logo
logo bip
Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 24 marca 2016 roku
BR.0002.2.2016
 
Protokół nr XVII/2016
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 24 marca 2016 roku
 
XVII sesja odbyła się 24 marca 2016 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1500.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
Poinformował, że 9 marca br. do Rady Powiatu Konińskiego wpłynął wniosek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Wielkopolski Oddział Regionalny w Poznaniu o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Andżeliką Chojnacką. Pismo to skierował do Komisji Statutowo - Regulaminowej celem rozpoznania sprawy. Komisja zajęła się tym tematem na posiedzeniu 17 marca br. W związku z tym faktem wnioskował o włączenie do porządku obrad po punkcie 16 jako punktu 17 zagadnienia pn. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Powiatu Konińskiego".
                                                                                                                                  
 Przewodniczący rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty 18 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym. Tym samym rada powiatu bezwzględną większością głosów wprowadziła zmianę do porządku obrad.
 
Następnie starosta koniński zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad po punkcie 21 jako punkt 22 zagadnienia o następującym brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rzgów". Poinformował jednocześnie, że w ramach współpracy z samorządami gminnymi na spotkaniu w Gminie Rzgów uzgodniono, że w roku bieżącym zostanie pobudowana nawierzchnia na drodze Barłogi - Babia (dł. ok. 1,1 km). Inwestycja ta będzie sfinansowana ze środków gminy i powiatu po 50% wartości kosztorysu. Rada Gminy Rzgów podjęła uchwałę o przeznaczeniu kwoty 450 000,00 zł jako pomocy finansowej dla powiatu na powyższe zadanie. Środki te zostaną ujęte w budżecie powiatu i na dzisiejszej sesji będą w tej sprawie zaproponowane zmiany.
Natomiast uchwała w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rzgów dotyczy budowy chodników przy drogach powiatowych. Pierwszy w miejscowości Modła stanowi przedłużenie chodnika na długości ok. 570 m. Występuje tam dość intensywny ruch pieszych, ponieważ dzieci uczęszczają do szkoły, a ludność do kościoła. I drugi chodnik w miejscowości Sławsk. Jest to kontynuacja chodnika, który był wykonywany w roku ubiegłym wspólnie z Gminą Rzgów. Na wymienione zadania opracowano dokumentację techniczną. Zadania te będą sfinansowane przez powiat jak i gminę po 50% wartości kosztorysu inwestorskiego.
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 19 głosami „za". Rada powiatu wprowadziła bezwzględną większością głosów kolejną zmianę do porządku obrad.
 
