logo
logo bip
Protokół nr XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 kwietnia 2016 roku
BR.0002.3.2016
 
Protokół nr XVIII/2016
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 28 kwietnia 2016 roku
 
XVIII sesja odbyła się 28 kwietnia 2016 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1400 .
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W związku z powyższym przewodniczący rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie roczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z zakresu Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Konińskim w 2015 r.
7. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2015.
8. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wierzbinek.
11. Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński".
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
15. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
16. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XVII obrad Rady Powiatu Konińskiego.
Protokół z XVII sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XVII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za" przyjęła protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 24 marca 2016 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedstawione przez zarząd powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto bezpośrednio przed sesją radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności zarządu powiatu.
Stanisław Bielik - starosta koniński omówił sprawozdanie z działalności zarządu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Starosta koniński Stanisław Bielik zabierając głos poinformował, że uchwały podjęte podczas poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji. W okresie międzysesyjnym zarząd powiatu przyjął 5 kolejnych projektów uchwał, które będą przedmiotem dzisiejszych obrad. Ponadto przyjął dwa sprawozdania roczne tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie, a także Informację z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2015 r. Zarząd również przyjął wnioski dotyczące wprowadzenia autopoprawek do uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023. Następnie starosta przekazał, że zarząd podjął 19 uchwał własnych. Przede wszystkim zwrócił uwagę na uchwałę będącą wynikiem wniosku złożonego przez dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych pana Antoniego Bąka, który po nabyciu praw emerytalnych złożył wniosek o rozwiązanie umowy w drodze porozumienia w związku z przejściem na emeryturę. Zarząd podjął pozytywną uchwałę w tej sprawie. Następnie złożył podziękowania panu dyrektorowi za ponad 40 lat pracy w drogownictwie w regionie konińskim na stanowiskach kierowniczych i nie tylko. Stwierdził, że powiat koniński bardzo wiele zawdzięcza panu Bąkowi w zakresie budowy i remontów dróg. W związku z powyższym podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Powiatu podjął uchwałę o nadaniu panu dyrektorowi Bąkowi tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego". Z uwagi na to, że pan dyrektor bardzo często występował na forum Rady, starosta chciałby, żeby w tym momencie został wręczony tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
W tym momencie starosta wraz z przewodniczącym rady oraz panią Haliną Lenartowicz - członkiem Zarządu Powiatu Konińskiego wręczył tytuł „Zasłużony dla powiatu konińskiego" Antoniemu Bąkowi odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
Przewodniczący rady w imieniu swoim oraz wszystkich radnych przyłączył się do życzeń i podziękowań, które przed chwilą złożył pan starosta.
    
Antonii Bąk stwierdził, że przychodzi w życiu taki etap, który należy zamknąć jak każdy inny. Wyznał, iż cieszy się, że całą swoją karierę zawodową spędził w drogownictwie. W zawodzie, który jest bardzo trudny. Pan starosta dziś rano stwierdził, że praca ta będzie trwała długo i zawsze, ponieważ zawsze będą potrzeby w zakresie inwestycji i remontów dróg. Podkreślił, iż jest zadowolony z tak dobrej współpracy z radnymi, zwłaszcza, że z wieloma pracował od początku istnienia powiatu. Zaczynał pracę w tej samej jednostce, w której ją kończy. Wówczas był to Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych, który obejmował te same drogi co dziś, tylko inaczej się nazywał i znajdował się w strukturze województwa poznańskiego. Po wielu reformach administracyjnych powstał Zarząd Dróg Powiatowych. Następnie pan Antoni Bąk podziękował Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu za współpracę, ponieważ bez ich wsparcia praca ZDP byłaby nieefektywna. Konieczna była wzajemna pomoc oraz uzgadnianie zakresu i kolejności prac drogowych. Złożył również podziękowania lokalnym mediom za wyjątkowo obiektywne w jego opinii relacjonowanie pracy ZDP. Dodał, że będzie bardzo mile wspominał tę współpracę.
 
