logo
logo bip
Protokół nr XL/2014 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 24 kwietnia 2014 roku
PRZ.0002.4.2014
 
Protokół nr XL/2014
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 24 kwietnia 2014 roku
 
XL sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 24 kwietnia 2014 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1330.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W związku z brakiem wniosków w sprawie porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2013 r.
7. Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego za rok 2013.
8. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2013 r.
9.  Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2013.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i powiatu konińskiego w roku 2013.
11. Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" w roku 2013.
12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr VIII/47/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zakazu i ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Krzymów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
22. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
23. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XXXIX sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. 19 głosami „za", protokół nr XXXIX/2014 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 20 marca 2014 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do realizacji punktu 4. porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z materiałami sesyjnymi.
Bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym oraz „Informację starosty konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym"
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu oraz informację o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie przybyli radni Waldemar Marciniak, Dariusz Musiałkiewicz oraz Zenon Paszek.
 
Pan Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu nawiązując do zgłoszonej na poprzedniej sesji interpelacji radnego Jana Śledzia udzielił następującej odpowiedzi: „Funkcja sekretarza powiatu powinna być swego rodzaju misją. Osoba wykonująca zadania sekretarza nigdy nie powinna ani na chwilę o tym zapominać. Jest to misja służebna w stosunku do naszych klientów, ale w ogromnym zakresie również do pracowników starostwa. Misją jest przede wszystkim wyznaczanie wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientem oraz nadzorowanie stosowania tych zasad przez pracowników w kontaktach między sobą.
Sekretarz powinien czuwać nad urzędniczą uczciwością, rozwagą i traktowaniem interesu klientów, jako kwestii najważniejszej. Staranność i kompetencje pracowników starostwa są gwarancją dbałości o to, aby osoby działające w imieniu Starosty miały odpowiednie kompetencje zawodowe i przyjmowały postawę etyczną. Sekretarz winien postępować w sposób budzący zaufanie oraz zapewniający poszanowanie godności klientów i pracowników starostwa.
Sekretarz musi w sposób szczególny dbać o kształtowanie właściwych relacji ze współpracownikami w duchu wzajemnego szacunku i odpowiedzialności, zapewniając odpowiednie warunki wypełniania obowiązków przez pracowników. Powinien ponadto dążyć do unikania konfliktów, które mogłyby spowodować naruszenie interesu klientów, a jeżeli pomimo zachowania należytej staranności konflikt taki by zaistniał, zmierzać do jego rozwiązania w sposób zapewniający uczciwe i rzetelne traktowanie stron. Sekretarz winien dążyć do jak najlepszego poznania potrzeb pracowników starostwa.
Jednocześnie rolą sekretarza powinien być pryncypialny nadzór nad wymogiem wysokich kompetencji naczelników i pracowników wydziałów i biur w starostwie. Nie może także dopuścić do sytuacji, gdzie wszechwładztwo jednych będzie tłamszeniem i terroryzowaniem innych. Sekretarz powinien ostro reagować na naganne praktyki w postaci złośliwości i bezduszności w postępowaniu z pracownikami. Dotyczy to zarówno naczelników macierzystych wydziałów i biur jak i działań innych naczelników. Nikt nie ma monopolu na wiedzę oraz władzę. Przeto w moim modelu postępowania nie ma miejsca na zastraszanie, szczucie, podżeganie i buntowanie jednych na drugich.
Sekretarz winien być osobą dyscyplinującą, ale również doceniającą pracowników za ich wkład, pracę i wysokie kompetencje. W tym zakresie wyjątkowo ścisła współpraca z naczelnikami i kierownikami jest absolutnie nieodzowna. Owa współpraca jest również konieczna dla stworzenia dobrego klimatu pracy i współpracy między wydziałami i biurami starostwa. Tutaj rola sekretarza i spektrum jego działania są nieskończenie duże.
Sprawą priorytetową dla sekretarza powinien być nadzór nad terminowością załatwianych spraw. W dobie szerokiego zastosowania komputerów i wszelkich zdobyczy techniki jakiekolwiek uchybienia w zakresie nieterminowego załatwiania spraw są nie do przyjęcia. Absolutnym priorytetem w tym zakresie winny być skargi i wnioski kierowane do Rady Powiatu i Starosty.
Regulamin organizacyjny starostwa to żywy dokument i o tym nie wolno zapominać. Nieustanna współpraca z naczelnikami i kierownikami powinna skutkować doskonaleniem tego aktu. Ma to związek nie tylko z w sumie niewielką migracją kompetencji między wydziałami, ale przede wszystkim z nowymi zadaniami, jakie sukcesywnie nakłada na nas ustawodawca. Uważam, że raz w roku, po uzgodnieniu ze starostą regulamin organizacyjny może być modyfikowany w odpowiednim zakresie, a biorąc pod uwagę fakt, że nie ma obowiązku jego publikacji w Dzienniku Urzędowym, to porządkowe tworzenie tekstu jednolitego na potrzeby pracy starostwa nie jest żadnym problemem.
Sekretarz powinien być lobbystą na rzecz poprawy uposażenia pracowników, ich wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia, kursy, konferencje i branżowe narady. Jednocześnie sekretarz winien być rzecznikiem i orędownikiem wprowadzania jak największej liczby dobrych praktyk do urzędu. I nie chodzi o martwy zapis, a o realne ich stosowanie.
