzie trwać przez okres trzech miesięcy, kolejno odbędzie się egzamin i zostanie podjęta decyzja o dalszym zatrudnieniu.
Następnie przekazał, że 3 sierpnia br. Powiat Koniński podpisał kolejną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie likwidacji wyrobów azbestowych na terenie powiatu. Wysokość otrzymanej dotacji stanowi 180 tys. zł, natomiast pozostała część potrzebnych środków, tj. ok. 360 tys. zł. zostanie przekazana na ten cel z budżetu powiatu. W roku bieżącym przetarg na to zadanie wygrała firma AM Trans Progres sp. z o.o. z Poznania. W ubiegłym roku była to firma z Kielc, na którą wielu mieszkańców powiatu zgłaszało skargi. Obecnie likwidacja wyrobów zawierających azbest trwa już kilka miesięcy i przez ten czas nie było żadnych interwencji. Wobec powyższego Starosta wyraził swoje zadowolenie związane z wyborem obecnej firmy.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie razem z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej po raz kolejny przystąpili do realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. W programie tym uczestniczyć mogą osoby skazane, które prawomocnym wyrokiem sądu zobowiązane są do wzięcia w nim udziału, a także inne osoby zgłoszone przez odpowiednie zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sprawcy przemocy, którzy zgłoszą się do programu samodzielnie.
Poinformował, że z inicjatywy Wydziału Rozwoju i Promocji rozpoczęto realizację projektu pt. „Kulturalnie i lokalnie" - cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim. Będą to szkolenia edukacyjne w zakresie tworzenia produktów przez lokalne koła gospodyń wiejskich. Program ten jest w całości finansowany z środków Unii Europejskiej tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Następnie przekazał, dwa projekty dot. budowy dróg powiatowych zostały zakwalifikowane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z powyższym na jutro zaplanowano przyjazd pana Krzysztofa Grabowskiego - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, który w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisze umowę z powiatem konińskim oraz pięcioma gminami powiatu konińskiego, których projekty również zostały zakwalifikowane do PROW. Wobec powyższego inwestycje, które będą realizowane w ramach PROW należy wpisać do budżetu powiatu, dlatego też termin sesji został wyznaczony na dzień dzisiejszy. Poinformował, że koszty kwalifikowane na drogę Stara Ciświca - Lipice wynoszą 815.539,00 zł, natomiast dofinansowanie 518.928,00 zł. W przypadku drogi Stare Miasto - Lisiec Wielki koszty kwalifikowane wynoszą 3 894.235,00 zł, a dofinansowanie 2 477.901,00 zł.
Następnie poinformował, że wszystkie inwestycje drogowe zaplanowane na ten rok zostały w większości wykonane lub są w trakcie realizacji. Pozostał do ogłoszenia przetarg na przebudowę drogi Budzisław Kościelny - Adamowo w Gminie Kleczew, która w tym roku nie zostanie zrealizowana w całości. Jak wiadomo Gmina Kleczew przeznaczyła na tę inwestycję 500.000,00 zł, a powiat koniński 600.000,00 zł, natomiast wartość tego przedsięwzięcia stanowi ponad 3,5 mln zł. W związku z powyższym w roku bieżącym zostanie wykonany jedynie odcinek tej drogi. Ponadto nie rozpoczęto jeszcze inwestycji na ul. Konińskiej w Rychwale. Kolejno przedstawił propozycję Zarządu Powiatu, aby do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. dawnej schetynówki zgłosić dwie drogi tj. Wola Podłężna - Licheń Stary na odcinku Wola Podłężna - Grąblin oraz przebudowa ul. Klasztorna w Kazimierzu Biskupim. Z uwagi na to, że są to kosztowne inwestycje ich dofinansowanie stanowi 50 %. Udział gmin w sfinansowanie tych inwestycji będzie wymagany, ponieważ dzięki temu będzie można pozyskać dodatkowe punkty. Zdaniem Starosty zarówno Gmina Kramsk jak i Gmina Kazimierz Biskupi zaangażują się w realizację tych zadań.
Kolejno stwierdził, iż wielokrotnie podczas obrad Rady dyskutowano na temat zmiany samochodu służbowego. Zarząd postanowił więc przeznaczyć do likwidacji kilkunastoletni samochód marki opel oraz wyleasingować nowe auto marki Toyota Rav4. Jest to samochód terenowy, który byłby przeznaczony przede wszystkim do wyjazdów w teren, ponieważ samochody osobowe są zbyt mocno eksploatowane. Nie oznacza to, że nie będzie można jechać nim np. do Warszawy, natomiast w pierwszej kolejności będzie on przeznaczony do jazdy w teren. Zapewnił, że wyjazdów pracowników w teren jest dużo np. z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Architektury i Budownictwa i innych wydziałów, które często potrzebują auta.
                                              
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady zamknął powyższy punkt porządku obrad.
 
Punkt 6
Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" w 2015 r.
 
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że wraz z zawiadomieniem o sesji radni otrzymali „Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" w 2015 r.". Stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił, zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą panią Elżbietę Raźną stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" w 2015 r.".
 
Punkt 7
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
 
Realizując 7. punkt porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przedmiotowy projekt rozpatrywany był przez Komisję Budżetową oraz Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił więc kolejno przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicącego komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Z związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec. W głosowaniu udział wzieło 23 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała XXI/136/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 8
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
 
Realizując 8. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przekazany przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Był on przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicącego komisji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 23 głosami „za".
 
Uchwała XXI/137/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 9
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
 
Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad tj. podjecia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w powyższej sprawie został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt o którym mowa, był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicącego komisji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 23 głosami „za".
 
Uchwała XXI/138/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad przewodniczący obrad stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.
Projekt ten, był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicącego komisji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 23 głosami „za".
 
Uchwała XXI/139/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
 
Realizując 11. punkt porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt, o którym mowa, był przedmiotem prac Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicącego komisji stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 23 głosami „za".
 
Uchwała XXI/140/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek.
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad przewodniczący obrad stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.
Projekt ten, był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez eprzewodniczącego - radnego Zbigniewa Klauze stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
Radny Andrzej Nowak zapytał czy pomoc finansowa udzielona na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego będzie zamiast pomocy udzielanej jednostkom OSP na termomodernizację obiektów straży.
 
Starosta potwierdził, że tak jest.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 23 głosami „za".
 
Uchwała XXI/141/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA RZGÓW".
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA RZGÓW".
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącego - radnego Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą - radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA RZGÓW". W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 22
głosów przeciwnych - 1
głosów wstrzymujących się - 0
 
Uchwała XXI/142/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA RZGÓW"stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
W powyższym punkcie przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski, stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XXI/143/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
Przystępując do realizacji 15. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 16
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
W związku z brakiem zgłoszonych interpelacji przewodniczący rady zamknął powyższy punkt porządku obrad.
 
Punkt 17
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady zamknął powyższy punkt porządku obrad.
 
Punkt 18
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXI sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokołowała:
Dorota Sobieraj - Krawczyk
Kierownik Biura Rady
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-10-17 10:13:56)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-10-17 10:13:56)
Lista wiadomości