logo
logo bip
Protokół nr XLI/2014 z sesji Rady Powiatu Konińskiegow dniu 29 maja 2014 roku
PRZ.0002.5.2014
 
Protokół nr XLI/2014
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 29 maja 2014 roku
 
 
XLI sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 29 maja 2014 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1330.
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W związku z brakiem wniosków w sprawie porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok:
- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2013 r.;
- sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2013 r.;
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu;
- opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok;
- dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2013 r.;
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2013 rok:
- wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium;
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium;
- dyskusja;
- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2013 rok.
8. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2013 roku.
9. Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2013 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Konińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego położonej w mieście Kleczew, gm. Kleczew.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystywania.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
18. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
19. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XL sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XL sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. 20 głosami „za", protokół nr XL/2014 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 24 kwietnia 2014 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do realizacji punktu 4. porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z materiałami sesyjnymi.
Bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym oraz „Informację starosty konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym"
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu oraz informację o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
Ponadto poinformowała, że na terenie powiatu konińskiego wystąpiło podniesienie poziomu wód. Spowodowało ono trudną sytuację m.in. w miejscowości Lisiec Wielki. Zagrożenia z tym związane są monitorowane i kontrolowane. Właściwe służby starają się usunąć skutki zaistniałej sytuacji. Wójt Gminy Stare Miasto zwołał na 29 maja 2014 r. o godz. 1400 Zespół Zarządzania Kryzysowego, w celu oceny sytuacji związanej ze stanem wód. Dodała, że stan alarmowy wody został przekroczony na rzece Powa. Zaznaczyła, że obecnie nie ma konieczności ogłaszania stanu klęski żywiołowej. Jeśli przekroczenie stanu alarmowego wody dotyczyć będzie wyłącznie zbiornika na terenie Gminy Stare Miasto to ogłoszenie stanu alarmowego należeć będzie do kompetencji Wójta Gminy. W przypadku przekroczenia tego stanu na terenie więcej niż jednej gminy - ww. ogłoszenie będzie w kompetencji starosty.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, ·że Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych
 
W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrała radna Andżelika Chojnacka, która zapytała, dlaczego, w odpowiednim czasie, nie została poinformowana o zmianie terminu, bądź odwołaniu spotkania zespołu koordynacyjnego powołanego w związku z restrukturyzacją kopalni. Nadmieniła, że podczas sesji Rady Miejskiej w Kleczewie na zadanie w tej sprawie pytanie odpowiedziała, że spotkanie zespołu odbędzie się 27 maja br. o godz. 1330. Radna obawia się, że podczas kolejnej sesji może paść pytanie dlaczego przekazała nieprawdziwe informacje. Uważa ona, że o zmianie terminu spotkania wynikającej ze zmiany zarządu kopalni należało powiadomić radnych telefonicznie.
 
Punkt 6
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok:
 