W związku z brakiem dalszych uwag do porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i powiatu konińskiego w roku 2015.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2015 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2015 r.
9. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2015.
10. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z realizacji zadań w roku 2015.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.
12. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok.
13. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2015 roku.
14. Informacja o realizacji zadań w drogownictwie za 2015 rok.
15. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2015.
16. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2015 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Powiatu Konińskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej".
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)".
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II)".
22. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rzgów.
23. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
25. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
26. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
27. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XVI obrad Rady Powiatu Konińskiego.
Protokół z XVI sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie i poddał wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 19 głosami „za" przyjęła protokół nr XVI/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 11 lutego 2016 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie przedmiotowego sprawozdania zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący rady o zabranie głosu poprosił Stanisława Bielika starostę konińskiego.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik zabierając głos poinformował, że nastąpiła zmiana uchwały w sprawie wynajmu pomieszczenia magazynowego w budynku stanowiącym mienie powiatu, położnym w Koninie (przy ul. Świętojańskiej 20b). Umowa najmu firmie „POLBUD" została przedłużona do 31 grudnia br., ponieważ nowy właściciel działki wyraził zgodę na dostęp do tego magazynu właścicielowi zakładu „POLBUD".
Następnie poinformował, że zarząd podjął uchwałę w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu mieszkań chronionych. Było to spowodowane tym, że Towarzystwo Walki z Kalectwem w ostatniej chwili wycofało się ze złożonej uprzednio oferty. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie podjęło intensywne działania w tej sprawie. W wyniku zaangażowania pracowników PCPR i pani dyrektor Elżbiety Sroczyńskiej prawdopodobnie w najbliższym czasie te mieszkania zostaną uruchomione, zwłaszcza, że w miesiącach letnich trzeba zorganizować mieszkanie dla dwóch osób z powiatu konińskiego.
Przekazał również, że zarząd dokonał wyboru ofert złożonych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z uchwałą rady na ten cel przeznaczono kwotę 45 000 zł. Spośród 22 zgłoszeń komisja wyłoniła 11 podmiotów, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji. Zarząd wybrał także 14 ofert złożonych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dofinansowanie na ten cel stanowi 30 000 zł.
 Ponadto zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, które z roku na rok obsługuje coraz więcej klientów. W ciągu 15 lat (2000 - 2015) ponad siedmiokrotnie wzrosła liczba spraw. W związku z tym, zarząd wyraził podziękowanie dla pani rzecznik - Bernadety Szmytki, która obecnie pracuje sama z pomocą stażysty. Podkreślił, że jej praca jest niezmiernie ważna i nie ma najmniejszych uwag co dwojakości i sposoby wykonywania przez nią zadań. Systematycznie otrzymuje podziękowania od mieszkańców powiatu konińskiego za bardzo wydajną i wartościową pracę na rzecz konsumentów.
Zarząd przyjął informację o nagrodach i wyróżnieniach za osiągnięcia w działalności sportowej zawodników i trenerów działających na terenie powiatu w 2015 r. Podsumowanie aktywności sportowej odbędzie się 27 kwietnia w Zespole Szkół Usługowych w Żychlinie. Wszystkich serdecznie zaprosił na to spotkanie.
Następnie poinformował, że rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi Wielkopole - Gogolina - Kaliska, której historia jest wszystkim bardzo dobrze znana. Wygrała firma „SKANSKA" za kwotę 7 473 902,23 zł. W akcie notarialnym uzgodniono, że kopalnia na budowę tej drogi wpłaci wartość 11 700 000 zł w czterech ratach. Pierwsza nastąpiła 15 marca br. w kwocie 3 000 000 zł. W dniu 21 marca została podpisana umowa z firmą „SKANSKA", zatem można rozpoczynać inwestycję. Starosta wyraził nadzieję, że nie pojawią się jakieś problemy, nieprzewidziane przy opracowywaniu dokumentacji. W tym tygodniu radny Grzegorz Maciejewski przekazał mu, że z dniem 4 kwietnia br. „stara" droga zostanie zajęta pod działalność kopalni (budowa odkrywki). Ponadto w tym samym dniu kopalnia ma przystąpić do poszerzenia drogi gminnej będącej alternatywną drogą do czasu oddania do użytku nowej. Przypomniał, że w akcie notarialnym jest napisane, że jeśli po przetargach zostaną pieniądze, to zostanie wybudowana ścieżka pieszo - rowerowa, ponieważ we wcześniejszej dokumentacji była ona zawarta, jednak z uwagi na liczne dyskusje, uzgodnienia i przepychanki z kopalnią, Gmina Wilczyn wyraziła zgodę, aby wyłączyć tę ścieżkę z projektu. Natomiast jego zdaniem najlepiej byłoby gdyby ona była budowana i oddana do użytku równolegle z drogą tj. do 15 grudnia br.
Następnie poinformował o tym, że powiat koniński wziął udział w kilku wydarzeniach turystycznych, tj.:
a) Międzynarodowe Targi Poznańskie Tour Salon i Batex
b) Warszawskie Targi Wiatr i Woda ,
c) Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego w Katowicach.
Poinformował również, że dziewięć samorządów (powiat koniński, miasto Konin oraz 7 gmin: Golina, Kazimierz Biskupi, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto i Rzgów) podpisali 17 lutego br. z samorządem Województwa Wielkopolskiego Mandat Terytorialny dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (KOSI ). Mandat zabezpiecza dla tego obszaru funkcjonalnego kwotę prawie 30 mln Euro na projekty rozwojowe w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020. Najważniejsze z nich dotyczą:
a) dostosowania kształcenia zawodowego młodzieży do potrzeb rynku pracy,
b) wzmocnienia kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych,
c) działań wspierających rozwój przystępnych usług społecznych.
Czwarty projekt dotyczy cyfryzacji zasobów geodezyjnych i obejmuje Miasto Konin. Powiat koniński także zamierza w nim uczestniczyć i objąć tym zadaniem wszystkie gminy, nie tylko te siedem, które znajdują się w OSI. Umożliwiłoby to modernizację zasobu geodezyjnego w całym powiecie. Dotychczas uzyskano wstępną zgodę Urzędu Marszałkowskiego, natomiast w najbliższym czasie prawdopodobnie zostanie otrzymana w formie pisemnej. Starosta chciałby, żeby to porozumienie zostało podpisane przez 16 samorządów tj. powiat koniński, miasto Konin i wszystkie 14 gmin.
Następnie przekazał, że 18 lutego odbyło się kolejne forum rolnicze powiatu konińskiego. W tym roku debata dotyczyła głównie szacowania strat „klęskowych" w rolnictwie oraz szkód łowieckich, a także możliwości skorzystania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.
W lutym odbyła się zimowa spartakiada mieszkańców wsi powiatu konińskiego w Gminie Kleczew i Gminie Stare Miasto. Jest to współzawodnictwo międzygminne, podczas którego zwyciężyła Gmina Rychwał. Miejsce drugie zajęła Gmina Kleczew i trzecie Gmina Golina. Najlepsi zawodnicy ze szczebla powiatu uczestniczyli w Zimowej Wielkopolskiej Spartakiadzie, w której zwyciężyli, czego dowodem jest okazały puchar. Zawody te odbyły się 6 marca br., a udział w nich wzięło 19 drużyn z Wielkopolski.
Poinformował także, iż 10 marca na zaproszenie władz powiatu konińskiego i Gminy Rzgów do Sławska przyjechali żołnierze z jednostki amerykańskiej współpracującej w ramach kontraktów sojuszniczych z 33 Bazą Lotniczą w Powidzu. Spotkanie miało charakter towarzyski i zostało przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich i strażaków ze Sławska. Zdaniem starosty goście ze Stanów Zjednoczonych byli zadowoleni z tego spotkania.
W dniu 13 marca w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się gala podsumowująca XV edycję konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku". Powiat koniński aktywnie i sukcesywnie uczestniczy w tych konkursach. W tym roku dwóch rolników z powiatu konińskiego otrzymało tytuł „Wielkopolskiego Rolnika Roku" spośród 20 nominowanych z całej Wielkopolski. Są to:
a) Katarzyna i Marek Michalakowie z miejscowości Golina Kolonia, których gospodarstwo obejmuje powierzchnię 90 ha i specjalizuje się w produkcji mleka.
b) Agnieszka i Hubert Michalscy, którzy posiadają 21-hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję sadowniczą prowadzoną metodą integrowaną.
Starosta przekazał także, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakończyło kolejną edycję szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze. Aktualnie w powiecie konińskim funkcjonuje 113 rodzin, w których przebywa ponad 190 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne. Starosta podkreślił duży udział PCPR w tym zakresie. Problem opieki nad dziećmi w powiecie konińskim jest bardzo dobrze rozwiązywany. Dla porównania w niektórych powiatach ciężko jest pozyskać kandydatów na rodziny zastępcze. Za pośrednictwem dużej akcji promocyjnej PCPR w Koninie zgłosiło się 26 chętnych. Po dokonaniu selekcji zostało ich 17, natomiast ostateczne szkolenie pozytywnie zaliczyło 16 osób. W przypadku zaistnienia potrzeby osoby te zostaną poproszone o pełnienie funkcji rodziny zastępczej. W to przedsięwzięcie zaangażowane były głównie dwie panie z konińskiego PCPR, które mają tytuł licencjonowanej trenerki, tj. pani Dorota Kaźmierczak -Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej i pani Anna Wojtyra - Koordynator rodzinnej opieki zastępczej. Podczas podsumowania działalności PCPR , które miało miejsce w starostwie dwie panie, które były wychowywane w rodzinie zastępczej zgłosiły się do pełnienia takiej opieki. Starosta wyznał, że jest to dla niego niezmiernie ważne. Rodziny te wprowadzają wiele rodzinnego ciepła do swoich domów dla dzieci, którymi się opiekują. W związku z powyższym serdecznie podziękował paniom: Dorocie Kaźmierczak i Annie Wojtyra za pracę, jaką wykonały w ramach swoich obowiązków, a także poza godzinami pracy oraz wręczył im listy z podziękowaniami i nagrodą pieniężną.
Następnie przekazał, że w dniach od 16 do 19 marca 4-osobwa delegacja powiatu konińskiego odwiedziła region Lääne Viru w Estonii. Przewodniczącym wyprawy był wicestarosta koniński - Władysław Kocaj, którego poprosił o przedstawienie kilku informacji na temat tej wizyty.
 
