logo
logo bip
Protokół nr XX/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 czerwca 2016 roku
BR.0002.5.2016
 
Protokół nr XX/2016
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 30 czerwca 2016 roku
 
XX sesja odbyła się 30 czerwca 2016 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1500.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Andrzej Perkowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Podczas sesji miało miejsce uroczyste pożegnanie pani Haliny Wójcik - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, która zakończyła swoją pracę na tym stanowisku 27 czerwca 2016 r. Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz DPS w Ślesinie i wytrwałość w dążeniu do celów oraz życzenia zasłużonego wypoczynku i realizacji marzeń złożył w imieniu Rady Powiatu Konińskiego Wiceprzewodniczący Andrzej Perkowski.
 „Sztuką jest, kiedy aktor dostaje oklaski, jak wchodzi na scenę i brawa, jak z niej schodzi" - te słowa znalazły się w liście gratulacyjnym, który wraz z bukietem kwiatów wręczyli pani Halinie Wójcik Wiceprzewodniczący rady: Andrzej Perkowski i Wiesław Bednarek.
 
Następnie głos zabrała pani Halina Wójcik, która podziękowała wszystkim za długie lata współpracy. Osobiste podziękowania złożyła Staroście za okazywaną życzliwość, wyrazy sympatii, a także za konstruktywne współdziałanie w rozwiązywaniu problemów Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Serdeczne podziękowania złożyła również Wicestaroście, Skarbnikowi Powiatu, Sekretarzowi Powiatu, a także Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - pani Elżbiecie Sroczyńskiej i całemu zespołowi pracowników. Będąc na stanowisku dyrektora miała przyjemność współpracować prawie ze wszystkimi wydziałami Starostwa Powiatowego w Koninie. W ramach tej współpracy korzystała z profesjonalnej wiedzy i doświadczenia pracowników Starostwa. Podziękowała kolejno: pani Naczelnik Halinie Michalskiej i pani Naczelnik Barbarze Karbowej oraz pracownikom Wydziału Finansowego, Naczelnikowi Witoldowi Nowakowi i pracownikom Wydziału Rozwoju i Promocji, pani Naczelnik Eugenii Kaszubie i pracownikom Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego, pani Naczelnik Halinie Dąbrowskiej i pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska, panu Naczelnikowi Andrzejowi Pieklikowi i pracownikom Wydziału Architektury i Budownictwa, panu Naczelnikowi Janowi Bartczakowi i pracownikom Wydziału Edukacji, pani Naczelnik Małgorzacie Lalak i pracownikom Wydziału Nieruchomości. Podziękowała również pracownikom Biura Zarządu i Biura Rady. Przewodniczącemu rady oraz Radzie Powiatu Konińskiego podziękowała za wszystkie podjęte uchwały, które usprawniały realizację zadań DPS w Ślesinie. Kończąc swą wypowiedź zwróciła się do swoich koleżanek i kolegów - dyrektorów jednostek organizacyjnych, mówiąc im, że bycie w gronie tak wspaniałych osób było dla niej przywilejem oraz zaszczytem. Oprócz tych wyrazów wdzięczności i niekończącej się listy adresatów podziękowań, wszystkim życzyła dobrego zdrowia, szczęścia, pogody ducha i zadowolenia z dalszych dokonań na rzecz rozwoju powiatu konińskiego.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Wiceprzewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
Następnie radny Tadeusz Jaroszewski zgłosił, że nie ma uwag bezpośrednio do porządku obrad, natomiast w projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów widnieje błąd pisarski. Mianowicie, w paragrafie 1 zapisano, że „Udziela się z budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej Gminie Kramsk w wysokości 10.000 zł". Wniósł zatem o sprostowanie tej niezgodności.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że procedowanie dot. w/w błędu pisarskiego będzie miało miejsce w punkcie 14 porządku obrad.
W sprawie porządku obrad głos zabrał radny Zbigniew Klauze. Jako Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego wnioskował o zmianę porządku obrad polegającą na wykreśleniu punktu 14. o następującym brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów". O uzasadnienie wniosku poprosił radnego Bogdana Kołodziejczaka.
Radny Bogdan Kołodziejczak wyjaśnił, że Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Krzymów skierował do Starosty Konińskiego pismo, w którym informuje, że sprawa udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krymów w formie dotacji dla OSP nie została uzgodniona i zaakceptowana przez niego. W związku z zaistniałą sytuacją zwrócił się z prośbą o przesunięcie rozpatrzenia przedmiotowej sprawy na inny termin. dotyczące przyznania dotacji dla Gminy Krzymów. Zdaniem radnego z tytułu przekazywanych pieniędzy z budżetu powiatu w kwocie 140 tys. zł dla poszczególnych jednostek OSP nie powinny wynikać jakiekolwiek konflikty. Biorąc więc pod uwagę pismo, o którym wyżej mowa, wnioskował, aby rozpatrzeniem projektu uchwały zając się na kolejnym posiedzeniu rady. Dodał, że każda jednostka OSP ma duże potrzeby, zatem niech OSP Krzymów doprecyzuje cel, na jaki mają być przeznaczone te pieniądze i wtedy projekt uchwały byłby wniesiony na następne posiedzenie.
Wiceprzewodniczący rady nadmienił, że najbliższa sesja przewidywana jest dopiero na koniec sierpnia.
Radny Tadeusz Jaroszewski zgłosił sprzeciw wobec powyższego wniosku, ponieważ byłoby to krzywdzące dla tych jednostek, które biorą czynny udział w akcji ratownictwa technicznego. Nowy komendant został wybrany w maju bieżącego roku, natomiast procedura pozyskiwania środków przez poszczególne jednostki z pewnością trwała dużo wcześniej. Celem pomocy finansowej dla Gminy Krzymów nie jest termomodernizacja OSP, tylko zakup sprzętu dla ratownictwa technicznego. Poinformował, że te jednostki mają również zabezpieczone środki z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli jednak na chwilę obecną ta pomoc finansowa zostanie odrzucona lub opóźniona, to dotacja nie zostanie zrealizowana. Dodał, że jednostki OSP w Krzymowie i OSP w Paprotni biorą udział w akcjach na autostradzie, na drodze krajowej, wyjeżdżają do wypadków dość często, dlatego też taki sprzęt jest im niezbędny. Według radnego wniosek komendanta w sprawie przesunięcia wyżej wymienionej sprawy na inny termin jest całkowicie niezrozumiały. Prawdopodobnie te jednostki już wcześniej zgłosiły prośbę do Rady Powiatu i Starosty za pośrednictwem Wójta Gminy Krzymów o dofinansowanie, co zostało pozytywnie zaopiniowane. W związku z powyższym, wniósł o odrzucenie powyższego wniosku.
Radny Andrzej Nowak stwierdził, że rozstrzygnięcie tej sprawy mogłoby nastąpić poprzez sprawdzenie czy ten wniosek został poprzednio złożony zgodnie z regułami określonymi przez Zarząd Powiatu. Jeżeli tak, to uważa, że należy uszanować tę formułę i zmiana na stanowisku komendanta nie powinna wstrzymywać dotacji. Prosił zatem o rozpoznanie, czy procedura została spełniona, jeśli tak, to zostaną podjęte stosowne decyzje.
Radny Bogdan Kołodziejczak zauważył, że wybór nowego komendanta miał miejsce w kwietniu br., natomiast wniosek o dotację jest z datą 13 czerwca br. W związku z tym, dokumenty potwierdzają, że wnioski wpłynęły. Jak wcześniej ustalono jest to kwota 140 tys. zł, więc na każdą gminę przypada 10 tys. zł. Radny dodał, iż nie pamięta na jaki cel mają być przeznaczone te pieniądze i stwierdził, że dobrze byłoby gdyby zostało to przypomniane. Uważa, że jeżeli wydawane są pieniądze podatników, to powinny one być rozdysponowane w sposób właściwy i zasadny w stosunku do poszczególnych gmin. Podkreślił, że ten wniosek nie nastąpił z jego inicjatywy, natomiast jest wynikiem konfliktu wewnętrznego w jednostce, on zaś jedynie chciał potwierdzić, że komendant został wybrany w kwietniu, a dokumenty zostały złożone w czerwcu.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że debata nad poszczególnymi zagadnieniami dot. projektów uchwał będzie miała miejsce zgodnie z porządkiem obrad.
Następnie poddał wniosek Komisji Prawa i Porządku w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu 14. tj. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów" pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku wniosek został odrzucony następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 2
głosów przeciwnych - 14
głosów wstrzymujących się - 6
 