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad Janusz Stankiewicz - przewodniczący rady stwierdził, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku radni otrzymali 28 marca 2014 r. Stanowi ono załącznik nr 7(cz. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ) do protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu pani Małgorzacie Waszak - staroście konińskiemu, w celu wprowadzenia do rozpatrywanego zagadnienia.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński dokonała wprowadzenia
do rozpatrywanego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok. Poinformowała, że budżet Powiatu Konińskiego na rok 2013 uchwalony 28 grudnia
2012 roku przewidywał dochody w wysokości 73.238.317,99 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie - 67.401.739,99 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 5.836.578,00 zł
oraz wydatki w wysokości 74.871.119,51 zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie - 60.895.772,51 zł.
Zaplanowano, iż deficyt w wysokości 1.632.801,52 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 8.265.492,00 zł, a pozostała kwota 6.632.690,48 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym w Banku Pekao S.A. - 4.618.677,36 zł. Podkreśliła, że działania te są zgodne z przyjętą polityką zakładającą zaciągnięcie kredytu na spłacanie kredytów wcześniej zaciągniętych.
Dla porównania budżet na rok 2012 przewidywał dochody o 8.337.978,66 zł niższe, tj. w wysokości 64.900.339,33 zł, w tym bieżące o 2.501.400,66 zł. niższe. Wydatki roku 2012 były natomiast o 11.687.381,18 zł niższe od tych z roku 2013. Podkreśliła, że w 2013 r. wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 13.975.347,00 zł, natomiast w roku 2012 była to zaledwie kwota 307.000 zł.
Przypomniała, że w ramach wydatków majątkowych na inwestycje zaplanowano 13.435.347,00 zł, w tym na budowę i modernizację dróg 11.231.347,00 zł.
Starosta powiedziała, że na uwagę zasługuję również zmiana w 2012 roku zasad obsługi zadłużenia, która spowodowała mniejsze obciążenie budżetu ratami kapitałowymi i odsetkami w skali roku, a polityka ograniczania wydatków bieżących uwolniła możliwości inwestycyjne, poprawiła również relację wskaźnikową wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W trakcie roku budżetowego zwiększono plan dochodów o 5.860.929,48 zł, w tym m.in. z tytułu dochodów własnych oraz dotacji celowych.
Przekazała, iż planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, w drugiej połowie roku w oparciu o analizę wykonania uległy zmniejszeniu o 730.000,00 zł, a dochody od osób prawnych o 177.483,74 zł. Na zmniejszenie wykonania dochodów zarząd był przygotowany i dzięki zapobiegliwości, mógł zaplanowane zadania wykonać.
Plan dochodów bieżących zwiększył się o 1.661.184,48 zł, a majątkowych o 4.199.745,00 zł.
Warte przypomnienia - podkreśliła starosta - jest również to, iż zwiększono plan dochodów budżetu powiatu w ramach naprawienia szkody górniczej w mieniu powiatu oraz z tytułu dotacji w ramach NPPDL na przebudowę drogi powiatowej Nr 3221P Brzeźno-Smólnik.
W dalszej swojej wypowiedzi poinformowała, że plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 7.432.068,08 zł, w tym wydatki bieżące o 4.121.761,28 zł, a majątkowe o 3.417.185,03 zł, w tym na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych o 2.847.823,86 zł. Budżet powiatu wykonano w zakresie dochodów w 97,36 %, w tym dochody bieżące na kwotę 69.120.602,56 zł. Niezrealizowane dochody stanowią 2.087.790,08 zł. Niewykonane dochody majątkowe spowodowane są niższą wpłatą odszkodowania PAK KWB Konin S.A. z tytułu naprawienia szkody górniczej „Budowa nowego odcinak drogi DP 3178 relacji Kaliska-Budzisław" do faktycznych kosztów naprawienia szkody. Fakt ten wynika jednak z rozstrzygnięć przetargowych.
W zakresie wydatków wykonanie wyniosło 93,67% na kwotę 77.059.377,04 zł, w tym wydatki bieżące 97,10%, a majątkowe 80,63%. W ramach wydatków majątkowych przyczyną ich mniejszego wykonania były oszczędności wynikające z ofert przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i modernizację dróg. Łącznie wykonano 19 zadań na kwotę 11.894.412,13 zł.
W ramach wydatków majątkowych realizowanych w cyklu wieloletnim na podstawie porozumienia z Miastem Konin na „Adaptację budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne". W tej chwili prace są zakończone i trwa przeprowadzka Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Potrwa ona kilka, ponieważ zasób geodezyjny i kartograficzny jest bardzo obszerny i wymaga dużego zaangażowania wielu osób, w tym pracowników.
Mniejsze wykonanie wydatków bieżących o 1.876.395,70 zł to efekt konsekwentnej polityki ich ograniczania przyjętej w roku 2012 i kontynuowanej w soku 2013. W ramach wydatków udzielono dotacji na kwotę 2.612.662,35 zł, tj. 91,59 % planu, w tym dla sektora finansów publicznych - 924.596,32 zł.
Nadmieniała, że zrealizowano 7 projektów z udziałem środków unijnych. W trakcie roku zaciągnięto kredyt w wysokości 8.265.492,00 zł oraz uruchomiono wolne środki w kwocie 1.802.681,12 zł, natomiast rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosły 6.579.369,20 zł.
Nadwyżka operacyjna zwiększyła się z 4.160.264,00 zł w roku 2012 do 6.086.465,00 zł w roku 2013, a w odniesieniu do dochodów z 6,04 % do 7,90 %. Na uwagę zasługuje spadek kosztów obsługi zadłużenia z 985.893,03 zł w roku 2012 do 681.546,76 zł w roku 2013. Podczas posiedzeń komisji rady skarbnik informował, że zmiana związana z polityka dotyczącą zaciągniętych kredytów przynosi powyższy efekt. Nie jest on uzależniony wprost od powiatu, ale wynika z bardzo korzystnych warunków kredytowych.
Zarząd Powiatu Konińskiego zdawał sobie sprawę stwierdziła starosta, że realizacja wielu zadań odbywa się przy ograniczonych możliwościach finansowych. Jednak dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu oraz przy konsekwentnej współpracy z samorządami, podmiotami ze świata biznesu, kultury, pomocy społecznej udało się urzeczywistnić wiele pomysłów i sprostać stawianym przed samorządem powiatowym wyzwaniom.
Kończąc swoja wypowiedź podziękowała wszystkim pracownikom za udział w realizację budżetu,a radnym za to, że zarząd mógł w takiej formie budżet realizować.
 
