logo
logo bip
Protokół nr XVI/2016 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 11 lutego 2016 roku
BR.0002.1.2016
 
Protokół nr XVI/2016
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 11 lutego 2016 roku
 
XVI sesja odbyła się 11 lutego 2016 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1430.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W związku z brakiem uwag do porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
 
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5.Interpelacje i pytania radnych.
6.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku.
7.Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego za 2015 rok.
8.Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego za 2015 rok.
9.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
10.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
13.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
14.Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
15.Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XV obrad Rady Powiatu Konińskiego.
Protokół z XV sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XV sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za" przyjęła protokół nr XV/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 grudnia 2015 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie przedmiotowego sprawozdania zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący rady o zabranie głosu poprosił Stanisława Bielika starostę konińskiego.
 
W tym momencie na posiedzenie przybył radny Grzegorz Maciejewski. Stan radnych obecnych na sesji wynosił więc 21 osób.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik zabierając głos w omawianej sprawie przekazał,
że zarząd powiatu odbył cztery posiedzenia w okresie międzysesyjnym, tj. w dniu 14 i 27 stycznia oraz 4 i 11 lutego br. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań i podjętych uchwał zostało radnym przekazane w materiałach sesyjnych, w związku z tym starosta przystąpił do omówienia informacji dotyczących spraw bieżących. Poinformował więc, że pani Renata Szczepaniak - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale została upoważniona do składania w imieniu powiatu konińskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z rozbudową i adaptacją tego ośrodka. Starosta przekazał też, że została złożona tzw. fiszka do samorządu województwa wielkopolskiego z wnioskiem o dofinansowanie tej rozbudowy. Zostało to zgłoszone w trybie pozakonkursowym, więc dokumentacja nie była wymagana. Większość środków na to przedsięwzięcie uzyskano w ramach Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego. W związku z budową fabryki „Volkswagen" we Wrześni na rozwój szkolnictwa zawodowego powiat przeznaczył 70 mln zł. Z powodu likwidacji kopalni i elektrowni „Adamów" dofinansowano wspólny projekt powiatu tureckiego i powiatu kolskiego w kwocie 13 mln zł z przeznaczeniem na kształcenie młodzieży w określonych kierunkach. W tym zakresie wszystkie środki finansowe zostały wykorzystane. Z rozmowy z marszałkiem i członkami zarządu województwa wielkopolskiego dowiedział się, że te pieniądze zostaną przekazane w późniejszym czasie. Możliwe, że część z nich uda się zaoszczędzić na tych dwóch projektach. Ponadto dobrze by było, gdyby w projekcie dotyczącym rozbudowy ośrodka wystąpiło więcej zarządów tj. z powiatu tureckiego, kaliskiego i słupeckiego, skąd pochodzą dzieci, które również w nim przebywają. Starosta otrzymał już zgodę z Turku, Kalisza i ze Słupcy, zatem w najbliższym czasie zostanie wysłany list intencyjny w tej sprawie do marszałka województwa wielkopolskiego. Gdy pojawią się środki na ten cel, projekt będzie rozpatrywany w trybie konkursowym. Wtedy będzie potrzebny pełny wniosek na tę inwestycję i dokumentacja, która została już opracowana. Stąd też wynika upoważnienie pani dyrektor, aby mogła ona występować w imieniu zarządu powiatu.
Od 4 stycznia br. dyżur rozpoczęły bezpłatne punkty porad prawnych we wszystkich gminach. Z podanych informacji wynika, że zostały przyjęte 94 osoby uprawnione do otrzymania takiej porady. W Gminie Skulsk nie odnotowanego żadnego zgłoszenia, natomiast najwięcej porad udzielono w Gminie Stare Miasto - 12 osobom. Kolejno w Golinie i w Ślesinie - 11 osób, a w pozostałych gminach z porad tych skorzystało od 2 do 9 osób. Zdaniem starosty punkty te spełniają swoją rolę. Ponadto w jednym z nich nastąpiła zmiana radcy prawnego, ponieważ dotychczasowy rezygnuje ze stanowiska i od 1 marca br. zostanie powołany jego następca.