Rolą sekretarza powinno być również identyfikowanie faktycznych potrzeb kadrowych w urzędzie. Nie zawsze bowiem standardy obsługi klientów mogą zostać zachowane przy zbyt słabej obsadzie, a z drugiej strony kadrowy przesyt nie wpływa dobrze na styl i jakość funkcjonowania urzędu. W tym zakresie dobra współpraca z naczelnikami i kierownikami jest absolutnie nieodzowna, a umiejętność przekonania starosty do często radykalnych i niepopularnych ruchów wręcz konieczna. W tym zakresie sekretarz dla starosty powinien być tym, czym szczypce dla kowala.
Starostwo powiatowe winno być wizytówką Powiatu. Uważam, że warunki, w jakich przyjmowani są nasi klienci są świadectwem naszego szacunku dla nich. Dlatego prowadzenie modernizacji budynku, unowocześniania i modyfikowania pewnych rozwiązań jest nieodzowne. Myślę, że sekretarz winien zająć się tak ważną kwestią oraz mieć wiedzę na temat potencjalnie podobnych problemów nurtujących pracowników wydziałów i biur starostwa.
Chciałbym, aby mimo trudności, często mało sprzyjających warunków i kłopotów, urzędnicy Starostwa Powiatowego w Koninie byli najbardziej przyjazną, otwartą i uśmiechniętą grupą pracowników administracji samorządowej w powiecie konińskim. Aby trudny klient nie był przyczyną trwałej zmiany nastroju, która może się jedynie negatywnie odbić na rodzinie i przyjaciołach. Chciałbym, aby naczelnicy łagodzili następstwa problemów i kłopotów, które wynikają z pracy nie tylko z klientem, a ich nie podsycali. Praca z klientem jest dostatecznie trudna, aby postawa szefostwa dodatkowo utrudniała i komplikowała pracę wydziałów i biur obsługujących klienta zewnętrznego. Uważam, że najlepszą formą pracy z załogą, jest bycie jednym z nich, a nie nad nimi. Głębokie zrozumienie problematyki daje pozytywne rezultaty, a partnerstwo we wzajemnych relacjach jest podstawą dobrej i konstruktywnej współpracy. W ciągu 2 lat mojej pracy w 25 - osobowym zespole wydziału komunikacji powyższe zasady moim zdaniem idealnie zdały egzamin."
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński zaprosiła na Powiatowe Dni Rodziny połączone z Powiatowymi Dniami Seniora, które odbędą się 8 maja br. w Kazimierzu Biskupim. Nawiązując do apelu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w sprawie przystępowania do Światowych Obchodów Dnia Rodziny, które odbędą się 15 maja br. nadmieniła, że podjęte zostaną działania, aby Prezydent objął patronatem wspomnianą imprezę powiatową.
Następnie poinformowała, że z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiat Koniński wspólnie z gminą Kramsk organizuje 1 maja br. „Euro-piknik" w Kramsku. W ramach tej imprezy odbędzie się wiele interesujących wydarzeń, tj. przedstawienie prezentacji przygotowanych przez uczniów, degustacja potraw z krajów członkowskich. Ponadto odbędzie się konkurs na najlepszą inwestycje samorządową, zrealizowaną z udziałem środków europejskich. Na wybraną inwestycję można głosować już poprzez portal internetowy konin24info. Każda gmina mogła wskazać 2 inwestycje, zatem można oddawać głosy na ok. 30 inwestycji.
Następnie przypomniała, że na ostatniej sesji zadeklarowała, przekazać radnym informację o rozstrzygnięciu sprawy związanej ze skargą na panią Dyrektor ZSP w Kleczewie. Zaznaczyła, że 28 marca br. zarząd powiatu podjął uchwałę, w której zlecił kontrolę doraźną w ZDP w Kleczewie w zakresie prawidłowości i celowości wydatków w sprawach sądowych prowadzonych w latach 2011-2013. Kontrola ta zostanie przeprowadzona w maju br. Ponadto zarząd powiatu zalecił przeprowadzenie w ZSP w Kleczewie szkolenia w zakresie praw, obowiązków i odpowiedzialności prawnej nauczycieli oraz relacji interpersonalnych. Planowana jest organizacja szkoleń dla nauczycieli oraz oddzielnie dla kadry kierowniczej wszystkich szkół i placówek powiatowych. Pani starosta uważa, że szkolenia w zakresie rozwoju osobistego, w tym komunikacji interpersonalnej mogą przyczynić się do poprawy relacji w szkole. Ponadto zarząd powiatu na posiedzeniu 28 marca zobowiązał starostę do wyciągnięcia wobec dyrektora szkoły konsekwencji wynikających z odpowiedzialności pracowniczej. Tego samego dnia pani starosta podjęła decyzję o wymierzeniu w stosunku do pani Marietty Putz kary porządkowej w oparciu o kodeks pracy, tj. kary upomnienia. Kara ta została przyjęta. O całej sytuacji, mającej miejsce na sesji oraz posiedzeniu zarządu, a także o podjętych decyzjach pani starosta poinformowała Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia br.
Następnie pani starosta poinformowała, że wpłynęły wyjaśnienia w związku z poruszoną na poprzedniej sesji sprawą dotyczącą ankiety przeprowadzonej w szkole w Kleczewie. Ankieta ta stanowi element projektu dydaktycznego „Miesiąc przedsiębiorczości". W ramach tego projektu uczniowie uczyli się zagadnień z zakresu ochrony praw konsumenckich, odbyły się warsztaty PIT-u, czyli podatkowe, kwalifikacji i predyspozycji zawodowej oraz badań marketingowych. W ramach warsztatów uczniowie przygotowywali projekty czterech ankiet i ta, o której rozmawiano na poprzedniej sesji była jedną z nich.
 
Radna Andżelika Chojnacka zapytała kto będzie przeprowadzał kontrolę w ZSP w Kleczewie w zakresie wydatkowania środków, w związku z prowadzonymi w latach 2011-2013 sprawami sądowymi.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiedziała, że kontrola w ZSP w Kleczewie przeprowadzana będzie przez Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Koninie. Nadmieniła, że obecnie w biurze tym zatrudniona jest jedna osoba tj. kierownik - pan Marcin Wietrzykowski.
 
Radna Andżelika Chojnacka zapytała, czy prawdą jest, że do Komisji Rewizyjnej wpłynęło pismo dotyczące szkoły w Kleczewie.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że z jego wiedzy wynika, iż do komisji nie wpłynęło takie pismo.
 