W trakcie omawiania sprawozdania na posiedzenie przybył radny Grzegorz Maciejewski.
 
Wicestarosta - Władysław Kocaj omawiając wizytę w Estonii przekazał, iż miał przyjemność uczestniczyć w wyjeździe studyjnym, w którym udział wzięli rownież:
a) pani Anna Matczak-Gaj - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie,
b) pani Jolanta Knapkiewicz - kierownik szkolenia praktycznego w ZSEU w Żychlinie,
c) pan Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji konińskiego starostwa.
Po przebyciu 1300 km ww. delegacja dotarła do rejonu trzech państw nadbałtyckich. Lääne Viru jest to region, z którym powiat współpracuje już od 2006 r., natomiast ostatnie takie wspólne przedsięwzięcie odbyło się w 2012 r. Zaistniała przerwa była spowodowana trudnościami finansowymi, szczególnie w roku 2010, jednak z przeprowadzonych rozmów wynika, że Estończycy poradzili sobie z tym problemem. Jest to mały kraj, którego liczba ludności wynosi 1 330 000, czyli mniej niż sama stolica Polski. Od 2004 r. Estonia jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, a w 2014 r. dołączyła do strefy euro, a zatem płatność odbywa się za pośrednictwem waluty euro. Początki były trudne, natomiast obecnie zostało to już unormowane. Zainwestowane środki unijne są bardzo widoczne poprzez liczne inwestycje. Dodał, że tam dużo łatwiej się je realizuje, ponieważ nie ma tak rozwiniętej administracji. Sejm składa się ze 101 osób. Poseł do sejmu wybierany jest co pięć lat, a gubernator, który pełni funkcję przypominającą polskiego wojewodę wybierany jest przez rząd. Ponadto miasteczkiem, w którym przebywali zarządza mer (burmistrz). Estoński region Lääne Viru liczy około 60 tys. mieszkańców, natomiast samo miasteczko 17 tys. Celem tej wyprawy było przekonanie się w jaki sposób funkcjonują tamtejsze szkoły, zwłaszcza zawodowe. Wyznał, że jest pod wielkim wrażeniem. Szkoła zawodowa, którą odwiedzili liczy 700 uczniów, posiada około 30 kierunków kształcenia i dysponuje nowoczesnym sprzętem do prac stolarskich za pośrednictwem, którego młodzi ludzie mogą uczyć się tego zawodu. Część przedmiotów, jakie wyprodukują można sprzedać, a zysk przekazywany jest na rzecz szkoły. Podobnie w przypadku warsztatów ślusarskich i samochodowych uczniowie otrzymują zlecenia z zewnątrz i np. malują samochody. W ten sposób ucząc się jednocześnie zarabiają. Poczęstunek, na który zostali zaproszeni przygotowali uczniowie. Mieszkańcy również mogą przyjść i zakupić sobie taki obiad, z którego przychód przeznaczany jest na rozwój szkoły. Te drobne pieniądze nie świadczą o ich bogactwie, ponieważ głównym źródłem finansowania są środki unijne. Jednakże region ten cechuje otwartość i brak barier, które w Polsce są nie do pokonania. Zdaniem wicestarosty takie trzyletnie kształcenie sprawia, że uczeń ma styczność ze wszystkim, co później realizuje. Jest to bardzo korzystne. W Polsce niestety system szkolenia zawodowego został zapomniany, a warto byłoby do niego wrócić. Często zadaje się pytania: czy warto gdzieś jechać; po co jedzie kilka osób i co z tego wynika? Stwierdził, że tego typu wizyty są jak najbardziej korzystne. Osobiście uczestniczył w kilku wyjazdach, mianowicie do Francji, Niemiec, Austrii itd. Podkreślił, że poprzez takie wyjazdy można uzyskać istotne poglądy. W przyszłości powiat koniński będzie korzystał z kilku programów, zatem ważne jest to jak pokierować te pieniądze, żeby naprawić to, co w którymś momencie zostało zaniechane. W dzisiejszych czasach zakres kształcenia ukierunkowany jest na teorię. Nie ma zakładów, które kiedyś przygotowywały system szkolenia praktycznego, nie ma firm, które od samego początku ukierunkowałyby pracownika i nie ma wykształconych ludzi w konkretnym zawodzie. Poziom nauczania jest bardzo dobry, ale skupia się na studiach wyższych. W Estonii poziom kształcenia zawodowego funkcjonuje bardzo dobrze, a jego efekty są widoczne. Poza tematyką oświaty przedmiotem wizyty była również wymiana kulturalna. Mimo, że Unia Europejska oferuje wiele możliwości, to jednak własna tożsamość narodowa jest istotna. Estończycy są niewielkim narodem, ale dbają o swoją wspólnotę. Podczas spotkania zachęcali, aby wprowadzić system wymiany kulturalnej. Ponadto gubernator zabiegał o wymianę doświadczeń związanych z rolnictwem. Od lat Polska ma ogromne trudności ze zbyciem produktów. W Estonii nie ma bardzo dobrych warunków do upraw. W związku z tym gubernator wstępnie wyraził chęć odwiedzenia powiatu konińskiego i ponownego podjęcia rozpoczętych wcześniej działań. Niektórzy radni brali udział w takiej wymianie i z pewnością teraz także zostaną w nią włączeni. Dodał, że taka wizyta nie odbywa się kosztem podatnika, ponieważ są na to przeznaczane specjalne programy unijne. W przypadku uczniów jest to „Erasmus". Podkreślił, że warto szukać wsparcia finansowego, aby dokonywać właśnie takich wymian. Jest jeszcze wiele innych spraw, o których chciałby opowiedzieć, natomiast zdominowałby dzisiejszą sesję tym tematem. Postanowił zatem bardzo zwięźle przekazać kilka informacji i zachęcić wszystkich do tego, aby czynnie brać udział w takich przedsięwzięciach. W przyszłości być może w ten projekt zostaną włączone doświadczenia związane z policją i strażą pożarną. Wtedy komendanci tych instytucji zostaną poproszeni o przygotowanie delegacji i programu wizyty. Na kolejny wyjazd należy zwiększyć liczbę osób, które będą mogły poznawać kulturę i zasadę funkcjonowania państwa unijnego, które tyle samo czasu co Polska działa w nowej perspektywie unijnej. Podsumował, że jest pod wrażeniem tej wizyty. Dodał, że odbyła się na zaproszenie gubernatora Marco Torn, który skierował swoje pismo do starosty - Stanisława Bielika. Z uwagi na to, że przedmiot wizyty był skoncentrowany na sprawach oświaty to właśnie jemu przypadł ten zaszczyt i mógł tam pojechać za co bardzo podziękował.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
    