Starosta poinformował także o tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym 8 stycznia br., na którym obecnych było ponad 100 gości. Z kolei 22 stycznia odbyła się XVII Gala Powiatu Konińskiego. W dniu 23 stycznia seniorzy Powiatu Konińskiego świętowali „Dzień Babci i Dziadka", który został zorganizowany z inicjatywy Urzędu Gminy w Skulsku, Starostwa Powiatowego w Koninie, Klubu Seniora „Wigor" i Klubu Emeryta i Rencisty „Senior".
Następnie przekazał, że działania powiatu konińskiego na rzecz likwidacji azbestu z terenu powiatu zostały pozytywnie zauważone przez Ministerstwo Rozwoju. W związku z tym 27 stycznia br. przedstawiciele starostwa zostali zaproszeni do Ministerstwa w Warszawie. Z uwagi na obecność australijskiego dyrektora Rządowej Agencji Bezpieczeństwa i Usuwania Azbestu zaprezentowano tam roczne osiągnięcia powiatu konińskiego zarówno w zakresie likwidacji jak i inwentaryzacji azbestu. W spotkaniu uczestniczył pan Władysław Kocaj wicestarosta wraz z panią Haliną Dąbrowską - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz panią Julią Stasińską - inspektorem.
Po raz ósmy z kolei odbyło się tradycyjne kolędowanie samorządowe, tym razem w Gminie Skulsk. Uczestniczyli w nim również samorządowcy z powiatu konińskiego. Od 1 lutego br. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 16 marca br. W sumie zobowiązanych do stawienia się przed komisją lekarską jest 945 osób z powiatu konińskiego, przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1997 roku.
Stypendia Starosty Konińskiego zostały wręczone 9 lutego br. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Konińskiego nagrodzonych za najlepsze wyniki zostało 57 uczniów i student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. W gronie najzdolniejszych uczniów znalazła się młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie (24 uczniów), z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie (17 uczniów) i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie (13 uczniów). Stypendia za osiągnięcia w nauce otrzymało też trzech uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale.
Zarząd Powiatu uczestniczył w uroczystości otwarcia nowego odcinka Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. Starosta podkreślił, że radni wyrazili pozytywną opinię w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla szpitala w wysokości 60 tys. zł. Stwierdził, że inwestycja, którą wykonano na oddziale jest imponująca. Warto było szpital ten wspomóc finansowo. Więcej informacji na temat wyposażenia tego oddziału może udzielić radna Maria Wróbel.
Trwa współzawodnictwo o Puchar Marszałka Wojewódzkiego na szczeblu powiatu. Zimowa spartakiada odbędzie się 13 i 14 lutego br. w Kleczewie oraz 21 lutego w Żychlinie w konkurencjach rekreacyjnych. Starosta serdecznie zaprosił na zawody, których rozpoczęcie zaplanowano na godz. 900.
Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza na kolejne forum rolnicze powiatu konińskiego. Jak zawsze debata będzie dotyczyła aktualnych problemów w rolnictwie i odbędzie się 18 lutego br. w restauracji „Golinianka" w Golinie o godz. 1000.
Następnie starosta przekazał, że z nieoficjalnych źródeł dowiedział się, iż w dniu dzisiejszym ma zostać złożona gwarancja ubezpieczeniowa. Do tego czasu jej nie ma, natomiast budowa drogi Kaliska - Gogolina - Wielkopole została wpisana do budżetu i władze powiatu w każdej chwili są gotowe do ogłoszenia przetargu. Prawdopodobnie zarząd kopalni intensywnie nad tym pracuje, jednak ostatecznego efektu jeszcze nie ma.
Za pośrednictwem pani Haliny Wójcik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie udało się pozyskać środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa i nastąpi modernizacja poddasza w DPS w Ślesinie.
Dalej starosta poinformował, że odwołanie, które zostało złożone do Urzędu Wojewody w związku z odrzuceniem projektów na dwie drogi w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej zostało pozytywnie rozpatrzone. Jednakże znalazły się one na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania na odległych miejscach, tj.:
a) droga Wola Podłężna - Grąblin na pozycji nr 24.,
b) droga Lisiec Wielki - Stare Miasto na pozycji nr 28.
