logo
logo bip
Protokół nr XIX/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 maja 2016 roku
BR.0002.4.2015
 
Protokół nr XIX/2016
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 30 maja 2016 roku
 
XIX sesja odbyła się 30 maja 2016 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1530.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W sprawie porządku obrad głos zabrał Starosta, który wniósł o włączenie do porządku obrad po punkcie 13 w punkcie 14 następującego zagadnienia: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/107/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II)".
 
Na posiedzenie przybył radny Waldemar Marciniak i radny Tadeusz Jaroszewski.
 
Przewodniczący rady poddał powyższy wniosek pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 24 głosami „za".
 
W związku z powyższym przewodniczący rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2015 rok:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2015 r.;
b) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2015 r.;
c) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu;
d) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2015 rok;
e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2015 r.;
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2015 rok:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium;
b) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2015 rok.
8. Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 w powiecie konińskim.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2015 rok.
10. Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich pomiędzy Powiatem Konińskim a Miastem Konin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu w kościele pw. św. Marcina z Tours w Kazimierzu Biskupim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/107/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie konińskim II".
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
18. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
19. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XVIII obrad Rady Powiatu Konińskiego.
Protokół z XVIII sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XVIII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za" przyjęła protokół nr XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 kwietnia 2016 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto bezpośrednio przed sesją radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności zarządu powiatu.
Stanisław Bielik - starosta koniński omówił sprawozdanie z działalności zarządu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik zabierając głos powiedział, że po jego wystąpieniu chciałby poprosić pana Witolda Nowaka - Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju, aby przedstawił krótką informację o projektach realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Rozwoju Operacyjnego i Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Powyższe projekty zostały zaplanowane i podjęte do realizacji na łączną kwotę ponad 37 000 000,00 zł.
Następnie przekazał, że Zarząd przygotował 7 projektów uchwał, które będą przedmiotem dzisiejszych obrad. Radni będą mogli zadawać pytania dotyczące tych projektów podczas debat w poszczególnych punktach.
W dniu 14 maja br. nad Jeziorem Ślesińskim odbyła się inauguracja sezonu wodnego pn. „Wodniacy na start". Impreza została zorganizowana przez Lokalną Organizację Turystyczną MARINA i samorząd Województwa Wielkopolskiego, a także powiat koniński. Celem uatrakcyjnienia tego wydarzenia 7 Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Ślesin przygotowało różnego rodzaju dania z ryb przekazanych przez sponsorów - gospodarstwa rybackie „Gosławice" i „Acipol" pana Kazimierza Kowalskiego.
Powiat koniński po raz 17 gościł artystów i malarzy w dniach 16.05-25.05 br. Tradycyjnie organizatorem pleneru malarskiego była pani Halina Wójcik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Prace artystów były wystawione w Galerii Sztuki „Łaźnia" Danuty i Henryka Drzewieckich w Koninie.
W dniach 21 - 22 maja br. odbyła się XVIII Letnia Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele dziewięciu gmin powiatu konińskiego, tj. Golina, Rychwał, Krzymów, Stare Miasto, Rzgów, Kazimierz Biskupi, Skulsk, Grodziec i Wilczyn. Starosta podziękował organizacjom sportowym, a przede wszystkim wójtom i burmistrzom za wytypowanie swoich reprezentacji w gminach. Zwrócił uwagę, że niektóre gminy systematycznie uczestniczą w spartakiadach letnich i zimowych oraz inny zawodach. W klasyfikacji ogólnej zwyciężyła Gmina Golina, drugie miejsce zajęła Gmina Rychwał, a trzecie - Gmina Stare Miasto. Najlepsi sportowcy będą uczestniczyć w finale spartakiady wojewódzkiej, która odbędzie się 19 czerwca br. w Żerkowie.
Poinformował, że 6 czerwca odbędzie się Międzypowiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych na scenie Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Kleczewie. Przez pewien czas nie organizowano tego konkursu, natomiast w ubiegłym roku został on przywrócony i cieszy się powodzeniem.
Na poprzedniej sesji informował, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę ul. Poniatowskiego w Koninie, a jej kosztorys opiewał na kwotę 390 000,00 zł. Przetarg wygrał Zakład Robót Inżynieryjnych Stanisława Dropińskiego za kwotę 273 202,07 zł (ok. 2/3 wartości kosztorysowej).
W dniu dzisiejszym zostały otwarte dwa przetargi, pierwszy na drogę Babia - Barłogi na terenie Gminy Rzgów, której kosztorys wynosił 897 743,00. Najniższa cena, którą zaproponowała firma „Skanska" wynosi 555 497,83 zł. Wśród 6 złożonych ofert najwyższa stanowiła koszt 959 000,00 zł. Dodał, że trzeba jeszcze dopytać firmę „Skanska" o tę cenę, ponieważ jest zbyt wysoka. Przypomniał, że w przypadku drogi Gogolina - Kaliska - Wielkopole, firma „Skanska" będzie starała się udowodnić, że zaproponowana przez nią kwota to odpowiedni koszt inwestycji. Jeżeli oferta została prawidłowo złożona, to budowa drogi będzie wykonana za prawie 556 000,00 zł. Drugi przetarg, jaki został ogłoszony dotyczy drogi Nowa Wieś - Biele, na którą kosztorys wynosił 580 270,67 zł. Najniższa cena wśród złożonych ofert wynosi 313 706,76 zł, którą zaoferowało przedsiębiorstwo „Trans - Bruk" z Nekli. Natomiast najwyższa kwota wynosiła 422 811,00 zł. Zatem w stosunku do wartości kosztorysowych te ceny są dość niskie. Ogłoszenie kolejnych przetargów jest częściowo ograniczone przez konieczność wystąpienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i do Sanepidu z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej potrzeby opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Dotychczas obie instytucje najczęściej opiniowały, że nie ma takiej potrzeby, nie mniej jednak taki wymóg istnieje i należy się do niego ustosunkować. Wydłuża to czas oczekiwania, ponieważ niekiedy trzeba czekać nawet do kilku miesięcy za decyzją. Następnie wymienił kolejne zadania drogowe przygotowane do ogłoszenia przetargu, tj. przebudowa drogi powiatowej nr 3060 P w Kozarzewku (420 m), 3208 P Piotrkowice - Julia (2 km) i 3177 P, ul. Cegielińskiej w Wilczynie (830 m). W Kazimierzu Biskupim jest opracowywana dokumentacja na ul. Klasztorną, natomiast ta inwestycja z pewnością nie będzie realizowana w bieżącym roku. Jak wcześniej zapowiedział, jest tam konieczne wybudowanie ronda w miejscu, gdzie znajduje się krzyż. Kuria wyraziła już zgodę na przekazanie tego gruntu na rzecz powiatu. Ponadto w opracowaniu jest dokumentacja na budowę chodnika przy drodze nr 3219 Genowefa - Kuny w Gminie Krzymów oraz na ul. Konińską w Rychwale. Jak informował na poprzedniej sesji, została zgłoszona przebudowa drogi Lipice - Ciświca i drogi Stare Miasto - Lisiec Wielki do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prawdopodobnie obecnie trwają prace nad rozpatrywaniem wniosków. Następnie przekazał, że w Gminie Wierzbinek zmieniono pierwotne ustalenia dotyczące realizacji budowy chodników. Obecne ustalenia sprowadzają się do tego, aby powiat powierzył gminie wykonanie tego zadania i we własnym zakresie wykonał modernizację nawierzchni drogi na odcinku 500 m w Morzyczynie. W Gminie Kleczew planowana jest przebudowa drogi Budzisław Kościelny - Adamowo na odcinku 4 km i budowa chodnika o długości 960 m. Kosztorys tych inwestycji wynosi ok. 2 000 000,00 zł. Wstępne ustalenia z burmistrzem wskazywały na to, że prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku, jednak później zaproponowano, aby była to inwestycja dwuletnia. Gmina Kleczew przeznaczy na ten cel 500 000,00 zł w roku bieżącym i 450 000,00 zł w roku 2017. Zarząd proponuje zatem, żeby w dniu dzisiejszym do budżetu wprowadzić udział powiatu w tym zadaniu w kwocie 600 000,00 zł. Po tym jak okaże się w jakim stopniu zostaną wykonane wyżej wymienione prace w roku bieżącym za 1 100 000,00 zł, zaplanowana zostanie wysokość środków w budżecie powiatu na dokończenie drugiego etapu w 2017 r.
Starosta powiedział, że tak jak wcześniej informował negocjacje z członkami Nadleśnictwa w Grodźcu zmierzają w dobrym kierunku. W ostatnim miesiącu przeprowadzono również rozmowy z Nadleśnictwem Konin w sprawie udziału organizacji w finansowaniu przebudowy dróg położonych na ternach leśnych. Jeżeli Nadleśnictwo wyrazi pozytywną opinię, to modernizacją zostanie objęta droga Rudzica - Konin 3212. Dodał, że Organizacja Lasów Państwowych może wesprzeć finansowo tylko te drogi, które przebiegają przez las. Jak powszechnie wiadomo, dokumentacja na tę drogę została przygotowana kilka lat temu. Jest to długi odcinek drogi i wymagający znacznych środków, dlatego też potrzebna jest pomoc finansowa. Z kolei w Grodźcu planowana jest przebudowa drogi Bystrzyca - Czarny Bród 4313 na długości ok. 2 km. Wstępne rozmowy wykazały, że Nadleśnictwo jest skłonne wesprzeć finansowo tę inwestycję.
 