W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który nadmienił, że na poprzedniej sesji 11 lutego zgłosił, iż w żwirowni w miejscowości Depaula (Gmina Krzymów) składowane są odpady. Podziękował staroście za natychmiastowe zainteresowanie się tą sprawą poprzez skierowanie do marszałka województwa wielkopolskiego pisma, na które otrzymał już odpowiedź. Z kolei marszałek skierował to pismo do dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu. Radny zacytował ostatnie zdanie tego pisma: „Jednocześnie informujemy, że marszałek województwa wielkopolskiego nie wydał oraz nie prowadzi postępowania zmierzającego do wydania decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów w ramach rekultywacji wyrobiska po eksploatacji kopaliny ze złoża Depaula". Radny ponownie wnioskował o zbadanie składowanych tam odpadów oraz ich usunięcie, a także o monitorowanie działań w tej sprawie.
 
Radny Mirosław Reśkiewicz nawiązując do kwestii budowy siłowni wiatrowej na terenie Gminy Rychwał, zapytał:
a) ile takich wniosków wpłynęło do starostwa?
b) czy zostały już wydane jakieś decyzje w tej sprawie?
c) jakie to są siłownie, jakiej mocy i w jakich miejscowościach?
d) kto jest ich wnioskodawcą?
e) jaki czas ma starostwo na wydanie takich decyzji?
Zapytał również czy jako radny powiatu i przedstawiciel mieszkańców tych miejscowości, w których mają być wybudowane przedmiotowe siłownie ma prawo do informacji o wydawanych w tej sprawie decyzjach.
 
Radna Maria Wróbel apelowała o wycinkę krzewów i przerośniętych konarów drzew przy drodze w miejscowości Izabelin od państwa Lazarków do państwa Kantarowskich. Następnie zwróciła uwagę na nadmierny przyrost muflonów. Ich stado obejmuje już ok. 80 sztuk. Zwierzęta te wchodzą na pola i niszczą uprawy, ponieważ są wygłodniałe. Niestety myśliwi i leśnicy zapomnieli o tym, aby je dokarmiać. Na dzień dzisiejszy niszczą rolnikom ogrody i sady. Wszystko, co zielone jest przez nie zjadane, łącznie z drzewami i krzewami. Zarówno leśnicy jak i władza nie podjęli żadnych działań, aby pomóc tym ludziom. Rolnicy są zdesperowani i oczekują na pomoc. Myśliwi, którzy chcieli zadbać o to, żeby te zwierzęta wzbogaciły faunę w tej miejscowości nie kontrolują ich dalszego przyrostu. Radna chciałaby, żeby ta sprawa została ostatecznie zakończona, ponieważ obecna sytuacja nie może dalej trwać. Nie wie co należy zrobić i nie chce wypowiadać się w sprawie odstrzału tych zwierząt, gdyż być może jest to nieludzkie, ale jakieś rozwiązanie zaistniałego problemu należy znaleźć. Te zwierzęta cierpią, ale cierpią również rolnicy.
 
Radna Halina Lenartowicz zapytała czy do końca marca zgodnie z wydaną decyzją zostaną wycięte drzewa przy drodze Wilczyn - Kownaty. Ponadto, poinformowała, że w ostatnim czasie w każdej wsi odbywały się zebrania wiejskie i mieszkańcy Kownat apelowali o możliwość skrócenia grubych konarów na tejże drodze, poza tymi, które już zaplanowano do wycięcia. W roku ubiegłym po każdym huraganie i burzy, straż pożarna musiała zdejmować konary drzew z drogi, aby zlikwidować zagrożenie.
 
Punkt 6
Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i powiatu konińskiego w roku 2015.
 
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że wraz z zawiadomieniem o sesji radni otrzymali „Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i powiatu konińskiego w roku 2015". Stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił, zatem wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez wiceprzewodniczącego pana Tadeusza Jaroszewskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i powiatu konińskiego w roku 2015".
 
Punkt 7
Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2015 roku.
 
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że „Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2015 roku" zostały radnym przekazane wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą panią Marię Wróbel stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2015 roku".
 
Punkt 8
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2015 r.
 
Przystępując do realizacji 8 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2015 r." zostało radnym przekazane wraz z materiałami o sesji i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą panią Marię Wróbel stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2015 r.".
 
Punkt 9
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2015.
 
Przystępując do realizacji 9 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2015" zostało radnym przekazane wraz z materiałami o sesji i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą panią Marię Wróbel stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2015".
 
Punkt 10
Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z realizacji zadań w roku 2015.
 
Przystępując do realizacji 10 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że „Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z realizacji zadań w roku 2015." zostało radnym przekazane wraz z materiałami o sesji i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą panią Marię Wróbel stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z realizacji zadań w roku 2015.".
 
Punkt 11
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.
 