Zgodnie z punktacją środków finansowych wystarczyło do 15 - tego miejsca i w związku z tym powyższe projekty zostały zakwalifikowane na listę rezerwową. Starosta dodał, że być może po rozstrzygnięciu przetargów zostaną jeszcze jakieś środki i te wnioski zostaną ponownie rozpatrzone w inny sposób. Wówczas przynajmniej jedna z dróg mogłaby zostać sfinansowana, jednak trudno wierzyć w to, że tak się stanie. Zaproponowano, aby projekt Lisiec Wielki - Stare Miasto skierować do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie jest on przekształcany według wymaganych kryteriów i są duże szanse, że zostanie zakwalifikowany. Kosztorys projektu na dzień dzisiejszy nieco przekracza wartość 4 mln zł, natomiast samorząd może uzyskać dofinansowanie do 3mln zł. W jednym z tych projektów z pewnością całkowita kwota dofinansowania nie zostanie wykorzystana, więc władze powiatu zasugerowały zgłoszenie kolejnego projektu o znacznie mniejszej wartości, tj. Ciświca - Lipice w Gminie Grodziec. Jest to droga, która prawdopodobnie za czasów pierwszej kadencji samorządu została zrobiona cienkim asfaltem i posiada tylko jeden pas jezdni. W tej chwili jest ona całkowicie „rozsypana". Uwzględniając kryteria zawarte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich projekt ten ma szanse się zakwalifikować. Jest to niewielki projekt (dł. drogi wynosi ok. 750 m), którego celem jest wykorzystanie pozostałych środków. Nabór wniosków ma nastąpić prawdopodobnie w pierwszej połowie kwietnia, zatem jest czas, aby te projekty odpowiednio przygotować.
Następnie przekazał informację na temat ustaleń dotyczących rozmów poszczególnych samorządów gminnych z udziałem radnych powiatu. Starosta zaznaczył, że radni byli informowani o tych spotkaniach. I tak:
a) W Gminie Golina rozmowa była trudna, ponieważ burmistrz nie wyrażał chęci współpracy. W związku z tym starosta zaproponował, aby zakończyć inwestycję na ul. Poniatowskiego w Golinie. Jest to odcinek o dł. 250 m, który miał być realizowany przez powiat, a jego kosztorys opiewał na 390 tys. zł. Dotychczas powiat zaangażował ponad 872 tys. zł, a gmina ponad 403 tys. zł. Zaznaczył, że wkład gminy nastąpił podczas kadencji poprzedniego burmistrza, z którym współpracowało się bardzo dobrze. W związku z tym, że gmina udzieliła środków na ten cel, starosta zasugerował, aby dokończyć tę ulicę z środków własnych powiatu.
b) W Gminie Grodziec jak wcześniej starosta wspomniał, projekt drogi Ciświca - Lipice na odcinku 750 m zostanie zgłoszony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto w bardzo złym stanie jest droga Byszczyca - Czarny Bród o nawierzchni tłuczniowej. Gmina wyraża współpracę zarówno w jednym jak i w drugim projekcie.
c) W Gminie Kazimierz Biskupi koszt przebudowy drogi w Kozarzewku na odcinku 420 m wynosi 557 tys. zł. Dokumentacja została opracowana w ubiegłym roku przez gminę przy pomocy powiatu. Na realizację inwestycji gmina deklaruje 200 tys. zł. W dalszym ciągu jest kontynuowana dokumentacja na ulicę Klasztorną, która została rozpoczęta w 2015 r. Ponadto zaproponowano, aby została opracowana dokumentacja na przebudowę drogi nr 3225P w Dobrosołowie.
d) W Gminie Kleczew budowa drogi Budzisław Kościelny - Adamowo na odcinku 4 km, na którą kosztorys opiewa 2 300 000,00 zł. Gmina deklaruje 40 % udziału w tej inwestycji oraz 50 % udziału na dokumentację dotyczącą drogi Przytuki - Złotków, która została wytyczona w ubiegłym roku.
e) W Gminie Kramsk najistotniejsza jest droga Wola Podłężna - Grąblin. Podczas spotkania z wójtem i przewodniczącym rady, ustalono, że dokumentacja na tę drogę zostanie dopracowana i ponownie zgłoszona do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Nabór na rok 2017 odbędzie się we wrześniu. Kolejna inwestycja dotyczy drogi Konin - Rudzica o dł. 3 km, której kosztorys wynosi prawie 4 mln zł. Kolejna droga Borki - Ochle o dł. prawie 1,5 km, gdzie kosztorys opiewa na 650 tys. zł. Kwestia tych przedsięwzięć jest jeszcze do omówienia z samorządem gminy.
f) W Gminie Krzymów zasadniczą inwestycją jest droga Paprotnia - Krzymów, natomiast na ostatnim spotkaniu w gminie starosta dowiedział się, że na tym odcinku ma być wykonywana kanalizacja, na którą został złożony wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku z powyższym starosta zasugerował, aby projekt drogi Paprotnia - Krzymów również zgłosić do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2017. Jest to duża inwestycja o wartości prawdopodobnie 3 mln zł. Ponadto w Gminie Krzymów wymieniono kilka innych inwestycji tj. chodnik Brzeźno - Krzymów plus ewentualnie nawierzchnia na dł. ok. 1 km. Następnie nakładka w miejscowości Helenów na drodze nr 3218P, a także chodnik i zatoczka autobusowa w Borowie. Kolejno opracowanie dokumentacji chodnika przy drodze Genowefa - Kuny i ewentualnie jego wykonanie.
 