Kontynuując przedstawianie sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym starosta przekazał, że z dniem 1 maja 2016 r. Zarząd powierza pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora ZDP w ramach awansu wewnętrznego dotychczasowemu zastępcy dyrektora panu Józefowi Karmowskiemu.
Następnie poinformował, że dokonano wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Powiatowe Dni Rodziny. Zarząd postanowił powierzyć to zadanie Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy w Koninie, które zadecydowało o organizacji tego wydarzenia w Rychwale w dniu 26 czerwca 2016 r.
Starosta przekazał, że w dniach od 1 lutego br. do 16 marca br. odbyła się kwalifikacja wojskowa. Do stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską zostało wezwanych ponad 880 mężczyzn i prawie 70 kobiet. W bieżącym roku frekwencja była bardzo dobra, ponieważ wśród mężczyzn wyniosła ponad 99 %, a w przypadku kobiet 100 %. Wyraził uznanie na temat współpracy w tym zakresie z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego (dawnego Zespołu Szkół Medycznych w Koninie). Od czasu gdy pobór jest realizowany w tej szkole nie ma problemu z różnymi niekontrolowanymi zachowaniami poborowych.
Tradycyjnie Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie zorganizował obchody Światowych Dni Ziemi. Tegoroczne hasło uroczystości to „Palący temat - niska emisja". W przygotowanie obchodów zaangażowała się liczna grupa młodzieży nie tylko z powiatu konińskiego. Zaprezentowali wiele ciekawych prac przedstawiających problemy związane z ochroną środowiska w postaci albumów, prezentacji multimedialnych i prac plastycznych.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zorganizowała konferencję pt. „Metody pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania". Na spotkaniu pojawiło się wielu gości. Temat ten, zdaniem starosty bardzo ciekawy, został podjęty szczególnie dla pedagogów.
W dniu wczorajszym odbyło się Podsumowanie Roku Sportowego 2015 w powiecie konińskim. Nagrody, wyróżnienia oraz podziękowania za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej otrzymali najlepsi zawodnicy, a także ich trenerzy, opiekunowie, samorządy gminne, kluby sportowe, szkoły ponadgimnazjalne, gimnazjalne i szkoły podstawowe.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać porucznika Piotra Smarzyńskiego. Przez kilka lat przed rozpoczęciem wojny był on dyrektorem tamtejszej Szkoły Powszechnej; w czasie wojny zginął w Katyniu.
Następnie poinformował, że powiat koniński i 13 gmin podpisało porozumienie w sprawie Systemu Informacji Geodezyjnej i Przestrzennej. Realizacja tego projektu ułatwi mieszkańcom powiatu dostęp do zasobu geodezyjnego. Jak wiadomo w Konińskim Obszarze Strategicznej Interwencji znajduje się tylko 7 gmin. Natomiast przy organizowaniu tego projektu starano się, aby objęte zostały nim wszystkie gminy. Do projektu nie przystąpiła dotychczas Gmina Skulsk. Starosta jednak wierzy, że samorząd tej gminy przyłączy się do tej inicjatywy, ponieważ byłoby niedobrze gdyby „taka biała plama została na mapie".
Podpisano także porozumienie w sprawie wsparcia dla szkół gimnazjalnych przez powiat i 7 gmin należących do OSI. Ponadto został przygotowany drugi projekt dla pozostałych 7 gmin, aby objąć wsparciem wszystkie szkoły gimnazjalne z całego powiatu.
Podobna sytuacja ma miejsce przy projekcie o nazwie „Stworzenie systemu kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy", który dotyczy szkół ponadgimnazjalnych również znajdujących się w OSI. Zatem w powiecie konińskim jest to jedna szkoła tj. w Żychlinie, ponieważ ZSP w Kleczewie i ZSP w Sompolnie są poza OSI. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane pomiędzy powiatem konińskim, miastem Koninem i 7 gminami. Natomiast dla pozostałych gmin (poza OSI) został przygotowany oddzielny projekt. W ten sposób wszystkie trzy szkoły ponadgimnazjalne z powiatu zostałyby objęte tą inicjatywą.
Starosta zaprosił wszystkich na otwarcie sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski, które odbędzie się w Ślesinie 14 maja br. Zachęcając do wzięcia udziału w tym wydarzeniu poinformował, że jest to wojewódzka inauguracja sezonu wodnego.
Nawiązując do spraw w zakresie drogownictwa oznajmił, że w dniu jutrzejszym nastąpi otwarcie konkursu ofert na modernizację odcinka ul. Poniatowskiego w Golinie. Nadleśnictwo w Grodźcu wyraziło pozytywną opinię w sprawie partycypacji w sfinansowaniu modernizacji dróg położonych na ternach leśnych. Dotyczy to głównie drogi w Gminie Grodziec na odcinku Bystrzyca - Czarny Bród. W tym roku zostaną podjęte prace polegające na opracowanie projektu, który zostanie przekazany do realizacji w roku następnym. Tak jak wcześniej informował, do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostały zgłoszone dwie drogi tj. Lipice - Ciświca oraz Lisiec Wielki - Stare Miasto. Jest opracowana dokumentacja na przebudowę ul. Klasztornej w Kazimierzu Biskupim. Planowane jest tam utworzenie ronda, ponieważ 6 ulic zbiega się w jedno miejsce. Na środku skrzyżowania stoi krzyż na ok. 50 m2 gruntu, który jest własnością parafialną. Starostwo wystąpiło o zgodę na nieodpłatne przekazanie tej części działki na rzecz powiatu. Z posiadanych przez starostę informacji wynika, że kuria wydała pozwolenie na nieodpłatne przekazanie powiatowi wskazanej działki. Umiejscowiony tam krzyż zostanie jedynie nieco przesunięty w zależności od lokalizacji ronda. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na drogę Babia - Barłogi. W Gminie Rzgów podjęto uchwałę Rady Gminy o dofinansowanie tego zadania w kwocie 450.000 zł. Szacowany koszt tej inwestycji wynosi ok. 1.000.000 zł. W Gminie Sompolno również została podjęta uchwała Rady Gminy o udzieleniu pomocy w kwocie 150.000 zł; dodatkowo są jeszcze zapewnienia 50.000 zł na przebudowę drogi Nowa Wieś - Biele. W dniu dzisiejszym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu w kwocie 200.000 zł. przez Gminę Ślesin na przebudowę drogi Piotrkowice - Julia. W dniu dzisiejszym ta kwota zostanie wprowadzona do budżetu powiatu, aby przyspieszyć ogłoszenie przetargu. Następnie przekazał, że zostało dopracowane porozumienie z Gminą Wierzbinek na budowę dwóch chodników w miejscowości Kolonia Racięcin i Mąkoszyn. Inwestycje te sfinansuje gmina Wierzbinek, natomiast z budżetu powiatu zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi na odcinku Mąkoszyn - Zaryn (ok. 500 m). Z kolei z Gminą Wilczyn ustalono, że w kwestii przebudowy ul. Cegielińskiej starosta będzie oczekiwał większej pomocy finansowej od gminy, ponieważ projekt na tę inwestycję został nieco rozszerzony.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
W powyższym punkcie jako pierwszy głos zabrał radny Waldemar Marciniak. Zapytał, na jakim etapie są inwestycje na drogach powiatowych i które z nich będą realizowane jako pierwsze. Wyjaśnił, że nie mógł uczestniczyć w całym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury, dlatego też nie wie wszystkiego na ten temat. Dodał, że jego zdaniem wszyscy radni chcieliby usłyszeć taką informację.
Radny Bogdan Kołodziejczak oznajmił, że w ubiegłym roku zgłosił wniosek o przebudowę ulicy Krzymowskiej. Obecnie ta droga jest bardzo zniszczona, ma oberwane krawędzie, a korzysta z niej 50 % społeczeństwa Gminy Krzymów. Prosił, aby Zarząd Dróg Powiatowych ponownie w sposób przychylny zainteresował się tym tematem. Dodał, że na tej drodze utworzyły się dwie ogromne dziury. Zgłaszał tę sprawę do ZDP, jednak nie uzyskał żadnej reakcji. Poinformował, że przy jednej dziurze jest całkowicie zapadnięty asfalt. Zdaniem radnego wynika to z błędu podczas budowania 3 lata temu kanalizacji, czego termin gwarancji już upłynął. Ponadto przekazał, ze zapada się cała jezdnia, co w żaden sposób nie jest oznaczone. Przejeżdżając tamtędy można urwać zawieszenie samochodu. Od tego miejsca 700 m dalej od drogi krajowej znajduje się kolejna dziura o głębokości ok. 1,5 m. Stwierdził, że jeżeli zgłaszane są tego typu kwestie dla poprawy bezpieczeństwa, to należy je potraktować poważnie albo wprost powiedzieć, że się tego nie zrobi. Zwrócił się z prośbą do Starosty o poważne potraktowanie problemu i przychylne rozpatrzenie sprawy przebudowy tej drogi. Następnie przypomniał, że jakiś czas temu wnioskował o namalowanie pasów (linii środkowej) na drodze powiatowej w miejscowości Barczygłów. Sądził, że temat ten został zamknięty, natomiast okazało się, że ZDP polecił opracować dokumentację pełnego oznaczenia poziomego aż do granic z Gminą Rychwał. Nikt z radnych nie zgłaszał takiej potrzeby. Zdaniem radnego jest to strata pieniędzy. Podkreślił, iż wnioskował jedynie o namalowanie linii na odcinku zaledwie 300-400 m. Poinformował również, że przy drodze krajowej nr 92 na terenie Gminy Krzymów w Brzeźnie na wysokości Szkoły Podstawowej znajduje się 7 całkowicie uschniętych topoli. Drzewa te pochylone są na jezdnię stanowiąc problem, z którym gmina sobie nie poradzi. Drzewa są suche i przy najbliższej wichurze mogą przewrócić się na drogę. Takie zdarzenie miało miejsce bodajże 2 lata temu. Wówczas drzewo zostało usunięte przez straż. Jest to bardzo skomplikowane działanie, wymagające zamknięcia drogi krajowej. Zwrócił się z prośbą, aby zgłosić problem do Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ zaistniała sytuacja zagraża bezpieczeństwu na drodze, tym bardziej, że w pobliżu znajduje się szkoła. W ubiegłym roku topole zostały oznaczone tabliczką, zatem prawdopodobnie informacja ta dotarła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wszystko wskazuje na to, że wyrażają oni zgodę na usunięcie tych drzew.
Radny Waldemar Marciniak ponownie zabierając głos poprosił o wykaz mostów znajdujących się na drogach powiatowych oraz informację o ich stanie technicznym i wykonywanych przeglądach. Zapytał czy taka informacja mogłaby zostać przygotowana do wiadomości radnych. Ponadto oznajmił, że w dniu wczorajszym odbyła się uroczystość Podsumowania Roku Sportowego. Od kilku lat wręczane są nagrody za najlepsze osiągnięcia sportowe dla jednej ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz w kategorii zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Na terenie powiatu szkół podstawowych i gimnazjów jest bardzo dużo. Zasugerował więc, aby rozważyć możliwość wręczania pucharów dla trzech najlepszych placówek, tj. za I, II i III miejsce. Zachęciłoby to inne szkoły do rywalizacji. Dodał, że w przypadku zespołów szkół ponadgimnazjalnych nie widzi takiej potrzeby, ponieważ są tylko 3 takie placówki.
Radny Marek Górczak powiedział, że ma wrażenie, iż wnioski zgłaszane w powyższym punkcie przez radnych są przyjmowane, zapominane i nierealizowane. Parę miesięcy temu zgłaszał kontrowersyjną sprawę sporządzania arkuszy organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Chodziło o przekroczenie limitów nadgodzin nauczycieli i samej pani dyrektor. Po upływie pewnego czasu, zapytał starostę o tę kwestię, a odpowiedzi udzielił mu wicestarosta mówiąc, że: „sprawa jest poważniejsza niż pan radny przedstawił". W związku z tym, powołano specjalny zespół kontrolny. O wyniku przeprowadzonej kontroli radny miał zostać poinformowany, co nie nastąpiło do tej pory. Powiedział, że choć minął prawie rok nadal nie wie nic na ten temat; czy rzeczywiście wszystko było zgodne z prawem i nie miał racji zgłaszając ten problem. Następnie odniósł się do kwestii „batalii prawniczej" z kopalnią w sprawie drogi Wielkopole - Kaliska. Radny zauważył, że w zestawieniu komórek organizacyjnych starostwa znajdują się radcy prawni, tj. pani Korcz, Ratajczyk, Rosiak, pan Styczewski. Zapytał, czy