Radny Włodzimierz Pawlak nawiązując do udzielenia w ramach konkursu na zadania z zakresu ekologii o ochrony zwierząt pomocy finansowej pięciu organizacjom pozarządowym poprosił o wskazanie, które organizacje otrzymały dotacje i na jaki cel.
 
Radny Waldemar Marciniak poprosił o wyjaśnienie, dlaczego pani dyrektor ZSP w Kleczewie otrzymała jedynie upomnienie a nie została ukarana naganą. Dodał, że uważa, iż pani dyrektor powinna otrzymać naganę za to, co zrobiła i za to, że rada musiała się tą sprawą zajmować tyle razy.
 
Pani Małgorzata Waszak starosta koniński stwierdziła, że kara upomnienia jest karą porządkową, związaną z określonymi uwarunkowaniami. Na posiedzeniu zarządu analizowano kwestie kar oraz możliwości ich zastosowania. Decyzja dotycząca ukarania dyrektora ZSP w Kleczewie upomnieniem została podjęta przez starostę. Zaznaczyła, że argument, iż „skarga sprawiła pewne zamieszanie na sesjach" nie powinien być uwzględniany podczas wymierzania kary. Decyzję dotyczącą kary starosta wydała na podstawie argumentów wynikających z rozpatrzenia skargi, a także zebranych w postępowaniu prowadzonym przez właściwy wydział.
 
Radny Waldemar Marciniak wyjaśnił, ze jego wypowiedź miała na celu podkreślenie, że sprawą skargi radni zajmowali się długo. Zdaje on sobie jednak sprawę, że fakt, ten nie może być przesłanką do zastosowania większej kary. Natomiast uznanie skargi częściowo za zasadną stanowi dla radnego argument, aby ukarać dyrektora szkoły.
 
Radna Andżelika Chojnacka zapytała jakie działania dyrektora stanowią podstawę do ukarania go naganą. Podkreśliła, że ilość przegranych spraw w sądzie oraz konflikty interpersonalne stanowią dla niej bardzo poważny problem. Zauważyła, że w tym przypadku wpływ konfliktu na całą szkołę oraz środowisko stanowił jedynie podstawę do ukarania dyrektora upomnieniem.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że decyzja o zastosowaniu kary porządkowej była decyzją starosty i została wydana na podstawie Kodeksu Pracy. Nie oznacza to jednak, że sprawa związana z konfliktem w szkole została zakończona. W szkole zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie prawidłowości i celowości wydatków w sprawach sądowych. Sytuacja w szkole będzie nadal monitorowana. Starosta podjęła decyzje odnośnie danej kary, natomiast nie oznacza to, że organ prowadzący sprawę uznał za zakończoną. Za zamkniętą można uznać jedynie sprawę związaną z rozpatrzeniem skargi. Problem konfliktu w szkole, który dotyczy środowiska nauczycieli i uczniów jest bardzo ważny, co potwierdza osobisty udział i zaangażowanie starosty w tą sprawę. Po uzyskaniu wyników z przeprowadzonej kontroli podda ona analizie tą kwestię. Dodała, że należy załagodzić konflikt w szkole, chociażby w związku ze zbliżającymi się maturami oraz naborem. Dobro szkoły jest bardzo ważne i należy podejmować decyzje służące stabilizacji sytuacji oraz dające szanse na ciągły nadzór organu prowadzącego.
 
Radna Halina Lenartowicz zapytała czy pani dyrektor Marietta Putz przegrała w okresie międzysesyjnym kolejną sprawę sądową.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że uzyskał informację, iż tak się stało.
 
Radna Andżelika Chojnacka stwierdziła, iż rozumie, że pani dyrektor realizuje pewien program naprawczy mający na celu ustabilizowanie i poprawę sytuacji w szkole w zbliżającym się okresie maturalnym.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, ·że Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych
 
Radna Andżelika Chojnacka stwierdziła, że na ostatnim spotkaniu zespołu koordynacyjnego powołanego w związku z reorganizacją w Kopalni sekretarz Urzędu Miejskiego zaproponował zorganizowanie spotkania w szerszym gronie. Radna zapytała więc, czy planowane jest takie spotkanie. Ponadto dodała, że Związki Zawodowe Ruch zwróciły się z pytaniem czy w związku z koncesją na odkrywki w Ościsłowie i Dębach Szlacheckich wpłynęły już do gmin lub do starostwa stosowne dokumenty.
 
Radny Jan Śledź odnosząc się do naboru na stanowisko sekretarza powiatu zapytał kto opracowywał kryteria, jakie powinni spełniać kandydaci. Nawiązując do jednego z kryteriów tj. bezpartyjności zapytał czy sekretarz działał kiedykolwiek w jakiejś partii politycznej, na jakim stanowisku i w jakim okresie czasu. Zapytał także czy określony w kryteriach wymagany staż pracy na kierowniczym stanowisku dotyczy jedynie pracy w starostwie, czy także w innym urzędzie. Dodał, że po uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania przygotuje swoje wystąpienie w innym terminie.
 
Radny Waldemar Marciniak odnosząc się do zaplanowanego na 1 maja w Kramsku festynu, zapytał, jaki koszt na jego organizacje poniesie gmina, a jaki powiat oraz czy pani starosta nie obawia się, że wydarzenie to będzie odebrane jako kampania wyborcza w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.
 
Radna Halina Lenartowicz poprosiła o informacje na temat zaawansowania prac na drodze powiatowej Wilczogóra-Kaliska oraz Wilczyn - Zygmuntowo.
 
Punkt 6
Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2013 r.
 
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, żę radni otrzymali „Informację z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2013 r." wraz z materiałami sesyjnymi. Informacja ta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokolu.
 