W tym momencie na posiedzenie przybył radny Grzegorz Maciejewski.
 
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca realizacji płatności obszarowych, ONW, PRŚ, PRSK, zalesieniowych, rent strukturalnych i premii dla młodych rolników.
7. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)".
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr 3232P relacji : droga powiatowa 3232 - Kazimierz Biskupi - Rosocha Kolonia - Kawnice - droga powiatowa 3231P.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3180P relacji Kownaty - Wilczyn - Kaliska - Roztoka Kleczew na odcinku pomiędzy miejscowościami Kaliska i Roztoka.
17. Podjęcie uchwały sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
21. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
22. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XIX obrad Rady Powiatu Konińskiego.
Protokół z XIX sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady poddał protokół z XIX sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za" przyjęła protokół nr XIX/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 maja 2016 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto bezpośrednio przed sesją radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności zarządu powiatu.
Stanisław Bielik - starosta koniński omówił sprawozdanie z działalności zarządu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik zabierając głos poinformował, że wszystkie uchwały podjęte na sesji 30 maja br. zostały przekazane do odpowiednich adresatów celem ich realizacji. W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu przyjął 12 projektów uchwał, które są przedmiotem dzisiejszych obrad. Następnie przekazał, że Zarząd podjął 10 uchwał własnych. Przede wszystkim zwrócił uwagę na uchwałę dotyczącą utworzenia i funkcjonowania mieszkania chronionego w Powiecie Konińskim. Do realizacji tego zadania wykorzystany zostanie lokal w bursie należącej do Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie. Przystosowanie dwóch pokoi przewidywane jest na jesień w miesiącach wrzesień - październik. W tym czasie dwóch podopiecznych będzie mogło tam zamieszkać na okres przejściowy tj. przez rok. Po upływie tego czasu Wójt Gminy Żychlin zobowiązany jest zapewnić im mieszkanie. Aktualnie dwaj podopieczni rodzinnej pieczy zastępczej kończą 18 lat, a więc stają się pełnoletni. Poinformował również o udzieleniu pełnomocnictwa pani Renacie Szczepaniak - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale. Jak wiadomo powiat wystąpił o dofinansowanie rozbudowy tego ośrodka, natomiast na tę chwilę nie podjęto jeszcze decyzji w tej sprawie. Środki na ten cel będą zapewnione, ponieważ prawdopodobnie planowana jest zmiana finansowania Zespołu Szkół Zawodowych we Wrześni. Nie można jednak stwierdzić kiedy te zmiany nastąpią, ale ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie szkolnictwa zawodowego, na który zostanie zgłoszony powiat koniński. Aby przyspieszyć realizację rozbudowy ośrodka prace zostaną rozpoczęte przed wydaniem decyzji z WRPO, niezależnie od wysokości tego dofinansowania. W budżecie powiatu zapisano na ten cel 450 tys., z kolei gdy zostanie wydana decyzja o udzieleniu pomocy finansowej, to koszty inwestycji poniesione w tym czasie zostaną zaliczone do wartości kosztorysowej i będą zwrócone.
W związku z odejściem pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie na emeryturę, w dniu dzisiejszym Zarząd podjął uchwałę o ogłoszeniu naboru na to stanowisko w ramach konkursu. Do czasu powołania nowego dyrektora pełnienie obowiązków na tym stanowisku zostało powierzone głównej księgowej pani Ewie Górniak.
Następnie przekazał, że został rozstrzygnięty przetarg na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Spośród 5 złożonych ofert wybrano firmę „AM Trans Progres" z Poznania, która od 8 lat usuwa wyroby zawierające azbest z terenu powiatu konińskiego. Jedynie w ubiegłym roku zajmowała się tym inna firma, z którą bywały kłopoty związane z terminowością i rzetelnością. Dlatego też wyraził zadowolenie, że przetarg wygrała firma "AM Trans Progres". Dodał, że mieszkańcy, u których usuwano azbest nigdy nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń co do wykonywanej pracy przez tę firmę.
Po raz kolejny odbył się Międzypowiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych w dniu 6 czerwca br. Konkurs ten został wznowiony w roku ubiegłym po kilkuletniej przerwie. W Przeglądzie wzięło udział ponad 400 młodych tancerzy z kilku powiatów Wielkopolski. W kategorii taniec ludowy zwyciężył Zespół Tańca Ludowego UŚMIECH z Liśca Wielkiego, natomiast w kategorii taniec nowoczesny pierwsze miejsce zajął Zespół Alchemia HIP-HOP z Wrześni. Sponsorzy, którzy wsparli to wydarzenie to: Piekarnia DALEN w Koninie, POLOMARKET, Hydrostal Sp. z o.o. w Koninie, Kazimierz Pałasz - radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Krystyna Łybacka - poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Zbigniew Witkowski.
W dniu 9 czerwca br. w Klasztorze Misjonarzy św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim odbył się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Gmina Kazimierz Biskupi. Festyn zorganizowano przede wszystkim dla dzieci z opieki zastępczej z dużą pomocą studentów trzeciego roku Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z kierunku - praca socjalna. Na czas imprezy przygotowano różne gry i zabawy, a dzieci obdarowano nagrodami.