prawnicy ci nie potrafili poradzić sobie z tą, zdaniem radnego, mało skomplikowaną sprawą oraz czy była konieczność wynajęcia firmy prawniczej, która za darmo nie prowadziła tej sprawy. Zapytał również, jaką firmę wybrano, czy była taka konieczność i ile to kosztowało. Kolejne poruszone kwestie dotyczyły drogownictwa. Przekazał, że ostatnio był świadkiem wypadku na drodze powiatowej. Mogłoby się wydawać, że taka droga stanowi inną rangę niż droga gruntowa lub gminna. Droga taka powinna wyglądać i mieć „jakąś jakość", a także oznaczenie linii środkowej na jezdni. Na terenie Gminy Krzymów występują drogi kręte, zatem namalowanie pasa środkowego przynajmniej na zakrętach ma duży wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Zwłaszcza w trudnych warunkach, nocą lub podczas mgły. Są na drogach powiatowych niebezpieczne odcinki, a namalowanie linii niewiele kosztuje. Wnioskował, aby Zarząd Dróg Powiatowych zwrócił uwagę na ten problem. Podkreślił, że to jest tylko 600 km dróg. W ZDP pracuje kilkunastu pracowników administracyjnych, którzy mogliby sprawdzać drogi pod tym kątem i nie czekać aż radni poinformują ich o dziurach, które istnieją od kilku miesięcy i stwarzają zagrożenie. Dodał, że on ma 2 ha lasów, które sam musi dopilnować. W ZDP przegląd dróg powinien być wykonywany przynajmniej raz w miesiącu lub raz na dwa tygodnie. Powinno być to szybciej zauważane i naprawiane. Pracownicy ZDP nie powinni czekać aż radni powiatu zgłoszą „dziurę na kilometrze x". Następnie opowiedział jak zastępca dyrektora ZDP - pan Józef Karmowski jeździł po gminach i oglądał drogi. Pan Karmowski stwierdził wówczas, że „tych dróg nie zna, więc się przejedzie, a ponadto ma kamerę zamontowaną w samochodzie". Radny zaznaczył, że był oburzony faktem, iż wieloletni pracownik ZDP, zastępca dyrektora tej jednostki nie zna dróg powiatowych. Na wysokości firmy Galwa-met na ostrym i niebezpiecznym zakręcie, prawdopodobnie właściciel tej firmy pomurował krawężnik, który bezpośrednio styka się z krawędzią drogi i wystaje na ok. 20 cm na jezdnię. Jest on już bardzo obity i czarny od zdartych opon, niejeden kierowca w tym miejscu zostawił felgę lub pół zawieszenia. Pan Karmowski sobie tę sprawę zanotował. Minęło ok. 7-8 miesięcy i nie ma żadnej reakcji w tej kwestii. Wówczas zgłoszone były jeszcze inne problemy, być może mniejszej wagi, ale do tej pory również nie podjęto żadnych działań. Podczas tego wyjazdu radny zgłaszał także, że w pobliżu znajduje się drogowskaz informujący o kierunku do przeprawy promowej. Prosił wtedy, aby umiejscowić tam tablicę z wiadomością, kiedy można z niego skorzystać i w jakich godzinach prom jest czynny. Zainteresowani dopiero na miejscu dowiadują się, że prom jest zamknięty. Taka informacja powinna znajdować się na zjeździe. Nie sprawdzał tego, jednak jest przekonany na 99 %, że w tej kwestii również nic nie zrobiono.
Radny Tadeusz Jaroszewski poinformował, że już podczas posiedzeń komisji zgłaszał swój wniosek, natomiast chciał go ponowić podczas tych obrad. Wnioskował o naprawę krawężnika w Krzymowie przy ul. Głównej na skrzyżowaniu w kierunku Genowefy. Jest to nowo wybudowana droga, przy której przechylił się krawężnik. W innym miejscu, kawałek dalej również znajduje się przewrócony krawężnik. Zdaniem radnego przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedbałe wykonanie. Stąd przejeżdżający samochód na łuku drogi mógł go przechylić. Jest to niebezpieczne dla korzystających z przejścia dla pieszych, którzy przewracają się o ten pochylony krawężnik.
Radny Marek Górczak zabierając ponownie głos przypomniał, że starosta poinformował, iż zarząd powołał na stanowisko dyrektora ZDP pana Józefa Karmowskiego. Dobrze byłoby przytoczyć, jaki był wynik głosowania w tej sprawie; ale stwierdził, że nie musi o tym mówić, gdyż można się tego domyślić. Panu Karmowskiemu powierzono obowiązki w trybie awansu. W uzasadnieniu napisano: „Posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do kierowania jednostką". Dodał, że już samo zatrudnienie pana Karmowskiego budziło kontrowersje, gdyż wiadomo, na jakich warunkach został on przyjęty do pracy przez pana Bielika. Jeśli Zarząd Powiatu powołuje kogoś na stanowisko dyrektora, to zdaniem radnego, taka osoba powinna uczestniczyć w posiedzeniu. Byłaby wtedy możliwość zadania mu kilku pytań lub też przedstawienia przez niego wizji prowadzenia jednostki. Poinformował jednocześnie, że przygotował wiele pytań do kandydata na dyrektora, którego jednak nie było na posiedzeniu Zarządu. W trakcie spotkania odbyła się rozmowa na temat tego, jaka była przyczyna jego nieobecności. W związku z tym, zapytał starostę, który proponował pana Karmowskiego na to stanowisko, w jaki sposób kandydat zasłużył na taką propozycję. Ponadto zapytał, jakie ma przygotowanie tj. jaką uczelnię ukończył, kierunek studiów; prosił także o przedstawienie jego skróconej ścieżki zawodowej. Starosta odpowiedział, że nie wie, ale jakąś uczelnię skończył. Próbował telefonicznie te informacje uzyskać. Zdaniem radnego „to było żenujące". Proponując osobę na stanowisko dyrektora, staroście powinno utrwalić się jego skrócone CV, doświadczenie, ukończona uczelnia i skrócona ścieżka zawodowa. Dodał, że ostatnio panuje moda na obsadzanie „ludzi przegranych na kluczowe stanowiska". Może podać wiele takich przykładów. W przypadku pana Bąka, który odchodzi na emeryturę, wystarczyło jedno zdanie w uzasadnieniu o tym, że złożył rezygnację i nabył prawa emerytalne. Radny zapytał, dlaczego Zarząd Powiatu w ten sposób funkcjonuje w przypadku powierzenia tak ważnego stanowiska. Zdaniem radnego jest to niepoważne i nie wyobraża sobie, że tak może dziać się dalej. Kończąc swoją wypowiedź, powiedział, że myśli o jakichś krokach wobec swojej osoby, ale na razie jeszcze poczeka.
 