Radny Jan Śledź stwierdził, że z przedmiotowej informacji wynika, iż wiele osób jest karanych za nielegalne budowy. Nadmienił, że osoby - szczególnie mieszkańcy terenów wiejskich - często nie posiadają wiedzy w tym zakresie. Poprosił zatem aby w Kurierze Powiatowym zamiast reklamowania oraz realizowania kampanii wyborczej, zamieścić dla mieszkańców powiatu informację które budowy można wykonywać bez planów, a które ich wymagają. Zaznaczył, że mieszkańcy często nie wiedzą czy w danym przypadku np. w zwiazku z budową płotu lub altany letniskowej, konieczne jest posiadanie pozwolenia na budowę. Podkreślił, że warto przekazać mieszkańcom informacje, aby zapobiec ponoszeniu przez nich konsekwencji, wynikających z niewiedzy w tej kwestii.
 
Pani Elżbieta Olszewska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie stwierdziła, że informacja o którą prosi radny Jan Śledż może zostać zamieszczona w Kurierze Powiatowym. Zazanczyła, że może ona jednak zostać przedstawiona w sposób ściśle prawny, a tym samym niezrozumiały dla inwestorów, tak jak dla większości niezrozumiala jest ustawa - Prawo budowlane. Nastepnie poinformowała, że każda robota budowlana, niezależnie czy jest to budowa od podstaw, czy też przebudowa, remont lub budowa ogrodzena wymaga zgłoszenia albo pozwolenia na budowę. Inwestor zglaszając się z daną sprawą do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego uzyska informację czy przedsięwzięcie wymaga zgłoszenia czy pozwolenia. Natomiast brak jednego bądź drugiego stanowi naruszenie przepisów prawa budowlanego, które może zakończyć się np. wysokimi karami a także koniecznością zalegalizowania roboty.
 
Przewodniczacy rady przyznał, że faktycznie przepisy prawa budowlanego można w różny sposób interpretować. Stwierdził, że w przypagku realizacji okreśłonych robót budowlanych warto dokonać chociażby zgłoszenia. Jeżeli w konkretnym przypadku będzie konieczne pozwolenie na budowę, wówczas inwestor taką informację uzyska. Istotnym jest fakt, że po dokonaniu zgloszenia musi upłynąc miesiąc, aby móc rozpoczać dane prace.
 
Radny Jan Śledź zaznaczył, że o zaistniałą sprawę nie obwinia Inspektora Nadzoru Budowlanego, a osoby, które dane prawo ustanowiły. Zapytał czy na budowę altany konieczne jest zgłoszenie czy też uzyskanie pozwolenia.
 
Pani Elżbieta Olszewska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie odpowiedziała, że aby wybudowac altanę (do 25 m2 powierzchni zabudowy) konieczne jest zgłoszenie. Zaznaczyła, że zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe należy dokonać przed rozpoczeciem danych robót budowlanych. Wykonanie prac natomiast zglasza się już do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 
Przewodniczacy rady dodał, że wszystkie wymagane druki dostepne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz na stronie PINB- u. . Ponadto stwierdził, że zapewne pani starosta rozważy prośbę radengo Jana Śledzia i w następnym numerze Kuriera Powiatowego w sposób dostępny i czytelny zostaną przekazane informacje, na temat rodzaju prac wymagających zgłoszenia oraz pozwolenia na budowę.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2013 r.".
 
Punkt 7
Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego za rok 2013.
 
Przystępując do rozpatrzenia 7. punktu porządku obrad przewodniczacy rady stwierdził że „Informację dotyczącą oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego za rok 2013" radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 9 cd. do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumila Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją dotyczącą oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego za rok 2013".
 
Punkt 8
Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2013 r.
 
Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad tj. „Informacji o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2013 r." przewodniczący rady poinformował, że materiał w powyższej sprawie został radnym dostarczony. Stanowi on załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przedmiotowa informacja omawiana była na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych komisji o przedstawienie kolejno wypracowanych opinii.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczacy rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2013 r."
 
Punkt 9
Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2013.
 
Przystępując do rozpatrzenia 9. punktu porządku obrad przewodniczacy rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2013" wraz z materiałami sesyjnymi. Materiał ten stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie, o którym mowa, było przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w powyższej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
Z związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczacy rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2013."
 
Punkt 10
Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i powiatu konińskiego w roku 2013.
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali „Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i powiatu konińskiego w roku 2013." wraz z zawiadomieniem o sesji. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił zatem jej przewodniczącego o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskucji przewodniczacy rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i powiatu konińskiego w roku 2013."
 
Punkt 11
Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" w roku 2013.
 
Przystępując do rozpatrzenia 11. punktu porządku posiedzenia przewodniczący rady poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" w roku 2013" stanowiące załącznik nr 18 do niniejszego protokołu radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.
Sprawozdanie, o którym mowa, było przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem wiceprzewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Agnieszkę Mirecka-Katulską - wiceprzewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskucji w powyższej sprawie przewodniczacy rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" w roku 2013".
 
Punkt 12
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że „Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013" zostało przekazane radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie to było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w sprawie przewodniczacy rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013".
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr VIII/47/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego.
 
Przystępując do rozpatrzenia 13. punktu porządku obrad dot. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr VIII/47/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego przewodniczący rady przedstawił treść skargi prokuratora zgodnie z załącznikiem nr 22 do niniejszego protokołu.
Następnie poinformował, że zgodnie ze Statutem Powiatu Konińskiego w ramach inicjatywy uchwałodawczej przedłożył radzie projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr VIII/47/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego. Projekt ten został radnym dostarczony wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt uchwały przewodniczący rady przekazał do zaopiniowania Zarządowi Powiatu i Komisji Statutowo-Regulaminowej. Poprosił więc kolejno Przewodniczącą Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej o przedstawienie opinii w sprawie.
Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego przedstawiona przez jego panią Małgorzatę Waszak - Przewodniczącą Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej przedstawiona przez radnego Mirosława Durczyńskiego - przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący radu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr VIII/47/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr XL/320/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr VIII/47/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie zakazu i ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego.
 
Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zakazu i ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w powyższej sprawie. Został on radnym dostarczony.
Projekt, o którym mowa, był rozpatrywany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie poprawki do projektu uchwały przedstawione w opinii Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku rada powiatu przyjęła poprawki w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Radna Halina Lenartowicz poinformowała, że wśród członków Komisji Statutowo-Regulaminowej, opiniującej uchwale podjętą w poprzednim punkcie, która jest związana z projektem obecnie rozpatrywanym pojawiła się wątpliwość czy zakaz używania jednostek pływających dotyczy także jednostek ochotniczej straży wodnej wykonującej ćwiczenia. Nadmieniła, że jednostki takie działają m.in. w Wilczynie oraz w Licheniu. Zajmują one wysokie lokaty w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym. Muszą posiadać zatem możliwość prowadzenia ćwiczeń. Z jezior nie powinni korzystać jedynie ratownicy, ale także jednostki ochotniczej straży, przeprowadzające ćwiczenia. Stwierdziła, że w związku z faktem, że jezioro jest własnością Marszalka Województwa, powinien zostać ustalony harmonogram, z którego wynikałoby, kiedy ćwiczenia te mogłyby się odbywać. Zaznaczyła, że uchwała w sprawie zakazu ograniczania jednostek pływających podjęta była już kilka lat temu. Radni zgodzili się wówczas na ten zakaz. Zapytała jednak czy w efekcie podjętej uchwały strażacy oraz ratownicy będą mogli ćwiczyć bez podnoszenia konsekwencji. Wspomniana, że jednostki ochotniczej straży wodnej działają na rzecz gminy, walczą z kłusownikami, kontrolują trzeźwość wędkarz y oraz monitorują „dzikie" kąpieliska. Są oni zatem bardzo potrzebni.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że bezpieczeństwo publiczne ma szerokie znaczenie i aby skutecznie je zapewniać należy prowadzić ćwiczenia. W związku z powyższym ćwiczenia takich służb jak straż wodna itd. należy zaliczyć, jako konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa.
 
Radny Mirosław Durczyński nadmienił, że na posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej, w którym uczestniczył radca prawny oraz właściwi naczelnicy szczegółowo omawiano powyższy temat. Radny uważa, że wątpliwości radnych zostały wyjaśnione. Zaproponował, aby jednostki zarejestrowane w krajowym systemie ratownictwa gaśniczego i posiadające specyfikacje „ratownictwo wodne", a takie na terenie powiatu konińskiego występują i to nie tylko OSP Wilczyn, ale także Skulsk, Licheń Stary, Budzisław, Golina, Chorzeń, wystosowały pismo do konkretnych właścicieli jezior, zawierające sprecyzowane terminy przeprowadzania ćwiczeń. Radny uważa, że powyższe pisma wraz z uzyskanymi na nie odpowiedziami stanowić będą dopełnienie formalności i zapobiegną ewentualnym nieporozumieniom.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zakazu i ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego wraz z przyjętymi poprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 glosami „za".
 
Uchwała nr XL/321/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie przewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę.
 
Punkt 15
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady przystąpił do rozpatrzenia 15. punktu porządku obrad. Stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji
Powyższy projekt rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie poddaję projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych (na sali nieobecni byli wówczas radni Wiesław Bednarek oraz Włodzimierz Pawlak). W wyniku głosowania uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 20 glosami „za".
 
Uchwała nr XL/322/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wrócili radny Wiesław Bednarek oraz radny Włodzimierz Pawlak.
 
Punkt 16
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
 
Przystępując do realizacji 16. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w powyższej sprawie. Został on radnym dostarczony wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten omawiany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego. W glosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr XL/323/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 17
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Krzymów.
 
Przystępując do rozpatrzenia 17. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Krzymów. Projekt ten został radnym dostarczony.
Przedmiotowy projekt rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w powyższej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Krzymów. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 22 glosami „za".
 
Uchwała nr XL/324/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Krzymów stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 18
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
 
Przystępując do realizacji 18. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w powyższej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 22 glosami „za".
 
Uchwała nr XL/325/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 19
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Przystępując do realizacji 19. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformował o autopoprawkach wynikających z:
- wprowadzenia dotacji celowej na kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżące Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie;
- udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Rychwał w kwocie 450.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3240 relacji DK 25 Stare Miasto - Rozalin - Grodziec, na odcinku Rozalin-Trójka;
- udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Sompolno w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3205 Mostki - Przystronie - Lipiny - Koło, II etap;
- dofinansowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 1.623.306,53 zł na podstawie wniosku z dnia 11 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie projektu systemowego „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na runku pracy". Wyjaśnił, że partnerami projektu jest 9 gmin, które muszą w swoich budżetach zabezpieczyć dane środki. Konieczne jest zatem wprowadzenie wydatków na zadania własne w kwocie 889 510,18 zł, natomiast w dziale dotyczącym dotacji celowych przekazanych gminom na podstawie porozumień należy zaplanować kwotę 733 796,35 zł. Ponadto należy dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 8.280,00 zł z rozdziału „Rodziny zastępcze" do rozdziału „Pozostała działalność" w celu zabezpieczenia świadczeń.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 39 ·do niniejszego protokołu.
 
Radny Wiesław Bednarek zapytał czy zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 400.000,00 zł na przebudowę drogi nr 3217 P Krzymów - Paprotnia dotyczy realizacji nowego zadania, czy też zostało ono zaplanowane w budżecie na 2014 rok. Zapytał jaki jest udział gminy w realizacje powyższego zadania. Następnie odnosząc się do zaplanowanego na kwotę 600.000,00 zł zadania dotyczącego przebudowy drogi w Starym Mieście etap II zapytał o wysokość wkładu gminy w jego realizacje. Ponadto poprosił o wyjaśnienia w związku ze zmniejszeniem o kwotę 80.000,00 zł środków przeznaczonych na spółki wodne.
 