Reprezentacja powiatu konińskiego uczestniczyła w XVIII Letniej Wielkopolskiej Spartakiadzie Ludowych Zespołów Sportowych Mieszkańców Wsi Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się 19 czerwca 2016 r. w Żerkowie. Na 18 drużyn z powiatów Województwa Wielkopolskiego, które wzięły udział w rywalizacji powiat koniński zajął pierwsze miejsce. Starosta wyraził nadzieję, że w klasyfikacji końcowej na koniec 2016 r., powiat koniński uplasuje się na odpowiednio wysokim miejscu. W związku z powyższym złożył podziękowania pracownikom Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, szczególnie panu Karolowi Baranowskiemu za przygotowanie reprezentacji powiatu konińskiego.
Poinformował, że 22 czerwca br. powiat koniński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zostało wyróżnione przez Zarząd Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej za wkład w rozwój rodzinnej opieki zastępczej. Powiat koniński znalazł się w gronie 13 samorządów, które otrzymały takie wyróżnienie. Złożył serdeczne podziękowania dla PCPR w Koninie, szczególnie dla pani dyrektor Elżbiety Sroczyńskiej i pracowników. Podkreślił, że powiat koniński spełnia wszystkie potrzeby w zakresie wspierania rodzin z problemami.
W dniu 26 czerwca br. w Parku Miejskim w Rychwale po raz kolejny odbyły się Powiatowe Dni Rodziny. Wydarzeniu towarzyszył Powiatowy Dzień Seniora. Podobnie jak w ubiegłym roku pogoda nie dopisała, pomimo że uroczystość została przełożona z września na czerwiec właśnie ze względu na aurę pogodową. Organizatorem tegorocznych Powiatowych Dni Rodziny było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Uważa, że uroczystość została zorganizowana bardzo dobrze. W tym dniu również odbyły się Targi Rolnicze w Kościelcu, podczas których został rozstrzygnięty konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne". Z całego regionu konińskiego, czyli z czterech powiatów wyróżniono dwa gospodarstwa ,a mianowicie: państwa Małgorzaty i Tomasza Kwiecińskich z Liśca Wielkiego w Gminie Stare Miasto oraz pana Grzegorza Jaworskiego z miejscowości Ranna w Gminie Kramsk.
W dniu 27 czerwca br. na dachu Starostwa Powiatowego w Koninie zainstalowano detektor burzowy. Urządzenie ma ostrzegać mieszkańców przed nadchodzącymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Informacje z tego urządzenia wraz z mapami można znaleźć na stronie internetowej meteo24.nazwa.pl. Za pośrednictwem danych uzyskanych ze stacji meteorologicznej można dowiedzieć się o wysokości aktualnej temperatury, ciśnienia, wilgotności i wielkości opadów. Informacje są uaktualniane na bieżąco co dwie minuty.
Następnie ustosunkowując się do przekazanej radnym informacji (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu) dot. realizacji zadań inwestycyjnych wyjaśnił, że zadania inwestycyjne przedstawione w pkt 10,11,16 i 17 wymienionej informacji są na etapie opracowywania dokumentacji. Ich realizacja zaplanowana jest na 2016 rok. Natomiast inwestycje określone w pkt 18 i 19 w/w informacji to inwestycje, które realizowane będą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zostały złożone wnioski o pozyskanie środków. W chwili obecnej nie jest znany termin ostatecznej decyzji Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych
 
W powyższym punkcie obrad jako pierwszy głos zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który wnioskował o wyrównanie pobocza zatoczki autobusowej przy drodze powiatowej w miejscowości Paprotnia, tj. przy przystanku obok młyna. W tym miejscu podczas deszczu gromadzi się woda, co utrudnia wsiadanie i wysiadanie z autobusu oraz stwarza zagrożenie. Niebawem ta droga zostanie przebudowana, natomiast prosił, aby do tego czasu zasypać zastoinę wodną i zlikwidować utrudnienie. Drugi wniosek dotyczył usunięcia piasku z drogi powiatowej w Paprotni na zakręcie przy kapliczce w kierunku młyna oraz wyrównanie poboczy na tym odcinku. Tam również po opadach deszczu z poboczy wydostaje się piasek i stwarza zagrożenie. Ten problem zgłaszany był także na sesji Rady Gminy w Krzymowie. Trzeci wniosek związany był z usunięciem piasku ze studzienek przy drodze powiatowej w Brzeźnie na ul. Głównej. Zgłosił ten wniosek na prośbę radnej z Gminy Krzymów, która stwierdziła, że studzienki są niedrożne i trzeba je oczyścić. Ponadto wnioskował, aby Starosta wystąpił do Zarządu Dróg Krajowych o udoskonalenie sygnalizacji świetlnej, która kieruje ruchem na skrzyżowaniu drogi krajowej z powiatową w Brzeźnie. Zasugerował, że dużym ułatwieniem byłoby zamontowanie tam sygnalizacji prawoskrętu z ul. Krzymowskiej. Na chwilę obecną jest problem, żeby wyjechać z ul. Kwiatowej i dochodzi do kolizji. Z wiedzy radnego wynika, że w tej sprawie interweniował także Urząd Gminy w Krzymowie, jak również mieszkańcy szukają pomocy w redakcji Przeglądu Konińskiego, o czym można było przeczytać w jednym z artykułów tej gazety. Prosił zatem o zainteresowanie się tym problemem. Stwierdził, że nic to nie kosztuje, ponieważ wystarczy tylko wystąpić w tej sprawie. Zaproponował, żeby zwrócić się również do Komendy Miejskiej Policji, tj. do Wydziału Inżynierii Ruchu Drogowego z prośbą o rozwiązanie tego problemu. Dodał, że dochodziło tam do wypadków śmiertelnych.
Następnie poinformował, że na sali obecny jest prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie. Wyjaśnił, że pan prezes musi jak najszybciej wrócić do pracy i prosił, żeby w tej chwili mógł zabrać głos, żeby przekonać radnych o celowości zakupu sprzętu do ratownictwa technicznego.
 