Pan Witold Nowak - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju przekazał, że w skrócie przedstawi informacje o projektach, w które zaangażowane jest Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Wydział Rozwoju i Promocji. W pierwszej kolejności omówi te, które zostały zgłoszone i pozytywnie rozpatrzone, chociaż nie do końca dotyczą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wpływają one jednak na rozwój powiatu i zaangażowanie jego mieszkańców w kwestie społeczne i ekologiczne.
Pierwszy wniosek tj. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - kulturalny i lokalny cykl szkoleń dotyczący tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim został oceniony pozytywnie. Nie jest to projekt na dużą skalę; w całości zostanie sfinansowany ze środków zewnętrznych tj. z KSOW. Działania te skierowane są do kół gospodyń wiejskich w okresie od 15 czerwca do 15 listopada br. Warto nadmienić, że powyższy wniosek zajął pierwsze miejsce na kilkadziesiąt złożonych w Województwie Wielkopolskim.
Drugi projekt dotyczył Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - Olimpiada wiedzy na temat niskiej emisji w aglomeracji konińskiej. W tym zakresie został złożony wniosek dla 30 gimnazjów z terenu powiatu konińskiego i miasta Konin. Jest to również nieduży projekt dofinansowany zewnętrznie w 98 %.
Ponadto zostały złożone kolejne 4 wnioski do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pierwsze dwa dotyczą kształcenia zawodowego młodzieży, czyli WRPO działania 8.3.1. dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie i dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Wniosek został złożony terminowo do 15 kwietnia br. Jego wartość wynosi 1 139 000,00 zł, a dofinansowanie kształtuje się na poziomie 90 %. Termin rozpoczęcia realizacji projektu zaplanowano na 1 września br., natomiast trzeba jeszcze czekać na wyniki konkursu. Kolejny wniosek o dofinansowanie złożono do WRPO w ramach Poddziałania 3.2.1., czyli Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Ten projekt obejmuje Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie i opiewa na kwotę 1,5 mln zł. Możliwość dofinansowania stanowi 85 %. Termin rozpoczęcia realizacji wyznaczono od 1 listopada, jednak ostatecznie jest on zależny od daty rozstrzygnięcia konkursu. Ponadto złożono wniosek do Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ZSE - U w Żychlinie. Projekt zakłada zakup wyposażenia oraz roślin, po to aby szkoła mogła realizować zadania ośrodka edukacji ekologicznej. Projekt nie jest obciążający, ponieważ jego wartość stanowi 32 000,00zł, ale finansowany w 100 %. Następnie poinformował, że zgłoszono także wniosek do Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury z partnerstwa publiczno - prywatnego. Bezpośrednio nie dotyczy on budowy, ale być może określi sposób uzyskania dofinansowania na budowę Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Koninie. Projekt ten pn. „Przeanalizowanie możliwości realizacji projektów w partnerstwie" byłby wsparciem merytorycznym.
Następnie poinformował, że ogłoszono konkursy w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji, na które powiat koniński przygotowywał się przez kilka ostatnich lat. Obecnie opracowywana jest cała dokumentacja projektowa. Pierwszy to projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych z obszaru OSI miasta Konina", w którym W tym projekcie powiat koniński będzie liderem dla 20 gimnazjów, tj. 8 z miasta Konina i z gmin: Kazimierz Biskupi, Golina, Kramsk, Krzymów, Ślesin, Stare Miasto i Rzgów. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 1 lipca br., a wartość wniosku opiewa na kwotę 4 312 000,00 zł. Podczas spotkań konwentu w gminach postanowiono, że zostanie zgłoszony w tym zakresie wniosek także dla 11 gimnazjów spoza OSI, tj. z gmin: Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek, Sompolno, Kleczew, Grodziec, Rychwał. Nabór trwa również do 1 lipca br., a wniosek oszacowano na kwotę 2 371 000,00 zł. Kolejno przekazał, że zostanie złożony wniosek w ramach działania 8.1.2, czyli Kształcenie ogólne. Tryb konkursowy - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale. Nabór trwa do 25 lipca br. Komplementarny z tym wnioskiem będzie inwestycyjny projekt dla Rychwała, tj. Inwestycja w infrastrukturę ogólnokształcącą na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Ten wniosek opiewa na nieco ponad 1 mln zł. Jeszcze nie opracowano całej dokumentacji, natomiast w czerwcu powinna zostać ona skompletowana. Dofinansowanie stanowi 85 % i jest to jedyne źródło, jakie można było pozyskać na to zadanie. Poinformował, że w trybie pozakonkursowym istniała możliwość dofinansowania, ale niestety wszystkie pieniądze zostały dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski na Wrześnię i Turek ze względu na zmieniającą się tam sytuację gospodarczą. Planowane jest także złożenie wniosku dla szkół ponadgimnazjalnych w OSI. Prawdopodobnie wkrótce będzie ogłoszony nabór, gdyż z harmonogramu wynika, że nastąpi to w trzecim kwartale roku. Do zgłoszenia wytypowano 6 szkół ponadgimnazjalnych. Projekt planowany jest na kwotę 5 mln zł.
Kończąc swoją wypowiedź omówił największy projekt, którego ogłoszenie wyznaczono na trzeci kwartał roku. Dotyczy on powiatu konińskiego i 14 gmin, tym razem bez udziału miasta Konina. Jest to infrastrukturalny projekt, czyli wzmocnienie zastosowania Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych, tj. integracja baz referencyjnych danych i udostępnianie usług elektronicznych. Reasumując dotyczy to budowy geoportalu, stworzenia wspólnego systemu informacji przestrzennej, wspólnej e-usługi geodezyjnej. Jest to bardzo trudny projekt opiewający na 15 mln zł, dofinansowywany na poziomie 85 %, skomplikowany również dla pracowników wydziału. Dodatkowo ze względu na jego tematykę jest to nowy i trudny projekt. Mimo to wierzy, że zostanie zakończony sukcesem. Pieniądze na ten cel są zagwarantowane w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Wart uwagi jest fakt, że gminy z OSI zdecydowały podzielić się środkami z gminami, które nie należą do OSI. Jest to przykład działania aglomeracyjnego, które od początku było założeniem powiatu. Zatem projekt zastosowania Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych będzie realizowany dla wszystkich 14 gmin oraz powiatu konińskiego jako lidera tego projektu. Ponadto w ramach OSI uwzględnia się projekt o wykluczeniu społecznym, który jest planowany na lata 2017-2019 i opiewa na kwotę 2 862 000,00 zł. Podsumowując stwierdził, że jest to dużo projektów i liczb. W razie wszelkich pytań na co dzień jest do dyspozycji radnych. W dniu dzisiejszym również.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
W powyższym punkcie jako pierwszy głos zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który przekazał wnioski zgłoszone podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Krzymowie przez radnych oraz mieszkańców. Pierwszy wniosek dotyczył ograniczenia prędkości dla pojazdów na drodze powiatowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Smólnik. Na pewnym odcinku drogi znajduje się ograniczenie prędkości do 60km, a dalej ustawiono znak, który odwołuje to ograniczenie. Mieszkańcy wnioskują, aby na długości całego odcinka zmniejszyć tę prędkość. Drugi wniosek dotyczy obcięcia gałęzi przy tej jezdni w Smólniku; od szkoły w kierunku Brzeźna. Zarówno krzaki jak i gałęzie na drzewach, które wyrastają na drogę powiatową stwarzają zagrożenie. Miały tam miejsce dwa zdarzenia związane z dziećmi tej szkoły, dlatego też dyrekcja prosi o zainteresowanie sprawą. Trzeci wniosek związany jest z usunięciem zastoiny wody w Brzeźnie na ul. Głównej przy drodze powiatowej naprzeciwko posesji pana Czerniejewskiego. Jest to droga, która niedawno była modernizowana z środków pochodzących z tzw. „schetynówki". Obok wymienionej posesji znajduje się studzienka, która jest umieszczona wyżej, a przechył jest w przeciwną stronę. Podczas deszczu woda wpływa na prywatną posesję. Należy zatem przesunąć studzienkę albo podnieść drogę w przeciwnym kierunku. Następnie wnioskował, aby podczas naprawy dróg tzw. ich „łatania" zaklejać również te mniejsze ubytki. Radny zasugerował, że być może firmom to się nie opłaca, ponieważ dziury wielkości kartki papieru (dość głębokie) są pomijane; pomimo, że stwarzają zagrożenie. Wnioskował więc, żeby je załatać. Prosił również, aby „zdzierki" pozyskane podczas napraw dróg wykorzystać na miejscu na utwardzenie poboczy lub dróg lokalnych, które bezpośrednio łączą się z drogą powiatową. Radny zauważył, że są one gdzieś wywożone.
Radny Andrzej Malak oznajmił, że pół roku temu zgłaszał potrzebę wyznaczenia przejścia dla pieszych w miejscowości Wąsosze na drodze powiatowej. Nie wie dlaczego do dnia dzisiejszego ten wniosek nie został zrealizowany. Dodał, że pogoda jest sprzyjająca do tego typu prac.
Radna Maria Wróbel zgłosiła wniosek w sprawie poprawy połączenia drogi powiatowej ze zjazdem na drogę gminną w miejscowości Wielany. Pobocze jest tam wykruszone i nierówne. Jest to droga rzadko używana przez pojazdy, ale uczęszczają nią rowerzyści. Ze względu na swój stan jest ona niebezpieczna. To uszkodzenie drogi uniemożliwia połączenie wymienionych dwóch dróg.
Radny Henryk Kryk wnioskował, aby zawrzeć z gminami stosowne porozumienia w zakresie wykaszania i odkrzaczania terenów w pasie drogowym. Rowy są zakrzaczone, zadrzewione, a ponadto trawa jest nieregularnie wykaszana. Takie porozumienia usprawniłyby wskazane czynności. Wykonawcy byliby na miejscu i komunikacja między nimi a gminą zlecającą tego typu zadania byłaby łatwiejsza. Zdaniem radnego analiza finansowa byłaby także na korzyść. I co najważniejsze, zadowolenie społeczeństwa byłoby większe. Dlatego też uważa ten wniosek za zasadny.
Radny Tadeusz Jaroszewski przychylił się do powyższego wniosku oraz zasugerował, że gminy, które nie stać na jakąkolwiek pomoc pieniężną mogłyby zadeklarować swoją pomoc w wykaszaniu i wycinaniu drzew. Z posiadanej przez niego wiedzy wynika, że Gmina Krzymów uzgodniła takie porozumienie ze Starostą. Odciążyłoby to w znacznym stopniu budżet powiatu.
Radny Waldemar Marciniak powiedział, że na poprzedniej sesji prosił o przygotowanie informacji dotyczącej stanu mostów i inwestycji, które realizowane są na drogach powiatowych. Z dziś uzyskanych informacji wynika, że otrzyma odpowiedź, pomimo że minęło już 30 dni od zgłoszenia wniosku.
 