Radny Andrzej Perkowski zapytał skarbnika, które gminy uczestniczą w projekcie „Mogę pracować..." oraz czy będą one w równych kwotach partycypowały w jego kosztach. Zapytał także czy gminy nieuczestniczące w projekcie będą mogły korzystać z dofinansowania.
 
Pani Małgorzata Waszak odpowiedziała, że przebudowa drogi w Krzymowie zgodna jest z wcześniejszymi ustaleniami z wójtami i burmistrzami. Nadmieniła, że nie wszystkie uzgodnione zadania zostały zaplanowane w budżecie powiatu, jednak sukcesywnie w miarę możliwości finansowych są one do niego wprowadzane. Zadanie w Krzymowie na kwotę 400.000,00 zł jest zgodne z planem. Natomiast w związku z remontem drogi gminnej został zaplanowany dodatkowo remont skrzyżowania z nią na kwotę 30.000,00 zł. Zadanie to zatem jest dodatkowe, natomiast inwestycja, o którą pytał radny Bednarek nie jest zadaniem nowym. Gmina Krzymów zaplanowała w swoim budżecie na powyższe zadanie 50.000,00 zł, z kolei Gmina Stare Miasto nie podjęła jeszcze stosownej uchwały w związku z inwestycją na jej terenie. Zaznaczyła, że w gminie Stare Miasto oraz Wierzbinek ustalenia nie są jeszcze ostateczne i mogą zostać skorygowane. Odpowiadając na pytanie dotyczące zaplanowanych środków dla spółek wodnych poinformowała, że na ten cel pozostanie w budżecie 60.000,00 zł. i kwota ta jest wystarczająca na zrealizowanie wniosków zgłoszonych przez spółki. Zaznaczyła, że w powiecie nie ma takiej ilości spółek wodnych, która spowodowałaby wykorzystanie całości zaplanowanych środków. Pani starosta ma nadzieje, że dofinansowanie powiatu przyczyni się do tego, że spółki wodne będą działały w każdej gminie.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu poinformował, że w ramach realizowanego projektu „Mogę pracować..." zostały zawarte umowy partnerskie z 9 gminami powiatu konińskiego, na różne kwoty tj.: Gmina Skulsk - 45 072,60 zł, Gmina Stare Miasto - 91 854,03 zł, Gmina Kramsk - 74 382,28 zł, Gmina Ślesin - 161 160,48 zł, Gmina Kazimierz Biskupi - 58 276,30 zł, Gmina Kleczew - 82 433,20 zł, Gmina Wilczyn - 57 705,89 zł, Gmina Rychwał - 100 460,78 zł i Gmina Rzgów - 62 450,79 zł. Łącznia kwota dofinansowania dla gmin to 733 796,35 zł. Dodał, że projekt będzie realizowany za pośrednictwem Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
 
Radny Andrzej Perkowski ponownie zapytał czy z projektu „Mogę pracować..." będą mogły korzystać gminy, które nie będą w nim partycypowały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu odpowiedział, że z projektu „Mogę pracować" mogą korzystać jedynie jego uczestnicy.
 
Radny Wiesław Bednarek przyznał, że cieszy go możliwość przeznaczenia kolejnych środków na inwestycje drogowe. Zapytał jednak czy w przypadku wygospodarowania środków na zadania drogowe nie można by uzgadniać danych kwestii w szerszym gronie z udziałem wszystkich radnych. Zapobiegłoby to sytuacji, że radni dowiadują się o danych sprawach dopiero z projektu uchwały. Stwierdził, że radni znajdują się wówczas w trudnej sytuacji. Zaznaczył, że nie są oni przeciwni inwestycjom drogowym. Chcieliby mieć jedynie możliwość wspólnego udziału w dysponowaniu środkami, zanim właściwa uchwała zostanie poddana pod obrady.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński stwierdziła, że spotkania oraz dyskusje, także z udziałem radnych, na temat planowanych inwestycji drogowych już się odbywały,. Zostały wówczas wynegocjowane warunki korzystne zarówno dla powiatu jak i dla poszczególnych gmin. Obecnie realizowane są jedynie wcześniejsze ustalenia. Powtórzyła, że wspomniane wcześniej inwestycje nie są zadaniami nowymi, ponieważ spotkania na ich temat odbywały się już wcześniej. Na kolejnych sesjach będą do budżetu powiatu wprowadzane kolejne zadania. Podkreśliła, że realizowany jest plan, w ustalaniu, którego radni, także uczestniczyli.
 
Radny Mirosław Durczyński w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Koninie wnioskował, aby podczas dokonywania następnych zmian w budżecie powiatu w dziale 754, rozdziale 75412, w którym zaplanowane są dotacje celowe dla 14 gmin powiatu konińskiego z przeznaczeniem dla jednostek OSP na termomodernizację, zwiększyć zaplanowane wydatki o 5.000,00 zł dla każdej z gmin.
Wyjaśnił, że obecnie w rozdziale tym zaplanowane jest 140.000,00 zł, czyli po 10.000,00 zł dla każdej z gmin. Zaznaczył, że niektóre gminy posiadają 12-14 jednostek OSP i kwota ta podczas zmiany termomodernizacji, a szczególnie przy wymianie okien, jest niewystarczająca. Dodał, że środki na ten cel mogłyby pochodzić z kwot zaplanowanych dla Państwowej Straży Pożarnej bądź Policji.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr XL/326/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014 stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 20
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
 