Radny Andrzej Nowak zasygnalizował narastający problem związany z promem w Ladorudzu, gdzie Zarząd Powiatu z udziałem pana Starosty poczynił bardzo konstruktywne starania, żeby go rozwiązać; chodziło o zwiększenie nośności promu. Następnie podobny wniosek złożyli mieszkańcy miejscowości Biechowy, którzy korzystają w znacznej mierze z promu w drodze powiatowej. Prawdopodobnie ten wniosek w niedługim czasie wpłynie do pana Dyrektora Zarządu Dróg i do pana Starosty. Przekazał, iż widział kilkadziesiąt podpisów z prośbą o zwiększenie nośności tego promu. Ponadto w ciągu drogi powiatowej znajduje się również prom w miejscowości Sławsk. Stwierdził, iż być może należy wypracować pewne standardy i zastanowić się jaki prom o określonej nośności jest najbardziej potrzebny w danym miejscu. Zaznaczył, że nie oczekuje natychmiastowej odpowiedzi od Zarządu Powiatu, ponieważ jest świadom, iż wymaga to pewnej analizy, chciał jedynie zasygnalizować ten problem.
Radny Henryk Kryk wnioskował o rozwiązanie problemu pobocza drogi powiatowej ze Skulska do Łuszczewa (po prawej stronie, obok Banku Spółdzielczego, do pierwszego zakrętu). Jest to teren na granicy poszczególnych nieruchomości indywidualnych właścicieli; teren niezagospodarowany. Powstały tam dziury i ubytki w gruncie, a piasek jest systematycznie wymywany na skrzyżowanie w Skulsku. Poinformował, że dziś pokazał panu Karmowskiemu film nagrany z wczorajszego dnia przez mieszkańców. Prosił zatem, aby mieć to na uwadze, ponieważ jest to sprawa ważna i warta rozwiązania.
Radny Tadeusz Jaroszewski przychylił się do wniosku radnego Andrzeja Nowaka. Stwierdził, że pomiędzy Kołem a Koninem są trzy promy. Akurat ten powiatowy jest w najgorszym stanie; jest najmniejszy i ma najkrótsze klapy, co utrudnia wjazd i zjazd z promu. Wnioskował zatem o zmianę konstrukcji promu, aby ułatwić mieszkańcom przeprawę.
Radny Waldemar Marciniak zwrócił się z prośbą do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o zwołanie Komisji, która oceniłaby stan bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Lubstów. Jest to wniosek radnego z Gminy Sompolno. Następnie prosił o informacje na temat ogłoszenia przetargów w sprawie zakrzaczeń i harmonogram usuwania ich z poboczy, szczególnie przy skrzyżowaniach z drogami gminnymi.
 
Radny Marek Górczak nadmienił, że z pewnością większość osób używa samochodów prywatnych do celów służbowych i wiedzą czym jest tzw. „kilometrówka", czyli stawka za kilometr. Na jednym z posiedzeń Zarządu dowiedział się, że pracownicy starostwa niechętnie używają swoich samochodów do celów służbowych, a niekiedy wręcz odmawiają. Ta niechęć jest w pełni uzasadniona, ponieważ obowiązująca stawka za kilometr dla aut o pojemności powyżej 900 cm3 została ustalona w 2007 r., czyli prawie 10 lat temu. Ponadto poprzedni Starosta - pani Małgorzata Waszak ustaliła mnożnik dla tej stawki 0,65 i osoby, które korzystały ze swoich samochodów nie rozliczały się ze stawki 0,8358 gr., tylko 0,54 gr. Dlatego też trudno się dziwić. Nie zamierza krytykować pani Starosty, ale była wożona i nie używała własnego samochodu. Pracownicy muszą dokładać z własnych pieniędzy, ponieważ na przestrzeni 10 lat wzrosły koszty utrzymania aut, napraw, ceny paliw i samego zakupu samochodu. W związku z powyższym wniósł o uaktualnienie tej stawki. W niektórych przypadkach wypadałoby ją podnieść dla takich pracowników jak pan Niezabitowski - leśnik nadzorujący lasy prywatne, który większość kilometrów pokonuje po kamieniach, korzeniach itd. Jeżeli jest to możliwe, to w tym przypadku mnożnik powinien wynosić co najmniej 1,5, a dla pracowników jeżdżących po utwardzonych drogach stawka mnożnika powinna wynosić tyle ile wynosi w całym kraju dla wszystkich, a nie 0,65.
 
Wiceprzewodniczący Rady przychylił się do powyższej wypowiedzi i stwierdził, że należy zweryfikować ten mnożnik i z pewnością jest to zadanie dla Zarządu, dla pana Starosty. Nadmienił, że koszty eksploatacyjne, to nie tylko koszty paliwa. Następnie odniósł się do wypowiedzi radnego Marciniaka na temat zakrzaczenia. Poinformował, że dniu dzisiejszym odwiedziła go pani sołtys z miejscowości Rakowo i przekazała, że na drodze powiatowej Skulska Wieś - Wilczogóra coraz bardziej rozrasta się zakrzaczenie. Prosił zatem o interwencję w tej sprawie. Drugi taki problem jest na drodze powiatowej od Buszkowa jadąc w kierunku Czartowa, Gawron w miejscowości Paniewo na skrzyżowaniu. Zakrzaczenie utrudnia widoczność w takim stopniu, że może przyczyniać się do powstawania wypadków i kolizji. W ubiegłym roku miała tam miejsce ta sama sytuacja i zakrzaczenie zostało usunięte. Osobiście jechał przedwczoraj tą drogą i może potwierdzić, że w niektórych miejscach krzewy wystają na asfalt na długość metra.
 