Przystępując do rozpatrzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 przewodniczący rady stwierdził, że radni przedmiotowe sprawozdanie otrzymali w ustawowym terminie określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady poprosił starostę konińskiego o wprowadzenie do rozpatrywanego przez radę sprawozdania finansowego.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński dokonując wprowadzenia do rozpatrywanego sprawozdania poinformowała, że:
„Sprawozdanie finansowe zawiera:
- bilans z wykonania budżetu,
- łączny bilans jednostek budżetowych,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w funduszu
i jest zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Bilans z wykonania budżetu, jako zestawienie sald aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 4.868.536,62 zł i zwiększyły się w okresie sprawozdawczym o 1.007.301,87 zł. Główną pozycją aktywów są środki pieniężne w wysokości 4.403.929,25 zł, natomiast główną pozycją pasywów zobowiązania finansowe długoterminowe (kredyty) w kwocie 17.680.518,51 zł. Bilans zawiera równowagę bilansową, tj. aktywa i pasywa są tej wielkości.
Łączny bilans jednostek budżetowych jest zestawieniem aktywów i pasywów na początek i koniec roku wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu. Na koniec roku aktywa i pasywa wynosiły 121.663.774,44 zł i zwiększyły się w trakcie roku o 9.129.015,50 zł. Główną pozycją aktywów są środki trwałe 114.185.432,05 zł, których wielkość zwiększyła się o 9.495.189,25 zł, natomiast główną pozycją pasywów jest fundusz 113.063.357,66 zł, który zwiększył się o 10.099.821,67 zł. Zachowana jest równowaga bilansowa.
Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych zawiera dane o przychodach według stanu na początek i koniec roku 2013 r., gdzie główną wielkością są dochody budżetowe, następnie koszty działalności operacyjnej, zysk netto, który jest zgodny z wielkością wyniku finansowego w bilansie łącznym jednostek w wysokości 11.508.680,03 zł.
Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych zawiera informację o stanie funduszu i jego zmianach w trakcie roku w wyniku działalności operacyjnej oraz skorygowany jest o wynik finansowy netto. Fundusz jednostki wynosi 113.063.357,66 zł i jest zgodny z wielkością funduszu w bilansie łącznym jednostek.
Sprawozdanie finansowe jest pochodną działalności budżetowej w minionym roku zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i przedstawia wszystkie procesy, jakie miały miejsce w majątku Powiatu."
 
Następnie przewodniczący rady poprosił skarbnika powiatu - Radzisława Kozłowskiego o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił uchwałę Nr SO-0954/37/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. Stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady poinformował, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu było przedmiotem debaty wszystkich Komisji Rady. Końcową opinię o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok wypracowała Komisja Rewizyjna. O jej przedstawienie poprosił Przewodniczącego tej Komisji pana Władysława Kocaja.
 
Radny Władysław Kocaj odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu powiatu Konińskiego za 2013 rok. Opinia ta w swej treści uwzględniała także sprawozdanie finansowe i informację o stanie mienia Powiatu, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w omawianej sprawie. Zaprezentowana opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31 grudnia 2013 r.
 
Jako pierwszy głos zabrał radny Mirosław Durczyński, który w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedstawił stanowisko Klubu w sprawie wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 r. Stanowi ono załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
Kolejno głos zabrała radna Elżbieta Raźna - przewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP, która przedstawiła opinię Klubu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31 grudnia 2013 r. Opinia Klubu stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Radny Władysław Kocaj w imieniu Klubu Radnych PSL przedstawił opinię w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że „nie jesteśmy, aż tak mocno zadowoleni, nie jest to budżet naszych marzeń". Zwrócił uwagę na to, że fakt ten radni Klubu wielokrotnie podkreślali prezentując odmienne od koalicji zdanie. Zaznaczył, że Klub radnych PSL jest klubem opozycyjnym. Działanie Klubu „doprowadziło do tego, że spłaszczyliśmy pewne działania, takie mocno zapędowe". Radni Klubu odczuwają satysfakcję, że część zadań została ponownie rozpatrzona. Podkreślił, że opozycja ma prawo posiadać odmienne zdanie niż koalicja i Klub PSL z tego prawa korzystał. Podkreślił, iż w budżecie znalazły się zapisy, z którymi nie zgadzano się np. dotyczące kredytów. Doprowadzono bowiem do sytuacji, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok 2023, co stanowi o dysponowaniu pieniędzmi na kilka następnych kadencji. Odmienne zdanie klubu było przyczyną podejmowania dyskusji w danych kwestiach. Odnosząc się do podejmowanych inwestycji stwierdził, że w jednym z przypadków radni zostali postawieni przed faktem dokonanym. Dotyczy to sytuacji, w której mogli oni głosować za pozyskaniem środków na inwestycję, jednak bez możliwości jej wyboru. Decydując się wówczas na rozwiązanie, które nie spowoduje utraty możliwości pozyskania pieniędzy, radni głosowali za daną inwestycją, nie będąc do końca do niej przekonani. Podkreślił, że każda z inwestycji wymaga szczególnej uwagi. Jednak w powyższym przypadku z uwagi na brak możliwości wyboru inwestycji radni zostali „zmuszeni głosować za tą inwestycją, żeby nie przepadły środki". Radny podkreślił, że uważa, iż klub był opozycją konstruktywną, która wielokrotnie pokazała chęć współpracy. Dlatego też nie podjęto jednoznacznej decyzji odnośnie głosowania w przedmiotowej sprawie i radnych nie obowiązuje w tym zakresie dyscyplina. Każdy ma prawo zagłosować zgodnie z własnym sumieniem.
 