Starosta nadmienił, że w każdej gminie prosił o pomoc w realizacji zadań, ponieważ jest ich bardzo dużo i jest ona niezbędna.
 
g) W Gminie Rychwał nie doszło do porozumienia z samorządem w sprawie ul. Konińskiej na dł. 400 m od ul. Grabowskiej do drogi wojewódzkiej 443. Koszt inwestycji wynosi 800 tys. zł. W ramach współpracy burmistrz zaproponował wykonanie chodników przy drogach powiatowych na dł. 500m. Zdaniem starosty udział gminy w takiej inwestycji powinien być znacznie większy. Ponadto zostanie opracowana dokumentacja na drogę nr 3249P Rychwał - Złotkowy na dł. 1,9 km z planem realizacji tej inwestycji w kolejnych latach.
h) W Gminie Rzgów planowana jest przebudowa drogi nr 3237P Babia - Barłogi na odcinku 2,1 km. Koszt tej inwestycji wynosi 1 186 000,00 zł. Wstępnie wójt deklarował ok. 50 % udziału, ale nie jest to jednoznaczna deklaracja. Z kolei kwestia budowy chodnika na odcinku Rzgów - Modła Rzgowska na dł. 550 m uzależniona jest od środków, jakimi będzie dysponować gmina i powiat.
i) W Gminie Sompolno budowa drogi Nowa Wieś - Biele na odcinku 1,2 km. Kosztorys tej inwestycji opiewa na 580 tys. zł. Burmistrz zadeklarował 150 tys. zł na ten cel. Ponadto jeżeli na odcinku drogi Mąkolno - Sompolno będzie instalowana kanalizacja, burmistrz zaoferował wykonanie nawierzchni na tym odcinku drogi powiatowej.
j) Gmina Ślesin zadeklarowała swoją pomoc na dwie inwestycje, tj. Piotrkowice - Julia oraz ul. Toruńska w Licheniu, na którą dodatkowo chęć udziału przynajmniej w budowie chodnika wyrazili księża. Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji na drogę Leśnictwo - Stara Ruda. Miejscowości te znajdują się w Gminie Ślesin (na dł. 2,2 km) i w Gminie Wierzbinek (na dł.1 km).
k) W Gminie Stare Miasto oczekuje się na efekt rozstrzygnięcia wniosku skierowanego do PROW, który starosta wcześniej omówił tj. Lisiec Wielki - Stare Miasto. Wysokość pomocy finansowej ze strony gminy wynosi 770 tys. zł. Kolejna inwestycja dotyczy chodnika przy drodze Stare Miasto - Żychlin lub ul. Parkowa w Żychlinie. Jest to uzależnione od rozstrzygnięcia konkursu z PROW. Zgłoszono także wniosek na budowę krótkiego odcinka chodnika w Barczygłowie (ok. 200m).
l) W Gminie Wierzbinek budowa drogi Posada - Władysławowo (130m), której kosztorys wynosi 110 tys. zł, natomiast udział gminy w dofinansowaniu inwestycji stanowi 50 %. Następnie budowa nawierzchni o dł. 500m (wraz z chodnikiem 200 m) na odcinku Mąkoszyn - Kazimierzewo. Gmina zadeklarowała wykonanie tego chodnika we własnym zakresie, jak również chodnika w Cięcinie na dł. 500 m.
m) Gmina Wilczyn sfinansuje chodnik na odcinku Wilczogóra - Wtórek o dł. 450 m, jak i budowę ścieżki rowerowej Wilczogóra - Kopydłówek na dł. 500 m. Ponadto do wykonania jest jeszcze ul. Cegielińska o dł. ok. 900 m, koszt stanowi 370 tys. zł, z kolei dofinansowanie gminy na ten moment wynosi 60 tys. zł. W planie jest także opracowanie dokumentacji na drogę Wilczyn - Kownaty o dł. 3,180 km.
 