Punkt 6
Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca realizacji płatności obszarowych, ONW, PRŚ, PRSK, zalesieniowych, rent strukturalnych i premii dla młodych rolników
 
Przystępując do realizacji punktu 6. porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że radni otrzymali „Informację Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotyczącą realizacji płatności obszarowych, ONW, PRŚ, PRSK, zalesieniowych, rent strukturalnych i premii dla młodych rolników" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił więc wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez jej wiceprzewodniczącego - radnego Tadeusza Jaroszewskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca realizacji płatności obszarowych, ONW, PRŚ, PRSK, zalesieniowych, rent strukturalnych i premii dla młodych rolników".
 
Punkt 7
Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2015 r.
 
Przystępując do realizacji punktu 7. porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że radni otrzymali „Informację o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2015 r." wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
Radny Andrzej Nowak odnosząc do powyższej informacji, zapytał jaką wysokość nakładu finansowego wymagałoby rozwiązanie problemów związanych z bazami informatycznymi, których funkcjonowanie wskazuje się jako problematyczne z powodu braku środków finansowych. Ponadto zapytał, jakie znaczenie mają te bazy dla sprawnego funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 
Pan Andrzej Kimnes - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie stwierdził, że jest to trudne pytanie. Kwota przeznaczona na cyfryzację baz wynosi 8 mln zł. W jego ocenie wartość ta powinna wystarczyć, jednak jest to zależne od zastosowanej technologii. W najgorszej sytuacji są bazy dotyczące granic ewidencji gruntów i budynków, ponieważ rozporządzenie z 2001 r. dopuszczało dokładności plus/minus 3 m. I takie zostały wykonane. Natomiast kolejne rozporządzenie tj. w celu ujawnienia budynków w ewidencji dopuszczało 10 cm. W związku z powyższym, na geoportalu konińskim można zobaczyć jak granice przechodzą przez budynki. Jest to największy problem i trzeba to dość szybko poprawić. Przekazał, że na posiedzeniu Zarządu informował, iż to zadanie wymaga czasu i musi być zrobione poprzez naloty, aby cały układ był jednolity. Poprzednie dokumenty były scyfryzowane na podstawie nalotów z 1951 r., a więc technologią z czasów II wojny światowej, dlatego też nie są one dokładne. Do tego zostaną dołączone gminne plany zagospodarowania przestrzennego oraz ewentualnie nazewnictwo ulic. Jest to skomplikowane zadanie, ponieważ bazy trzeba zharmonizować. Zaznaczył, że cyfryzacja jest mechaniczna, ale zapisanie tych danych do baz musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i polskimi. Następnie na pytanie radnego dotyczące znaczenia baz stwierdził, że społeczeństwo się informatyzuje, a zwłaszcza to młode pokolenie. Nie będą więc chcieli załatwiać swoich spraw w urzędzie, tylko z profilu zaufanego lub e-mailem. Dodał, że e-mailowo nie będzie można uzyskać niektórych danych osobowych bez podpisu elektronicznego. Jest to kolejna bariera i na to wszystko potrzeba czasu. PODGiK ze zniecierpliwieniem czeka na złożenie wniosku i jego sprawną realizację. Przekazał, że podobne projekty robiły inne województwa, gdzie wystąpiły pewne błędy, których PODKiG w Koninie nie chce popełnić. Wyjaśnił, że w pierwszej kolejności należy zebrać bazy danych, tj. bazę ewidencji gruntów, BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych), GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu), bazy osnów, do tego dochodzą wszystkie informacje z gminy, dlatego też musi to być system otwarty, aby każda gmina mogła wprowadzać swoje dane. Dotychczas nie ustalono czy będzie to realizowane na zasadzie tzw. „hurtowni", gdzie znajdowałoby się oprogramowanie czy będą to usługi WMS (Web Map Service) jak w przypadku geoportalu. Nie można przewidzieć jak rozwiną się te bazy informacyjne. Chciałby, aby sprawnie one funkcjonowały. Nadmienił, że jest to ostatnia szansa, by zrealizować to przedsięwzięcie.
 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał ile czasu zajmą przygotowania zanim wszystko zostanie „dopięte na ostatni guzik".
 
Pan Andrzej Kimnes - Dyrektor PODGiK odpowiedział, że to pytanie należy skierować do pana Naczelnika Witolda Nowaka, ponieważ to on zajmuje się procedurą tworzenia tych baz.
 
Pan Witold Nowak - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji poinformował, że ogłoszenie konkursu w kwestii cyfryzacji i programu technologii informacyjno - komunikacyjnych nastąpi w trzecim kwartale tego roku. Obecnie trwają przygotowania do opracowania dokumentacji projektowej. Jeżeli konkurs zostanie ogłoszony w trzecim kwartale, to prawdopodobnie do końca roku bieżącego powinien zostać zakończony i rozstrzygnięty. Przekazał, że na to zadanie zarezerwowane są środki finansowe dla powiatu konińskiego w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Przypomniał, że gminy znajdujące się w OSI postanowiły podzielić się tymi środkami z gminami spoza OSI. Zatem projekt obejmie wszystkie 14 gmin, aby to przedsięwzięcie było spójne z zadaniami powiatu realizowanymi także na potrzeby samorządów gminnych. Stwierdził, że od przyszłego roku rozpocznie się realizacja tego projektu i potrawa być może rok, 1,5 roku lub 2 lata. Na tę chwilę trudno jest powiedzieć, a okaże się to dopiero po przejrzeniu dokumentacji i po rozmowie z firmą, która wygra przetarg na jej opracowanie. Podkreślił jednak, że będą to lata 2017-2018.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2015 r.".
 
Punkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)".
 
Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad, który dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)" Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym dostarczony.
Projekt uchwały, o którym mowa, był rozpatrywany przez Komisję Spraw Społecznych. Poprosił więc jej przewodniczącą o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych zawierająca m.in. wniosek w sprawie uaktualnienia w podstawie prawnej projektu uchwały przepisów prawa polegającego na oznaczeniu aktualnego tekstu jednolitego ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym przedstawiona przez jej przewodniczącą - radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Waldemar Marciniak.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Spraw Społecznych w sprawie uaktualnienia przepisów prawa polegającego na oznaczeniu w podstawie prawnej aktualnego tekstu jednolitego ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku wniosek Komisji Spraw Społecznych został przyjęty 22 głosami „za".
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Maria Wróbel.
 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uaktualniony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)". W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 21 głosami „za".
 
Uchwała XX/124/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)" stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Na posiedzenie wróciła radna Maria Wróbel.
 
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina
 
Przystęując do realizacji punktu 9. porządku posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że radni wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
 
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem analizy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez wiceprzewodniczącego - radnego Tadeusza Jaroszewskiego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała XX/125/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad Wiceprzewodnoiczący Rady swierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Powyższy projekt uchwały przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez wiceprzewodniczącego - radnego Tadeusza Jaroszewskiego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 22 głosami „za".
 
Uchwała XX/126/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał
 
Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji. Przedmiotowy projekt rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez jej wiceprzewodniczącego - radnego Tadeusza Jaroszewskiego stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała XX/127/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów wraz z materiałami sesyjnymi. Projekt ten, był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez jej wiceprzewodniczącego - radnego Tadeusza Jaroszewskiego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała XX/128/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno
 
Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno. Został on radnym dostarczony wraz z zawiadomieniem o sesji.Projekt ten, był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez przewodniczącego - radnego Zbigniewa Klauze stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodniczącego komisji stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 22 głosami „za".
 
Uchwała XX/129/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów
 
Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w tej sprawie radni otrzymali. Projekt ten, był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Zbigniewa Klauze stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodniczacego komisji stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
Radny Zenon Paszek przekazał, iż ten punkt nie był w ogóle omawiany przez Komisję Prawa i Porządku, ponieważ na wniosek radnego Kołodziejczaka został przełożony na następny termin.
 
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że przewodniczący Komisji odczytał opinię Komisji, a więc był rozpatrywany.
 
Radny Zbigniew Klauze wyjaśnił, że powyższy punkt był omawiany na posiedzeniu Komisji, ale na wniosek Komisji został przełożony na inny termin. Dodał, że zaistniało nieporozumienie i nie ma opinii.
 
Mecenas Sławomir Styczewski zasugerował, aby wiceprzewodniczący rady ogłosił przerwę, podczas której Komisja ponownie zajmie się tym tematem.
 
Wiceprzewodniczący Rady zadecydował, że trzeba podjąć jakąś decyzję, ponieważ opinia Komisji została odczytana. Jest negatywna, ale jest.W związku z tym, że sprawa nie jest jednoznaczna udziełił on głosu panu Julianowi Tomickiemu - Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie.
 
Pan Julian Tomicki Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie przeprosił za to, że jego jednostka tj. OSP Paprotnia jest powodem takiego zamieszania na sesji Rady Powiatu. Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym otrzymują dotacje od Komendanta Miejskiego PSP w Koninie. W tym roku OSP Paprotnia otrzymała dotację na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego, ponieważ ten, który jest w jej posiadaniu nie spełnia żadnych już wymagań. Z kolei OSP w Krzymowie dysponuje trochę lepszym sprzętem, ponieważ od kilkunastu lat jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Wraz z rozwojem techniki wszystkie pojazdy, które poruszają się na drodze mają coraz lepsze zabezpieczenia, np. kontrolowane stefy zgniotu, dlatego też jednostka ta srara się dokupować sprzęt o lepszych parametrach. Częściowe wsparcie finansowe jednostka otrzymała z Urzędu Gminy Krzymów, jednakże dofiansowanie jest za małe i należy poczynić starania o pozostałą część środków na realizację tego zadania. W imieniu OSP w Krzymowie i OSP w Paprotni prosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, aby jednostki otrzymały te środki na zakup sprzętu, który będzie służył nie tylko mieszkańcom Gminy Krzymów, ale także powiatu konińskiego oraz wszystkim osobom, które będą poruszały się po drogach.
 
Wiceprzewodniczący rady zapytał jaka jest kwota dofinansowania przez Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy i przez Urzęd Gminy w Krzymowie.
 
Pan Julian Tomicki Prezes OSP w Krzymowie odpowiedział, że OSP Krzymów otrzymała 7 500,00 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a z Urzędu Gminy w Krzymowie 2 000,00 zł, z kolei w dniu dzisiejszym jednostka wnioskuje o 5,000 zł. Natomiast OSP Paprotnia otrzymała 28 000,00 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, z Urzędu Gminy w Krzymowie 5 000,00 zł i wnioskuje również o 5 000 zł.
 
Wicestarosta Władysław Kocaj zapytał, kto rzeczywiście reprezentuje straż w Gminie Krzymów, ponieważ na piśmie, które wpłynęło do Starostwa podpisał się wójt i prezes. W tym przypadku wykorzystano odmienną procedurę niż ta, którą do tej pory stosowano w każdej gminie. Dodał, iż nie wie jak to się stało, że ta kwestia rozpatrywana jest zarówno przez prezesa i osobę, która raczej nie ma uprawnień do reprezentowania straży.
 
Radny Wiesław Bednarek włączając się do dyskusji nadmienił, że to, co powiedział pan wicestarosta jest bardzo ważne, ponieważ istnieje schemat przyznawania środków finansowych jednostkom OSP na terenie powiatu konińskiego. Jak wiadomo wnioskodawcą jest gmina, czyli burmistrz lub wójt. Następnie wniosek ten najczęściej opiniowany jest przez Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeśli więc w dniu dzisiejszym zdania są podzielone to zaproponował, aby wyłączyć ten punkt z porządku obrad i przenieść go na następną sesję, gdy Wójt Gminy Krzymów i Zarząd Gminny OSP w Krzymowie zdecydują na jaki cel te pieniądze są najbardziej potrzebne. Osobiście nie zna specyfiki struktur jednostek na terenie Gminy Krzymów i nie chiałby „skrzywdzić" ani jednostki w Paprotni ani żadnej innej. Wnioskował zatem o wyłączenie tego punktu z obrad.
Wiceprzewodniczący rady nawiązując do słów swojego przedmówcy powiedział, iż nie wie czy rezygnacja z tego punktu ma sens, jeśli wniosek został już zaopiniowany przez wójta i prezesa straży.
 