Radna Halina Lenartowicz podkreśliła, że Klub Radnych PSL zgadza się i popiera większość zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat. Zaznaczyła jednak, że zarząd powiatu pozwolił na finansowanie mecenasów broniących pani Marietty Putz - dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej. Radna uważała, że działanie to było niewłaściwe i dany wydatek był niecelowy, co wskazuje na pewną niegospodarność zarządu. W danej sytuacji należało zapytać czy udzielić pomocy nauczycielkom, czy tylko dyrektorowi szkoły. Po kontrolach Komisji Rewizyjnej i różnych spotkaniach okazało się, że środki były przekazywane na ten cel, o czym radni nie wiedzieli. Być może wyrażali oni na nie zgodę podejmując zmiany w budżecie, jednak dana kwestia nie była im sygnalizowana.
Następnie stwierdziła, iż podczas posiedzenia komisji rozpatrującej przedmiotowe sprawozdania poprosiła o informację na temat pomocy finansowej i rzeczowej udzielanej przez gminy na rzecz powiatu, na zadania dotyczące dróg powiatowych. Przed sesją radna otrzymała informację według stanu na 31 grudnia 2013 r., obejmującą jednak jedynie pomoc finansową. Wynika z niej, że 9 gmin pomagało finansowo powiatowi. Nie ma natomiast danych na temat tego, ile z pozostałych 5 gmin wsparło powiat pomocą rzeczową. Radna poprosiła zatem o przygotowanie takiej informacji na kolejne spotkanie.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym temacie.
 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 r. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 18
głosów przeciwnych - 0
głosów wstrzymujących - 2
 
Uchwała nr XLI/328/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu przewodniczący rady ogłosił 5-minutową przerwę.
 
Punkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego:
 
Po wznowieniu obrad Janusz Stankiewicz - przewodniczący rady przystąpił do realizacji 7. punkt porządku i udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej panu Władysławowi Kocajowi w celu przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 13 maja 2014 roku do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2013 rok, a następnie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2013 rok.
           
Radny Władysław Kocaj odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2013 rok.
Uchwała Nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2013 rok stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Kolejno odczytał uchwałę Nr SO-0955/13/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2013 rok. Stanowi ona załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady otworzył dyskusję w omawianym temacie.
 
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Włodzimierz Pawlak, który przedstawił stanowisko Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2013 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ponadto złożył gratulacje panu Radzisławowi Kozłowskiemu- skarbikowi powiatu za profesjonalną prace oraz monitorowanie sytuacji finansowo-ekonomicznej powiatu.
 
Następnie głos zabrał radny Andrzej Perkowski, który przedstawił stanowisko Klubu Radnych „Nowoczesny Powiat" w sprawie wykonania budżetu powiatu konińskiego za 2013 rok. Powyższe stanowisko stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji przewodniczący rady zamknął dyskusję. Poinformował, że zgodnie z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rada powiatu podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu po zapoznaniu się z:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdaniem finansowym,
- opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
- informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego,
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
W poprzednim punkcie porządku obrad spełnione zostały wymogi formalno-prawne wynikające z wyżej zacytowanej ustawy.
Ponadto poinformował, że uchwałę w sprawie absolutorium Rada Powiatu, zgodnie z art. 30 ust 1a ustawy o samorządzie powiatowym, podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.
 
Poddał więc pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2013 rok.
 
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W wyniku głosowania Rada Powiatu Konińskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2013 rok następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 16
głosów przeciwnych - 0
głosów wstrzymujących się - 4
 
Uchwała nr XLI/329/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2013 rok stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 8
Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2013 roku.
 
Przystępując do realizacji 8 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2013 roku" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi zalącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Informacja, o której mowa, była przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem jej przewodniczącego o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Andżelika Chojnacka.
 