Przystępując do realizacji 20. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
Dodał, że w związku z wprowadzeniem pomocy finansowej z Gminy Rychwal oraz Gminy Sompolno, a także dotacji Wojewody Wielkopolskiego oraz projektu „Mogę pracować..." dochody budżetu określone w WPF zwiększają się łącznie o 2.343.306,53 zł, w tym dochody bieżące o 1.693.306, 53 zł, a dochody inwestycyjne o 650.000,00 zł. Ponadto wydatki określone w WPF zwiększają się łącznie o kwotę 2.343.306, 53 zł, w tym wydatki bieżące o 1.693.306,53 zł, natomiast wydatki inwestycyjne o 650.000,00 zł.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr XL/327/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 21
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Pani Małgorzata Waszak starosta koniński odpowiadając na interpelacje radnej Andżeliki Chojnackiej poinformowała, że rzeczywiście na ostatnim spotkaniu zespołu koordynacyjnego powołanego w związku z restrukturyzacją kopalni podniesiony został temat zorganizowania spotkania w szerszym gronie. Dodała, że takie spotkanie mogłoby odbyć się w maju, ale jego dokładny termin nie został jeszcze wyznaczony. Mogłoby się ono odbyć np.27 maja o godz. 13.30. Zaznaczyła, że poprosi pana Witolda Nowaka - naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju o zajęcie się tym tematem. Zaznaczyła, że zaproponowany termin jest po wyborach do Parlamentu Europejskiego, zatem nikt nie będzie wiązał tego spotkania z kampanią wyborczą. Ponadto będzie to kilka dni przed sesją absolutoryjną, więc podjęte zostaną starania, aby tak zorganizować posiedzenia komisji rady, aby radni mogli dany dzień maksymalnie poświęcić i na pracę w komisjach i na udział w powyższym spotkaniu.
Odpowiadając na pytanie związane z koncesjami na kolejne odkrywki poinformowała, że starostwo nie prowadzi żadnych spraw związanych z tą działalnością kopalni. Z informacji przekazanych przez pana Andrzeja Pieklika - naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa wynika, że prace z tym związane znajdują się na początkowym etapie. Gmina Wilczyn posiada studium uwarunkowań, natomiast kolejnym krokiem jest wydanie decyzji środowiskowej. Wspomniana odkrywka będzie leżała jeszcze na terenie dwóch gmin tj. Gminy Kleczew oraz Gminy Skulsk.
 
Pan Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu odpowiadając na pytanie radnego Jana Śledzia poinformował, że jako kandydat biorący udział w konkursie na stanowisko urzędnicze nie może wypowiadać się na temat autora kryteriów konkursowych. Natomiast jako obecny zwierzchnik Wydziału Organizacyjnego uważa, iż kryteria te zostały ustalone właśnie przez ten wydział, w porozumieniu z panią starostą. Dodał, że z jego obserwacji wynika, iż wymagania te pochodziły głównie z ustaw, które to określają wymogi stawiane przed sekretarzem.
Odnosząc się do kwestii dotyczącej jego przynależności do partii poinformował, że od 26 października 1997 r. do 27 lutego 2014 r. był członkiem Sojuszy Lewicy Demokratycznej. Przez ostatnie 6 lat pełnił funkcję sekretarza powiatowego. Funkcje złożył publicznie na Konwencji Powiatowej 27 lutego br. Stosowny dokument został podpisany przez przewodniczącego.
Odpowiadając na pytanie dotyczące zajmowania przez niego stanowiska kierowniczego poinformował, że w starostwie powiatowym pracuje ponad dwa lata i zajmował przez ten okres stanowisko kierownicze. Wcześniej pracował ponad 3 lata, jako pracownik etatowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie. Jeszcze wcześniej był inspektorem w Biurze Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim w Koninie. Wykonywał wówczas sprawy asystenckie. Pierwszy jego zakład pracy to Kopalnia Węgla Brunatnego. Pracował tam w swoim zawodzie wyuczonym. Nadmienił, że jego wykształcenie średnie to technik elektryk. Przez ponad 5 lat pracował jako elektryk. W tym czasie studiował w Bydgoszczy. W 2002 r. obronił dyplom magistra politologii. W latach 2002 - 2004 odbył studia podyplomowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunkach Administracja i Zarządzanie. W 2005 r. rozpoczął studia doktoranckie, które przerwał w 2008 r. ze względu na fakt podjęcia pracy w Warszawie. Studia te odbywały się w trybie eksternistycznym, więc może je w każdej chwili rozpocząć z zaliczeniem wcześniejszych osiągnięć. Obecnie ma zaliczone dwa egzaminy. Pozostał mu jedynie egzamin z języka obcego i ostateczny - doktorski. Ponadto zaliczone ma dwie publikacje. Ogłoszone zostały one w periodyku „Świat idei polityki" wydawanym przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bydgoszczy.
 