Starosta zaznaczył, że są to propozycje, które muszą być jeszcze doprecyzowane, natomiast konkretne wprowadzenie niektórych zadań do budżetu zostanie zaproponowane podczas kolejnej sesji w marcu. Celowo pominął Gminę Skulsk, ponieważ wójt ma jeszcze zaległości z ubiegłego roku. W zawartym porozumieniu między powiatem a gminą w ramach udzielonej pomocy w wysokości 180 tys. zł gmina miała wykonać określoną długość chodników. Zadanie to nie zostało całkowicie wykonane, dlatego też został sporządzony aneks do tego porozumienia, w którym określono, że pozostały odcinek chodnika zostanie wykonany przez gminę do 30 czerwca br. Dodał, że wykonanie wybudowanego już chodnika nie jest najlepsze, ponieważ został on trochę „rozjechany". W związku z tym gmina musi to poprawić do końca kwietnia. Stwierdził, że należy zakończyć realizację zadań z ubiegłego roku. Podkreślił też, że jest gotowy do rozmów na temat inwestycji w roku bieżącym.
 
Radny Andrzej Nowak podziękował staroście za objęcie patronatem konferencji, jaka miała miejsce na terenie Gminy Kramsk, której przedmiotem była analiza zaniku wód w zlewni rzeki Wiercicy i możliwych działań naprawczych. Zdaniem radnego ten patronat na etapie organizacji konferencji oraz w trakcie jej trwania znacznie podniósł rangę tego wydarzenia i ułatwił kontakty międzyinstytucjonalne. Podziękował również w imieniu wójta gminy.
 
Radna Halina Lenartowicz zabrała głos, aby podziękować staroście za trud i cierpliwość podczas negocjacji z kopalnią w sprawie przecięcia drogi Kaliska - Roztoka i budowy drogi alternatywnej. Ponadto podziękowała radnemu Grzegorzowi Maciejewskiemu, który „włożył wiele serca", aby te sprawy pogodzić.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
    
W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który zwrócił się do starosty z wnioskiem o skontrolowanie procedury wywożenia nieczystości do żwirowni w miejscowości Depaula w gminie Krzymów. Pozwolenia dotyczące wydobycia lub eksploatacji żwiru leżą zapewne w gestii starosty. Problem ten pojawił się już w ubiegłym roku i stanowi zagrożenie, ponieważ po przeciwnej stronie żwirowni znajduje się hydrofornia. Zaniepokojeni mieszkańcy zgłosili tę sprawę policji w zeszłym tygodniu. Zarówno w dzień jak i w nocy odpady są masowo wywożone i natychmiast zakopywane. Radny prosił, aby obecny na sali Komendant Miejski Policji w Koninie wyjaśnił na jakim etapie jest ta sprawa i jakie służby są w nią zaangażowane.
 