Punkt 6
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2015 rok
 
Przystępując do realizacji punktu 6. porządku obrad Janusz Stankiewicz - przewodniczący rady stwierdził, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2015 r. zostało radnym przekazane 24 marca 2016 r. Materiał ten stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu staroście konińskiemu w celu wprowadzenia do rozpatrywanego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2015 r.
 
Stanisław Bielik - starosta koniński dokonując wprowadzenia do omawianego zagadnienia powiedział:
„Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2015 zostało sporządzone i przyjęte przez Zarząd Powiatu w dniu 23 marca 2016 roku. Sprawozdanie to zostało następnie przedłożone do oceny przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, która uchwałą z dnia 21 kwietnia br. wydała opinię pozytywną.
Sprawozdanie to pokazuje, że w roku 2015 dochody zostały wykonane w wysokości 77 744 207,22 zł, tj. 86 60% planu. W tym dochody bieżące wykonano w wysokości 74 385 055,26 zł, tj. 100,63%. Natomiast dochody majątkowe w wysokości 3 359 151,96 zł, tj. tylko 21,20%. Na tak niskie wykonanie dochodów majątkowych, a w konsekwencji i dochodów ogółem miały wpływ głównie dwa zadania inwestycyjne. Nie podjęto budowy drogi Kaliska - Gogolina - Wielkopole, na którą w budżecie było zaplanowane 9 mln zł oraz ta sama droga, ale na odcinku Sławoszewek - Wielkopole została w roku ubiegłym wykonana, ale rozliczona finansowo dopiero w roku bieżącym, a jej wartość to 3 340 000,00 zł.
Ponadto w planie dochodów majątkowych zapisane były dotacje od gminy Krzymów - 50 tys. zł i od gminy Rzgów - 90 tys. zł. Dotacje te nie zostały przekazane do powiatu.
Stopień wykonania dochodów przełożył się wprost na wykonanie wydatków. Wydatki ogółem w roku 2015 wyniosły 74 353 315,95 zł, co w stosunku do planu daje wskaźnik 80,95%, w tym wydatki bieżące wyniosły 66 686 209,64 zł, tj. 94,14% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 7 667 106,31 zł, tj. 36,49% planu. Na wydatki majątkowe złożyły się głównie nakłady na budowę i modernizację dróg i wyniosły one 6 817 126,92 zł, w tym 352 250,00 zł z tytułu dotacji dla 4 gmin Powiatu Konińskiego.
Inne wydatki inwestycyjne to montaż windy w Powiatowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale, którego koszt wyniósł 194 019,95 zł oraz zakupy inwestycyjne za kwotę 316 533,20 zł, głównie sprzętu komputerowego.
Nastąpiło zmniejszenie wydatków bieżących w stosunku do planu i wyniosło ogółem 4 156 619,36 zł, z tego m.in. o 2 105 773,83 w wyniku ich racjonalizacji przez jednostki organizacyjne starostwa.
Wydatki na administrację w Starostwie były niższe od planowanych o 319 407,68 zł, tj. o 2,6%, a w stosunku do roku 2014 o 511 831,33 zł, tj. o 4,3%. Budżet zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 7 698 845,62 zł i stanowi 9,95% dochodów ogółem. Potwierdza to działania oszczędnościowe i racjonalizację wydatków, co będzie miało pozytywny wpływ na średnią relację nadwyżek operacyjnych do dochodów w latach 2016-2018.
Planowany budżet na 2015 rok zakładał kredyt w wysokości 1 100 000,00 zł. Dzięki działaniom oszczędnościowym, racjonalizacji wydatków oraz pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych w ubiegłym roku, nie zaciągnęliśmy dodatkowego kredytu, a mimo to zostało wykonane wiele zadań inwestycyjnych. Zostało zmniejszone zadłużenie powiatu z kwoty 24 125 509,91 zł do kwoty 21 343 525,31 zł, tj. o 2 781 984,60 zł. Należy zaznaczyć, że obsługa długu kosztowała dodatkowo powiat 582 298,46 zł.
Poczynione w roku 2015 inwestycje i zakupy inwestycyjne pozwoliły zwiększyć stan majątku powiatu o kwotę 13 233 661,00 zł.
Na koniec roku jego wartość brutto wynosiła 186 600 089,00 zł.
Główne jego składniki to: drogi i występujące na nich obiekty inżynieryjne o wartości 109 572 197,00 zł, budynki i lokale - 31 830 029,00 zł, grunty - 25 085 641,00 zł oraz pozostałe środki trwałe o wartości 10 187 988,00 zł.
Uważam, że rok 2015 możemy podsumować pozytywnie. Zostały bowiem wykonane wszystkie zadania, które w jakimkolwiek stopniu były zależne od decyzji i uchwał naszego samorządu.
Zostały w znacznym stopniu poprawione wskaźniki finansowe.
Dziś możemy podejmować wszystkie zadania, na które będzie można pozyskać środki zewnętrzne, czy to z funduszy unijnych, krajowych czy też zadania realizowane wspólnie z samorządami gminnymi. A mamy tych zamierzeń bardzo dużo. Są planowane do realizacji projekty z Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, ale też wychodzące poza ten obszar i oczywiście jak zwykle wiele zadań w drogownictwie.
Dlatego też chciałbym podziękować Wysokiej Radzie, ale i również samorządom gminnym za współprace w 2015 roku. Proszę również Wysoką Radę o dalszą współpracę, bo tylko przy zgodnym i harmonijnym współdziałaniu możemy razem zrealizować jeszcze lepiej zadania, czego oczekuje od nas społeczeństwo naszego powiatu".
 
Przystępując do rozpatrzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. przewodniczący rady poinformował, że radni przedmiotowe sprawozdanie otrzymali 28 kwietnia 2016 r. Stanowi ono załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady poprosił starostę konińskiego o wprowadzenie do rozpatrywanego przez radę sprawozdania finansowego.
 
