logo
logo bip
Protokół nr XLIII/2014 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 sierpnia 2014 roku
Protokół nr XLIII/2014
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 28 sierpnia 2014 roku
 
XLIII sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 28 sierpnia 2014 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1415.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
Pani Małgorzata Waszak starosta koniński wniosła o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 10, jako punkt 11 zagadnienia w brzmieniu: „11. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec wprowadzenia przez Federację Rosyjską embarga na import polskich owoców i warzyw oraz rekompensat dla rolników poszkodowanych w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską i Unię Celną." Wyjaśniła, że w związku z obecną sytuacją polityczno-gospodarczą podjęcie powyższej uchwały stanowić będzie sygnał wzmacniający rolników z terenu powiatu, a także z całego kraju.
Kolejno zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 27, jako punkt 28 zagadnienia w brzmieniu: „28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości." Poinformowała, że Gmina Golina zwróciła się z prośbą o oddanie w użyczenie nieruchomości tj. drogi powiatowej. Umożliwi to gminie uzyskanie od Marszałka Województwa Wielkopolskiego wsparcia finansowego na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Węglew. Aby było to możliwe nieruchomość należy oddać w użyczenie na 7 lat, a zgodnie z obowiązującymi przepisami oddanie w użyczenie nieruchomości na okres powyżej trzech lat należy do kompetencji rady powiatu.
 
Przewodniczący rady poddał kolejno pod głosowanie powyższe wnioski.
W głosowaniu nad wprowadzeniem do porządku obrad po punkcie 10, jako punkt 11 zagadnienia w brzmieniu: „11. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec wprowadzenia przez Federację Rosyjską embarga na import polskich owoców i warzyw oraz rekompensat dla rolników poszkodowanych w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską i Unię Celną." udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
W głosowaniu nad wprowadzeniem do porządku po punkcie 27, jako punkt 28 zagadnienia w brzmieniu: „28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości." udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
Tym samym Rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła powyższe zmiany do porządku obrad.
 
W związku z powyższym przewodniczący rady poinformował, że sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2013 w powiecie konińskim.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za I półrocze 2014 r.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2014 r.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec wprowadzenia przez Federację Rosyjską embarga na import polskich owoców i warzyw oraz rekompensat dla rolników poszkodowanych w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską i Unię Celną.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
26. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina.
27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości.
29. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023.
31. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
32. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
33. Zamknięcie obrad.
 
W tym momencie na posiedzenie przybył radny Jacek Wysocki.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią.
Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XLII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła 20 głosami „za", przy braku głosów „przeciw: i 2 głosach „wstrzymujących się" protokół nr XLII/2014 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 czerwca 2014 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do realizacji punktu 4. porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z materiałami sesyjnymi.
Bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym oraz „Informację starosty konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym".
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu oraz informację o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
Ponadto poinformowała, że podczas dożynek wojewódzkich Powiat Koniński reprezentować będzie delegacja wieńcowa z Półwioska Starego gm. Ślesin wraz z panem Stanisławem Głąbickim - członkiem Zarządu Powiatu, ponadto w dożynkach we Wierzbinku udział weźmie członek Zarządu Powiatu - pan Jacek Wysocki. Następnie zaprosiła radnych na spotkanie po sesji, dotyczące ustalenia kolejności zadań drogowych, do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
 
Radny Wiesław Bednarek odnosząc się do zawartej w sprawozdaniu informacji o odwołaniu pani Marietty Putz ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie zapytał, co nakłoniło panią dyrektor do złożenia wniosku o przejście na emeryturę, czy zakończyło się postępowanie prokuratorskie w szkole oraz czy jego wynik nie przyczynił się do powyższej decyzji.
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiedziała, że nie zna motywów, które nakłoniły panią dyrektor do złożenia wniosku o przejście na emeryturę. Decyzja ta została podjęta przez panią dyrektor i wynikała z jej przemyśleń. Po wpłynięciu wniosku niezwłocznie podjęto działania, aby nowy dyrektor mógł objąć stanowisko już od 1 października br. Rozwiązanie umowy z panią Mariettą Putz nastąpi za porozumieniem stron. Powołanie z dniem 1 października nowego dyrektora nie powinno zakłócić pracy szkoły. Pani Putz będzie mogła do końca września zakończyć wszelkie sprawy, które zgodnie z kalendarzem szkolnym przypadają na ten okres np. poprawkowe egzaminy maturalne.
Jeżeli chodzi o postępowanie prokuratorskie to kilka dni temu z prokuratury wpłynęło zawiadomienie dotyczące przesłania wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko wskazanej w nim osobie. Obecnie oczekuje się na stosowną informację z sądu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, ·że Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Zenon Paszek, który poinformował, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Rady Powiatu Konińskiego zgłosił problem dotyczący wyrobiska po żwirowni w Przyjmie. Dodał, że po tym posiedzeniu dotarły do niego informacje, iż oprócz składanych dotychczas materiałów, latem tego roku przywieziono tam i zasypano metalowe beczki. Nie wiadomo, co znajdowało się w tych beczkach. Radny zapytał jak długo jeszcze trwał będzie ten proceder. Okoliczni mieszkańcy są bezsilni w związku z trwającą sytuacją.
 
Radny Jan Śledź stwierdził, że materiały sesyjne zawierają m.in. projekty uchwał, które dotyczą dofinansowania do budowy chodników. Przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami powiat miał nie realizować takich zadań. Zaznaczył, że należy kierować się przyjętymi zasadami. Ponadto radni znając je nie wnioskowali o budowę chodników i w swoich gminach informowali o przyjętych ustaleniach. Poprosił, zatem o wyjaśnienia w tej kwestii. Następnie poprosił o zestawienie wszystkich środków pieniężnych przeznaczonych na zadania drogowe w poszczególnych gminach w latach 2011 - 2014. Kolejno zapytał czy wartość drzewostanu przy drogach powiatowych wliczana jest do majątku powiatu. Dodał, że należy częściej dokonywać przeglądu drzewostanu i wycinać drzewa wtedy, kiedy mają one wartość handlową, tj. zanim uschną, ponieważ wówczas posiadają one jedynie wartość opałową, która jest dużo niższa.
Nawiązując do „Informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Konińskiego w I półroczu 2014 r." zauważył, że nie uwzględniono w niej bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców. Temat ten jest bardzo ważny, szczególnie dla rolników, prowadzących działalność gospodarczą. W wyniku awarii często pojawia się problem nieplanowanych przerw w dostawach prądu. Nie można wówczas skontaktować się z operatorem, aby uzyskać stosowne informacje. Poprosił, zatem żeby zwrócić się do operatora sieci energetycznych o odblokowanie linii telefonicznych.
 
Radna Halina Lenartowicz ponownie poruszyła temat dotyczący drogi pomiędzy rondami na terenie gminy Kleczew. Zaznaczyła, iż droga ta jest bardzo zniszczona. Radna otrzymała informację, iż zarząd powiatu skierował do kopalni pismo w tej sprawie. Zapytała czy kopalnia udzieliła odpowiedzi i czy zamierza podjąć w tej sprawie stosowne działania. Obecnie przy tej drodze znajduje się znak ostrzegawczy oraz ograniczający prędkość do 60 km/h. Po tej drodze trudno jednak poruszać się nawet z ograniczoną prędkością. Zdarza się, że kierowcy jadą szybciej i wówczas dochodzi do różnych wypadków. Poprosiła, zatem o interwencję w tej sprawie. Wspomnianą drogę uznała za najbardziej niebezpieczną z dróg północnej części powiatu.
Ponadto poprosiła o informację czy przewiduje się dofinansowanie gmin dla świetlic socjoterapeutycznych.
 
Radny Jan Śledź nawiązując do tematu drogownictwa powiedział, iż wzdłuż dróg powiatowych zaobserwował powykręcane znaki drogowe. Po przeanalizowaniu tego zjawiska stwierdził, że w celu zminimalizowania kosztów buduje się zbyt wąskie drogi. W efekcie szersze pojazdy poruszając się po tych drogach wykręcają zamontowane przy nich znaki. Zasugerował, zatem aby znaki drogowe instalować, w większej odległości od drogi np. na wygiętej rurze. Pozwoli to uniknąć powyższemu zjawisku, które stwarza również niebezpieczeństwo.
 