Przystępując do realizacji 11 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015" zostało radnym przekazane wraz z materiałami o sesji i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą panią Marię Wróbel stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015".
 
Punkt 12
Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok.
 
Przystępując do realizacji 12 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że „Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok" została radnym przekazane wraz z materiałami o sesji i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku. Poprosił, zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez przewodniczącego pana Zbigniewa Klauze stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok".
 
Punkt 13
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2015 roku.
 
Przystępując do realizacji 13 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że „Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2015 roku" została radnym przekazane wraz z materiałami o sesji i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku. Ponownie poprosił przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez przewodniczącego pana Zbigniewa Klauze stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2015 roku".
 
Punkt 14
Informacja o realizacji zadań w drogownictwie za 2015 rok.
 
Przystępując do realizacji 14 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że „Informacja o realizacji zadań w drogownictwie za 2015 rok." została radnym przekazane wraz z materiałami o sesji i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił, zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego pana Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Informacją o realizacji zadań w drogownictwie za 2015 rok.".
 
Punkt 15
Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2015.
 
Przystępując do realizacji 15 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że „Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2015" została radnym przekazane wraz z materiałami o sesji i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą panią Marię Wróbel stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Informacją o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2015".
 
Punkt 16
Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2015 r.
 
Przystępując do realizacji 16 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że „Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2015 r." została radnym przekazane wraz z materiałami o sesji i stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił, zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego pana Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącego pana Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2015 r.".
 
W tym momencie porządku obrad przewodniczący rady ogłosił 10-minutową przerwę.
 
Punkt 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Powiatu Konińskiego.
 
Przystępując po przerwie do realizacji 17. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Powiatu Konińskiego przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali przed dzisiejszą sesją. Wraz z projektem uchwały otrzymali pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Oddział Regionalny w Poznaniu w sprawie będącej przedmiotem obrad.
Ponownie poinformował, że skierował powyższe pismo do Komisji Statutowo - Regulaminowej celem dalszego rozpatrzenia. Efektem prac komisji jest projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Poprosił więc przewodniczącego merytorycznej komisji o przedstawienie stanowiska w omawianej sprawie.
Stanowisko Komisji będące załącznikiem do projektu uchwały zainicjowanej przez Komisję Statutowo - Regulaminowej przedstawił radny Bogdan Kołodziejczak.
 
Przewodniczący rady nadmienił, że powyższy projekt uchwały zgodnie z wymogami statutu został skierowany do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Konińskiego. Poprosił zatem przewodniczącego zarządu - Stanisława Bielika o przedstawienie opinii zarządu w tej sprawie.
Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego przedstawiona przez przewodniczącego pana Stanisława Bielika stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
Radny Wiesław Bednarek stwierdził, że w uzasadnieniu Komisji Statutowo - Regulaminowej zostało uwzględnione wiele ważnych kwestii. Zwrócił uwagę na to, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako pracodawca nie podaje powodu, z jakiego miałoby nastąpić rozwiązanie umowy o pracę. Można powiedzieć, że jest to naruszenie prawa pracy. Dodał, że przez cztery kadencje jego pracy w samorządzie powiatowym podejmowanych było wiele uchwał tego rodzaju. Od pracodawców wpływały tego typu wnioski o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy, na które rada powiatu konińskiego każdorazowo nie wyrażała zgody. Zdaniem radnego były to słuszne decyzje. Podkreślił, że nawet jeśli dana osoba nie sprawdzałaby się na swoim stanowisku, to jest wiele innych stanowisk pracy w danej firmie, w tym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i pracodawca zawsze ma prawo wypowiedzieć stosunek odnośnie danego stanowiska pracy. Zatem przychylił się do opinii Komisji Statutowo - Regulaminowej, ponieważ każdy ma prawo do pracy i pozbawianie tej możliwości z pewnością nie jest godne naśladowania.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Radny Mirosław Reśkiewicz nie brał udziału w głosowaniu. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XVII/103/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 18
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Przystępując do realizacji 18. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Powyższy projekt był przedmiotem Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Marię wróbel stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 19
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej".
 
Przystępując do realizacji 19. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej" wraz z materiałami sesyjnymi.
Projekt ten, był przedmiotem Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego - radnego Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej". W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała XVII/105/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej" stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 20
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)".
 
Realizując 20. punkt porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przekazany przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)" radni otrzymali.
Był on przedmiotem Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą - radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie atwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)". W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 20 głosami „za".
 
Uchwała XVII/106/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)" stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 21
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II)".
 
Przystępując do realizacji 21. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przekazany przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II)" radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Był on przedmiotem Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą - radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II)". W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 20 głosami „za".
 
Uchwała XVII/107/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II)" stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 22
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.
 
Przystępując do realizacji 22. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów przed rozpoczęciem obrad.
Projekt ten, był przedmiotem Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego - radnego Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
Projekt ten, był zarówno przedmiotem Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącego - radnego Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała XII/108/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 23
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Przystępując do realizacji 23. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.
Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016. Poprosił więc skarbnika powiatu aby w imieniu zarządu powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformował, że w dniu dzisiejszym ukazała się informacja dotycząca kwot subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to informacja ostateczna po podjęciu ustawy budżetowej przez sejm. W związku z powyższym zwiększona zostaje subwencja oświatowa o 446 899,00 zł., subwencja równoważąca o 68,00 zł. i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o 69 562,00 zł, tj. razem 516 529,00 zł. Środki te proponuje się przeznaczyć w rezerwie ogólnej.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski, stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
 
Radny Andrzej Nowak w kwestii autopoprawki, zapytał w jakim charakterze planowane są wydatki związane z elewacją w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie i jaką kwotę stanowią one w stosunku do całej wartości projektu.
 