Stanisław Bielik - starosta koniński poinformował, że „sprawozdanie finansowe" zawiera:
- bilans z wykonania budżetu,
- łączny bilans jednostek budżetowych,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian na funduszu
i jest zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Bilans z wykonania budżetu jest zestawieniem sald aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. a ich suma wynosi 8.242.194,01 zł i zwiększyła się w okresie sprawozdawczym o 1.545.130,63 zł. Główną pozycją aktywów są środki pieniężne w wysokości 7.607.739,59 zł, które zwiększyły się o 1.652.009,31 zł natomiast główną pozycją pasywów są zobowiązania finansowe (kredyty) w kwocie 21.343.525,31 zł i zmniejszyły się o 2.781.984,60 zł. Bilans zawiera równowagę bilansową. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 3.390.891,27 zł przy planowanym deficycie 2.082.824,03 zł.
Łączny bilans jednostek budżetowych jest zestawieniem aktywów i pasywów na początek i koniec roku wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu. Na koniec roku suma aktywów i pasywów wynosiła 144.627.529,65 zł i zwiększyła się w trakcie roku o 9.102.211,19 zł Główną pozycją aktywów są środki trwałe 134.869.184,23 zł, których wielkość zwiększyła się o 7.507.135,36 zł natomiast główną pozycją pasywów jest fundusz 129.845.821,14 zł, który zwiększył się o 4.722.883,19 zł. Zachowana jest równowaga bilansowa. Wynik finansowy wyniósł 9.170.119,00 zł i zwiększył się o 1.734.778,19 zł.
Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych zawiera dane o przychodach według stanu na początek i koniec roku 2015, gdzie główną wielkością są przychody netto 77.684.914,82 zł (w tym z tytułu dochodów budżetowych 77.549.883,86 zł), które zwiększyły się o 1.079.734,84 zł następnie koszty działalności operacyjnej 66.803.456,72 zł, które zmniejszyły się o 1.737.735,90 zł, zysk netto który jest zgodny z wielkością wyniku finansowego w bilansie łącznym jednostek
w wysokości 9.170.119,00 zł.
Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych zawiera informację o stanie funduszu i jego zmianach w trakcie roku w wyniku działalności operacyjnej oraz skorygowany jest o wynik finansowy netto 9.170.119,00 zł. Fundusz jednostek wynosi 129.845.821,14 zł i jest zgodny z wielkością funduszu w bilansie łącznym jednostek. W trakcie roku fundusz zwiększył się z 117.687.597,14 zł do 129.845.821,14 zł tj. o 12.158.224,00 zł.
Sprawozdanie finansowe jest pochodną działalności budżetowej w minionym roku zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i przedstawia wszystkie procesy jakie miały miejsce w majątku Powiatu i jest jego „fotografią" na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2015 r.
 
Następnie przewodniczący rady poprosił skarbnika powiatu - Radzisława Kozłowskiego o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił uchwałę Nr SO-0954/35/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. Stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady poinformował, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu było przedmiotem debaty wszystkich Komisji Rady. Końcową opinię o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2015 rok wypracowała Komisja Rewizyjna. O jej przedstawienie poprosił przewodniczącego komisji pana Waldemara Marciniaka.
 
Radny Waldemar Marciniak odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2015 rok. Opinia ta w swej treści uwzględniała także sprawozdanie finansowe i informację o stanie mienia Powiatu, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w omawianej sprawie. Zaprezentowana opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31 grudnia 2015 r. Poinformował, że kluby radnych mogą również w tym miejscu przedstawić swoje stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym temacie.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2015 rok. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 19
głosów przeciwnych - 0
głosów wstrzymujących się - 5
 
Uchwała nr XIX/116/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2015 rok stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2015 rok
 
Przewodniczący rady przystąpił do realizacji 7. punktu porządku obrad i udzielił głosu panu Waldemarowi Marciniakowi - przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w celu przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2016 roku do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2015 rok, a następnie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2015 rok.
 
Radny Waldemar Marciniak odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2015 rok.
 
Uchwała Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2015 rok stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
Kolejno odczytał uchwałę Nr SO-0955/11/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2015 rok. Stanowi ona załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady otworzył dyskusję w omawianym temacie.
 
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Wiesław Bednarek, który przedstawił stanowisko Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za rok 2015 o następującej treści:
„Klub Radnych PSL dokonał analizy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za rok 2015 i informacji o stanie mienia Powiatu Konińskiego, sprawozdania finansowego oraz zapoznał się ze stosowną uchwałą RIO w Poznaniu.
Budżet roku 2015 wykonano:
- po stronie dochodów w 86,60% na kwotę 77.744.207,22 zł, w tym bieżące w 100% na kwotę 74.385.055,26 zł a majątkowe w 22% na kwotę 3.359.151,96 zł.
- po stronie wydatków w 80,95% na kwotę 74.353.315,95 zł w tym bieżące w 94,14% na kwotę 66.686.209,64 zł a majątkowe w 36,49% na kwotę 7.667.106,31 zł.
Przychody z tytułu wolnych środków - 5.295.316,88 zł,
Przychody z tytułu spłaty kredytów - 2.781.984,60 zł. (o taką kwotę zmniejszyło się zadłużenie).
Budżet zamknął się nadwyżką 3.390.891,27 zł przy planowanym deficycie 2.082.824,03 zł.
Nadwyżka operacyjna wyniosła 7.698.845,62 zł tj. 9,95% wykonanych dochodów.
Dług na koniec roku to 21.343.525,31 zł tj. 27,45% zrealizowanych dochodów.
Przedstawione liczby świadczą o właściwej polityce finansowej Powiatu. Wydatki bieżące wykonano 4.156.619,36 zł poniżej planu, co ma wpływ na wzrost nadwyżki operacyjnej, w tym znaczny udział miała racjonalizacja wydatków przez jednostki organizacyjne o 2.105.773,83 zł. zmniejszono dług o 2.781.984,60 zł i nie zaciągnięto wcześniej planowanego kredytu na kwotę 1.100.000,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych nakłady na budowę i modernizację dróg wyniosły 6.817.126,92 zł. Stan majątku zwiększył się o 13.233.661,00 zł.
Zarząd Powiatu realizując zadania związane z wykonaniem budżetu dochował zasady legalności, celowości i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Z analizy sprawozdania wynika, że sytuacja finansowa Powiatu jest stabilna, a podejmowane decyzje w zakresie polityki finansowej były przejrzyste. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego wraz z informacją o stanie mienia Powiatu na dzień 31.12.2015 r. uzyskało pozytywną opinię RIO w Poznaniu. Pozytywnie też wypowiedziały się o nim wszystkie Komisje Rady Powiatu Konińskiego.
W świetle przedłożonych sprawozdań i stopnia realizacji zadań Klub Radnych PSL będzie głosował za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego".
 