Punkt 6
Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2013 w powiecie konińskim.
 
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2013 w powiecie konińskim" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie to było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - jej przewodniczącego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2013 w powiecie konińskim".
 
Punkt 7
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za I półrocze 2014 r.
 
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że wraz z zawiadomieniem o sesji radni otrzymali „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za I półrocze 2014 r." przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji pana Dariusza Musiałkiewicza o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za I półrocze 2014 r.".
 
Punkt 8
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2014 r.
 
Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że „Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2014 r. została radnym dostarczona. Stanowi ona załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Informacja, o której mowa, była przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił, więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez radnego Marka Górczaka przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Radny Bogumił Leszczak poprosił o informację dotyczącą akcji, która miała miejsce w budynku firmy Avans w Modle Królewskiej. Dodał, że w prasie ukazało się wiele artykułów na ten temat.
 
Pan Krzysztof Kozelan - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie stwierdził, że w przekazach medialnych często zawartych jest wiele spekulacji i domysłów. Jeżeli chodzi o zaistniałą w Awansie sytuację to większość spraw, które miały tam miejsce posiadały charakter cywilno - prawny. Obecnie sprawa uzgadniana jest pomiędzy syndykami mas upadłościowych dwóch firm, tj. ML Logistic i Elektrodo. Faktem jest, że miał miejsce incydent, o którym wspomniał radny. Policja zadziałała zgodnie ze zgodnie kompetencjami, czyli praktycznie nie dopuściła się jakichkolwiek ruchów w tym zakresie. Obecnie prowadzone są postępowania przygotowawcze z zakresu naruszenia miru domowego, uszkodzenia mienia i zmuszenia do określonego zachowania. Z wiedzy pana Komendanta wynika, że obecnie osoby posiadające pełnomocnictwo działają poprzez radców prawnych, syndycy natomiast doszli już do porozumienia. Powtórzył, że wszystkie wspomniane działania mają charakter cywilno - prawny. Dodał, że sytuacja ta jest złożona, ponieważ jeden syndyk, zarządza masą upadłościową, w skład, której wchodzi towar, którym zarządza drugi syndyk. Nadzór nad sytuacją i działaniami z nią związanymi sprawuje sędzia. Policja natomiast działa jedynie w zakresie interwencyjnym. Efekty prowadzonego postępowanie znane będą dopiero w przyszłości.
 
Radny Antoni Kulczak odnosząc się do zawartej w materiale informacji poprosił o wyjaśnienie przyczyny znacznego wzrostu dynamiki przestępstw w Gminie Sompolno.
 
Pan Krzysztof Kozelan - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie przyznał, że dynamika przestępstw w Gminie Sompolno wyniosła 190 %. Zauważył jednak, że wskaźnik ten dotyczy przestępstw stwierdzonych. Generalnie w powiecie dynamika ta jest ujemna, a wykrywalność przestępstw kształtuje się na dobrym poziomie. Komisariat w Sompolnie obejmuje zasięgiem Gminę Wierzbinek i Sompolno. Dynamika przestępstw na tym terenie wynika ze stwierdzonych tam 181 przestępstw o charakterze kryminalnym. Podkreślił, że nie dotyczy to przestępstw zgłoszonych tylko stwierdzonych podczas rozwoju podmiotowo - przedmiotowego spraw.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczacy rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęłaInformację o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2014 r.".
 
Punkt 9
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013.
 
Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że że Państwo Radni otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013 wraz z zawiadomieniem o sesji.
Był on omawiany na posiedzeniach Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej.
Poprosił, zatem kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Tadeusza Jaroszewskiego - wiceprzewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Radny Jan Śledź zapytał, czy w środkach finansowych przeznaczonych na projekt „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" zawarte jest również wynagrodzenie dla pracownika, zatrudnionego w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiedziała, że w ramach ogólnej kwoty projektu zawarte jest również wynagrodzenie jego kierownika.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/356/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sieprnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad przewodniczacy rady poinformował, że na jego ręce wpłynęło pismo Przewodniczącej Stowarzyszenia „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie" zawierające wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XXXVII/284/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. W piśmie tym wskazano, że uchwała ta narusza w swej treści normy prawne i wymieniono ich zakres. Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie" wskazała, że musi respektować normy prawne zawarte w uchwale ponieważ jest również jej adresatem.
W uzasadnieniu wezwania Stowarzyszenie stwierdziło, iż wykonywanie przez nie zapisów powyższego aktu przyczyni się do znacznego zwiększenia kosztów prowadzonej działalności. Ponadto znaczna i nieuzasadniona ingerencja innego podmiotu w działalność Stowarzyszenia narusza jego samodzielność. Argumenty te spowodowały, że Stowarzyszenie wnioskowało o zmianę uchwały we wskazanym przez nie zakresie.
Powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przewodniczący rady przekazał Staroście Konińskiemu w celu zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie i przygotowania odpowiedzi w formie uchwały Rady Powiatu.
Zarząd powiatu przedłożył więc radzie powiatu projet uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Został on przekazany radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
Z terścią wezwania do usunięcia naruszenia prawa , a następnie z przedłożonym projektem uchwały w tej kwestii zapoznała się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisja Budżetowa.
Poprosił, zatem kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Elżbietę Raźną - przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Pan Radny Jan Śledź zapytał czy problem stanowiło przekazanie radnym wraz z materiałami sesyjnymi przedmiotowego wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Dołączenie tego pisma umożliwiłoby radnym zapoznanie się z jego treścią i nie musieliby oni opierać się jedynie na materiale wypracowanym przez komisję czy zarząd. Zapobiegłoby to być może sytuacji, jaka miała w przypadku szkoły w Kleczewie. Radny stwierdził, że wstrzyma się od głosu, ponieważ aby podjąć decyzje w danej sprawie musi posiadać pełną jej dokumentację.
 
Przewodniczący rady poinformował, że komisje opiniujące przedmiotową sprawę zapoznały się z treścią wezwania. Nie stanowi jednak problemu, aby radni otrzymali treść tego pisma. Ogłosił, zatem 5-minutową przerwę w celu wykonania kserokopii pisma Stowarzyszenia „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie" i przekazania go radnym. Materiał ten stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Agnieszka Mirecka-Katulska oraz radny Władysław Kocaj.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady podkreślił, że przedmiotową sprawę rozpatrywały dwie komisje rady, które zapoznały się z treścią wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Odnosząc się do zarzutów zawartych w wezwaniu podkreślił, że nie jest nadmierną ingerencją podmiotu oczekiwanie informacji na temat ilości uczniów w szkole niepublicznej oraz żądanie zwrotu niewykorzystanej dotacji, która pochodzi ze środków publicznych.
 
Radny Jan Śledź zauważył, że wezwanie nie dotyczy jedynie kwestii dotyczącej informacji na temat ilości uczniów. Dodał, że powiat, jako dotujący może udzielić, ograniczyć lub nie udzielić pomocy finansowej, jeżeli występują określone nieprawidłowości. Zaznaczył, że należy unikać nadmiernej biurokracji, która zwiększa koszty, ponieważ stwarza konieczność np. zatrudnienia osoby zajmującej się sprawozdawczością. Z treści pisma wynika również, że stowarzyszenie kontrolowane jest przez wiele uprawnionych instytucji. Uważa, że część argumentów stowarzyszenia jest zasadna i w związku z tym wstrzyma się od głosu.
 
Przewodniczący Rady zauważył, że w uzasadnieniu do projektu uchwały przytoczone są konkretne przepisy wskazujące, że treść uchwały nr XXXVII/284/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. jest zgodna z prawem. Wszystkie placówki oświatowe podlegają podobnym przepisom, zatem należy tak zorganizować pracę, aby nie ponosić dodatkowych kosztów. Dodał, że w mieście Konin miała miejsce sytuacja, iż pewna placówka niepubliczna pobrała dotację w nadmiernej wysokości, ponieważ uczęszczało do niej mniej uczniów niż zadeklarowała. Fakt ten został stwierdzony w wyniku kontroli. Przewodniczący rady uznał za konieczne przyjęcie danej procedury oraz podjęcie określonych działań, aby uniknąć podobnym sytuacjom. Zasadna jest, zatem treść wcześniej podjętej uchwały.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i jednym głosie „wstrzymującym się".
 