Pan Janusz Dębowski - Komendant Państwowej Straży Pożarnejw Koninie zabrając głos w powyższej sprawie poinformował, że taki zestaw , o zakup jakiego staraja się jednostki OSP kosztuje w granicach 50-60 tys. zł. Jest to cena za sprzęt dobrej klasy, w który powinny być wyposażone jednostki z uwagi na to, że zanim PSP Konin dojedzie do danego miejsca jak np. Wilczyn, Wierzbinek, Grodziec, to jednostki funkcjnujące na obrzeżach powiatu spełniają rolę „pierwszego uderzenia". Poza tym, fundusze z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które zostały przekazane na jednostki są środkami celowymi, a ich niewykorzytanie spowoduje, że trzeba będzie je oddać. Zatem szkoda byłoby stracić te pieniądze, jeśli można byłoby je dobrze wykorzystać.
 
Radny Andrzej Nowak stwierdził, iż dyskusja zmierza do tego o czym wcześniej mówił. Jeżeli wniosek został złożony zgodnie z procedurą, to należy go procedować. Uważa, że jeśli opinia pana Starosty jest opinią Zarządu potwierdzającą poprawność procedury złożenia wniosku i podpisana przez właściwe osoby, to problem jest przypuszczalnie rozstrzygnięty. Problemem jest jednak to, na ile demkratyczne zasady obowiązują w samym Zarządzie Gminnym OSP, jeśli Komendant Gminny nie wie o tym co jest procedowane na Zarządzie. I to jest sprawa problematyczna, natomiast pod względem formalnym na tym etapie dokumenty są poprawne. Istnieją pewne kwestie, które umożliwiają nadzór pana Starosty nad stowarzyszeniami, więc gdyby okazało się, że te procedury nie zostały zachowane, to wtedy być może przydałaby się żółta lub czerwona kartka w kontekście następnych rozdań dla tych jednostek. Istotą tego programu było zachowanie demokratycznych reguł wszystkich jednostek ubiegających się o dofinansowanie. Podsumowując powiedział, że jeśli procedury zostały spełnione, to będzie wnioskował za tym, aby je realizować. Jeżeli jednak okaże się, że wewnątrz jednostki nie zostały zachowane reguły, to prosił radnego Bogdana Kołodziejczaka o udzielenie informacji o tym w jaki sposób odbywa się w jednostkach zgłaszanie o dofinasowanie.
 
Wiceprzewodniczący rady podkreślił, że wniosek został odpowiednio zapiniowany przez wójta i prezesa, co nie podlega dyskusji. Problem wynika z tego, że została wydana opinia Komisji, natomiast istnieją zarzuty, że Komisja nie procedowała tego projektu uchwały podczas posiedzenia. W tym momencie obrad Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę, aby Komisja Prawa i Porządku Publicznego ponownie rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
 
Po wznowieniu obrad stan radnych wynosił 19 osób.
 
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego - radny Zbigniew Klauze przedstawił opinię Komisji w omawianej sprawie zgodnie z załącznikiem nr 30.
 
Następnie Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Tadeusza Jaroszewskiego dotyczący zastąpienia w paragrafie 1 projektu uchwały wyrażenia „Kramsk" wyrażeniem „Krzymów". W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Kolejno o zabranie głosu poprosił radny Bogdan Kołodziejczak, który oznajmił, iż w jego opinii nie zostały zachowane procedury składania wniosku. Otóż nie ma protokołu z posiedzenia Zarządu. Przy wniosku złożonym do Starostwa nie ma nawet daty wpływu, gdyż widnieje tylko data wpływu tego dokumentu - 13 czerwca br. Komendant gminny, który sprawuje ważną funkcję w hierarchii struktur wszystkich jednostek w danej gminie skierował pismo do pana Starosty o następującej treści: „Prośba Komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej Gminy Krzymów Tomasza Opszalskiego dotycząca udzielenia pomocy przyznania dotacji dla Gminy Krzymów dla Ochotniczych Straży Pożarnych nie została uzgodniona i zaakceptowana przez Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Krzymów. W związku z tym proszę o przesunięcie wyżej wymienionej sprawy na inny termin". Stwierdził więc, że jeżeli powstał konflikt w kwestii wydatkowania tych środków, to Rada powinna uszanować tę sytuację i poczekać aż się rozwiąże. Jeżeli jednak Rada zagłosuje za podjęciem tej uchwały będzie to oznaczało, że każda jednostka, która ma lepsze dojście do Starostwa/Zarządu Powiatu szybciej otrzyma wsparcie finansowe. Zaznaczył, że w Gmnie Krzymów funkcjnuje również jednostka w Kałku i w Głodnie, które także chciałyby skorzystać z tej kwoty. Uważa, że roblem tkwi w nowym Zarządzie OSP, który został wybrany w kwietniu br. Wszystkie środki są potrzebne i pieniądze, które każdego roku przeznaczane są z budżetu powiatu na jednostki OSP w gminach powinny zostać uszanowane.
 
Wiceprzewodniczący rady nadmienił, że Rada Powiatu nie jest uprawniona do rozstrzygania sporów wewnętrznych w jednostkach. Ponadto podkreślił, że do złożenia wniosku nie trzeba mieć tzw. dojścia, ponieważ wnioski składane są oficjalnie.
 
Radny Zbigniew Klauze stwierdził, że radni z Gminy Krzymów bardzo źle się zachowują. Nie doszli do porozumienia z Zarządem OSP, ani z wójtem, ani nawet między sobą i tym samym wprowadzili wszystkich w błąd. Prosił, aby radni głosowali za przyznaniem tych środków na rzecz jednostki dla dobra społeczeństwa.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 14
głosów przeciwnych - 1
głosów wstrzymujących się - 4
 
Uchwała XX/130/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr 3232P relacji : droga powiatowa 3232 - Kazimierz Biskupi - Rosocha Kolonia - Kawnice - droga powiatowa 3231P.
 
Przystępując do realizacji 15. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr 3232P relacji : droga powiatowa 3232 - Kazimierz Biskupi - Rosocha Kolonia - Kawnice - droga powiatowa 3231P.
 