Kolejno głos zabrał radny Andrzej Nowak, który poinformował, że przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji Klub Radnych Towarzystwa Samorządowego wypracował generalną ocenę wykonania budżetu i udzielenia absolutorium. Członkowie klubu byli na „tak", ale podjęcie ostatecznej decyzji zostawili do momentu zapoznania się ze wszystkimi opiniami. Nie powodują one zmiany oceny klubu, dlatego że sformułowane uwagi krytyczne w zasadzie nie są na tyle istotne; można powiedzieć, że są wręcz mało znaczące w porównaniu do tego, co się wydarzyło. Na te nieprzychylne uwagi składa się chociażby wskazanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w ocenie wniosku Komisji Rewizyjnej na to, że nie zostały określone czynności, jakie wykonał zespół kontrolny. W opinii Klubu to uchybienie nie jest znaczące, ponieważ gdyby było, to wówczas RIO nie zaopiniowałaby pozytywnie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego. Wskazano również pewne niewłaściwości w kwestii klasyfikowania wydatków. Natomiast ogólnie wiadomo, że bardzo często zmienia się opinia, co do tego, w jaki sposób niektóre wydatki klasyfikować. Członkowie Klubu uważają, że nie jest to kwestia błędu, tylko zmiana oceny wydatkowania poszczególnych pozycji. W związku z tym, pojawiają się zmiany w budżecie. Najbardziej istotną kwestią jest dokonywanie pewnych wydatków, które nie są przypisane do zadań własnych powiatu, czyli np. wsparcie finansowe na rzecz zwierząt. Powiat koniński rekompensuje niektóre działania, które należą do zakresu zadań gmin. Jest duży niedostatek punktów opieki nad zwierzętami i schronisk. Stąd też pomimo niewłaściwości zapisów, w ocenie Klubu należy wziąć pod uwagę zasadność tego postępowania, ponieważ ta sprawa jest „bolączką" wielu gmin powiatu konińskiego, a obecny Zarząd próbuje zrekompensować wiele tych uchybień. Zatem z moralnego punktu widzenia Klub nie ocenia tego zarzutu negatywnie. Ponadto podziela pozytywne uwagi w kwestii gospodarowania budżetem oraz przygotowania środków do wolnej kwoty, która umożliwia wypracowanie lepszej pozycji startowej przy ewentualnych kredytach w związku z środkami unijnymi, gdzie też trzeba dysponować wkładem własnym. Dodał, że na uznanie zasługuje również zmniejszenie długu. Reasumując Klub Radnych Towarzystwa Samorządowego będzie głosował za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego.
Radny Waldemar Marciniak w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość oznajmił, że jego członkowie generalnie nie mają większych zarzutów co do działania Zarządu, jednak mają kilka uwag, które niestety mają wpływ na ich decyzję. W ubiegłym roku można było zauważyć opieszałość w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Czasami pojawiał się brak przejrzystych zasad wyłaniania inwestycji do wykonania. Niekiedy radni mają głosować za czymś, co nie zostało wcześniej z nimi uzgodnione. Jest to omawiane na spotkaniach bardziej koalicyjnych niż podczas sesji Rady lub z Klubami Radnych. Tylko do tych kwestii mógł się odnieść. Poinformował, że członkowie Klubu Radnych PiS prawdopodobnie wstrzymają się od głosu.
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Marek Górczak.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady zamknął dyskusję. Poinformował, że zgodnie z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rada powiatu podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu po zapoznaniu się z:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdaniem finansowym,
- opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
- informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
W poprzednim punkcie porządku obrad spełnione zostały wymogi formalno-prawne wynikające z wyżej zacytowanej ustawy.
Ponadto poinformował, że uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu, zgodnie z art. 30 ust 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym, podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.
 
Następnie Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2015 rok. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2015 rok następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 17
głosów przeciwnych - 0
głosów wstrzymujących się - 4
 
Uchwała nr XIX/117/201 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2015 rok stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie przewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.
 
Punkt 8
Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 w powiecie konińskim
 
Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że wraz z zawiadomieniem o sesji radni otrzymali „Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 w powiecie konińskim". Stanowi ono załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą panią Marię Wróbel stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 w powiecie konińskim".
 
Punkt 9
Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2015 rok
 
Przystępując do rozpatrzenia 9. punktu porządku obrad dotyczącego „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2015 rok" przewodniczący rady stwierdził, że przedmiotowy materiał został radnym dostarczony wraz z zawiadomieniem o sesji. Stanowi on załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Informacja, o której mowa, była rozpatrywana przez Komisję Spraw Społecznych. Poprosił więc jej przewodniczącą o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez jej przewodniczącą - radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Oceną zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2015 rok".
 
Punkt 10
Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych
 
Przystępując do realizacji punktu 10. porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali „Informację z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych".
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich pomiędzy Powiatem Konińskim a Miastem Konin
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 11. porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich pomiędzy Powiatem Konińskim a Miastem Konin radni otrzymali.
Projekt ten był przedmiotem debaty właściwej komisji tj. Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc jej przewodniczącego o przedstawienie radzie wypracowanej opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury zaprezentowana przez radnego Mieczysława Andrzejewskiego przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Andrzej Nowak złożył gratulacje za ostatnie prace, które przyspieszyły wiele kwestii w zakresie funkcjonowania transportu publicznego. Następnie w nawiązaniu do zapowiedzi Starosty przedstawionych podczas spotkania konwentu wójtów i burmistrzów, zwrócił uwagę, że w porozumieniu z miastem Konin miały być doprecyzowane formy, w jakich gminy mogą zgłaszać swoje postulaty pod adresem tego projektu planu. Ponadto zapytał, czy na etapie podjęcia tej uchwały są już jakieś ustalenia dotyczące terminów.
 
Wicestarosta Władysław Kocaj wyjaśnił, że nie dokonano takich ustaleń. W dniu 7 czerwca br. odbędzie się spotkanie zainteresowanych samorządów, które wspólnie z miastem Konin chcą podjąć taką uchwałę. Następnie będzie można przejść do szczegółów. Niemniej jednak kilka kwestii zostało już omówionych, a po tym spotkaniu zostaną rozpoczęte prace techniczne.
 
Następnie przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich pomiędzy Powiatem Konińskim a Miastem Konin pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za".
 
Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich pomiędzy Powiatem Konińskim a Miastem Konin stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu w kościele pw. św. Marcina z Tours w Kazimierzu Biskupim
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu w kościele pw. św. Marcina z Tours w Kazimierzu Biskupim.
 
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącego Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
Radny Andrzej Nowak stwierdził, że zadziwiająca jest opinia Komisji Budżetowej w porównaniu do kwot pierwotnych. Opinia jednak spełnia oczekiwania, ponieważ sytuacja tego kościoła jest wyjątkowa; jest on najstarszy w powiecie konińskim. Z drugiej jednak strony jest to pewien dylemat, ponieważ jeśli Rada otworzyłaby się na dotacje dla wszystkich zabytkowych kościołów, to pewnie nie wystarczyłoby dla nich pieniędzy z budżetu. Jednak biorąc pod uwagę znaczenie tego kościoła, jego historyczną doniosłość; jeszcze niedawno odkryto tam w murach tablice z XI wieku; to zdaniem radnego wniosek Komisji jest zasadny. Jeśli natomiast w przyszłości nastąpi taki napór wniosków, to trzeba będzie zrewidować uchwałę z 2010 r. Dodał, że będąc w nieco innej roli odmawiał na niektóre wnioski z tego powodu, że świątyń jest dużo. Podkreślił jednak, że w tym przypadku sytuacja jest wyjątkowa.
 
Przewodniczący rady przyznał, że faktycznie zawsze istniała obawa, że tego typu uchwały wywołają reakcję łańcuchową. Niemniej jednak zwrócił uwagę na fakt, że jest to pewna rekompensata za nieodpłatne przekazanie dla powiatu konińskiego części gruntu, która będzie wykorzystana na budowę ronda w Kazimierzu Biskupim.
 
Radna Halina Lenartowicz uważa, że te 10 000,00 zł dotacji, które pierwotnie ustalono na prace konserwatorskie ołtarza to zdecydowanie za mało. Stwierdziła, że warto dołożyć wszelkich starań, aby wniosek o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 32 000,00 zł został przyjęty. Przedmioty zabytkowe są bardzo kosztowne. W formie tej dotacji powiat mógłby dołożyć od siebie jakąś „cząstkę" dla tego kościoła.
 
Radna Grzegorz Maciejewski przyłączył się do słów radnego Nowaka, który stwierdził, że ten kościół jest wyjątkowy. Jest to „perełka" nie tylko na terenie powiatu konińskiego, Wielkopolski, ale i całej Polski. Odnosząc się do historii poinformował, że w 1001 r. na ziemię kazimierską przybyło pięciu braci, którzy zostali zamordowani dwa lata później. Na ziemiach kazimierskich i w całej Polsce odbywa się kult pięciu braci męczenników, pierwszych w Polsce i w Europie. Kilkadziesiąt lat później wybudowano 5 kaplic na poczet 5 zabitych męczenników. Obecnie na miejscu tych kaplic w Kazimierzu Biskupim znajdują się cztery kościoły, tj. Kościół Farny, Kościół i Klasztor w Bieniszewie, drewniany Kościół św. Izaaka na cmentarzu i Klasztor św. Rodziny. Piątego obiektu nie ma, ponieważ znajdował się on na terenie, który zajęła kopalnia. Poinformował, że zwrócono się z prośbą do władz powiatu o ewentualną możliwość dofinansowania tego remontu, ponieważ za cztery lata tj. w 2020 r. będzie 900-lecie powstania tego kościoła. Jest to wydarzenie na skalę całej Polski. Powstała grupa historyków, która do 2020 r. będzie zbierała wszystkie dokumenty, jakie nie zostały odkryte do dnia dzisiejszego we wszystkich archiwach diecezjalnych i uniwersytetach. Następnie przekazał, że dwa lata temu odkryto płytę nagrobną, która została wydobyta spod tynków. Okazuje się, że jest tylko pięć takich płyt i wszyscy historycy zastanawiają się dlaczego ona znalazła się na tym terenie. Przykładowo jedna z takich płyt znajduje się na Wawelu. Powiedział również, że koszty remontu są olbrzymie z uwagi na wykonanie polichromii, odnowienie ołtarzy, zabezpieczenie spękań na ścianach, które powstały przez ruch na drodze powiatowej znajdującej się obok kościoła. W tej chwili są tam założone plomby, które wskazują, że nic groźnego się nie dzieje. Ale zabezpieczenia są konieczne i kosztowne. W związku z powyższym parafianie i ksiądz proboszcz zwracają się z prośbą o jakąkolwiek dotację wszędzie, gdzie jest to możliwe. Zwrócił się więc do radnych, aby poprali ten wniosek, żeby można było utrzymać ten zabytek i pozostawić na kolejne 1000 lat. Jest to ważne nie tylko dla katolików, ale również dla osób niewierzących, ponieważ ten kościół zawsze będzie stanowił obiekt kultury i historii.
 