Punkt 6
Sprawozdanie roczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z zakresu Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Konińskim w 2015 r.
 
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że wraz z zawiadomieniem o sesji radni otrzymali „Sprawozdanie roczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z zakresu Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Konińskim w 2015 r.". Stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił, zatem wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez wiceprzewodniczącego pana Tadeusza Jaroszewskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdanie roczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z zakresu Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Konińskim w 2015 r.".
 
Punkt 7
Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2015.
 
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że „Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2015" zostały radnym przekazane wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił, zatem wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez wiceprzewodniczącego pana Tadeusza Jaroszewskiego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2015".
 
Punkt 8
Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2015 r.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że „Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2015 r." została radnym przekazana wraz z materiałami o sesji i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił, zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego pana Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
Radny Waldemar Marciniak zapytał panią Elżbietę Olszowską czy PINB ma w zakresie realizowanych zadań kontrole infrastruktury drogowej i dróg powiatowych.
           
Elżbieta Olszowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie poprosiła o sprecyzowanie powyższego pytania.
 
Radny Waldemar Marciniak wyjaśnił, że chodzi mu o infrastrukturę drogową, czyli o mosty i stan dróg.
 
Elżbieta Olszowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie odpowiedziała, że stan techniczny obiektów drogowych łącznie z mostami i z infrastrukturą towarzyszącą należy do zakresu obowiązków, realizowanych przez jednostkę, którą kieruje. Jednakże w pierwszej kolejności za stan techniczny drogi odpowiada zarządca drogi.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2015 r.".
 
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn.
 
Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.
Projekt ten rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w przedmiotowej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Mieczysława Andrzejewskiego - jej przewodniczącego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącego Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wierzbinek.
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wierzbinek został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.
Projekt ten rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w przedmiotowej sprawie.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Mieczysława Andrzejewskiego - jej przewodniczącego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącego Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wierzbinek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński".
 
Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński".
 