Uchwała nr XLIII/357/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec wprowadzenia przez Federację Rosyjską embarga na import polskich owoców i warzyw oraz rekompensat dla rolników poszkodowanych w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską i Unię Celną.
 
Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec wprowadzenia przez Federację Rosyjską embarga na import polskich owoców i warzyw oraz rekompensat dla rolników poszkodowanych w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską i Unię Celną został radnym przekazany przed obradami.
Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie był omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - jej przewodniczącego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec wprowadzenia przez Federację Rosyjską embarga na import polskich owoców i warzyw oraz rekompensat dla rolników poszkodowanych w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską i Unię Celną. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/358/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zajęcia stanowiska wobec wprowadzenia przez Federację Rosyjską embarga na import polskich owoców i warzyw oraz rekompensat dla rolników poszkodowanych w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską i Unię Celną stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finanowej Gminie Golina przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym przekazany.
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetowej. Poprosił, więc kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/359/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
 
Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad przewdniczący rady stwierdził, informuję, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec. Został on przekazany radym wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetowej. Poprosił, więc kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/360/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi.
 
Przystępując do realizacji 14 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/361/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
 
Przystępując do realizacji 15. punktu porządku obrad przewodniczacy rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.
Projekt ten był anjalizowany przez Komisję Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisję Budżetową. Poprosił, więc kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/362/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 16
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.
 
Przystępując do realizacji 16. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk. Został on radnym dostarczony.
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany przez Komisję Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisję Budżetową. Poprosił, więc przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w powyższej kwestii.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek zawarty w opinii Komisji Budżetowej dotyczacy o wykreślenia w § 1 zdania drugiego tj. „Kwota przyznanej pomocy finansowej: 5.000,00 zł". W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk wraz z przyjętym wnioskiem. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/363/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 17
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
 
Przystępując do realizacji 17 punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w tej sprawie radni otrzymali.
Projekt, o którym mowa, był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetowej. Poprosił, więc kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/364/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Wiesław Bednarek.
 
Punkt 18
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
 
Przystępując do realizacji 18. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez zarząd projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzywany był podczas posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetowej. Poprosił, więc kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wróciła radna Agnieszka Mirecka-Katulska.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/365/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 19
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.
 
Przystępując do realizacji 19. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów wraz z materiałami sesyjnymi.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetowej. Poprosił, więc kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/366/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 20
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
 
Przystępując do realizacji 20 punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk, który został przekazany przez Zarząd Powiatu radni otrzymali.
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetowej. Poprosił, więc kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/367/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 21
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
 
Przystępując do realizacji 21. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno. Został on radnym dostarczony.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniach Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetowej. Poprosił, więc kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Stanisław Głąbicki.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/368/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 22
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
 
Przystępując do realizacji 22. punktu porządku obrad tj. podjecia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w powyższej sprawie został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt, o którym mowa, rozpatrywany był przez Komisję Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisję Budżetową. Poprosił, więc kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/369/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Wiesław Bednarek.
 
Punkt 23
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.
 
Przystępując do realizacji 23. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetowej. Poprosił, więc kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/370/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 24
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek.
 
Przystępując do realizacji 24. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.
Projekt uchwały w omawianej sprawie był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetowej. Poprosił, więc kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/371/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek stanowi załącznik nr 60 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 25
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
 
Przystępując do realizacji 25. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt, o którym mowa, był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetowej. Poprosił, więc kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 61 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Stanisław Głąbicki natomiast obrady opuścił radny Dariusz Musiałkiewicz.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/372/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn stanowi załącznik nr 63 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 26
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina.
 
Przystępując do realizacji 26. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina przewodniczący rady stwierdził, że projekt przedmiotowej uchwały został radnym dostarczony.
Powyższy projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwojui Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił, więc kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Tadeusza Jaroszewskiego - wiceprzewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 65 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Maria Wróbel.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/373/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wróciła radna Maria Wróbel.
 
Punkt 27
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina.
 
Przystępując do realizacji 27. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.
Powyższy projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił, więc kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Tadeusza Jaroszewskiego - wiceprzewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 67 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 68 do niniejszego protokołu.
 
Pan Radny Jan Śledź odnosząc się do zawartej w uzasadnieniu informacji, iż Burmistrz Goliny wyraził gotowość opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla całości zadania pod warunkiem przeznaczenia na ten cel środków z budżetu Powiatu, zapytał czy wiadomo, jaki będzie koszt opracowanej dokumentacji na zadanie, na które powiat przeznacza 20.000,00 zł.
 
Pan Antoni Bąk dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odpowiedział, że nie zna jeszcze kosztu realizacji zadania. Po podjęciu uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania Zarząd Powiatu podpisuje zawsze umowę z konkretną gminą. Umowa ta zawiera informację dotyczącą zwrotu niewykorzystanej części udzielonej pomocy.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/374/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina stanowi załącznik nr 69 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 28
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości
 
Przystępując do realizacji 28. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości został radnym przekazany przed obradami.
Projekt, o którym mowa analizowany był przez Komisję Budżetową. Poprosił, więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 70 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Elżbieta Raźna oraz radny Michał Hałas.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 18 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/375/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowi załącznik nr 71 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 29
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Przystępując do realizacji 29. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014. Projekt ten został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił, zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 72 ·do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zmianie zapisu w załączniku nr 6, w punkcie 5, który obecnie brzmi „Pożyczka dla Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie" na zapis następującej treści „Pożyczka na zadanie związane z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy". Wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami samorząd nie jest instytucją zajmującą się udzielaniem pożyczek. Może ich jednak udzielać, jeżeli dotyczą one realizacji zadań powiatu. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jednym z zadań powiatu jest przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy. Dodał, że w przedmiotowym projekcie uchwały ustalono, że maksymalna kwota pożyczek udzielanych przez zarząd powiatu wynosi 100.000,00 zł. Zaznaczył, że powyższa autopoprawka generuje także zmianę zapisu w projekcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023.
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku rada powiatu jednogłośnie tj. 18 głosami ,,za" przyjęła autopoprawkę.
 
Radny Andrzej Perkowski odnosząc się do kwestii udzielenia pożyczki Agencji Rozwoju Regionalnego poinformował, że wywołała ona dużo kontrowersji na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Wynik głosowania nad tą sprawą nie był jednoznaczny. Pożyczka może zostać udzielona jedynie na zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu. Powiat posiada natomiast jednostkę organizacyjną, jaką jest Powiatowy Urząd Pracy, powołaną w celu realizacji właśnie tego zadania. Udziela on m.in. wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Radny zapytał, więc czy konieczne jest przekazywanie środków do ARR, czy nie bardziej zasadnym byłoby spożytkowanie tych środków przez jednostkę powiatową. Zaznaczył, iż przyznanie pożyczki ARR może spowodować, że wkrótce do powiatu wystąpią inne instytucje z podobnymi wnioskami. Uważa on, iż z projektu uchwały należy wykreślić zapis dotyczący wsparcia w wysokości 100.000,00 zł dla Agencji Rozwoju Regionalnego.
 