Radny Marek Górczak stwierdził, że wynik głosowania w tej sprawie jest przesądzony, ponieważ jakżeby głosować przeciwko wsparciu dla kościoła. Wyznał, że również jest „za", natomiast jest przeciwny stwarzaniu sytuacji precedensowej. W powiecie znajduje się 14 gmin, a w nich kilkadziesiąt parafii i każdy z tych kościołów z osobna jest „perełką" i miejscem wyjątkowym. Nie trzeba się daleko rozglądać, ponieważ Klasztor Braci Kamedułów w Bieniszewie jest wyjątkową budowlą i miejscem. Papież Jan Paweł II na pierwszym spotkaniu z dziennikarzami powiedział jakiego kościoła pragnie: „ubogiego dla ubogich". Podkreślił, że popiera to wsparcie finansowe, ale również popiera wsparciem dla Braci Kamedułów. Aktualnie trwają tam prace konserwatorskie, remontowe, elewacyjne itd. Prawdopodobnie przymierzają się też do remontu wieży klasztornej, z czym wiążą się olbrzymie koszty, natomiast ewentualne dochody Braci Kamedułów sprowadzają się do ofiar z jednej mszy w niedzielę o 10:30. Faktem jest, że wspierają ich sponsorzy i być może również z innych źródeł czerpią zysk. Przekazał jednak, że osobiście skontaktuje się z księdzem przeorem, aby również złożył odpowiedni wniosek na określoną sumę i skierował go pod obrady Rady.
 
Radny Andrzej Malak stwierdził, że zaczyna się precedens.
 
Przewodniczący rady dodał, że „mówimy o precedensach, a sami je tworzymy".
 
Radny Marek Górczak uważa, że za rządów PIS, ten kościół jest obdarowywany i korzysta z wielu bonusów.
 
Przewodniczący rady wyjaśnił, że z jego wiedzy wynika, iż oficjalny wniosek nie wpłynął z kościoła Braci Kamedułów. Zapytał więc radnego, czy zadba on o to, żeby taki wniosek wpłynął.
 
Radny Marek Górczak odpowiedział, że tak.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetowej w sprawie podwyższenia dotacji do kwoty 32 000,00 zł na prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu w kościele pw. św. Marcina z Tours w Kazimierzu Biskupim. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku wniosek Komisji Budżetowej został przyjęty 22 głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu w kościele pw. św. Marcina z Tours w Kazimierzu Biskupim z uwzględnieniem wniosku Komisji Budżetowej. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 23 głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
 
Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu w kościele
pw. św. Marcina z Tours w Kazimierzu Biskupim stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk
 
Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.
 
Projekt, o którym mowa rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącego Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
Radny Marek Górczak stwierdził, iż podejrzewa, że w późniejszym podziale pieniędzy dla poszczególnych gmin z przeznaczeniem dla straży (zwykle po 10 000,00 zł), Gmina Kramsk nie będzie brała udziału.
 
Radny Andrzej Perkowski powiedział, że tak było to ustalone.
 
Radny Marek Górczak dodał, że nie zostało to zapisane.
 
Przewodniczący rady wyjaśnił, że wynika to z inicjatywy Zarządu. Zatem gdy nastąpi podział środków finansowych, który dokonywany jest corocznie po redystrybucji środków z opłat środowiskowych, wtedy do podziału rozpatrywanych będzie 13 gmin, z wyłączeniem Gminy Kramsk.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za".
 
Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/107/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie konińskim II"
 
Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/107/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie konińskim II" został radnym przekazany przed sesją.
 
Projekt, o którym mowa rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą Marię Wróbel stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/107/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie konińskim II". W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za".
 
Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/107/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie konińskim II" stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016
 
Przystępując do realizacji 15. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
Następnie poprosił skarbnika powiatu o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do projektu uchwały.
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Ponadto w związku z podjęciem uchwały dotyczącej ochrony zabytku zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł. Poinformował, że na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nastąpi przeniesienie wydatków w kwocie 55 374,00 zł w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie. Te pieniądze zostaną przeznaczone na remont pracowni Centrum Dydaktyczno - Gastronomiczne w Żychlinie.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski, stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetowej w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 10 000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku wniosek Komisji Budżetowej został przyjęty 21 głosami „za", przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte 23 głosami „za", przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za".
 
Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił Pan Wicestarosta Władysław Kocaj.
 
Punkt 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023
 
Przystępując do realizacji 16. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformował, że wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 034 231,55 zł plus 32 000,00 zł, które są skutkiem wniesionych autopoprawek. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 890 231,55 zł plus 22 000,00 zł z tytułu prac konserwatorskich, wydatki majątkowe o 144 000,00 zł plus 10 000,00 zł z tytułu zwiększonej dotacji dla Policji. Wynik budżetu zwiększa się o 194 000,00 zł plus 32 000,00 zł z tytułu wolnych środków i przychody budżetu również zwiększa się o tę kwotę.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 17
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych
 
Stanisław Bielik - starosta koniński powiedział, że wszystkie interpelacje i zapytania dotyczą dróg, dlatego też o udzielenie na nie odpowiedzi poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych pana Józefa Karmowskiego, który w swej wypowiedzi uwzględni również kwestię dotyczącą stanu mostów zgłoszoną przez radnego Waldemara Marciniaka. Następnie podziękował radnym za dzisiejsze głosowanie w sprawie absolutorium. Nadmienił, że w gminach tradycją są spotkania radnych po sesji absolutoryjnej przy kawie i herbacie. Dlatego też w imieniu Zarządu zaprosił radnych na godzinę 1545 do restauracji „Kresowianka".
 