Skarbnik wyjaśnił, że wcześniej była to kwota 200 000,00 zł związana bezpośrednio z projektem jako udział własny powiatu stanowiąc 85%. Jednak niezbędne jest dokonanie zmiany w elewacji. Jest to wydatek jest niekwalifikowany, zatem nie może być pokryty udziałem środków w ramach WRPO.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XVII/109/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 24
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
Przystępując do realizacji 24. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.
Ponadto w związku ze zwiększoną subwencją ogólną i udziałem w podatku dochodowym dochody ogółem i dochody bieżące zwiększa się o 516 529,00 zł. Zarówno wydatki bieżące zwiększane są o tę samą kwotę. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 550 000,00 zł.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XVII/110/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 25
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Stanisław Bielik - starosta koniński poinformował, że na interpelację radnego Jaroszewskiego odpowiedzi udzieli pani naczelnik Halina Dąbrowska, na pytania radnego Reśkiewicza odpowie pan naczelnik Pieklik, z kolei pan mecenas Styczewski wyjaśni kwestię uzyskiwania przez radnego informacji. Z kolei na temat wycinki drzew wypowie się pan dyrektor Bąk.
Następnie starosta odniósł się do interpelacji zgłoszonej przez radną Marię Wróbel. Wyjaśnił, że po interwencji rolników w sprawie muflonów, skierował pismo do Koła Łowieckiego nr 23 Knieja, które jest odpowiedzialne za gospodarkę łowiecką na tym rejonie. Zacytował ostatnie słowa: „Oczekuję w trybie pilnym na skuteczne zlikwidowanie szkód oraz pilne podjęcie działań, które w bardzo krótkim czasie zapobiegną im. Od tego uzależniam ewentualne odstąpienie od rozwiązania umów dzierżawnych obwodu łowieckiego nr 267 oraz 268." Odpowiedź Koła Łowieckiego była bardzo obszerna, zatem starosta przytoczył jedynie dwa zdania: „Na podstawie inwentaryzacji sporządzane są roczne plany łowieckie będące odzwierciedleniem prawidłowo prowadzonej gospodarki łowieckiej w zakresie zgodnym z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie" i „Reasumując zarząd Koła Łowieckiego nr 3 Knieja w Koninie wyrażając zdanie wszystkich członków swojego koła uważa, że skomasowane ataki kierowane przez niektórych mieszkańców - rolników Gminy Kramsk do instytucji samorządowych, organizacji publicznych jak i organów administracji publicznej przeciwko Kołu Łowieckiemu nr 23 Knieja w Koninie są wysoce bezzasadne, impulsywne i co najważniejsze nie poparte żadnymi racjonalnymi, faktycznymi i wyliczonymi dowodami". Stwierdził, że jest to wzajemne oskarżanie się pomiędzy rolnikami a członkami koła. Na to pismo została przygotowana odpowiedź, w której ponownie postawiono określone warunki dla Koła Łowieckiego. Starosta obawia się, że skutek tego pisma będzie taki jak poprzednio. Członek Okręgowego Związku Łowieckiego zapewnia, że koło gospodaruje prawidłowo, jednak rolnicy są innego zdania. Ta sprawa zgłoszona przez radną Wróbel w formie interpelacji jest do przemyślenia. Zdaniem starosty najlepiej byłoby doprowadzić do spotkania rolników z Kołem Łowieckim i konińskim Nadleśnictwem, które jest jednym z gospodarzy na tym okręgu łowieckim. Tym sposobem być może uda się doprowadzić do porozumienia.
 
Pani Halina Dąbrowska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przypomniała, że na poprzedniej sesji odpowiadała na interpelację radnego Jaroszewskiego mówiąc wtedy, że zgodnie z obowiązującymi ustawami, czyli prawem górniczym i geologicznym (ustawą o odpadach) starosta nie jest organem w sprawie nielegalnego składowania odpadów przez przedsiębiorstwo pana Pietrzaka w miejscowości Depaula. I to się nie zmieniło. Przypomniała również, że podczas ostatniej sesji przewodniczący rady zwrócił uwagę, że przepisy ustawy o odpadach nakładają także obowiązki na organy gminy. Następnie zacytowała art. 26 ust. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach, aby wyjaśnić kwestię osoby odpowiedzialnej za wydobywanie odpadów, mianowicie: „podmiot określany jako posiadacz opadów zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia opadów z miejsca nie przeznaczonego do składowania lub magazynowania, natomiast wyżej wymieniony przepis w ustępie 2 zobowiązuje wójta w przypadku zaniechania wykonania obowiązku usunięcia odpadów do nakazania posiadaczowi opadów z mocy prawa, obowiązku ich usunięcia. W przypadku nie spełnienia warunków wydanej decyzji wójt wykonuje zadanie zastępczo". Zdaniem pani naczelnik Urząd Górniczy zajmie się sprawą przekazaną przez marszałka i zostanie załatwiona według przepisów.
 
Pan Andrzej Pieklik - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa wyjaśnił, że na terenie Gminy Rychwał obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie lokalizacji sześciu wież elektrowni wiatrowych, znajdujących się w rejonie wsi Święcie, Dąbroszyn, Czyżew. Trudno jest to precyzyjnie określić bez mapy. Są to duże, nowoczesne wieże zaprojektowane jako 3 mega-vatowe. Zatem 3 mv razy 6 wież stanowi 18 mv zainstalowanej mocy. Inwestorem dla tego przedsięwzięcia jest Centralna Grupa Energetyczna S.A. Dodał, że teren lokalizacji tych wież jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który szczegółowo określa lokalizację każdej wieży. Ponadto przez Burmistrza Gminy Rychwał została wydana decyzja o ocenie realizacji inwestycji i jej wpływie na środowisko.
 
Radny Andrzej Nowak zapytał czy pan naczelnik wie, jakie skutki prawne może mieć wydanie pozytywnych decyzji wobec ustawy regulującej tego typu lokalizację elektrowni, która ma radykalnie ulec zmianie. Zapytał w jaki sposób w jego ocenie przedstawia się proces i tryb wejścia tej ustawy w życie, określającej na nowo odległości od obszarów zabudowanych.
 
Pan Andrzej Pieklik - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa powiedział, że w tej sprawie tak jak wszyscy posiada wiedzę ogólną. Przepis jest zapowiadany i ma bardzo zradykalizować postępowanie w stosunku do lokalizacji wież. Z rozmowy z potencjalnymi inwestorami dowiedział się, że ich zdaniem ten przepis będzie stwarzał duże utrudnienie w tworzeniu nowych lokalizacji. Natomiast w dniu dzisiejszym nie można wstrzymać dalszego postępowania, które jest prowadzone w oparciu o obowiązujące obecnie przepisy prawne i prawdopodobnie w tym trybie zostaną zakończone. Póki co, trudno mówić o konkretnej dacie wprowadzenia nowych przepisów.
 