Przewodniczący rady przyznał, że podziela wątpliwości radnego Andrzeja Perkowskiego. Zauważył, że konieczne było nawet skorygowanie zapisu w projekcie uchwały, aby był on spójny z zadaniami własnymi powiatu, wynikającymi z ustawy o samorządzie powiatowym. Mimo, iż inicjatywa Jeremie w związku, z realizacją, której Agencja Rozwoju Regionalnego wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pożyczki, przeciwdziała bezrobociu, to faktem jest, że wśród zadań własnych powiatu nie ma takiego zadania jak udzielanie pożyczek dla podmiotów. Wątpliwości radnego budzi pewien zapis §12 punkt 8 podpunkt d, ustawy o samorządzie powiatowym, który dotyczy ustalania maksymalnej wysokości pożyczki, czyli kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym. Zdaniem radnego w paragrafie tym mowa jest o pożyczkach krótkoterminowych, czyli takich, które zostaną zwrócone do końca roku budżetowego. Podobna sytuacja dotyczy zaciągania pożyczek przez zarząd powiatu, który to zgodnie z uchwałą budżetową może już bez dodatkowej zgody Rady zaciągać kredyty na wysokość 2 mln zł, ale musi się z nich rozliczyć do końca roku budżetowego.
Kolejno stwierdził, że ustawodawca przyznając samorządom kompetencje do poręczenia i udzielania pożyczek miał na myśli raczej jednostki podległe, powiązane w pewien sposób np. zakłady budżetowe, spółki, w których jednostka ma udział. Podkreślił, że Agencja Rozwoju Regionalnego SA nie jest w żaden sposób powiązana ze strukturami powiatu, nie jest to jednostka organizacyjna, ani jednostka z sektora finansów publicznych.
Ponadto pożyczka udzielona przez powiat jest pomocą publiczną. W związku z powyższym przed podjęciem uchwały lub też podpisaniem stosownej umowy z ARR należy poprosić o opinię Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd ten musi dokonać analizy czy udzielenie pożyczki nie zakłóci konkurencji. Stwierdził, że inne podmioty biorące udział w inicjatywie Jeremie mogą również wystąpić do powiatu z podobnymi wnioskami. Jeżeli powiat udzieli pożyczki jednej firmie to będzie musiał udzielić jej również innym instytucjom. Zaznaczył, że w programie Jeremie na terenie Województwa Wielkopolskiego funkcjonuje kilkanaście firm. Przewodniczący rady zakłada, że swoim działaniem ARR obejmuje subregion koniński, czyli powiat koniński, słupecki, kolski i turecki. Nie mamy natomiast wiedzy czy inne samorządy także wspierają ARR w tej kwestii.
Podkreślił, że Agencja Rozwoju Regionalnego jest spółką prawa handlowego i podejmowane przez nią działania mają na celu osiągniecie zysku.
Nawiązując do poruszonej przez radnego Perkowskiego kwestii Urzędu Pracy stwierdził, że jednostka ta dysponuje instrumentami bezzwrotnymi, czyli takimi, które są bardziej atrakcyjne dla przyszłych mikro i małych przedsiębiorców. Z kolei średnie przedsiębiorstwo, które zatrudnia ponad 50 osób i istnieje pewien czas na rynku, zazwyczaj posiada historię kredytową. Może zatem ubiegać się o kredyt na zasadach komercyjnych.
W przypadku natomiast, gdy firma jest w złej kondycji finansowej udzielenie jej dodatkowej pożyczki może spowodować problemy związane z jej zwrotem. W związku z powyższym uważa on, że wspomniane 100.000,00 zł lepiej przekazać do Powiatowego Urzędu Pracy, aby w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wesprzeć inne programy, lub może dodatkowy projekt. Zaznaczył, że Urząd Pracy podejmuje liczne działania i wiele jego projektów uzyskuje akceptację. Zapis w ustawie, który przytoczył wcześniej skarbnik dotyczy właśnie Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast zmiana wprowadzona w projekcie uchwały budżetowej dotycząca Agencji Rozwoju Regionalnego „jest to nieco naciąganie pod ten konkretny zapis ustawowy".
Przewodniczący rady stwierdził jednak, że inicjatywa Jeremie jest potrzebna i niezależnie od tego, czy powiat udzieli pożyczki, to Agencja Rozwoju Regionalnego bądź inna instytucja zrealizuje to przedsięwzięcie.
Z uwagi na fakt, że ARR jest spółką prawa handlowego i działa dla osiągnięcia zysku, realizując dany program nie będzie tego robiła za darmo. Agencja musi pokryć przynajmniej wszystkie koszty, które na chwilę obecną nie są jednak znane. Zapytał, zatem Prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego ile wynoszą przypuszczalne koszty realizacji programu, jego obsługi, prowizji dla agencji, a także przewidywana wysokość oprocentowania i zabezpieczenia oraz minimalna i maksymalna kwota udzielanych pożyczek. Powiedział, że instytucjami, które zadanie to zrealizowałyby nie celu osiągnięcia zysku są fundacje bądź stowarzyszenia do tego powołane. Powtórzył, że jeżeli powiat udzieli pożyczki dla Agencji Rozwoju Regionalnego, to istnieje prawdopodobieństwo, że o taką pomoc mogą się również zwrócić inne podmioty. Ponadto stwierdził, że na realizację inicjatywy Jeremie Agencja Rozwoju Regionalnego pozyska kilka lub kilkanaście milionów zł, zatem wsparcie ze strony powiatu w wysokości 100.000,00 zł stanowi bardziej symboliczny gest, niż realną pomoc w zapobieganiu bezrobociu. Radny stwierdził, że bardziej zasadnym byłoby przeznaczenie tej kwoty na promocję dostępnych już na rynku instrumentów pomocy.
Ponadto zapytał, kto będzie decydował o kolejności i wysokości przyznanych dofinansowań. Rada Powiatu po przekazaniu przez Zarząd Powiatu Agencji Rozwoju Regionalnego 100.000,00 zł nie będzie miała kontroli nad tymi środkami. Sytuacja ta może ulec zmianie, gdy agencja bądź akcjonariusze zaproponują powiatowi udział w Radzie Nadzorczej, czy też Kapitule decydującej o przyznawaniu środków. Powtórzył, że jego zdaniem bardziej wskazane byłoby dofinansowanie PUP-u, PCPR-u, DPS-u, Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale, lub też świetlic socjoterapeutycznych.
Stwierdził, że w przepisy przewidują możliwość udzielenia kompetencji zarządowi do przyznawania pożyczek. On osobiście wolałby, aby decyzje w tej sprawie podejmowała rada. Przypomniał także, że radni już wcześniej podejmowali dyskusję nad udzieleniem wsparcia Agencji Rozwoju Regionalnego, jednak wówczas odpowiedź była negatywna. Obecnie powraca się ponownie do tego tematu.
 