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił więc przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą Elżbietę Raźną stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Radny Waldemar Marciniak oznajmił, że nie ma uwag do projektu uchwały, jednak chciałby zauważyć, iż w uzasadnieniu widnieje taki zapis: „Celem pomocniczym Programu jest promocja szkół wśród dzieci i młodzieży, jest również zachęcanie do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński". Stwierdził, że ta promocja wśród dzieci i młodzieży jest potrzebna, ale zdaniem radnego jest jej trochę za mało. Zwrócił uwagę, że np. w gimnazjach na terenie powiatu konińskiego reklamuje się jedna szkoła, która jest prowadzona przez powiat. Podał również przykład Sompolna, gdzie promują się szkoły z Konina czy z Koła. Natomiast pozostałych szkół z Żychlina czy z Kleczewa w Sompolnie nie widać. Nie wie jak ta sytuacja wygląda w pozostałych gimnazjach, więc nie będzie wypowiadał się co do całości zagadnienia. Jednak w jego opinii trochę za mało promowane są szkoły (ponadgimnazjalne) w gimnazjach na terenie całego powiatu konińskiego. W gimnazjach powinny prezentować się wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat koniński. Brak promocji naszych szkół to polityka, która osłabia budżet powiatu i wtedy „ta subwencja ucieka z naszych szkół".
 
Radna Elżbieta Raźna poinformowała, że jest dyrektorem Gimnazjum w Kleczewie i akurat tam zawsze przyjeżdżają reprezentanci z ZSP w Kleczewie jak i z ZSE-U w Żychlinie, aby reklamować swoje szkoły. Do Kleczewa nie przyjeżdżają reprezentanci ZSP w Sompolnie, bo jest to zbyt odległa szkoła.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że być może szkoły nie chcą robić sobie konkurencji.
 
Radna Halina Lenartowicz przekazała, że akurat wczoraj rozmawiała z panią Anną Matczak - Gaj - dyrektor ZSE-U w Żychlinie, która powiedziała, że w dniu przedwczorajszym były w szkole w Żychlinie tzw. „drzwi otwarte". Pani dyrektor była bardzo zaskoczona, że tylu nauczycieli wraz ze swoimi wychowankami odwiedziło tę szkołę - było to ok. 600 osób. Promocja szkół zatem ma miejsce i zdaniem radnej dyrektorzy wiedzą, że właśnie w taki sposób mają docierać do szkół gimnazjalnych na terenie powiatu, za co należą im się podziękowania. Taką informacją podzieliła się z nią pani dyrektor, która była bardzo zadowolona z tak dużej liczby zainteresowanych ofertą szkoły w Żychlinie. Podczas spotkania zadawano wiele pytań i sporo wątpliwości zostało wyjaśnionych. Zatem tego typu spotkania mają miejsce.
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały sprawie „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński". W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński" stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie przewodniczący rady ogłosił 10 - minutową przerwę.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
Następnie poprosił skarbnika powiatu o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do projektu uchwały.
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Ponadto przekazał, że w dniu dzisiejszym aktualnie trwa sesja Rady Miejskiej w Ślesinie, gdzie w porządku obrad znajduje się pomoc finansowa dla powiatu konińskiego w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Piotrkowice - Julia, gm. Ślesin. Zatem zaproponował, aby ten wniosek został uwzględniony w ramach autopoprawek.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski, stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych. Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Ponadto poinformował, że skutkiem przyjętej w punkcie poprzednim zmiany polegającej na wprowadzeniu do budżetu powiatu kwoty 200.000 zł (tj. pomocy finansowej z Gminy Ślesin), będzie zwiększenie dochodów ogółem, dochodów majątkowych i dochodów z tytułu dotacji o tę kwotę.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik przekazał, że na część interpelacji sam udzieli odpowiedzi, natomiast o ich uzupełnienie w niektórych kwestiach poprosi pana Antoniego Bąka - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, w związku z tym, że w zdecydowanej większości dotyczyły one dróg.
Odpowiadając na pytanie radnego Waldemara Marciniaka, dotyczące kolejności inwestycji realizowanych na drogach wyjaśnił, że nie ma ustalonej kolejności. Zapewnił, że będzie czynił starania, aby możliwie jak najszybciej ogłaszać przetargi. W dniu dzisiejszym zaproponowano wpisanie do budżetu zadania dot. drogi Piotrkowice - Julia. O godzinie 1400 prawdopodobnie rozpoczyna się sesja, podczas której ma zostać podjęta uchwała o udzieleniu powiatowi pomocy finansowej na realizację tego zadania. Wierząc, że tak się stanie, zadeklarowana przez gminę kwota została wpisana do budżetu powiatu, aby nie czekać kolejny miesiąc do następnej sesji Rady Powiatu Konińskiego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Gminy Sompolno, która obiecuje dodatkowe 50 tys. zł. - taka kwota została wpisana do budżetu powiatu. Dodał, że realizacja inwestycji zależy od tego, na jakim etapie są przygotowania. Następnie Starosta podziękował wszystkim gminom za współpracę. Dodał również, że bardzo często trzeba czekać za uchwałami Rad Gmin, aby ogłosić przetarg. Można ogłaszać jednocześnie kilka przetargów, jeśli tylko wszystko jest odpowiednio przygotowane. A wszystkim chodzi o to właśnie, aby przetargi były jak najszybciej ogłaszane.
Następnie odnosząc się do wniosku zgłoszonego przez radnego Kołodziejczaka dotyczącego przebudowy ul. Krzymowskiej powiedział, że w tym roku zostanie opracowana dokumentacja na budowę nawierzchni i chodnika zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, jakie zapadły na spotkaniu w Gminie Krzymów. Z kolei w 2017 r. będą trwały rozmowy na temat realizacji tej przebudowy. W kwestii uschniętych topoli przy drodze krajowej nr 92 poinformował, że starostwo wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ich usuniecie ze względu na bezpieczeństwo m.in. dzieci uczęszczających tam do szkoły.
Odnosząc się do kolejnego wniosku zgłoszonego przez radnego Marciniaka powiedział, że na temat stanu mostów w dniu dzisiejszym nie udzieli odpowiedzi. W związku z tym, że jest to temat bardzo obszerny, będzie prosił dyrektora ZDP o przygotowanie informacji w tym zakresie. Dodał, że z pewnością jest wiele do zrobienia w tym zakresie. Następnie powiedział, że nie ma nic przeciwko temu, aby podczas kolejnego Podsumowania Roku Sportowego przyznawano więcej nagród, szczególnie w szkołach podstawowych i gimnazjach. Dodał, że to nie są wielkie nagrody, ale dają satysfakcję.
Następnie powiedział, że na temat arkuszy organizacyjnych i nadgodzin w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie wypowie się na kolejnej sesji pan wicestarosta. Zapewnił, że przekaże panu Władysławowi Kocajowi, aby odniósł się do tej interpelacji.
W kwestii radców prawnych, których wymienił radny Marek Górczak powiedział, że niektórzy z nich w tej chwili już nie pracują. Dotychczas obsługa prawna Starostwa była zlecana kancelarii radcowskiej, natomiast ze względu na wniosek pracowników starostwa od lipca ubiegłego roku radcy prawni zatrudnieni są w Starostwie. Obecny na sali pan Styczewski jest koordynatorem Biura Prawnego na pełnym etacie. Ponadto w urzędzie zatrudnionych jest dwóch radców, którzy zatrudnieni są na pół etatu. Poinformował, że sprawa związana z kopalnią niestety nie była taka prosta jak to radny określił. Zarówno samorząd Gminy Kleczew i Gminy Wilczyn uważali, że podczas negocjacji z kopalnią pan Styczewski wyłącznie broni starostwa, nie uwzględniając problemu w tych gminach. W związku z powyższym skorzystano z usług kancelarii prawnej. Koszt poniesiony na z tego tytułu stanowi kwotę18 523,80 zł. Suma ta została rozdzielona na trzy części i pokryta przez powiat, Gminę Kleczew i Gminę Wilczyn. Stwierdził, że udział kancelarii zewnętrznej w tej sprawie z pewnością pomógł w wynegocjowaniu lepszych warunków.
Odnosząc się do kwestii poruszonych przez radnego Marka Górczaka dot. powołania na stanowisko dyrektora pana Józefa Karmowskiego, podkreślił, że jako przewodniczący nigdy nie ograniczał dyskusji podczas posiedzeń Zarządu Powiatu. A radny Górczak może wiedzieć wszystko, co jest możliwe. Dodał, że gdy nie posiada pełnych informacji, to nie przekłada danej sprawy na następne posiedzenie Zarządu, tylko stara się od razu uzyskać potrzebne informacje. Stwierdził, że tak jak to przytoczył radny Marek Górczak, zadzwonił do pana Karmowskiego, aby bezpośrednio odpowiedzieć na zadane mu na jego pytanie. W opinii starosty nikt nie może być bardziej poinformowany niż członek zarządu. Następnie poprosił pana Antoniego Bąka o udzielenie odpowiedzi na pozostałe interpelacje w zakresie dróg powiatowych.
 