Przewodniczący rady zapytał jaki jest przewidywany termin powstania cyfrowej mapy zasadniczej dla Powiatu Konińskiego. Zaznaczył, że jest świadomy, iż obecnie powiat nie posiada środków na realizację tego zadania. Chciałby on jednak poznać szacunkowe koszty opracowania wspomnianej mapy dla całego powiatu np. w przeliczeniu na powierzchnię 1 hektara. Następnie zapytał, czy zarząd powiatu rozpatruje możliwość współfinansowania opracowania cyfrowej mapy zasadniczej przez gminy. Zaproponował, podjęcie rozmów z przedsiębiorcami zainteresowanymi posiadaniem map dotyczących uzbrojenia infrastruktury podziemnej, tj. z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, zakładami energetycznymi itp. Instytucje te mogłyby włączyć się w opracowanie map cyfrowych na danym obszarze,.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi mapy numeryczne w zakresie treści ewidencyjnej. Natomiast zadanie powiatu polega na dysponowaniu mapą numeryczną w zakresie pełnej treści mapy zasadniczej, tj. obejmującej uzbrojenie terenu w prąd, gaz, kanalizację itp. Powyższe zadanie jest bardzo trudne i złożone. Zaznaczyła, że zadania powiatu z zakresu geodezji i kartografii są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Mimo, iż samorząd powiatowy oczekiwałby, aby zadania te były w pełni finansowane z budżetu państwa, tak się nie dzieje. W rzeczywistości środków pieniężnych brakuje nawet na bieżące prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na chwilę obecną dochody z prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego są zadaniami własnymi i po uwzględnieniu dotacji na sprawy administracyjne, środków na realizację nadal brakuje. Odrębną kwestię stanowi realizacja zadań nałożonych na powiaty, w tym m.in. zadania, o którym wspomniał przewodniczący rady. Wartość tego przedsięwzięcia została oszacowana, ponieważ ponad rok temu powiat złożył wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji o dofinansowanie projektu z tym związanego na kwotę 12.000.000,00 zł. Niestety z uwagi na brak środków projekt ten nie został zrealizowany. Występują zatem poważne trudności w realizacji danych zadań. Ponadto na początku 2014 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie, z którymi powiat odpowiada za cyfryzację zasobu, czyli dokumentów, które znajdują się w zasobie. Podkreśliła, że wymagania postawione przez administrację rządową są bardzo wysokie. Powiat ma opóźnienia w ich realizacji. Nadmieniła, iż trwają rozmowy, aby w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wyodrębnić środki na tworzenie systemu informacji przestrzennej. Temat ten podnoszono zarówno na konwencie starostów, jak również na spotkaniu ogólnopolskim geodetów powiatowych. Zaznaczyła, że jeśli będzie możliwe pozyskanie środków na tworzenie systemu informacji przestrzennej, to podjęte zostaną działania, aby w ramach czynności, głównie administracyjnych, zostały wyodrębnione środki na tworzenie baz, które są elementem podstawowym, umożliwiającym właściwe funkcjonowanie systemów informacji przestrzennej. Istnieje szansa, na to, że w przyszłej kadencji dzięki dofinansowaniu w ramach WPRO 2014+ Powiat Koniński zrealizuje zadania związane z tworzeniem mapy numerycznej. Wyjaśniła, że opóźnienia powiatu w zakresie realizacji powyższych zadań wynikają z uwarunkowań historycznych i były tworzone na przestrzeni ponad stu lat. Teren ten bowiem należał do zaboru rosyjskiego, na którym nie było katastru. Granice nieruchomości na terenie powiatu powstały na podstawie zdjęć lotniczych lat 60-tych. Nadmieniła, że zachodnia część Wielkopolski bazowała na katastrze pruskim, gdzie granice były mierzone i wiarygodne. Zatem baza, która służyła tam podczas tworzenia map ewidencyjnych była zupełnie inna. Kolejną przyczyną zaistniałej sytuacji jest narzędzie informatyczne, którym posługiwano się przez wiele lat tj. „geoinfo". Służyło ono do tworzenia map numerycznych. Wymagało jednak dużych nakładów finansowych i ludzkich do prowadzenia mapy. Obecnie narzędzie to jest upraszczane.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2013 roku".
 
Punkt 9
Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych.
 
Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji „Informację z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych", w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja omawiana była na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem jej przewodniczącego o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych".
 
W tym momencie na posiedzenie wróciła radna Andżelika Chojnacka.
 
Punkt 10
Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2013 rok.
 
Przystępując do realizacji 10 punktu porządku obrad dotyczącego „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2013 rok" przewodniczący rady poinformował, że materiał w przedmiotowej sprawie został radnym dostarczony. Stanowi on załącznik nr 23 (cd.) do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczacy rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Oceną zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2013 rok".
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Andżelika Chojnacka.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Konińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 
Przystępując do realizacji 11 punktu porządku posiedzenia przewodniczący rady stwierdził, że zarząd powiatu przedłożył radzie projekt uchwały w sprawie podziału Powiatu Konińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Został on przekazany radnym z materiałami sesyjnymi.
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Statutowo-Regulaminowej. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przestawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej przedstawiona przez radnego Mirosława Durczyńskiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
Radny Waldemar Marciniak stwierdził, że radni poproszeni wcześniej o zaopiniowanie zaproponowanych wariantów podziału powiatu na okręgi wyborcze wybrali poprzez głosowanie pierwszy z nich. Natomiast w projekcie uchwały zawarto drugi z przedstawionych wcześniej propozycji podziału. Radny rozumie, że zarząd powiatu oraz Komisja przegłosowały już ten wariant, który zakłada podzielenie trzech okręgów wyborczych na nowe trzy okręgi. Zaznaczył, iż będzie głosował przeciwko powyższemu wariantowi.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału Powiatu Konińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych w jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 12
głosów przeciwnych - 6
głosów wstrzymujących się - 1
 
Uchwała nr XLI/330/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Konińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego położonej w mieście Kleczew, gm. Kleczew.
 
Przystępując do realizacji 12 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez zarząd projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego położonej w mieście Kleczew, gm. Kleczew został radnym dostarczony.
Powyższy projekt rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wróciła radna Andżelika Chojnacka.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego położonej w mieście Kleczew, gm. Kleczew. W glosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta 19 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i jednym glosie „wstrzymującym".
 