Pan Krzysztof Gubański - prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie poinformował, że agencja do projektu, w ramach inicjatywy Jeremie, przygotowywała się ok. 4 lat. W budżecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego na powyższe przedsięwzięcie zostało zaplanowane 501 mln zł, natomiast na inicjatywę Jessica 300 mln zł.
Obecnie na fundusz pożyczkowy w ramach Jeremie w województwie przeznaczono już kwotę przekraczającą 560 mln zł. Aby pozyskać środki na realizację programu konieczne jest posiadanie ok. 15 % wkładu własnego. Prezes nie zgodził się ze stwierdzeniem, iż agencja jest spółką ukierunkowaną na osiągnięcie zysku, pomimo iż wskazuje na to jej status prawno - organizacyjny. Wyjaśnił, że zgodnie ze statutem ARR jest powołana do zaspokojenia potrzeb społecznych. Dodał, że aby efektywnie funkcjonować na rynku konieczne jest osiąganie pewnych zysków. Głównymi akcjonariuszami Agencji są instytucje samorządowe i państwowe tj. samorząd województwa, samorządy gminne i Agencja Rozwoju Przemysłu. Nie należy, więc traktować ARR, jako spółki prawa handlowego w pełnym tego słowa znaczeniu.
Następnie przyznał, że funkcjonują inne podmioty udzielające pożyczek. Istotna jest jednak dostępność tych instytucji dla pożyczkobiorców. Łatwiej, bowiem przyjechać klientowi do ARR w Koninie, aniżeli do Poznania, czy Kalisza, lub też do innych miejscowości, w których funkcjonują instytucje udzielające tego typu pożyczek.
Poinformował, że do tej pory w ramach inicjatywy Jeremie udzielono 170 pożyczek na łączną kwotę 13 mln 700 tys. zł.
Agencja nie mogła ubiegać się o wyższe środki z uwagi na to, że nie posiada wystarczającej kwoty, która zabezpieczyłaby 15% wspomnianego wkładu własnego.
Działając na rynku przez 22 lata Agencja posiada kapitał w wysokości 3 mln 300 tys. zł. Realizuje ona średnio 15 różnych projektów wsparcia, a zwrot pieniędzy następuje najczęściej po pół roku. Na inicjatywę Jeremie przeznaczyła, kwotę 1 mln 600 tys. zł, która jest bardzo duża uwzględniając jej możliwości.
Rozmowy na ten temat pan prezes podejmował już wcześniej. Zdawał on sobie sprawę z tego, potrzeby rynku są dużo większe niż możliwości finansowe agencji.
Teoretycznie inne instytucje podobnie jak ARR mogą przystąpić do inicjatywy. Istotne jest jednak to, że muszą one posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w udzielaniu pożyczek, historię tzw. udzielania pożyczek, określone regulaminy, systemy informatyczne itd.
Praktycznie, więc nie możliwym jest, aby instytucja, która dotychczas nie zajmowała się tą działalnością mogła przystąpić do inicjatywy.
Ze wsparcia Agencji korzystają przedsiębiorcy głownie z miasta Konin, w drugiej kolejności z Powiatu Konińskiego, a dopiero w trzeciej kolejności z subregionu.
Odnosząc się do wysokości pożyczki poinformował, że posiadając 100.000,00 zł agencja może ubiegać się o 700.000 zł w ramach inicjatywy Jeremie. Przyczyni się to do tego, że Agencja Rozwoju Regionalnego będzie mogła przeznaczyć 800.000,00 zł na pożyczki. Konkursy ogłaszane są średnio, co roku. Klienci spłacają zaciągnięte pożyczki i dzięki temu można przystąpić do kolejnych konkursów. W ciągu 5 lat z początkowej kwoty 100.000,00 zł powstanie kapitał w wysokości, co najmniej 500.000,00 zł i stanowił on będzie wkład własny. Natomiast w ramach inicjatywy Jeremie można pozyskać, co najmniej ośmiokrotność tej kwoty.
Powyższe argumenty nakłoniły pana prezesa do zwrócenia się o wsparcie do samorządów. Rozmowy w tym temacie są trudne, jednak nie bezproduktywne. Miasto Konin zdecydowało się wesprzeć inicjatywę kwotą po 250 tys. zł w dwóch kolejnych latach obrachunkowych, czyli łącznie w kwocie 500 tys. zł. Ponadto do inicjatywy przystąpiły już trzy gminy z terenu powiatu konińskiego. Pozostałe gminy temat ten cały czas rozważają. Rok 2014 jest trudny, ponieważ jest to rok wyborczy. Dodał, że inicjatywa Jeremie będzie funkcjonowała minimum do 2025 roku - dlatego, że środki będą przekazywane do 2020 roku, natomiast spłacane do 2025 roku. Chyba, że inicjatywa będzie przedłużona na kolejne lata.
Oprocentowanie pożyczki wynosi 2 punkty procentowe w skali roku. Ponadto nie ma żadnych prowizji czy dodatkowych kosztów. Agencja może udzielić w ramach programu pożyczkę w wysokości do 500 tys. zł, natomiast instytucje, z którymi współpracuje - do 1 mln zł.
Średnia wysokość pożyczki udzielonej przez ARR wynosi 89.000,00 zł. Tendencja w tym zakresie jest wzrostowa.
Obecnie Agencja do dyspozycji na udzielenie pożyczek posiada ok. 2,5 mln zł. Podpisała ona 23 lipca br. umowę na kwotę 10 mln. zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który występuje w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Oznacza to, że z BGK otrzyma 10 mln, przy własnym udziale w wysokości 1 mln 300 tys. Agencja posiada własne środki w wysokości 800.000,00 zł - 1.000.000,00 zł. Pozostałą część wymaganego wkładu własnego musi pozyskać w ciągu najbliższych miesięcy.
Dodał, ze Agencja w ostatnich dwóch latach udzieliła wsparcia w wysokości 13.700.000,00 zł. Dotacji ze środków unijnych na chwilę obecną prawie nie ma, albo są coraz trudniejsze do pozyskania. Jednak na instrumenty zwrotne, czyli m.in. inicjatywę Jeremie, przeznacza się coraz większe środki i polepsza się ich dostępność. Ostatnie oprocentowanie wynosiło średnio 5,6 %, obecnie - 2 %. Z wiedzy pana prezesa wynika, że oprocentowanie to nie będzie wyższe.
Ponadto poinformował, że posiada opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą możliwości udzielenia pomocy przez powiaty i gminy. Została ona także przekazana staroście konińskiemu. Zgodnie z ta opinią na podstawie art. 6 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, w celu wykonywania zadań, powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
Dodał, że wcześniej podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów wystąpił on z wnioskiem o przeznaczenie na inicjatywę 500.000,00 zł przez miasto Konin oraz 500.000,00 zł przez powiat koniński i gminy, w tym Powiat 150.000,00 zł, a gminy 350.000,00 zł. Obecnie gminy przystępują z kapitałem 30.000,00 zł. Inicjatywę wsparły już gmina Ślesin, Kleczew oraz Kazimierz Biskupi. Ww. gminy jak i Rada Miasta Konina podjęły stosowne uchwały. W mieście Konin pojawiły się nawet głosy, aby kwotę dofinansowania zwiększyć do 1 mln. zł. Jednak ze względu na możliwości finansowe prezydent Konina zaproponował przekazanie 2 razy po 250 tys. zł.
Różnica pomiędzy wsparciem powiatu a gmin polega na tym, że gminy mogą wykupić akcje w Agencji Rozwoju Regionalnego, natomiast powiat takiej możliwości nie ma, dlatego zaproponowano mu udzielenie zwrotnej pożyczki. Podkreślił, że dzięki przekazanym przez powiat 100.000,00 zł będzie można dużo większą kwotę przeznaczyć na pożyczki dla przedsiębiorców z terenu powiatu konińskiego. Dodał także, że Agencja może np. raz w roku przedstawiać informację na temat udzielonych pożyczek. Zaznaczył także, że ARR podlega różnym kontrolom. Podkreślił, że ważne jest, aby właściwa informacja trafiała do jak największej liczby przedsiębiorców Poinformował, że udzielenie pożyczki następuje na wniosek przedsiębiorców. Komisja powołana przy ARR dokonuje ich weryfikacji, badając m.in. zdolność kredytową oraz zabezpieczenie. Zaznaczył, że do tej pory udzielono 69 pożyczek przedsiębiorcom z miasta Konina, 46 - podmiotom z terenu powiatu konińskiego oraz 55 firmom z pozostałych powiatów subregionu.
 
Radny Jan Śledź zapytał, czy miała już miejsce sytuacja, w której przedsiębiorcy nie zwrócili pożyczki.
 
Pan Krzysztof Gubański - prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie odpowiedział, że do chwili obecnej miał miejsce jeden przypadek, w którym przedsiębiorca nie zwrócił pożyczki w wysokości 30.000,00 zł. Podjęto procedury windykacyjne i poprzez przejęcie samochodu stanowiącego zabezpieczenie odzyskano już połowę należności tj. 15.000, 00 zł. Do odzyskania pozostała jeszcze druga połowa udzielonej pożyczki. Zaznaczył, że takie sytuacje rzeczywiście mogą mieć miejsce.
 
Radna Halina Lenartowicz stwierdziła, że należy pomagać małym przedsiębiorcom. Radna zdaje sobie sprawę, że wiele jednoosobowych podmiotów korzysta z dotacji, których udziela Powiatowy Urząd Pracy. Wysokość tego wsparcia wynosi ok. 14.500,00 zł - 16.000,00 zł. Kwota ta, zatem nie jest zbyt duża. Natomiast z Agencji Rozwoju Regionalnego osoby te otrzymują wsparcie dużo większe. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczynie, którego radna jest kierownikiem, często osoby zwracają z prośbą o udzielenie porady czy wsparcia. Kierowane są one wówczas właśnie do Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. Pracownicy tej instytucji udzielają pomocy np. przy napisaniu wniosku.
Nie wszystkie firmy ubiegające się o wsparcie uzyskują je, ponieważ nie spełniają określonych wymogów. Są jednak takie, które po otrzymaniu pomocy utrzymują się na rynku. W związku z powyższym Radna stwierdziła, że warto udzielić wsparcia Agencji.
Ponadto można pod koniec każdego roku zwrócić się do ARR z prośbą o informację na temat udzielonej pomocy, liczby osób, która z niej skorzystała, jakich działalności dotyczyła itp. Zaznaczyła, że czasami niektóre firmy, które powstają dzięki pomocy z Powiatowego Urzędu Pracy - nie utrzymują się na rynku i upadają. Mają miejsce wówczas procedury związane ze zwrotem udzielonej dotacji. Radna powtórzyła, że jeżeli Agencja Rozwoju Regionalnego pomaga mieszkańcom powiatu to warto udzielić jej wsparcia.
 