Radny Marek Górczak poinformował, że od dziecka interesuje się motoryzacją i gdy ktoś zadaje mu pytanie jakie auto poleca, to odpowiada, że służbowe. Pracownicy starostwa mają do dyspozycji cały park samochodowy. Następnie przedstawił korzyści wynikające z posiadania takiego auta tj. wspaniały dodatek do pensji, sposób docenienia pracownika wyższego szczebla, motywator dla pracowników, budowa prestiżu dla firmy, oszczędność prywatnych pieniędzy (brak wydatków na serwis, paliwo, ubezpieczenia, remonty itd.). Dobrej klasy auto z kierowcą świadczą o dobrej kondycji finansowej firmy i o tym, że dba się o pracowników. Nie wie jaką liczbą samochodów dysponuje starostwo, jednak zauważył, że nie są one oznakowane. Powiat koniński posiada swoje logo i własny herb, które można by w tym celu wykorzystać. W związku z powyższym, zapytał dlaczego te auta nie są oznakowane i wnioskował, aby je oznaczyć, co stanowiłoby promocję powiatu.
 
Przewodniczący rady zwrócił się z zapytaniem do pierwszego zastępcy Komendanta Miejskiej Policji w Koninie czy jest przygotowany na udzielenie odpowiedzi na zadane mu pytanie. Zdarzenie to miało miejsce niedawno, więc być może procedury nie zostały rozpoczęte.
 
Krzysztof Kozelan poinformował, że faktycznie takie zgłoszenie wpłynęło, natomiast posiada częściową wiedzę na temat tego postępowania. Podkreślił, że Policja prowadzi rocznie 4 000 postępowań, więc na tą chwilę trudno mu w pamięci odszukać to jedno. Następnie prosił, żeby wcześniej sygnalizować takie kwestie, aby podczas obrad mógł przedstawiać rzetelne informacje.
 
Punkt 6
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku.
 
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że wraz z zawiadomieniem o sesji radni otrzymali „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku". Stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku. Poprosił przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez przewodniczącego pana Zbigniewa Klauze stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku".
 
Punkt 7
Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego za 2015 rok.
 
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że „Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego za 2015 rok" zostały radnym przekazane wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniami z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego za 2015 rok".
 
Punkt 8
Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego za 2015 rok.
 
Przystępując do realizacji 8 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że Komisja Rewizyjna, zgodnie z § 41 pkt. 5 i 6 Statutu Powiatu Konińskiego przedłożyła sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli. Zostało radnym przekazane radnym wraz z materiałami o sesji i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego za 2015 rok".
 