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr 3232P relacji: droga powiatowa 3232 - Kazimierz Biskupi - Rosocha Kolonia - Kawnice - droga powiatowa 3231P. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XX/131/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr 3232P relacji: droga powiatowa 3232 - Kazimierz Biskupi - Rosocha Kolonia - Kawnice - droga powiatowa 3231P stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 16
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3180P relacji Kownaty - Wilczyn - Kaliska - Roztoka Kleczew na odcinku pomiędzy miejscowościami Kaliska i Roztoka
 
Przystępując do realizacji 16. punktu porządku obrad wiceprzewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3180P relacji Kownaty - Wilczyn - Kaliska - Roztoka Kleczew na odcinku pomiędzy miejscowościami Kaliska i Roztoka. Został on radnym dostarczony wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
 
W związku z tym, że opinia Komisji zawiera wniosek o uaktualnienie w podstawie prawnej projektu uchwały przepisów prawa polegające na oznaczeniu aktualnego tekstu jednolitego ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym poddał ten wniosek pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Następnie wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie uaktualniony projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3180P relacji Kownaty - Wilczyn - Kaliska - Roztoka Kleczew na odcinku pomiędzy miejscowościami Kaliska i Roztoka. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XX/132/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3180P relacji Kownaty - Wilczyn - Kaliska - Roztoka Kleczew na odcinku pomiędzy miejscowościami Kaliska i Roztoka stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 17
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
 
Przystępując do realizacji 17. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym przekazany.
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
 
W związku z tym, że opinia Komisji zawierała wniosek o uaktualnienie w podstawie prawnej projektu uchwały przepisów prawa polegające na oznaczeniu aktualnego tekstu jednolitego ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Wiceprzewodniczący Rady poddał ten wniosek pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Następnie wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XX/133/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 18
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016
 
Przystępując do realizacji 18. punktu porządku obrad wiceprzewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
Następnie poprosił skarbnika powiatu o przedstawienie w imieniu zarządu powiatu autopoprawek do projektu uchwały.
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
 
Następnie wiceprzewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski, stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
 
Następnie wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte 19 głosami „za".
 
Kolejno wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XX/134/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 19
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023
 
Przystępując do realizacji 19. punktu porządku obrad wiceprzewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
Następnie wiceprzewodniczący rady udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
 
Następnie wiceprzewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
Następnie wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XX/135/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 20
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych
 
Stanisław Bielik - starosta koniński powiedział, że tradycyjnie wiele interpelacji i wniosków dotyczy bieżącego utrzymania dróg. Poprosił więc, aby pan Karmowski - Dyrektor ZDP udzielił odpowiedzi w tym zakresie. Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Jaroszewskiego w sprawie udoskonalenia sygnalizacji świetlnej w Brzeźnie zapewnił, że wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z odpowiednim wnioskiem. Z kolei temat związany z promem w miejscowości Biechowy i w miejscowości Sławsk jest nieco trudniejszy, ponieważ tak jak powiedział radny Nowak wymaga to więcej czasu i pracy. Następnie nawiązując do kwestii poruszonych przez radnego Górczaka i radnego Perkowskiego odnośnie stawek za kilometr powiedział, że aktualne stawki są wynikiem zarządzenia poprzedniej pani Starosty. Natomiast jeśli radni wnoszą o ich uaktualnienie, to z pewnością weźmie to pod uwagę. Możliwe jednak, iż w tej sprawie będzie potrzebna uchwała Zarządu.
 
Pan Józef Karmowski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych stwierdził, że wnioski zgłoszone przez radnego Tadeusza Jaroszewskiego, radnego Waldemara Marciniaka, a także pana wiceprzewodniczącego rady Andrzeja Perkowskiego związane są z bieżącym utrzymaniem dróg przyjmuje do realizacji. Problem dotyczący odwodnienia zgłoszony przez radnego Henryka Kryka jest mu znany osobiście, ponieważ opisany przez niego obszar jest przyległy m.in. do Urzędu Gminy w Skulsku i łączy się z drogą krajową. W związku z tym, w pierwszej kolejności będzie czynił starania, żeby rozwiązać problem odwodnienia, a następnie zajmie się sprawą chodnika w kierunku Łuszczewa. Zapewnił, że na bieżąco będzie informował radnego o postępach w tej sprawie, aby mógł on również uczestniczyć w realizacji tego wniosku.
 
Punkt 21
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych
 
W powyższym punkcie porządku obrad Wiceprzewodniczący rady odczytał pismo nadesłane przez proboszcza Fary w Kazimierzu Biskupim - Ks. Krzysztofa Gąsiorowskiego zgodnie z załącznikiem nr 44 .
 
Następnie o zabranie głosu poprosiła Pani Krystyna Grabowska - Kierownik Biura Rady, która poinformowała, że z dniem 27 lipca br. kończy pracę zawodową w Starostwie Powiatowym w Koninie w związku z przejściem na emeryturę. Tak więc po raz ostatni uczestniczy w sesji Rady Powiatu. Korzystając zatem z okazji podziękowała radnym obecnej i poprzednich kadencji za wszystkie lata współpracy. Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Konińskiego, od początku istnienia powiatu, tj. od 1998 r. aż do chwili obecnej podziękowała za okazywane jej zrozumienie, ogromne wsparcie i codzienną troskę. Wszystkim radnym życzyła, aby bilans ich dotychczasowych osiągnięć był dla nich źródłem satysfakcji oraz inspiracją do dalszych działań.
           
„Wiedza, pomoc i wielkie zaangażowanie" - to słowa, które padły z ust Wiceprzewodniczącego Rady podczas oficjalnego pożegnania pani Krystyny Grabowskiej - wieloletniej kierownik Biura Rady. Do podziękowań i życzeń zdrowia i wielu radosnych chwil na zasłużonej emeryturze przyłączyli się wszyscy radni, wręczając Pani Kierownik upominek, bukiet kwiatów oraz list gratulacyjny , który w imieniu władz powiatu podpisał Wiceprzewodniczący Andrzej Perkowski i Starosta Koniński Stanisław Bielik.
 
Punkt 22
Zamknięcie obrad
 
Wiceprzewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XX sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokołowała:
Krystyna Grabowska
Kierownik Biura Rady
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-08-25 13:36:32)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-08-25 13:36:32)
Lista wiadomości