Przewodniczący rady oznajmił, że Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi wiele programów i nie wiadomo, czy pomoc, o której wspominała radna Lenartowicz była udzielana w ramach inicjatywy Jeremie. Zauważył, że ok. dwa lata temu na stronie Urzędu Marszałkowskiego zamieszczono informację dotyczącą m.in. projektu realizowanego przez ARR na programy wsparcia dla bezrobotnych z terenu Powiatu Konińskiego. Wynikało z niej, że wartość projektu wyniosła 3 mln zł, z czego 2 mln zł trafiło do beneficjentów, natomiast 1 mln zł przeznaczony został na obsługę projektu. Poprosił, zatem o informację na temat przewidywalnych rocznych kosztów realizacji inicjatywy Jeremie. Przypomniał także, że powiat jest zadłużony na kwotę ok. 8 mln zł. Jeżeli powiat udzieli wsparcia Agencji to okaże się, że pożyczył on środki, aby później pożyczać je innym instytucjom.
 
Pan Krzysztof Gubański - prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie odpowiedział, że koszt obsługi projektu nie zawiera się w kosztach Jeremie. w tym zakresie BGK prowadzi odrębną ewidencję. Poinformował także, że koszt zarządzania projektów kształtuje się średnio na poziomie 8-10%. Stwierdził, że nie będzie polemizował na temat projektu, o którym wspomniał pan przewodniczący, ponieważ nie wie, o którym projekcie dokładnie jest mowa i jakie były jego wymogi. tj. czy pracownicy mieli być wyszkoleni, czy konieczny był psycholog, lub pewne badania. Powtórzył, że na obsługę inicjatywy Jeremie przeznaczone są oddzielne środki województwa.
Ponadto zaznaczył, że wszystkie środki wypracowane przez ARR w ciągu ostatnich 3 lat przeznaczane są właśnie na inicjatywę Jeremie. Umożliwiło to ubieganie się nie o 2,5 mln zł jak to miało miejsce 3 lata temu, a o kwotę 10 mln zł.
 
Przewodniczący rady przyznał, że sprawa ta budzi jego wątpliwości. Stwierdził, że ARR nie działa charytatywnie i pracowników nie opłaca ze środków własnych, a publicznych. Inna sytuacja jest wówczas, gdy podmiot działa, jako stowarzyszenie bądź fundacja. Nie budziłoby to wówczas w nim takich wątpliwości. Odnosząc się do kwestii dostępności stwierdził, że dobry bank lub instytucja są w stanie spotkać się w miejscu dogodnym dla potencjalnego kredytobiorcy.
 Następnie poprosił o informację na temat sytuacji finansowej Agencji Rozwoju Regionalnego. Oznajmił, że w przypadku chwilowego braku płynności finansowej spowodowanej oczekiwaniem na zwrot udzielonych pożyczek Agencja, aby normalnie funkcjonować może zaciągnąć kredyt komercyjny.
Zaznaczył, że są pewne różnice między miastem Konin, który jest powiatem grodzkim, a powiatem konińskim, który jest powiatem ziemskim. Otóż Miasto Konin jest gminą, na rzecz, której płaci się podatki. Agencja mieszcząca się na terenie miasta Konina płacąc do jego budżetu podatki, może oczekiwać od niego pewnej pomocy.
 
Pan Krzysztof Gubański - prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie odpowiadając na pytanie dotyczące wartości Agencji poinformował, że 22-23 lata temu wartość jej kapitału zakładowego wynosiła 1.080.000,00 zł, natomiast obecnie wynosi 3.300.000,00 zł. Z kolei wartość majątki trwałego wynosi ok. 6,5 - 8 mln zł. Wynik finansowy w roku ubiegłym wyniósł 260 tys. zł. Zgodnie z badaniem bilansu płynność finansowa na najbliższe lata nie jest zagrożona.
Agencja, jako spółka akcyjna jest zobowiązana do publikowania pewnych danych i do badania bilansu przez biegłych księgowych. Podkreślił, że kontrola rachunkowa przeprowadzana praktycznie codziennie także generuje dodatkowe koszty.
Ponad powołując ponad dwadzieścia lat temu instytucję, jaką jest Agencja Rozwoju Regionalnego uznano, że jest ona potrzebna. Stwierdził, że wykonuje ona pracę na rzecz przedsiębiorczości oraz przeciwdziałaniu bezrobociu.
Zaznaczył także, że w ramach inicjatywy Jeremie pożyczki udzielane są dla firm rozpoczynających działalność, a nie jedynie dla tych, które funkcjonują już jakiś czas. Oczywiście w takim przypadku wysokość pożyczki jest nieco niższa, ponieważ trudno takiej firmie udokumentować odpowiednie zabezpieczenie. Następnie dodał, że jeżeli wolą powiatu będzie uczestnictwo w udzielaniu pożyczek można do komisji powołać osobę, która będzie miała wgląd w całą procedurę. Zaznaczył, że organizacyjnie będzie to trudne, ponieważ komisja spotyka się praktycznie codziennie. Dodał, że informacje na temat udzielanych pożyczek nie są tajne, są publikowane dla BGK. Przyznał, że on również chciałby, aby samorząd posiadał wiedzę na temat tego ile osób z jego terenu uzyskało pożyczkę i na jaką kwotę.
 
Pani Małgorzata Waszak starosta koniński poinformowała, że Zarząd Powiatu proponując zmianę w budżecie, która wywołała dyskusję radnych, nie miał wątpliwości, co do jej zasadności. Wcześniej rozważano możliwość udzielenia dotacji z przeznaczeniem na fundusz pożyczkowy jednak taka forma nie jest właściwa dla samorządu powiatowego.
Po odbyciu konsultacji prawnych pan prezes Krzysztof Gubański zaproponował Zarządowi formę, jaką jest pożyczka. Zarząd zasugerował, zatem radzie stosowną zmianę w budżecie. Zmiana przedstawiona podczas sesji przez skarbnika powiatu jest dowodem na to, że działania podejmowane są z dużą starannością, aby udzielona przez powiat pomoc na fundusz pożyczkowy, nie została podważona przez organy kontroli.
Zaznaczyła, że, mimo iż w projekcie uchwały zawarty jest zapis przekazujący zarządowi kompetencje do udzielania pożyczek, to zmiana ta dotyczy jedynie tej pożyczki, nad którą obecnie odbywa się dyskusja. Rada nieustannie nadzoruje zarząd a zaproponowana zmiana nie ma na celu rozszerzenia uprawnień zarządu poza wniosek ARR.
Zwróciła uwagę, na fakt, że projekt uchwały został zaakceptowany przez radcę prawnego, zatem pod względem prawnym wyjaśnione zostały wszelkie wątpliwości.
Następnie przypomniała, ze ponad dwa lata temu podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów 16 samorządów, a także Agencja Rozwoju Regionalnego i Konińska Izba Gospodarcza podpisały list intencyjny. Zadeklarowali w nim wzajemne wsparcie i inicjowanie wszelkich działań, które będą wspierały przedsiębiorczość, rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorstw oraz podejmowanie podobnych inicjatyw przez mieszkańców. Wsparcie to dostrzec można podczas realizacji projektu Aglomeracja Konińska, a także podczas ustalania priorytetów inwestycyjnych dla tej części aglomeracji, która została wpisana do obszaru strategicznej interwencji tzw. OSI. Podmioty, które podpisały list intencyjny wspierają się nawzajem. Stwierdziła, że fundusz pożyczkowy jest inicjatywą, która stwarza szansę na wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych.
Ma ona jednak świadomość, że udział powiatu w kwocie 100.000,00 zł jest jedynie symboliczny, ale mimo wszystko bardzo znaczący, ponieważ przyczyni się do uzyskania kwoty 7-8 razy wyższej. Mieszkańcy będą mogli połączyć różne formy wsparcia. Ponadto dostępność funduszu pożyczkowego, który można potraktować, jako dodatkowe wsparcie jest dobrą formą przyczyniającą się do rozwoju mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw. Pożyczki oferowane w ramach tego funduszu są bardziej korzystne i łatwiejsze do uzyskania niż te zaproponowane przez banki.
Poinformowała także, że na obecnym etapie, w związku z udzieleniem pomocy publicznej, nie jest wymagana opinia Urzędu Ochrony Konkurencji.
Stwierdziła, że inicjatywa Agencji Rozwoju Regionalnego, ale również innych podmiotów, wspierają propozycję Urzędu Pracy, a nie stanowią konkurencji dla niej.
Zaznaczyła także, że ARR, pomimo iż jest spółką prawa handlowego to w odczuciu samorządów funkcjonujących w ramach Konwentu Wójtów i Burmistrzów oraz Aglomeracji Konińskiej, stwarza poczucie bezpieczeństwa. Jest to, bowiem podmiot wspierający wszelkie inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości w regionie. Pani starosta zarekomendowała, zatem proponowaną zmianę w budżecie.
 