Punkt 9
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 
Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński". Materiał ten stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przedmiotowe sprawozdanie było rozpatrywane przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Przewodniczący rady poprosił więc jej wiceprzewodniczącego o przedstawienie opinii w tej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez wiceprzewodniczącego Andrzeja Nowaka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński".
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej.
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym przekazany.
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił więc ponownie wiceprzewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radnego Andrzeja Nowaka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie, zawarte w przedstawionej opinii wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, który dotyczył zmiany zapisu w § 8 i § 9 według brzmienia przedstawionego przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (jak w załączniku nr 12) . W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zostały przyjęte, jednogłośnie tj. 21 głosami „za"
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej wraz z przyjętym wnioskiem. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XVI/100/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.
Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016. Poprosił więc skarbnika powiatu aby w imieniu zarządu powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ponadto autopoprawka dotyczy również dotacji jaką powiat otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 180 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Konińskiego w roku 2016".
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski, stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ponadto w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 180 000,00 zł.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Stanisław Bielik - starosta koniński poinformował, że przed chwilą otrzymał z kopalni maila, który zawiera umowę o ustanowieniu kaucji pomiędzy kopalnią w Koninie a kopalnia w Turku. Z uzyskanych informacji wynika, że KWB Konin nie posiada żadnych środków finansowych i wspomaga się kopalnią w Turku, która według opinii starosty udzieli kaucji Towarzystwu Ubezpieczeń „Ergo Hestia". Skan dokumentu gwarancji ma zostać dostarczony do starostwa w dniu dzisiejszym do godz. 1500. Wspólnie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Antonim Bąkiem zadecydował, aby poczekać z ogłoszeniem przetargu do jutra rana, aby razem z mecenasem Styczewskim zapoznać się z treścią tej gwarancji, ponieważ sama nazwa niczego nie zapewnia. Następnie powiedział, że o udzielenie odpowiedzi na interpelację radnego Jaroszewskiego poprosi panią naczelnik Halinę Dąbrowską. Odpowiadając na pytanie radnego Górczaka wyjaśnił, że w park samochodowy liczy 3 auta do przewozu osób, tj. Ford Mondeo (2011 r.), Opel Vectra (2004 r.) i Mercedes Vito (2001 r.), który został przekazany do starostwa z Domu Pomocy Społecznej ze Ślesina. W starostwie pracuje dwóch kierowców, którzy jeżdżą samochodem wybranym do określonej potrzeby. W kwestii oznakowania powiedział, że nie obserwuje samochodów służbowych oznaczonych symbolami, ale stwierdził, że nie widzi ku temu przeszkód. Jednakże w jego ocenie te samochody nie są aktualnie na tyle atrakcyjne by były promocją dla powiatu jak to przedstawił radny. Podkreślił, że tymi pojazdami poruszają się wszyscy pracownicy starostwa, a nie tylko starosta i wicestarosta.
 
Pani Halina Dąbrowska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odpowiadając na interpelację radnego T. Jaroszewskiego wyjaśniła, że prawo górnicze i geologiczne określa kompetencje organów w kwestii koncesji na wydobywanie kruszywa w zależności od przewidywanej wielkości wydobycia. W przypadku żwirowni we wsi Depaula wielkość ta to powyżej 2 tys. m3 wydobycia na rok i powyżej 2 ha powierzchni. Dlatego organem, który udzielał koncesji na wydobycie w tej miejscowości był marszałek województwa wielkopolskiego. Z kolei jeżeli chodzi o decyzje na odzysk odpadów poza instalacją, która zezwala na składowanie pewnych odpadów w takim wyrobisku pożwirowym to również pojemność powyżej 25 tys. ton na rok takiego wyrobiska a organem do wydawania decyzji na takie właśnie składowanie odpadów jest także marszałek województwa wielkopolskiego. Starosta ma tylko kompetencje do tego, żeby wydać decyzje o nadaniu kierunku rekultywacji po wypełnieniu wyrobiska. Z uzyskanych informacji wie, że zadanie to należy do kompetencji Wydziału Nieruchomości. O taką decyzję przedsiębiorca nie zwrócił się do tej pory, nie było takiego wniosku. Jeżeli chodzi o zagrożenie dla studni, która jak pan Jaroszewski mówił znajdowała się nieopodal żwirowiska, to ma informację od pani Magdaleny Dydak - Geologa Powiatowego, że studnia została zlikwidowana w 2011 r. w sposób zgodny z prawem górniczym i geologicznym. Bliższych informacji o tym czy istnieje jakiekolwiek zagrożenie z powodu bliskości odpadów, o których mówił pan T.Jaroszewski, może udzielić obecna na sali pani M. Dydak. Dodała, że sprawa jest starostwu znana od zeszłego tygodnia. Zastępca wójta Gminy Krzymów - pan Gęziak był w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska i w tej sprawie rozmawiał z panią Wandą Majchrzak zajmującą się m.in. sprawami odpadów. Być może po tej rozmowie zostało złożone doniesienie na policji. Wskazała, że drugim organem, który mógłby zadziałać to Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który ma prawo do tego, żeby kontrolować każdego przedsiębiorcę w każdym momencie, nawet wtedy, gdy żadne decyzje nie były wydawane przez WIOŚ. Natomiast starosta takich kompetencji nie posiada. Pracownicy starostwa nie mogą wejść na teren żwirowni, jeżeli wcześniej organ, czyli starosta nie wydawał decyzji i nie jest tymi decyzjami związany".
Przewodniczący rady nadmienił, że jeżeli są to pojazdy specjalistyczne, które wywożą odpady tzw. śmieciarki, to zgodnie z wieloletnimi przepisami każdy z nich powinien być wyposażony w tzw. GPS. Te gminy, dla których usługi świadczy dany przedsiębiorca mają wgląd w zapis poruszania się tych pojazdów. Oprócz tego urządzania każdy z nich powinien mieć czujnik, który informuje, w którym momencie ten pojazd się opróżnia. W związku z tym, jeżeli będzie podejrzenie co do przedsiębiorcy, to łatwo będzie ustalić czy np. śmieciarki wypróżniały się. Jeżeli jednak są to inne samochody, to pewnie nie. Zależy więc kto te śmieci tam dowozi. Prawdopodobnie ze wglądu na zgłoszenie sprawy na policję, niebawem się ona wyjaśni. Tak jak pani naczelnik zauważyła jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jak również organem ochrony środowiska na terenie województwa jest wójt, który ma wszelkie uprawnienia kontrolne w tej materii.
 