Antonii Bąk - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przyznał, że kwestia dziur na ulicy Krzymowskiej faktycznie została zgłoszona już wcześniej. Poinformował wtedy, że sprawa ta została przyjęta do realizacji. To nie są dziury, które mogą być usunięte natychmiast poprzez załatanie. Dodał, że nie wszystkie wnioski można załatwić od razu lub nawet w krótkim czasie, ponieważ niektóre wymagają odpowiedniego przygotowania. Do tego zadania potrzebny jest zespół pracowników, który ma do dyspozycji frezarkę, ponieważ to nie są zwykłe dziury powstające w wyniku użytkowania lub uszkodzenia drogi. Tak jak radny Kołodziejczak stwierdził, jest to zapadanie się jezdni. Obecnie ZDP zleca roboty remontowe firmom zewnętrznym. Dwie brygady wykonują prace etapami na poszczególnych drogach. Aktualnie 8-9 dróg zostało kompletnie zakończonych; kolejne prace trwają. Zadanie zgłoszone przez radnego również zostanie zrobione. Odnośnie namalowania pasów na jezdni oznajmił, iż wielokrotnie informował, że nie jest to kwestia zależna od ZDP. Jest to element bezpieczeństwa ruchu drogowego uregulowany przepisami prawnymi. Istnieją pewne wymogi określające w jakim zakresie można te oznakowania stosować. Znaki i linie na drogach stanowią element oznakowania, z tą różnicą, że jest ono poziome. Dodał, że bardzo często wyjaśniał to podczas sesji oraz w osobistych rozmowach z radnym. Sprawa nie jest zakończona, nawet jeżeli byłaby taka możliwość przedłużenia w niewielkim zakresie tej linii bez projektu zatwierdzonego przez policję, to nastąpi dopiero w maju z chwilą przystąpienia do robót dotyczących oznakowania poziomego. Następnie wyjaśnił, że dokumentacja została opracowana na całą drogę we własnym zakresie, zatem powiat nie poniósł żadnych kosztów. Przepisy nie zezwalają na malowanie fragmentów linii na drogach. Poinformował jednocześnie, że policja zaopiniowała negatywnie ten projekt ze względu na szerokość drogi. Są wytyczne, które określają, że przy danej szerokości drogi można malować określone linie.
W kwestii dotyczącej mostów poinformował, że 5-letni przegląd mostów jest aktualny i tak jak starosta powiedział nie ma przeszkód, aby radni otrzymali zbiorczą informację z podziałem na grupy mostów, które są w stanie dobrym, złym lub tragicznym. Skala stanu technicznego mostów jest różna, wynika to z faktu, że niektóre były budowane w latach, które nie wszyscy pamiętają. Dodał, że przegląd był wykonany 1,5 roku temu w pełnym zakresie.
Poinformował, że oznakowanie na łukach także uregulowane jest przepisami, zatem obawiałby się przystąpić do malowania pasów bez wcześniejszych uzgodnień. Można to wykonać tylko w przypadkach szczególnych. Zatem jeżeli ZDP zleci dowolne namalowanie linii, to jest za to odpowiedzialny. Ponadto takie prace do tanich nie należą. Gdy linie zostają namalowane, to należy je co roku odnawiać. Jak wiadomo zawsze brakuje pieniędzy na inwestycje i utrzymanie dróg. Na 620 km dróg powiatowych zarząd dysponuje rocznie kwotą ok. 2 mln zł. Należy więc decydować o kolejności i zakresie inwestycji, ponieważ nie uda się zrobić wszystkiego za te pieniądze. Takie są uwarunkowania, do których trzeba się dostosować.
Odnosząc się do kwestii oznakowania drogi do przeprawy powiedział, że z pewnością nie ma przeszkód mimo, że z tej drogi korzystają głównie mieszkańcy, którzy doskonale wiedzą, kiedy z niego korzystać. Stwierdził jednak, że taka informacja przydałaby się pielgrzymom i w pewnym czasie można by wykonać taką tablicę informacyjną. Przy drogowskazie wskazującym dojazd do przeprawy znajduje się oznaczenie nośności, zatem w taki sposób można umiejscowić tam adnotację, w jakich dniach i godzinach jest czynny. Dodał, że ważniejsza z pewnością byłaby informacja o tym, że prom w określonym czasie jest nieczynny. Umieszczenie takiej adnotacji byłoby istotne przy zjeździe na prom.
W sprawie krawężników przy ulicy Głównej i firmie Galva-met z radnym Tadeuszem Jaroszewskim i radnym Górczakiem skontaktuje się osobiście kierownik działu utrzymania.
Radny Bogdan Kołodziejczak dodał, że w sprawie dziury na ulicy Krzymowskiej zgłosił wniosek, bo miejsce to zagraża bezpieczeństwu. Wystarczy je oznakować, aby było zabezpieczone na jakiś czas do momentu aż będzie można to odpowiednio naprawić. Nawiązując do kwestii wydłużenia linii na drogach powiedział, że ostatnio jeździł do miast, które graniczą z Łodzią. Tam wszystkie drogi oznaczone są liniami przerywanymi po bokach jezdni. Stwierdził, że być może, że jest to fanaberia i prawdopodobnie te samorządy stać na takie oznakowanie dróg. W powiecie tureckim w Gminie Władysławów drogi o szerokości 5 m są oznaczane środkową linią przerywaną. W związku z powyższym zapytał, czy tam są inne przepisy czy w powiecie konińskim brakuje dobrej woli, aby to zrobić. Dodał, że ta droga (ze Starego Miasta do Barczygłowa) ma 5,5 m szerokości, a w dwóch miejscach 5,8 m. Osobiście to zmierzył razem z Jerzym Wojciechowskim - kierownikiem działu utrzymania w ZDP w Koninie. Gdyby namalowano tam fragment linii przerywanej, to rzeczywiście mogłoby wprowadzać kierowców w błąd. Natomiast w tym przypadku chodzi jedynie o wydłużenie linii na drodze przy zjeździe z wiaduktu. Prosił, aby nie wracać do tej sprawy, jeżeli ZDP nie wyraża woli jej załatwienia. Przygotowującemu dokumentację pracownikowi zadanie to zajęło mnóstwo czasu, który mógłby poświęcić na zrobienie innych pożytecznych rzeczy.
Antonii Bąk oznajmił, że przepisy wszędzie są jednakowe. Ich stosowanie to odrębna kwestia. Natomiast w zakresie przedłużenia linii o kilka metrów sprawa jest otwarta. Nie będzie problemu, o czym już wspominał. Poinformował, że nastąpi to w maju. Podkreślił, że linie mogą zostać przedłużone tylko o kilka metrów, a nie o dłuższy odcinek drogi.
Józef Karmowski - zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych podziękował za możliwość uczestnictwa w dzisiejszych obradach. Następie skierował podziękowania w stronę starosty, który zaproponował mu stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Podziękował także panu Antoniemu Bąkowi, który jest doświadczonym drogowcem. Powiedział, że wiele się od niego nauczył, a ich współpraca odbywała się w bardzo przyjaznej atmosferze. Razem odpowiedzialnie podchodzili do wszystkich spraw. Poinformował, że w poniedziałek przejmie wszystkie sprawy, które pan dyrektor Bąk mu przekaże. Przejmie także wnioski zgłaszane przez radnych, które dotychczas nie zostały załatwione oraz te zgłaszane w dniu dzisiejszym. Zapewnił, że będzie je analizował i kontrolował ich realizację. Prawda jest taka, że możliwości wykonywania zadań uzależnione są od posiadanych pieniędzy. Wyznał, że ma swoją koncepcję zarządzania pracą i gdy przejmie stanowisko dyrektora, bardzo dokładnie przyjrzy się wszystkim sprawom. Większość inwestycji jest mu znana. Podkreślił, że nie da się zarządzać drogami powiatowymi nie znając ich w szczegółach. Zwrócił się do radnego Górczaka mówiąc, że musi mieć powiat „w jednym palcu". Stąd te wyjazdy, o których radny wspominał.
Radny Marek Górczak zapytał czy przez tyle lat jeszcze „nie ma powiatu w jednym palcu".
Józef Karmowski - zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych odpowiadając na pytanie radnego Marka Górczaka powiedział, że nie ma. Stwierdził, że radny Górczak też pewnie nie ma, po czym dodał „nie bądźmy złośliwi, bo pan nie wie o co chodzi". Podkreślił, że przez 40 lat był związany z budownictwem dróg, z pozyskiwaniem środków finansowych i ich rozliczaniem oraz z kontrolami NIK. Do dziś może spać spokojnie i nikt nie może mu nic zarzucić. Uważa, że musi bardzo dokładnie znać powiat i dlatego też zamierza angażować się w wyjazdy w teren, na które będzie również zapraszał radnych. Jest bardzo zadowolony z tego, że relacje z większością radnych układają się bardzo dobrze. Przekazał, że jest otwarty na wszelkie kontakty zarówno do południa jak i po południu, jeżeli cokolwiek się wydarzy, to wcale nie będzie obrażony za taki telefon, wręcz odwrotnie, bo jest to potrzebne. Zapewnił, że będzie szukał rozwiązań organizacyjnych, aby poradzić sobie ze wszystkimi sprawami, ponieważ napraw dróg w powiecie jest bardzo dużo, co wiąże się z dużymi kosztami. Jest jeszcze jedna kwestia, o której mało się mówi, a pojawiła się w chwili składania wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowania. Mianowicie wymagany jest stan prawny dróg. Jeżeli stan prawny dróg jest nieuregulowany, to niestety tego typu sprawy zostają kierowane do sądu. Będąc na stanowisku do spraw nieruchomości doprowadził do pełnej analizy i dysponuje wiedzą w tym zakresie. Poinformował, że pod drogami powiatowym znajduje się ok. 2,5 tys. działek. Natomiast ok. 300-400 (może więcej) wymaga podziałów geodezyjnych, ponieważ drogi powiatowe znajdują się na gruntach prywatnych. Problemem nie są działki o wielkości 2-5m2. Ale są też działki 20-30-arowe. Koszt tego przedsięwzięcia oszacował na 3-4 mln zł. Te zadania wymagają czasu i będą co roku sukcesywnie realizowane. W pierwszej kolejności należało będzie rozstrzygnąć sprawy pilne i dotyczące inwestycji oraz ubiegania się o środki finansowe. Komunalizacja działek pod drogi powiatowe stanowi majątek powiatu. Około 600 działek jest komunalizowanych i wiele z nich stało się już własnością powiatu. Każdego roku na 300-400 działek składane są wnioski o komunalizację i żaden z nich nie został uchylony. Stwierdził, że to też są problemy, które należy brać pod uwagę. Największy kłopot jest w gminach, w których był eksploatowany węgiel, ponieważ gdy przygotowywano odkrywki kopalniane zabierano grunty bez uwzględnienia ich właściwego podziału. Powiedział, że chciał zasygnalizować niektóre sprawy. Wyraził nadzieję, że współpraca ZDP ze Starostwem będzie układać się bardzo dobrze. Zapewnił, że będzie starał się realizować wszystkie wnioski, natomiast w sytuacji, gdy nie będzie to możliwe, będzie wyjaśniał tego przyczyny. Dodał, że dużo jeździł po świecie i tyle oznakowania, ile jest w Polsce, nigdzie nie widział. W Stanach Zjednoczonych jest 1/3 znaków drogowych, ponieważ wszystko zasady reguluje się poprzez ograniczenie prędkości na drodze. Jest to jeden z ważniejszych znaków w tym kraju, do którego należy się dostosowywać. Przedstawił taki przykład, ponieważ bardzo często pojawiają się wnioski o umieszczanie różnego rodzaju znaków, co niejednokrotnie rodzi problemy. Jednakże podkreślił, że trzeba robić wszystko, żeby bezpiecznie organizować ruch na drogach. Zadeklarował wielką wolę współpracy i chęć utrzymywania kontaktów oraz kontynuację dzieła pana dyrektora Antoniego Bąka, żeby było lepiej, a nie gorzej.
 