Pan Józef Karmowski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych powiedział, że przyjmuje do realizacji 3 wnioski zgłoszone przez radnego Jaroszewskiego, natomiast wniosek dotyczący ograniczenia prędkości na drodze wymaga analizy. Nie może dziś zadeklarować, że ustanowi tam ograniczenie prędkości w danym zakresie na drodze w Smólniku. Jednakże zapewnił, iż będzie w kontakcie z radnym, który zostanie poinformowany jakie będzie rozstrzygnięcie w tej sprawie. Pozostałe wnioski dotyczące obcięcia gałęzi, usunięcia zastoisk wody i łatania małych dziur przyjął do realizacji oraz zadeklarował, że będzie zwiększony nadzór w tej kwestii. Zostaną również przeprowadzone rozmowy z wykonawcami, aby nie dochodziło do takich sytuacji. Następnie przyjął do realizacji wniosek radnego Malaka w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych we Wąsoszach. Stwierdził, że jest on uzasadniony i niekosztowny. Kolejno przyjął do realizacji wniosek zgłoszony przez radną Wróbel w sprawie poprawy pobocza drogi powiatowej Wysokie - Wielany. Następnie poinformował, że wniosek radnego Kryka w sprawie zawarcia porozumień z gminami w zakresie bieżącego utrzymania dróg wymaga analizy. Stwierdził, że z jednej strony faktycznie takie porozumienie mogłoby usprawnić prace i byłby nad tym bezpośredni nadzór, natomiast z punktu finansowego istnieją pewne zagrożenia. Jednakże zapewnił, że będzie to przeanalizowane i zostaną podjęte działania w celu przygotowania koncepcji do realizacji tego porozumienia. Po jej opracowaniu, przedstawi ją panu Staroście, a następnie zostanie przekazana do wiadomości radnych. Oznajmił, że posiada szczegółową informację, którą przedłożył panu Staroście dotyczącą stanu mostów i wiaduktów. W tym temacie chciałby zwrócić uwagę tylko na niektóre ważne aspekty. W drogach powiatu konińskiego jest usytuowanych 30 obiektów mostowych i wiaduktów, tj.:
a)    wiadukty:
-Wysokie,
-Wola Podłężna,
- Wąsosze.
b)   najstarsze obiekty mostowe:
- Rzgów (1934 r.),
- Zastruże (1935 r.),
- Przewóz (1950 r.),
- Koszewo (1959 r.)
Podkreślił, że sama data wskazuje jaki może być stan techniczny tych obiektów. Należy zwrócić uwagę na to, podczas reformy administracyjnej zostały one przejęte przez powiat koniński. W wielu przypadkach nie ma dokładnej specyfikacji technicznej. Dlatego też istnieją pewne utrudnienia, ponieważ trzeba taką dokumentację opracować. Ocena mostów obejmuje nie tylko samą nośność. Zwrócił uwagę, że w Gminie Krzymów ze względu na ten aspekt duże samochody ciężarowe nie mają wjazdu (ograniczenie do 30 t). Na stan techniczny mostów wpływa nawierzchnia i dylatacja między podporami a mostem. Przekazał, że już wcześniej miał możliwość szczegółowego zapoznania się ze stanem technicznym i zauważył brak dylatacji, co powoduje zagrożenie dla funkcjonowania mostu, ponieważ musi on „pracować" na zasadzie przeginania się. Powstałe na betonowej konstrukcji rysy wydają się niegroźne, ale z fachowego punktu widzenia należy wziąć pod uwagę fakt, że dostaje się tam woda i rdzewieje konstrukcja stalowa. Pod tym względem w najgorszym stanie technicznym są mosty drogowe w miejscowościach Koszewo i Przewóz (Gmina Skulsk). W przypadku remontów nawierzchni mostów zawsze należy usunąć destrukt, a następnie położyć nowy. Jest to jedyna możliwość, ponieważ położenie kolejnej nakładki obniża jego nośność. Ponadto przy frezowaniu destruktu widoczny jest stan konstrukcji betonowej pod tą nawierzchnią, gdzie nie może być żadnych przecieków, pęknięć i zarysowań itd. Te elementy między innymi mają wpływ na ocenę techniczną mostu. Zaznaczył, że oceny są różne np. awaryjne, niedostateczne, nadające się do kapitalnego remontu. Następnie przedstawił wykaz mostów, które wymagają remontu. Mianowicie konieczna jest przebudowa 3 obiektów mostowych, remontu kapitalnego wymaga 18 obiektów i remontu bieżącego - 6. W przypadku wiaduktu we Wąsoszach przeprowadzono w pewnym zakresie remont kapitalny, więc na razie można uznać, że nie ma tam pilnej potrzeby renowacji. Ponadto dwa wiadukty wymagają remontów bieżących, tj. w miejscowości Wysokie i Wola Podłężna. Te remonty stanowią niewielkie zakresy prac, ponieważ dotyczą np. przecieków, poprawy barierek itd. W dalszej kolejności przedstawił strukturę wiekową mostów, tj.:
a) do 15 lat - 1,
b) od 16 do 30 lat - 6,
c) od 31 do 45 lat - 8,
d) od 46 - 60 lat - 11,
e) powyżej 60 lat - 4.
Ta informacja została sporządzona na podstawie przeglądu z 2013 r. wykonanego przez komisję złożoną ze specjalistów z Poznania, którzy bardzo dokładnie opisali każdy most z uwzględnieniem niezbędnych czynników, o których mówił, i nie tylko. Zostały zrobione zdjęcia, wzięto pod uwagę nasypy, skarpy, dojazdy w obrębie skrzydeł, nawierzchnię jezdni i chodników, a także krawężniki, balustrady, bariery ochronne, belki podporęczowe, gzymsy, urządzenia odwadniające, izolacje pomostu, konstrukcję mostu, dźwigary główne, łożyska. Zdaniem mówcy łożysko to najważniejszy element mostu, ponieważ z jednej strony znajduje się łożysko stałe, a po przeciwnej stronie - łożysko ruchome; gdy most się rozszerza, to na tym łożysku się przesuwa. Natomiast jeżeli nie ma określonych dylatacji na początku i na końcu mostu następuje blokada (rozprężanie). Poinformował, że zaplanował roczny przegląd mostów na czerwiec br., który ma zostać wykonany do końca lipca. W oparciu o niego zostałby opracowany plan utrzymania i remonty. Dodał, że modernizacja tych obiektów jest droższa niż każdego innego obiektu drogowego lub budowlanego z uwagi na testowane materiały. W związku z tym, dzisiaj nie chciałby mówić o szczegółach w tym zakresie. Wolałby przedstawić je w sierpniu, ponieważ do końca tego miesiąca ZDP opracuje plan remontów bieżących i kapitalnych obiektów mostowych. Będzie to odpowiedni czas, przed projektowaniem budżetu. Nadmienił, że bardzo ważne jest także znalezienie źródeł finansowania. W ostatnich latach dostępne były rezerwy z Ministerstwa Infrastruktury na remonty obiektów mostowych. Aktualnie ich nie ma, natomiast jeżeli zaistnieje taka możliwość, to ZDP przygotuje się, aby z nich skorzystać. W najgorszym stanie technicznym są mosty w miejscowościach Przewóz i Koszewo. Nadmienił, że wielkości tych obiektów są różne. W Święci i Biskupicach znajdują się małe obiekty, więc w tych przypadkach sytuacja jest prostsza. Z kolei obiekty znajdujące się na kanale Warta - Gopło lub na Noteci mają określoną wielkość i szerokość, zatem koszty będą zdecydowanie większe. Niektóre mosty były budowane 30 - 40 lat temu, w czasach kiedy pojazdy nie były tak ciężkie jak dziś. W sytuacji gdy most nie spełnia warunków technicznych powinna zostać ograniczona jego nośność. Nie jest to takie proste w dzisiejszych czasach, ponieważ wymaga zorganizowania objazdów. Poinformował, że niedawno był na spotkaniu drogowców w Śremie, gdzie miał okazję poznać projektantów obiektów mostowych. Będzie konsultował z nimi problemy powiatu konińskiego w tej dziedzinie. Dodał, że jest to firma, która projektuje nieodpłatnie i nie wskazuje wykonawców. Jest to firma, która projektowała bardzo wiele skomplikowanych obiektów mostowych na terenie całej Polski i zdaniem Dyrektora ZDP warto byłoby skorzystać z ich doświadczenia, aby dokumentacja i projekty na remonty były dobrej jakości i jak najtańsze. Nie posądzając wszystkich o takie zachowanie stwierdził, że wykonawcy często próbują naciągać na dodatkowe koszty ze względu na atest. Tak jak wcześniej zapowiedział, szczegółowa informacja łącznie z propozycją planu remontów na najbliższe lata (co najmniej 10 lat) zostanie przedstawiony panu Staroście, a następnie radnym.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski odnosząc się do zgłoszonego wcześniej wniosku dodał, że dziś rano przyglądał się, jakie znaki stoją przy Szkole Podstawowej w Smólniku. Otóż przed szkołą jest postawiony znak ograniczenia do 60 km/h oraz „Uwaga! Dzieci na drodze!". Nie jest to obszar zabudowany, natomiast radny zauważył, że przy szkołach znajdują się znaki ograniczające prędkość do 40 km/h, a nawet do 20 km/h. Tym bardziej, że w Smólniku miały miejsce dwa zdarzenia z udziałem dzieci, dlatego też wnioskował, aby pozytywnie rozpatrzyć jego wniosek, chociaż na tym odcinku obok szkoły. Zaraz za szkołą znajduje się znak odwołujący ograniczenie do 60 km/h, co jak się domyśla uregulowane jest przepisami ruchu drogowego. Niemniej jednak mieszkańcy zgłaszają, aby tam również zmniejszyć prędkość lub pozostawić to ograniczenie do 60 km/h. Odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora na temat mostu w Krzymowie wyjaśnił, że jego ograniczenie wynosi do 10 t i rzeczywiście do wsi nie można nim wjechać. Są to dwa mosty na drodze powiatowej. Do Krzymowa można jeszcze wjechać drogą gminną, gdzie również znajduje się most do 10 t. Jedyny dojazd z ograniczeniem do 12 t możliwy jest drogą lokalną od strony Genowefy. Zatem autokar z Brzeźna, ani z Paprotni do Krzymowa prawdopodobnie nie zmieściłby się w tonażu. Znaki te są jednak zdjęte i każdy tą drogą przejeżdża. W związku z powyższym prosił o rozpatrzenie sprawy. Zwrócił się również z prośbą, aby mieć na uwadze przebudowę mostów o większym tonażu.
 
Przewodniczący rady podsumowując tę część obrad stwierdził, że w kwestii oznakowania trzeba powołać Komisję złożoną z przedstawicieli policji, gminy, powiatu.
 
Punkt 18
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych
 
Radny Waldemar Marciniak wnioskował, aby na każdą sesję przynajmniej w sezonie inwestycyjnym Dyrektor ZDP przygotowywał informację dotyczącą realizowanych inwestycji z uwzględnieniem ich etapów. Radni zapytani przez mieszkańców za każdym razem muszą dzwonić i dowiadywać się o interesujące kwestie. Zatem jeszcze raz prosił, aby taka informacja była sporządzana dla wiedzy radnych i być może do przekazania mieszkańcom.
 