Radny Zenon Paszek powiedział, że odpady nie są wywożone śmieciarkami, tylko zwykłymi gondolami.
 
Przewodniczący rady dodał, że jeżeli pojazd posiada numery rejestracyjne, to każdy szanujący się przedsiębiorca wyposaża je w GPS ze względu na różne aspekty, zużycie paliwa itd. Za pośrednictwem tego urządzenia będzie można ustalić czy dany pojazd tam był, pod warunkiem, że będzie wiadomo jaki ten pojazd tam był.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski powiedział, że podtrzymuje swój wniosek i prosi starostę o jego przyjęcie i skierowanie do odpowiednich służb, które mogą w tym kierunku zadziałać. Przekonany jest, że nie ma pozwolenia na wożenie tam jakichkolwiek śmieci i przykrywania ich w tej żwirowni.
 
Punkt 14
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Przewodniczący rady poinformował, że w porozumieniu ze starostą planuje zorganizować szkolenie wstępnie na dzień 16 marca br. Ponadto starosta jest otwarty na propozycje dotyczące tematyki tego szkolenia. Prawdopodobnie jednym z zagadnień będą źródła finansowania zadań własnych powiatu i polityka transportowa powiatu. Jeżeli radni będą mieli jakieś sugestie, to wspólnie ze starostą są na nie otwarci. Wszystko wskazuje na to, że szkolenie odbędzie się w Mikorzynie. Ośrodek nie znajduje się w centrum powiatu, ale odległość dojazdu dla wszystkich radnych jest zbliżona.
 
Radny Henryk Kryk zapytał do kogo można zgłosić propozycję tematu szkolenia.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że propozycje tematów na szkolenie należy zgłaszać do starosty lub w Biurze Rady. Następnie poinformował, że na terenie całego kraju funkcjonuje program pomocowy dla producentów jabłek. Prosili oni, aby w formie ogłoszenia zwrócił się do radnych z zapytaniem czy podmioty na terenie gmin są chętne do skorzystania z takiej pomocy. Wcześniej było to utrudnione, ponieważ ci przedsiębiorcy proponowali duże transporty w ilości nawet kilkunastu ton, czyli cały tzw. TIR. Teraz są bardziej elastyczni i transport może wynosić 2-4 tony, czyli jeden lub dwa busy. Z jego wiedzy wynika, że beneficjentami tego programu mogą być szkoły, również te, których organem prowadzącym jest powiat koniński. W związku z tym prosił o rozpowszechnienie tego tematu. Nadmienił, że nie jest pewien co do kręgu beneficjentów czy parafie także mogą w tym uczestniczyć, natomiast szkoły i tego typu placówki na 100%. Radni mogą składać wnioski do Biura Zarządu, jeżeli nie będzie żadnych przeszkód, to zostaną załatwione pozytywnie.
 
Punkt 15
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XVI sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokół sporządziła:
Krystyna Grabowska - Kierownik Biura
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-04-21 10:21:36)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-05-05 08:36:08)
Lista wiadomości