Punkt 15
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Radna Maria Wróbel w imieniu mieszkańców wsi Izabelin, sołtysa oraz radnego tej miejscowości podziękowała staroście za zorganizowanie spotkania w sprawie ograniczenia występujących tam muflonów. Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa, Koła Łowieckiego i Izb Rolniczych odbyło się kilka tygodni temu. Zarówno ona jak i mieszkańcy są bardzo zadowoleni, ponieważ został określony odpowiedni limit tych zwierząt. Rolnicy, którzy doznali przez nie szkód wierzą, że ta sprawa będzie zakończona jesienią, ponieważ wtedy można będzie wykonać odstrzał muflonów. Dodała, że teraz nie można tego zrobić z uwagi na to, że trwa okres ochronny. Ponownie podziękowała za interwencję w tej sprawie oraz dodała, iż wierzy, że tych szkód już nie będzie. Rolnicy nie zabiegali o odszkodowania, natomiast zależy im tylko na tym, aby zebrali to, co zasiali. Nadmieniła, że podczas spotkania myśliwi zgłaszali opór, ponieważ mają swój zakres działania i powoływali się na swoje argumenty. Jednak prawda jest taka, że trzeba ograniczyć te zwierzęta i nie będzie ich 80 lub 100 tylko 20 w efekcie końcowym.
Radny Waldemar Marciniak nawiązując do przeprawy promowej, o której mówił radny Marek Górczak powiedział, że w dniu wczorajszym właśnie z niej korzystał. Faktycznie informacja o tym, kiedy są przerwy oraz w jakich godzinach kursuje prom znajduje się tuż przed promem. Będąc tam akurat pechowo trafił na przerwę. Na szczęście radny Tadeusz Jaroszewski mu pomógł i zadzwonił do pana, który przewiózł go na druga stronę.
Radna Halina Lenartowicz oznajmiła, że prace remontowe na drodze Kaliska - Wielkopole zostały rozpoczęte. Podziękowała panu dyrektorowi i pracownikom ZDP za właściwe oznakowanie dróg, które stanowią alternatywę dla tej, na której trwa inwestycja. Dodała, że jest kilka możliwości. W konsekwencji ludzie mają możliwość wyboru dogodnego dla siebie dojazdu. Podziękowała także za remont drogi Wiśniewa - Góry, która została przygotowana do użytkowania. Mieszkańcy nieco obawiają się odwiertów w asfalcie, ponieważ prawdopodobnie znajduje się pod dużo masy torfowej. Mieszkańcy okazali wyrozumiałość na zaistniałe utrudnienia. W opinii radnej prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że drogi objazdowe zostały prawidłowo oznakowane, a informacja o przerwaniu drogi Kaliska - Roztoka została dobrze nagłośniona. Ponadto w rozmowie z funkcjonariuszami policji dowiedziała się, że nie doszło do żadnych kolizji. Wspólnie z mieszkańcami będzie czekać na wybudowanie drogi alternatywnej (Kaliska - Gogolina - Wielkopole).
Przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu w ustawowym terminie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. W dniu dzisiejszym wszyscy radni otrzymali sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2015 r. W związku z tym 5 maja rozpoczynają się prace w komisjach dotyczące oceny wykonania budżetu Powiatu Konińskiego. Prace odbywać się będą zgodnie z trybem ustalonym z przewodniczącymi komisji. Zawiadomienia o posiedzeniach zostały radnym również w dniu dzisiejszym dostarczone. Zaprosił do udziału w pracach w komisji, których radni są członkami. Ostateczny termin sesji absolutoryjnej został ustalony na 30 maja br. Ten dzień przypada w poniedziałek, a nie tradycyjnie w czwartek. Poza tym, przypominał, że termin złożenia oświadczeń majątkowych upływa 30 kwietnia br. Zachęcał radnych, aby wywiązali się z tego obowiązku do dnia jutrzejszego do godziny 1500. Dodał, że z uzyskanych w Biurze Rady informacji wynika, iż jeszcze połowa radnych nie złożyło swoich oświadczeń majątkowych.
 
Punkt 16
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XVIII sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
 
Protokołowała:
Dorota Sobieraj - Krawczyk
p.o. Kierownika
Biuro Rady
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-07-29 12:02:28)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-07-29 12:02:28)
Lista wiadomości