Radny Mirosław Reśkiewicz ponownie zapytał, czy w tej sprawie zostały wydane już jakieś decyzje.
Pan Andrzej Pieklik - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa odpowiedział, że na chwilę obecną w sprawie tych sześciu wniosków, o których wspomniał nie zapadała jeszcze decyzja rozstrzygająca. Postępowania są nadal w toku. Wpływały w innych okresach czasu, w odstępie nawet do miesiąca, w związku z tym są na różnym etapie załatwiania.
Radny Mirosław Reśkiewicz w związku z powyższym, decyzje również będą wydawane etapami.
 
Pan Andrzej Pieklik - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa uważa, że schemat wydawania decyzji będzie mniej więcej taki sam jak proces wpływania wniosków.
 
Radca prawny - Sławomir Styczewski wyjaśnił, że prawo do uzyskiwania informacji reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej i każdy obywatel, w tym również radny takie prawo posiada. Poza tym, na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym poprzez interpelacje i wnioski kierowane do naczelnika wydziału (tak jak w tym przypadku) prawo do informacji jest realizowane. Na podst. art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym radny przyjmuje postulaty i materiały od mieszkańców, które następnie przekazuj organom powiatu do rozpatrzenia. Takie są uprawnienia radnego w tym zakresie.
 
Radny Mirosław Reśkiewicz poprosił o powyższą opinię w formie pisemnej. Następnie chciał upewnić się czy chodzi o art. 2, ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2001 r.
 
Radca prawny - Sławomir Styczewski powiedział, że tak.
 
Pan Antonii Bąk - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odpowiadając na pierwszy z wniosków tj. radnej Wróbel wyjaśnił, że w ubiegłym roku były dokonywane takie wycięcia, natomiast radykalne cięcia na tym odcinku są przewidziane w dokumentacji technicznej opracowanej na przebudowę tej drogi, która z kolei na dzień dzisiejszy jest zawieszona. Natomiast gdy już będzie realizowana, to krzewy zostaną usunięte w zakresie niezbędnym, ponieważ tak jak wcześniej wspomniał gruntowna wycinka zaplanowana jest dokumentacji technicznej. W przypadku miejscowości Kownaty wniosek dotyczący wycinki jest w trakcie realizacji na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilczyn, która obejmuje określoną liczbę drzew i ZDP nie wykroczy poza ten zakres objęty decyzją. Ponadto wspólnie z wójtem przygotowywane jest wystąpienie do RDOŚ o decyzję środowiskową, która być może zostanie połączona z przebudową tej drogi, aby przy tej okazji również wyciąć część drzew przynajmniej po jednej ze stron tam, gdzie byłoby poszerzenie tej drogi. W kwestii dalszych drzew należy czekać na opinię RDOŚ i ostateczną decyzję wójta. Natomiast te, które są obecnie w trakcie realizacji zostaną wycięte do końca marca.
 
Radna Halina Lenartowicz powiedziała, że chodziło jej o minimalne przycięcie tych drzew, które tworzą zagrożenie na drodze. W związku z tym zwróciła się z zapytaniem, czy pan dyrektor wyśle tam swoje służby, aby to sprawdzić.
 
Pan Antonii Bąk - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wyjaśnił, że mogą one zostać przycięte w stopniu niezbędnym, w miejscach, gdzie faktycznie zagrażają, ponieważ jeżeli będzie składany wniosek o wycinkę, to byłoby to nieracjonalne ekonomicznie, aby teraz zlecić obcięcie tych gałęzi.
 