Uchwała nr XLI/331/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego położonej w mieście Kleczew, gm. Kleczew stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
 
Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Projekt ten został radnym dostarczony.
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komicji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez panią Elżbietę Raźna - przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod glosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 20 glosami „za".
 
Uchwała nr XLI/332/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin.
 
Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.
Projekt, o którym mowa rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w przedmiotowej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Gabriela Rybickiego stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta 19 głosami „za" przy braku głosów „przeciw" i jednym głosie „wstrzymującym".
 
Uchwała nr XLI/333/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Przystępując do realizacji 15. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014 radni. Projekt ten został i przekazany radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformował o autopoprawkach wynikających z:
- otrzymania dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 19.829,00 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla jego pracownika;
- podjęcia przez Radę Gminy Stare Miasto uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ulicy Lisieckiej w Starym Mieście.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 36 ·do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XLI/334/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014 stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
 
Przystępując do realizacji 16. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 został radnym dostarczony z materiałami sesyjnymi.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
Zaznaczył, że wskazane we wniosku wartości zwiększą się w związku z autopoprawkami dotyczącymi dotacji Wojewody Wielkopolskiego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w kwocie 19.829,00 zł oraz pomocy finansowej Gminy Stare Miasto w kwocie 40.000,00 zł. O kwotę dotacji tj. 19.829,00 zł zwiększą się wskazane we wniosku dochody ogółem, dochody bieżące, wydatki ogółem, wydatki bieżące oraz wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Natomiast o wartość pomocy finansowej - 40.000,00 zł zwiększą się dochody ogółem, dochody majątkowe, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję, wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe.
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Elżbieta Raźna.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu 18 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" o jednym glosie „wstrzymującym".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" o jednym glosie „wstrzymującym".
 
Uchwała nr XLI/335/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
 
 W tym momencie na posiedzenie wróciła radna Elżbieta Raźna.
 
Punkt 17
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radną Andżelikę Chojnacką poinformowała, że w związku ze zmianą zarządu dwóch kopalni nie odbyło się spotkanie zespołu koordynacyjnego, o którym mowa była na poprzedniej sesji. Podjęto próby nawiązania kontaktu z nowym zarządem. Pani starosta ma zaplanowane w czerwcu spotkanie z prezesem kopani, w celu omówienia kwestii restrukturyzacji. Starosta poinformowała również, że kilka dni wcześniej spotkała się z panią Katarzyną Muszkat. Otrzymała wówczas informację, iż zaprezentowany wcześniej program restrukturyzacji kopalni jest kontynuowany. Nadmieniła, że dokonano około piętnastu skutecznych zwolnień pracowników. Podczas rozmowy pani Katarzyna Muszkat zaznaczała, iż plan restrukturyzacji kopalni zawierał wiele elementów, a zwolnienia grupowe nie stanowiły jego podstawowych założeń i nie będą już powtarzane. Podkreśliła, że projekt ten będzie przebiegał także w innych obszarach. Dodała, że jeżeli wystąpi potrzeba zorganizowania spotkania, to decyzje w tej sprawie zapadną w drugiej połowie czerwca. Radni otrzymają wówczas stosowne informacje.
 
Pani Andżelika Chojnacka zapytała dlaczego tak długo trwa organizacja spotkania w związku z restrukturyzacją, jeżeli sytuacja w kopalni przedstawia się dobrze. Powiedziała, iż związki zawodowe kopalni chcą się spotkać i otrzymać określone informacje, szczególnie od nowego zarządu. Zapytała kto podejmie decyzję odnośnie terminu spotkania.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński stwierdziła, że związki zawodowe działają przy kopalni, zatem określone informacje w pierwszej kolejności powinny otrzymywać od jej zarządu. Zaznaczyła, że zadaniem zespołu koordynacyjnego jest negocjowanie oraz pośrednictwo w ewentualnych trudnych sytuacjach. Podkreśliła, iż podejmuje rozmowy z zarządem PAK-u, a także będzie rozmawiała z zarządem kopalni. Dodała, że jeżeli uzna za celowe przeprowadzenie spotkania w szerszym gronie to zostanie ono zorganizowane. Nadmieniła, że w ostatnich miesiącach związki zawodowe nie sygnalizowały jej potrzeby interwencji ze strony zarządu powiatu. Poinformowała, że skontaktuje się z przewodniczącymi związków zawodowych i jeśli wyrażą oni potrzebę spotkania, to zostanie ono zorganizowane.
 