Radny Karol Szafran poinformował, że na drodze w Kazimierzu Biskupim w kierunku do Goliny został ograniczony tonaż i nie ma drogi alternatywnej dla samochodów powyżej 12 - 15 t. Zatem nie można dojechać do tych miejscowości samochodem ciężarowym. Jadąc od strony Słupcy znajduje się informacja, że za 18 km jest ograniczenie ruchu dla pojazdów powyżej 18 t. Natomiast wjeżdżając do Goliny kierowca staje przed faktem, skręcając w prawo może dojechać tylko do Gminy Lądek i Gminy Zagórów, natomiast w lewo jest to ograniczenie. Zapytał więc, gdzie są drogi alternatywne. Prosił o ich wskazanie.
 
Radny Grzegorz Maciejewski powiedział, że znajduje się tam ograniczenie do 18 t, zatem pojazdy nie przekraczające tego tonażu mogą wjeżdżać.
 
Radny Karol Szafran zaznaczył, że duże samochody ciężarowe ważą do 40 t. Dodał, że ta sprawa dotyczy jego bezpośrednio.
 
Radny Marek Górczak stwierdził, że zastanawia się czy warto zabierać głos. Przypomniał, że na poprzedniej sesji składał pytania i interpelacje w sprawie dróg powiatowych i różnych sytuacji w Gminie Krzymów. Chodziło o oznakowanie dojazdu do promu, niebezpieczny krawężnik przy firmie Galwa-met i wiele innych. Podczas poprzednich obrad pan Karmowski bardzo się mu podobał, ponieważ był deklaratywny i tak jak dziś mówił „przyjmuję do realizacji, będziemy rozmawiać". Obiecał wtedy, że zaraz po niedzieli skontaktuje się z wnioskodawcami, by porozmawiać o wątpliwościach i możliwościach realizacji wniosków. Minął miesiąc i do tej pory nic w tej sprawie się nie wydarzyło. Dlatego też momentami zastanawia się czy podczas sesji warto cokolwiek zgłaszać, „że krzaczki nie wycięte czy dziura na drodze". Przy okazji chciałby zapytać pana Karmowskiego, kiedy i kogo powołał na stanowisko wicedyrektora ZDP; w zasadzie kiedy zgodził się na powołanie jakiejś osoby do pełnienia tej funkcji, ponieważ o ile dobrze pamięta nikt z członków Zarządu nie wiedział kiedy to się stało i kto objął to stanowisko. Na spotkaniu koalicyjnym także byli zdziwieni tym pytaniem. Dodał, że już wie, iż jest to osoba po ukończeniu drogownictwa, fachowiec w tej dziedzinie. Radny zasugerował Dyrektorowi, aby na takie spotkania fachowców - drogowców wysyłał panią wicedyrektor.
 
Pan Józef Karmowski - Dyrektor ZDP odpowiedział, że wniosek złożony przez radnego Górczaka w sprawie oznakowania dojazdu do promu został przekazany do realizacji. Jednak nie można tego zrobić „od ręki", trzeba czekać 2-3 tygodnie. W Gminie Krzymów te oznakowania będą umieszczone w trzech punktach, tj.:
a) jadąc od Genowefy w kierunku Krzymowa,
b) zjeżdżając z drogi krajowej w Brzeźnie w kierunku Krzymowa,
c) w miejscowości Kuźnica w kierunku miejscowości Biechowy.
Będzie tam oznakowany tonaż, długość pojazdu, czas pracy promu i odległość dojazdowa. Następnie odniósł się do kwestii wystającego krawężnika przy firmie Galwa-met. Poinformował, że był na miejscu, natomiast ta sprawa wymaga rozmowy z właścicielem firmy. Przyznał, że rzeczywiście ten krawężnik wystaje tak, jak to opisywał radny na poprzedniej sesji, jednak z fachowego punktu widzenia nie zagraża bezpieczeństwu. Mimo to, zapewnił, że nie neguje powyższego wniosku i uważa, że będzie on załatwiony. Dodał, że konieczne jest sprawdzenie stanu własności tego terenu, żeby nie wejść na grunt prywatny (znajduje się tam wjazd do Galwa-metu). Zdaniem mówcy jest to kwestia do uzgodnienia, nawet jeśli okaże się, że jest to teren prywatny, będzie można to poprawić i nieco złagodzić poprzez opuszczenie krawężnika o 10-15 cm. Następnie przekazał, że dyrektor może powoływać zastępcę dyrektora, ponieważ należy to do jego kompetencji. Wspólnie z panem Starostą uzgodnił wybór kandydata na to stanowisko i tak, jak radny wspomniał, jest to osoba o bardzo wysokich kwalifikacjach, posiadająca wszystkie uprawienia dotyczące projektowania i nadzorowania. Drugą taką osobą w ZDP jest pan mgr inż. Dariusz Chrapkowski, który również ma pełne uprawnienia do nadzoru, projektowania i kosztorysowania. W ZDP nie było innych osób z takimi kwalifikacjami. Pani wicedyrektor pracowała w Urzędzie Miasta na stanowisku drogownictwa, przy budowie przeprawy i wielu ulic, zatem ma bogate doświadczenie, a zarazem wykształcenie. Uważa, że ZDP powinien doskonale poradzić sobie z wykonywaniem zadań. Niektóre z nich będą kosztorysowane we własnym zakresie; będzie przygotowywana specyfikacja do przetargów bez zlecania i płacenia dużych pieniędzy. Kosztownych prac w powiecie nie brakuje. Następnie powiedział, że nie wyobraża sobie, aby zarządzał ludźmi nie mając pojęcia o tym co się dzieje w dziedzinie, w której pracuje; musi mieć wiedzę o każdej sprawie. Nie oznacza to jednak, że pani Cichocka jako wicedyrektor nie będzie jeździć na szkolenia. W dniu jutrzejszym odbywają się targi drogowe w Kielcach. Niestety pani Cichocka nie może uczestniczyć w tym spotkaniu, ponieważ ma pilne sprawy do załatwienia w związku z budową obwodnicy. Natomiast jeśli tylko pojawi się kolejna propozycja, to pani Cichocka będzie w niej uczestniczyć; jak również inni pracownicy, którzy zajmują się nie tylko sprawami drogowymi, ale również zamówieniami publicznymi, kontrolą zarządczą, uzgodnieniami finansowymi.
 
Przewodniczący rady odczytał pismo nadesłane przez pana Przewodniczącego Koła Nowoczesna Ryszarda Petru w Koninie - Jacka Kosakowskiego i panią Wiceprzewodniczącą - Emilię Wasielewską:
„Zarząd Koła Nowoczesna Ryszarda Petru w Koninie zwraca się do Wszystkich Samorządowców - Radnych Rady Powiatu Konińskiego o podjęcie stanowiska ws. stosowania się władz powiatu do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych które nie zostały lub nie będą w przyszłości publikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski".
Zarząd Koła, powołując się min. na Uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26.04.2016 r., stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostatecznie i winny być stosowane przez wszystkie organy władzy państwowej, samorządowej oraz sądowniczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślić należy, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego w przywołanej Uchwale określa, że o obowiązywaniu orzeczeń TK stanowi fakt ich ogłoszenia a publikacja orzeczenia w tej kwestii stanowi tylko techniczne uzupełnienie procesu legislacyjnego".
 
Przewodniczący rady stwierdził, że dopóki do Rady nie będą wpływały sygnały ze strony Zarządu, jak również pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek podległych, że istnieje jakaś kolizja między prawem powszechnie obowiązującym a nieopublikowanym wyrokiem, to nie ma potrzeby podejmowania powyższej inicjatywy. Jeżeli jednak to nastąpi, to trzeba będzie się nad zagadnieniem zastanowić. Dodał, że ma na względzie nie tylko uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, ale również opinię Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie, która jest bardziej istotna dla powiatu, ponieważ legalność uchwał Rady Powiatu w trybie odwoływania się, zaskarżania itd. podlega ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, a nie sądów powszechnych. Tak jak wcześniej powiedział, zostanie to potraktowane jako wniosek. Nie mniej jednak dopóki nie zaistnieje konieczność działania organów powiatu i nie trzeba będzie go rozstrzygać w oparciu o powszechnie obowiązujące prawo, a ewentualnie o nieopublikowane wyroki TK, taka inicjatywa nie będzie podejmowana.
 
Punkt 19
Zamknięcie obrad
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XIX sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
 
Protokołowała:
Dorota Sobieraj - Krawczyk
p.o. Kierownika
Biuro Rady
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-08-03 09:11:25)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-08-03 09:11:25)
Lista wiadomości