Przewodniczący rady zapytał, czy w związku z brakiem opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zarząd wystąpi o nią przed podpisaniem umowy z agencją.
 
Pani Małgorzata Waszak starosta koniński odpowiedziała, że jeżeli będzie konieczność uzyskania opinii to zarząd o nią wystąpi. Przed ewentualnym podpisaniem umowy pani starosta wyjaśni tą kwestię z radcą prawnym.
 
Radny Marek Górczak stwierdził, że słowo „agencja" zawsze mu się źle kojarzyło. Dodał, że jednym z haseł wyborczych podczas poprzednich wyborów była likwidacja zbędnych spółek skarbu państwa i agencji itd. Rząd okazał się jednak nieskuteczny i nic w tym kierunku nie zrobił. Radny nie zgodził się z apelem pani starosty, że należy szukać nowych ścieżek rozwoju itd. Podkreślił, że wkrótce kończy się kadencja rady i pewne decyzje należy pozostawić przyszłym radnym.
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Andżelika Chojnacka oraz radna Agnieszka Mirecka-Katulska.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że we wcześniejszej wypowiedzi radnego Andrzeja Perkowskiego zawarty był wniosek, dotyczący wykreślenia z projektu uchwały z §1 punktu 6 tj. „6) § 8 otrzymuje brzmienie „Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2.000.000,00 zł oraz maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 100.000,00 zł". Zmiana ta spowoduje konieczność zmiany treści załącznika nr 6 polegającej na wykreśleniu pozycji 5.
 
Radny Wiesław Bednarek wnioskował, aby rada wypowiedziała się w kwestii dotyczącej udzielenia pożyczki Agencji Rozwoju Regionalnego.
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek radnego Wiesława Bednarka jest wnioskiem dalej idącym. W związku z powyższym poddał pod głosowanie udzielenie pożyczki w kwocie 100.000,00 zł Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie.
W głosowaniu udział wzięło 16 radnych. W jego wyniku 11 głosami „za" przy 5 głosach „przeciwnych" i braku głosów wstrzymujących się Rada Powiatu wyraziła zgodę na udzielenie pożyczki Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014 wraz z przyjętą autopoprawką zgłoszoną przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 16 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 11 głosami „za", przy 5 głosach „przeciw" i braku głosów „wstrzymujących się".
 
Uchwała nr XLIII/376/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014 stanowi załącznik nr 73 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 30
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
 
Przystępując do realizacji 30. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023, został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych.
 
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 74 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023. W głosowaniu udział wzięło 16 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 16 głosami „za".
 
Uchwała nr XLIII/377/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 stanowi załącznik nr 75 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 31
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiadając na interpelacje radnego Zenona Paszek poinformowała, że sytuacja dotycząca wyrobiska w Przyjmie jest bardzo niepokojąca. Podczas komisji temat ten był już podejmowany. Pojawiły się jednak nowe fakty. Podjęte zostaną, zatem działania i sytuacja ta będzie systematycznie monitorowana.
Odnosząc się do pytania radnego Jana Śledzia dotyczącego dofinansowania do budowy chodników stwierdziła, że wypracowana wcześniej zasada jest cały czas kontynuowana i się nie zmieniła. Na wniosek wójtów lub burmistrzów zarząd proponuje radzie przyznanie dotacji do budowy chodników w wysokości 20 tys. zł dla gminy. Środki te są przede wszystkim przeznaczone na dokumentację na budowę chodników. Gminy, które składały wniosek w tym lub w poprzednim roku otrzymały dofinansowanie. W pierwszej kolejności realizowany jest pierwszy wniosek złożony przez gminę, czyli udzielane jest jedno dofinansowanie dla gminy. W ubiegłym roku zdarzyło się jednak, że jedna z gmin otrzymała dofinansowanie dwa razy. Zasady wydatkowania przekazanych środków określone są w zawieranych umowach.
Poinformowała, także, że podjęte zostaną działania w celu przygotowania informacji na temat przyznanych w obecnej kadencji środków finansowych z przeznaczeniem na drogi, o którą prosił radny Jan Śledź. Poprosiła radnego o kilka tygodni na jej sporządzenie, aby nie budziła ona wątpliwości.
Odpowiadając na pytanie radnej Haliny Lenartowicz dotyczącej drogi pomiędzy rondami w Gminie Kleczew poinformowała, że skierowane zostało do Kopalni pismo w tej sprawie. W odpowiedzi na nie pan wiceprezes Jarosław Czysz zapewnił, że wszczęto procedurę formalno - prawną mającą na celu wyłonienia wykonawcy robót remontowych.
O fakcie tym powiadomiono Gminę Kleczew. Planowany termin zakończenia prac to 30 września 2014 roku. Jeżeli chodzi o dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych to temat ten został już wyczerpany. Powiat udzielił już w roku bieżącym wsparcia dla świetlic. Jeśli pojawi się inicjatywa, aby jeszcze raz dofinansować je w tym roku to Zarząd może się tematem zająć. Poprosiła jednak o konkretne sygnały w tej sprawie. Dodała, że uważa, iż budżet powiatu na 2015 rok nie będzie już obejmował tego zadania, czyli nie będzie przewidywał pomocy gminom w tym zakresie.
 
Pan Antoni Bąk Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odpowiadając na pytanie radnego Jana Śledzia dotyczące drzewostanu przy drogach powiatowych poinformował, że jego wartość nie jest wliczana do majątku powiatu, ponieważ nie jest to majątek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
Dodał, że drzewostany przy drogach są specyficzne, jednak nie służą one gospodarce czy osiągnięciu zysku. Zgodnie z przepisami stanowią one zieleń przydrożną chroniącą środowisko przed złym wpływem emisji przy drogach. Są one, zatem traktowane, jako element ochrony środowiska. Przepisy wskazują, że mają one być utrzymywane i chronione przez zarządcę drogi, natomiast na ich wycinkę konieczne jest uzyskanie zezwolenia wójta bądź burmistrza, a także konieczne jest otrzymanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Drzewa przy drogach mają zachować swoje istnienie tak długo jak jest to możliwe. Składając wniosek o zgodę na wycinkę należy szczegółowo go uzasadnić. Wnioski nie są składane, jeżeli drzewo jest w dobrym stanie żywotności, ponieważ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ich nie uwzględnia. Podkreślił, że drzewostan rosnący przy drogach powiatowych traktowany jest inaczej niż ten znajdujący się na innych nieruchomościach.
Nawiązując do kwestii znaków drogowych stwierdził, ze sporadycznie zdarzają się przypadki skrzywienia znaku przez jakąś maszynę. Dostrzec można natomiast celowe ich odwracanie.
Dodał, także, że często nie ma możliwości innego umieszczenia znaku ze względu na widoczność bądź inne elementy.
 
Radny Jan Śledź nadmienił, że niektóre konary drzew znajdujących się przy drogach usychają. Mogą one, zatem być przyczyną kolizji lub wypadków. Zasugerował, aby dokonywać regularnych ich przeglądów. Jeżeli więc drzewo zaczyna chorować należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyrażenie zgody na jego wycinkę. Pozostawienie takiego drzewa może generować dla powiatu koszty związane np. z odszkodowaniami.
 
Pan Antoni Bąk Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie poinformował, że ZDP corocznie dokonuje przycinek pojedynczych konarów lub gałęzi. Zapewne nie zawsze udaje się tego w pełni dokonać, ponieważ w powiecie znajduje się ok. 620 km dróg powiatowych, drzewostan rośnie po obydwóch stronach, zatem jest 1200 km drzewostanu do utrzymania i przeglądu. Co roku podejmowane są działania w tym zakresie.
 