Pan Radny Mirosław Durczyński stwierdził, że wnioskował wcześniej, aby kolejne spotkanie zespołu koordynacyjnego zorganizować wtedy, kiedy będzie ono przygotowane merytorycznie tzn. będą obecne na nim osoby decyzyjne z kopalni i elektrowni. Uważa on bowiem, że spotkania dotyczące restrukturyzacji bez obecności właściwych przedstawicieli właściciela KWB Konin jak i KWB Adamów, są niecelowe.
Zaznaczył także, że związki zawodowe oraz rada pracownicza powinni w pierwszej kolejności zostać poinformowani o działaniach.
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska poinformowała, że podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kleczewie radna Andżelika Chojnacka zarzuciła radzie powiatu opieszałość. Następnie zapytała jakie rada powiatu ma narzędzia do działania w tej kwestii oraz czy dyskusja lub wnioskowanie mogą w jakikolwiek sposób pomóc górnikom. Kolejno zapytała radną Chojnacką, co ona osobiście w tym temacie zrobiła, ponieważ na sesji w Kleczewie radna obiecała pomoc. Zaznaczyła, iż Stowarzyszenie dla Konina i Regionu, którego radna Chojnacka jest prezesem także mogłoby włączyć się w pomoc i rozwiązanie problemu restrukturyzacji. Stwierdziła, że Polskie Stronnictwo Ludowe powinno przed podjęciem decyzji o prywatyzacji zabezpieczyć interesy górników. Zaznaczyła, że w czasie podejmowania danych decyzji wicepremierem był członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ponadto jego członkiem jest także pan Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy Polityki Społecznej. Stwierdziła, że obecnie „nad tym dużo się mówi, ale tylko się mówi". Powiedziała, że chciałaby poznać jakiekolwiek inicjatywy, dzięki którym uda się rozwiązać problem. Dodała, że jeżeli będą one realne, także się w nie włączy.
 
Punkt 18
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Radna Andżelika Chojnacka przyznała, że jest zadowolona, iż temat kopalni wzbudza duże zainteresowanie. Podkreśliła, że jest to ważna sprawa społeczna. Zaprosiła radną Agnieszkę Mirecką-Katulską do udziału w pracach zespołu powołanego w związku z restrukturyzacją kopalni. Dodała, iż uważa, że zadawanie przez nią na każdej sesji pytań dotyczących sytuacji w kopalni oraz możliwości działania i udzielenia pomocy w związku z reorganizacją jest wyrazem jej osobistego zaangażowania w próbę rozwiązania problemu. Dodała, że ubolewa, iż swoją pracę samorządową w zakresie kopalni dopiero zaczęłai za to odpowiada. Zaznaczyła, że jej osobistym udziałem jest także dopominanie się zorganizowania zapowiadanego wczesnej spotkania zespołu koordynacyjnego z udziałem przedstawicieli władz kopalni. Stanowiłoby ono okazję do formułowania oskarżeń, tez oraz puent. Dodała, że informacje w sprawie kopalni, które radni posiadają są przekazywane jedynie na ich prośbę, ponieważ zarząd powiatu nie informuje o tej ważnej kwestii dotyczącej bezrobocia w powiecie. Dopiero w wyniku zgłoszenia przez radną pytania radni otrzymali informacje na temat zmiany zarządu oraz rozmowie starosty z panią Katarzyną Muszkat, a także o planowanych spotkaniach. Podkreśliła, że nie posiada innych narzędzi, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu problemu, poza zadawaniem pytań oraz publicznym monitorowaniem sytuacji i zwracaniem uwagi na sprawy ważne w jej okręgu wyborczym.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński w imieniu Zarządu Powiatu Konińskiego podziękowała radnym za udzielone absolutorium. Dodała, że zarząd czuje się wyróżniony taką oceną jego pracy w 2013 roku. Zaznaczyła, że efekt tej pracy składa się z pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz wydziałów starostwa. Dodała, że na wynik wykonania budżetu wpływ miały także dobre relacje z gminami, wójtami, burmistrzami oraz radnymi gmin powiatu. Następnie podziękowała skarbnikowi, sekretarzowi oraz wicestaroście za ich pracę i wkład na osiągnięty wynik. Zaznaczyła, że na osiągnięty rezultat wpłynęła również praca radnych. Podziękowała im, więc za wszelkie uwagi oraz opinie. Podkreśliła, że na zarządzie powiatu spoczywa duża odpowiedzialność, ponieważ obdarzony został zaufaniem. Pani starosta zapewniła, że do końca kadencji Zarząd Powiatu Konińskiego będzie się starał sprostać oczekiwaniom radnych oraz mieszkańców powiatu.
 
Przewodniczący rady w imieniu własnym oraz radnych pogratulował zarządowi otrzymanego absolutorium.
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska stwierdziła, że rok temu powołano organ, mający pośredniczyć w rozmowach pomiędzy kopalnią, powiatem oraz innymi instytucjami. Zaproponowała, aby sporządzić raport bądź informację dotyczącą jego działalności. Zaznaczyła, że organ ten nie jest decyzyjny, więc należy rozważyć jego dalsze funkcjonowanie. Powiedziała, że „mówienie tylko o tym nie będzie rozwiązaniem".
 
Przewodniczący rady powiedział, że ma nadzieję, iż członkowie wspomnianego zespołu rozpatrzą propozycję radnej i sporządzą stosowny raport.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski nawiązując do planowanego remontu promu w miejscowości Biechowy wnioskował, aby remont promu nie odbywał się w okresie żniw oraz aby rozważyć możliwość wypożyczenia innego promu na czas prac remontowych, a także objąć remontem podjazdy poprzez ich wydłużenie.
 