Punkt 26
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Radny Marek Górczak powiedział, że wnioskował o oznaczenie samochodów służbowych, co zdaniem pani redaktor „Przeglądu Konińskiego" było sprawą bardzo małej wagi i sugerowała ona w swoim artykule, że są ważniejsze rzeczy, którymi radni powinni się zajmować. Zaznaczył, że dla niego osobiście jest to sprawa dość poważna i chciałby uzyskać odpowiedź starosty, a następnie zacytował jego słowa podczas poprzedniej sesji: „jeśli chodzi o oznakowanie aut, generalnie nie widzę żadnych przeszkód, musimy się jeszcze nad tym zastanowić". W związku z tym, zapytał czy upłynęło już wystarczająco czasu na zastanowienie i co w tym temacie starosta poczynił. Ponadto stwierdził, że wielokrotnie padało pytanie ze strony PiS-u o emerytów, tj. ile osób, które uzyskało już świadczenia emerytalne jest zatrudnionych w starostwie i w jednostkach podległych. Zapytał, czy minęło już wystarczająco czasu, aby starosta udzielił konkretnej informacji w tym zakresie, co zamierza z tym zrobić i co zrobił, czy przeprowadził jakieś rozmowy z tymi osobami. Jest świadom, że być może dla starosty jako emeryta niezręczne jest o tym rozmawiać, jednak prosił o odpowiedź. Następnie nadmienił, że zawiadomienia o sesji kierowane są również do parlamentarzystów i radnych wojewódzkich, którzy niewiele interesują się tym co dzieje się w powiecie. W związku z tym, w jaki sposób oni mogą „przenieść nasze problemy" do województwa, do parlamentu i pomagać społeczności skoro się tym nie interesują. Zdaniem radnego podczas sesji mogliby dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy.
Przewodniczący rady odpowiadając na ostatnie pytanie, wyjaśnił, że obowiązkiem Rady powiatu jest powiadamianie radnych sejmiku i parlamentarzystów o terminie i tematyce posiedzeń rady. Natomiast należałoby zapytać tych państwa osobiście w jaki sposób angażują się w sprawy powiatu i w jaki sposób mają zamiar pomóc. Następnie zapytał, czy starosta jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania zadane przez radnego.
Starosta w kwestii oznakowania samochodu podtrzymał swoją wcześniejszą wypowiedź i po rozważeni sprawy uważa, że nie ma takiej potrzeby. Ta metoda pochodzi ze starego systemu kiedy to samochody były oznakowane w różny sposób, nawet rejestracja była oznaczana specjalną cyfrą czy literą. Żaden samochód służbowy nie jest oznakowany, tym bardziej samochody samorządów powiatowych. Podjął ten temat z niektórymi starostami, jednak nie będzie wspominał o ich reakcji na ten wniosek. Z kolei odnośnie wieku emerytalnego udzielił wcześniej odpowiedzi. Na chwilę obecną nie pamiętał ile takich osób jest zatrudnionych w starostwie, ale powtórzył jedną rzecz, którą wtedy również stwierdził, a mianowicie emerytura jest prawem pracownika, z którego może skorzystać.
Radna Maria Wróbel powiedziała, że od jakiegoś czasu podczas obrad nie ma dyrektora szpitala, ponieważ jest chory, ale z całego serca jest z nami i prosił o przekazanie wszystkim życzeń zdrowych i spokojnych świąt wielkanocnych spędzonych w radosnych, domowych pieleszach i nie tylko oraz wszystkiego najlepszego. Poinformowała, że dyrektor szpitala przeszedł dwa poważne zabiegi, jednak mimo wszystko jest z nami.
Przewodniczący rady w imieniu wszystkich podziękował za życzenia.
Radny Mirosław Reśkiewicz zwrócił się ze sprostowaniem do radnego Górczaka w kwestii posłów Prawa i Sprawiedliwości. Mimo iż są oni nieobecni, to cały czas są z nami w kontakcie i nam pomagają.
Radny Grzegorz Maciejewski zwrócił uwagę na inwestycje, które nie podobają się społeczeństwu, np. w Kazimierzu Biskupim znajdowała się spalarnia plazmowa. To o co się pytał pan radny w tej chwili jest na etapie decyzji administracyjnej po spełnieniu wszystkich niezbędnych procedur. Obowiązkiem Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego jest rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w ustawowym terminie. Jeżeli cała procedura do dnia dzisiejszego została rozpatrzona pozytywnie to jest obowiązek, aby wydać to pozwolenie. Jak wiadomo istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest uchwalany przez radnych gminnych będących bezpośrednio przedstawicielami mieszkańców w gminie. Jeżeli radni by się z tym nie zgodzili, mogliby tego planu nie uchwalać i wówczas nie byłoby wiatrowni. Kolejną kwestią jest wydawanie decyzji środowiskowej, gdzie każdy mieszkaniec może składać wnioski w określonym terminie, czyli na tym etapie może utrudnić ewentualnemu inwestorowi wykonanie tej budowy, jeżeli się z tym nie zgadza. W tej chwili wszystkie procedury zostały wykonane prawidłowo i wszystkie odwołania zostały cofnięte. Wszystko to, zostało zrobione do dnia dzisiejszego przy rozpatrywaniu odbywało się zgodnie z prawem. Na przyszłość, jeżeli nie chcemy jakiejś inwestycji najlepiej zrobić to na samym początku realizacji, czyli nie zgodzić się na miejscowy plan, który uchwalają radni gmin. dni. Jeżeli to nie pomaga to występować i dość ostro atakować, jeżeli jest decyzja środowiskowa niezgodna z przepisami.
Przewodniczący rady uzupełniając powyższą wypowiedź dodał, że plany miejscowego zagospodarowani są wykładane do publicznego wglądu i w każdej chwili można się do niego ustosunkować.
Radny Mirosław Reśkiewicz w ramach sprostowania powiedział, że zawsze decyduje większość (Rady). Mieszkańcy regionu, na którym mają powstać siłownie wiatrowe podejmowali takie działania, jednak na każdym etapie były one odrzucane. W ciągu trzech lat przygotowano wiele wniosków, które zawsze napotykają na opór, można się tylko domyślać z jakich przyczyn. Mieszkańcy cały czas walczą z tymi decyzjami. Radny nie jest pewien czy one rzeczywiście były zgodne z prawem. Na dzień dzisiejszy nie może tego ocenić, ale zapewnił, że podejmowane dotychczas działania będą w dalszym ciągu kontynuowane aż do skutku.
Przewodniczący rady nadmienił, że są odpowiednie organy, które mogłoby dokonać takiej oceny. Jeżeli nie może tego dokonać poprzez stosowną komisję działającą przy Radzie Gminy tj. komisję rewizyjną, to jest jeszcze Najwyższa Izba Kontroli i inne instytucje, które mogą zająć się tym tematem. Do czasu kiedy nie ma nowych przepisów nie można wstrzymać postępowania, gdyż organ mógłby zostać posądzony o opieszałość w postępowaniu i wszystkie decyzje podjęte przed wejściem nowych przepisów będą musiały być prawdopodobnie rozpatrywane na podstawie starych przepisów.
Radny Andrzej Perkowski uważa, że cały czas są protesty dopóki nie dotyczy to właściciela działki. Gdy protestujący zorientuje się, że na jego gruntach zostanie postawiona taka elektrownia wiatrowa, to automatycznie nie przychodzi na spotkania, nie protestuje, bo wie, że będzie miał z tego zysk. Natomiast większość pozostałych osób protestuje przez zazdrość.
Radny Mirosław Reśkiewicz stwierdził, że radny Perkowski mówi nieprawdę. Są u nas osoby, które otrzymały taką ofertę i się nie zgodziły. Prosił, aby nie mówić, że chodzi o zawiść w przypadku grupy kilkuset osób.
Przewodniczący rady stwierdził, że pewnie trzeba mieć radnych w Radzie Gminy, aby te wnioski odpowiednio przegłosować. Następnie przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za rok 2015. Jego termin upływa z dniem 30 kwietnia br. Wszystkim obecnym życzył zdrowych, pogodnych świąt i obfitego dyngusa.
Starosta przyłączył się do życzeń przewodniczącego rady.
 
Punkt 27
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XVII sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokół sporządziła:
Krystyna Grabowska - Kierownik Biura
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-05-05 12:26:23)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-05-05 12:29:16)
Lista wiadomości