Przewodniczący rady zauważył, że Zarząd Dróg Powiatowych jest ubezpieczony na wypadek sytuacji, o których wspomniał radny Jan Śledź. Niestety nie da się takich wypadków uniknąć.
 
Pan Paweł Figurski kierownik Biura Spraw Obronnych odpowiadając na interpelację radnego Jana Śledzia poinformował, że przerwy w dostawach prądu występują zwłaszcza zimą na skutek zjawisk meteorologicznych.
Dostawy prądu są uzależnione od spółki akcyjnej Energa, która działa m.in. na terenie powiatu konińskiego. Jako spółka nastawiona jest ona na osiągnięcie zysku. Powiat w zasadzie nie może od niej niczego wymagać. Od spółki tej można natomiast żądać dostawy prądu. Firma ta jest związana umowami z odbiorcami. Poinformował, że działania pogotowia energetycznego polegają przede wszystkim na likwidacji głównych źródeł awarii w dostawach prądu dla dużych przedsiębiorców a na samym końcu dostawach do indywidualnych domów i mieszkań. Z reguły w przypadku jakichkolwiek awarii sieci przesyłowych jedna awaria na głównym węźle powoduje brak dostępu do prądu dla większej ilości mieszkańców. Powiat poprzez służby odpowiedzialne za działania kryzysowe podjął pewne kroki w wyniku, których została sporządzona lista osób, których stan zdrowia wymaga dostarczania do ich domu energii elektrycznej. Osoby te w pierwszej kolejności uwzględniane są podczas likwidacji awarii powodującej brak dostępu do prądu. Jeżeli jest to niemożliwe to dostarczany jest im agregat prądotwórczy. Najczęściej osoby te zdają sobie sprawę z ryzyka, jakim może okazać się dla nich brak dostaw prądu i mają własne agregaty prądotwórcze.
Teren działania powiatu obsługiwany jest przez dwa posterunki energetyczne tj. posterunek w Koninie i w Kole. Zaznaczył, że posterunków energetycznych jest coraz mniej. Wynika to z polityki zarobkowej firmy, której nie opłaca się utrzymać dużych zespołów osób zajmujących się remontami, ponieważ sytuacje tego wymagające zdarzają się sporadycznie.
Stwierdził także, że osoby decyzyjne z firmy przeniosły się do Kalisza, co utrudnia współpracę. Podejmowane były działania mające na celu uruchomienie dodatkowego telefonu alarmowego poza ogólnodostępnym. Próby te nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów. Zaznaczył, że w powiecie oraz w gminach funkcjonują własne numery kryzysowe. Zbierane są dzięki nim informacje na temat problemów z dostawą prądu i przekazywane do energetyki. Działania te są na tyle skuteczne, że informacje rzeczywiście docierają do właściwych instytucji. Podkreślił także, że nr 991 jest numerem darmowym i w przypadku zgłoszenia masowych telefonów następuje jego zablokowanie. Aby zapobiec takim sytuacjom należałoby rozbudować całą infrastrukturę.
Nadmienił, że na żadnej stronie internetowej nie ma podanego innego numeru oprócz numeru infolinii i numeru alarmowego. Przyznał, że kontakt z firmą rzeczywiście jest bardzo trudny. Z otrzymanej od firmy Energa informacji wynika, że awarie powodujące przerwy w dostawie prądu usuwane są zazwyczaj w ciągu 48 godzin. W pojedynczych przypadkach zdarzało się, że usunięcie awarii trwało dużej. Wynika to z faktu, że awaria spowodowała większe problemy tj. zniszczenie infrastruktury.
Następnie poinformował, że bezpieczeństwo energetyczne dotyczy również kwestii związanych z dostawami gazu. Stwierdził, że po wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim, w powiecie ostrowskim, w powicie konińskim kontrolowane są także jego dostawy. Stwierdził, że na terenie powiatu znajduje się odnoga gazociągu, który uległ awarii w Jankowie. Jest to gazociąg niskiego ciśnienia, a ponadto przebiega przez tereny niezamieszkałe. Niebezpieczeństwo w tym zakresie jest bardzo znikome. Ponadto infrastruktura gazowa znajduje się pod ziemią, zatem zjawiska atmosferyczne mają na nią niski wpływ. W tej kwestii na terenie powiatu jest bezpiecznie.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że jego zdaniem należy wystąpić z pismem do firmy Energa, lub też do właściwej instytucji nadzoru w celu zapewnienia właściwej informacji odbiorcom energii. Jest to szczególnie istotne dla gospodarstw specjalistycznych nieposiadających agregatów prądotwórczych. Ponadto większość ujęć wody na terenie powiatu nie posiada zapasowego źródła energii. Właściwa informacja na temat likwidacji awarii jest, zatem bardzo istotna. Zwrócił się do pana Pawła Kierownika Biura Spraw Obronnych o podjęcie działań w celu zapewnienia dostępu do informacji na temat likwidacji awarii powodujących przerwy w dostawie energii elektrycznej.
 
Pan Paweł Figurski kierownik Biura Spraw Obronnych stwierdził, że wcześniej były już podejmowane próby interwencji w firmie Energa przez powiat, ale także służby wojewody. Odpowiedziała ona wówczas, że numer całodobowy jest w pełni dostępny, a jego zablokowanie spowodowane było dużą ilością zgłoszeń, na którą firma nie ma wpływu. Efektem podjętej interwencji było to, że po ostatnich problemach z dostawami prądu sporządzono dla powiatu statystykę nt. miejsc występowania problemów oraz sposobu ich rozwiązania.
 
Punkt 32
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Radny Marek Górczak poinformował, że otrzymał zaproszenie Komendanta Miejskiego Policji w Koninie na drugą już debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa z udziałem Wojewody Wielkopolskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji. Zauważył, że debata ta ma odbyć się we wtorek o godzinie 12.00. Stwierdził, że w tym dniu i o tej godzinie na debatę przyjdą zapewne jedynie „sfrustrowani, oburzeni, pokrzywdzeni przez ostatnie rządy emeryci, bezrobotni, renciści może garstka jakiś oburzonych krzykaczy z Ruchu Palikota". Dodał, że debaty te powinny odbywać się inaczej.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że Komendant na pewno nie miał wpływu na ustalanie terminu debaty. Przyznał jednak, ze godzina rzeczywiście jest bardzo niefortunna.
 
Pan Krzysztof Gubański - prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie podziękował radnym za akceptację wniosku Zarządu Powiatu. Stwierdził, że jest to naprawdę dobra inwestycja. Ma on nadzieję, że część z radnych zostanie wybrana ponownie i za rok, będzie on mógł im przedstawić udokumentowaną informację, z której wynikać będzie, iż podjęta decyzja była słuszna i przyniosła oczekiwane efekty.
 
Przewodniczący Rady uznał, iż zasadne jest coroczne przedstawianie sprawozdań nt. udzielonych przez ARR pożyczek w ramach inicjatywy Jeremie. Ponadto warto do prac Komisji dokonującej weryfikacji wniosków o udzielenie pożyczek zaangażować przedstawiciela powiatu tj. radnego bądź pracownika starostwa powiatowego.
 
Pan Krzysztof Gubański - prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie stwierdził, że jest otwarty na propozycję w kwestii współpracy. Uznał udział przedstawicieli powiatu w pracach Komisji za korzystny także dla agencji, ponieważ rozpatrywanie wniosków jest pracochłonne. Kwestię tą, zatem należy rozważyć i uwzględnić np. w umowie bądź też porozumieniu.
 
Przewodniczący rady przyznał, że dobrym pomysłem jest odzwierciedlenie powyższej sprawy w umowie.
Następnie przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Ponadto zaprosił radnych do udziały w spotkaniu na temat zadań drogowych, które odbędzie się po sesji.
Poinformował również o planowanym na 19 września br. szkoleniu dla radnych, które odbędzie się w Hotelu „Stara Gorzelnia" w Licheniu Starym.
 
Punkt 33
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XLIII sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
starszy specjalista
w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-10-21 12:46:10)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-10-21 12:46:34)
Lista wiadomości