Radna Halina Lenartowicz nawiązując do zawartej w informacji o działalności i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym kwestii dotyczącej przekazania przez Starostę Konińskiego gminie Stare Miasto nieruchomości pod budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt zapytała czy schronisko to będzie miało charakter powiatowy czy gminny. Poprosiła także o podjęcie interwencji w związku ze stanem drogi należącej do kopalni w Sławoszewsku pomiędzy rondami.
 
Radna Andżelika Chojnacka przypomniała, że zespół koordynacyjny powstał na podstawie decyzji rady powiatu, podjętej w demokratycznym głosowaniu. Nadmieniła, że miesiąc temu przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy odbyła się pikieta, podczas której podniesiono temat restrukturyzacji kopalni. Zaproponowała, aby dyskusję podjąć podczas spotkania zespołu koordynacyjnego. Będzie można wówczas zaprezentować opinie w tej sprawie.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiadając na pytanie radnej Haliny Lenartowicz poinformowała, że działka pod budowę schroniska została przekazana Gminie Stare Miasto przez Skarb Państwa. Starosta koniński natomiast występował jako jego reprezentant. Przekazana działka stanowiła „resztówkę" po autostradzie. Nadmieniła, że na konwencie wójtów i burmistrzów Powiat Koniński podjął inicjatywę w celu rozwiązania problemu dotyczącego schronisk dla psów. Okazuje się, że w poszczególnych gminach problem ten jest różnie rozwiązywany. Pani starosta zainicjowała powstanie 1 - 3 schronisk międzygminnych. Z uwagi na fakt, że zadanie to jest zadaniem gminnym - schroniska posiadałyby charakter gminny. Zarząd powiatu może jedynie inicjować pewne działania, natomiast ich realizacja musi odbywać się przy udziale gmin. Powiat mógłby ewentualnie za zgodą rady, wesprzeć finansowo ich realizację. Powierzchnia działki przekazanej gminie Stare Miasto wynosi 26 arów. Starosta dodała, że na ostatnim konwencie wójtów i burmistrzów temat budowy schroniska nie został rozstrzygnięty. Zaznaczyła jednak, że schronisko w gminie powstanie. Dodała, iż na chwilę obecną niewiadomo czy będzie ono gminne czy ponadgminne.
 
Pan Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odpowiadając na wniosek dotyczący drogi w Sławoszewsku poinformował, że wspomniany odcinek pozostaje w budowie i znajduje się w zarządzie kopalni. Dodał, iż powiat nie ma technicznych możliwości przejęcia tej drogi. Zaznaczył, że dochodzi na niej do osiadania gruntu. Z uwagi na ten fakt droga nie powinna być dopuszczona do ruchu. Stwierdził, że gdyby zarządcą tej drogi był powiat - nie wyraziłby on zgody by odbywał się na niej ruch. Kopalnia okresowo naprawia drogę oraz wprowadza ograniczenia. Uwzględniając obowiązujące przepisy kopalnia nie ma obowiązku dopuszczenia ruchu na wspomnianej drodze. Umożliwienie go jednak wynika z woli kopalni, ponieważ droga nie została ona oddana do użytku i przekazana jako droga publiczna.
 
Radny Mirosław Durczyński odnosząc się do powyższej kwestii stwierdził, że zasadnym byłoby nakłonienie kopalni aby ta w pierwszej kolejności przedłużyła drogę Toruńską, która jest równoległa do drogi pomiędzy rondami w Sławoszewsku. Byłaby ona o wiele bardziej użyteczna dla mieszkańców Gminy Wilczyn.
 
Przewodniczący rady nawiązując do tematu schroniska dla zwierząt, stwierdził, że Gmina Stare Miasto nie sfinansuje schroniska międzygminnego. W tej sytuacji będzie konieczne porozumienie zainteresowanych gmin. Na konwencie wójtów i burmistrzów powstała koncepcja dotycząca wybudowy dwóch schronisk dla powiatu tj. w jego części północno-zachodniej oraz północno-wschodniej. Zaznaczył, że temat ten jest bardzo trudny. Zauważył, że koszt utrzymania jednego psa w schronisku szacuje się na poziomie 300 - 500 zł miesięcznie. Poinformował, że w Białogardzie funkcjonuje schronisko dla zwierząt, które oferuje swoje usługi także dla gmin na terenie Powiatu Konińskiego. Usługi te polegają na odbiorze bezdomnych psów z terenu danej gminy za jednorazową opłatę w wysokości ok. 1600 - 1800 zł obejmującej także transport do Białogardu. Dodał, że powyższa oferta wpływa do poszczególnych gmin.
Następnie przewodniczący rady przedstawił pismo senatora Ireneusza Niewiarowskiego, zgodnie z treścią stanowiącą załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
  
Punkt 19
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XLI sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
podinspektor
w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2014-07-09 10:10:57)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-09-11 13:46:27)
Lista wiadomości