Pani Małgorzata Waszak starosta koniński kontynuując udzielanie odpowiedzi na pytania radnych poinformowała, że koncesje na nową odkrywkę w Ościsłowie kopalnia będzie realizowała po uzyskaniu decyzji środowiskowej. Kolejnym etapem będzie uchwalenie przez rady właściwych gmin planów zagospodarowania przestrzennego. Po zakończeniu postępowań administracyjnych gmin sprawa trafi do rozpatrzenia przez samorząd powiatowy. Powiat jest uczestnikiem tego procesu inwestycyjnego, jednak obecnie trwają działania należące do zadań gminy. Dodała, że zapewne bardziej precyzyjnej informacji mógłby udzielić właściwy pracownik Urzędu Gminy w Wilczynie. Powiat nie posiada natomiast informacji na temat zaawansowania działań w sąsiednich gminach.
Odpowiadając na pytanie radnej Haliny Lenartowicz poinformowała, że inwestycje drogowe na terenie gminy Wilczyn zostały zaplanowane w budżecie. Możliwe więc było podjęcie dalszych działań. Został rozstrzygnięty przetarg na realizacje drogi Wilczogóra- Kaliska oraz Zygmuntowo - Święte. Pierwsza inwestycja obejmuje odcinek ponad 5 km i wynika z realizacji ugody zawartej z Kopalnią, która także rozstrzygnęła już przetarg. Toczyły się zatem dwa oddzielne postępowania dotyczące jednej drogi podzielonej zgodnie z ugodą na dwa odcinki. Termin realizacji zadania to 31 maja 2014 r. Poinformowała także, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę drogi Zygmuntowo- Święte. Termin realizacji tego zadania to 30 lipca br.
Odpowiadając na pytanie radnego Waldemara Marciniaka poinformowała, że wydarzenie, które odbędzie się 1 maja w Kramsku to „Euro-festyn". Gmina zwróciła się do powiatu z propozycją wspólnej organizacji tej imprezy. Powiat chętnie przystąpił do współpracy, aby wspólnie z gminą uczcić 10-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Koszty całego przedsięwzięcia nie zostały jeszcze zamknięte. Zgodnie z szacunkami powiat koniński poniesie koszty w wysokości 3.500,00 zł, natomiast gmina Kramsk - 5.000,00 - 6.000,00 zł. Podkreśliła, że impreza ta będzie ogólno powiatowa. Odnosząc się do kwestii kampanii wyborczej poinformowała, że stara się jednoznacznie oddzielać mandat starosty, który pełni od kampanii wyborczej, której jest uczestnikiem. Stwierdziła, że uważa, iż dziesięciolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jest tak ważnym wydarzeniem, że samorząd powinien je podkreślić. Korzyści jakie odniósł samorząd, region, a przede wszystkim rolnicy pozwalają stwierdzić, że podjęta dziesięć lat temu decyzja byłą właściwą. Nadmieniła, że Miasto Konin nie organizuje imprezy z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do UE, natomiast organizuje obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Powiat wpisał się ze swoją ofertą w regionalne imprezy okolicznościowe. Fakt przystąpienia 10 lat temu Polski do Unii Europejskiej należy podkreślać z uwagi na osiągnięte korzyści. Następnie dodała, że, bezwzględnie oddziela sprawy związane z pełnieniem mandatu starosty od spraw związanych z kampanią wyborczą. Poinformowała, że na czas podejmowania działań jako kandydat, będzie korzystała z urlopu wypoczynkowego. Z uwagi na prace sztabu wyborczego nie ma konieczności, aby prowadziła kampanie w ramach innych imprez. Zapytała radnych czy oczekują od niej, zaprzestania wszelkich działań, aby imprezy odbywające się na terenie powiatu, z jej udziałem nie były traktowane jako kampania. Podkreśliła, że „Euro-festyn", który odbędzie się 1 maja jest świętem wszystkich. Zaprosiła na niego radnych a także kandydatki w wyborach do Parlamentu Europejskiego tj. radną Andżelikę Chojnacką oraz radną Agnieszkę Mirecką - Katulską. Poprosiła również radnego Waldemara Marciniaka o przekazanie zaproszenia kandydatowi Czarneckiemu. Stwierdziła, że goście ci zostaną chętnie przyjęci i w związku z brakiem obecności eurodeputowanych można wszystkich kandydatów zaprosić na scenę i zrobić z tego określone wydarzenie. Uważa, że kandydowanie do Parlamentu Europejskiego jest zaszczytem i cieszy ją, że z rady powiatu kandydują także dwie radne. Zadeklarowała im wsparcie i pomoc. Zaznaczyła, że należy promować region i wspierać startujących z niego kandydatów, natomiast nie traktować podejmowanych działań jako prowadzenia kampanii. Podkreśliła, że zależy jej na tym, aby te funkcje rozdzielić.
 
Pani Jadwiga Rachwalik naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odpowiadając na pytanie radnego Włodzimierza Pawlaka poinformowała, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zarząd powiatu przeznaczył na dotacje kwotę 50.000,00 zł., w tym na zadania polegające na edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży dla:
- Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na terenie ścieżki Edukacyjno- Przyrodniczo-Kulturowej w Żychlinie cz.V" kwotę 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Dzikie Bobry" w Sławsku na zadanie pn. „Zielona Szkoła -Edukacja blisko nas dla młodzieży z powiatu konińskiego" kwotę 3 000,00 zł,
- Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Konin na zadanie pn. „Zielony Hufiec- program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z powiatu konińskiego" kwotę 9 000,00 zł
Natomiast na zadania polegające na ochronie przyrody i zwierząt dotacje przyznano dla:
- Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals" Oddział Konin na zadanie pn. „Poprawa bytowania zwierząt w przytuliskach gmin na terenie powiatu" kwotę 15 000,00 zł,
- Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Oddziału w Koninie na zadanie pn. „Ochrona zwierząt, opieka i pielęgnacja oraz poprawa warunków bytowych zwierząt ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie" kwotę 20 000,00 zł.
Łącznie na powyższe dotacje przeznaczono 50.000,00 zł
 
Punkt 32
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
W powyższym punkcie porządku posiedzenia glos zabrała radna Andżelika Chojnacka, która przyznała, że ma świadomość trudności związanych z oddzieleniem różnych pełnionych funkcji. Dodała, że uważa, iż kierując się etyką i poczuciem odpowiedzialności można tego dokonać.
Następnie stwierdziła, że uważa, iż pani starosta nieświadomie wprowadziła ją w błąd odpowiadając, że do Komisji Rewizyjnej nie wpłynęło żadne pismo związane ze szkołą w Kleczewie. Radna dowiedziała się bowiem, że 17 kwietnia wpłynęło pismo od nauczycielek ZSP w Kleczewie. Następnie zapytała kto poniesie odpowiedzialność finansową za koszty i zobowiązania finansowe generowane przez dyrekcję ZSP w Kleczewie, w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi. Kolejno poprosiła o informację czy w latach 2011-2013 przyznawano dyrektorowi ZSP w Kleczewie nagrody finansowe. Zapytała także, czy ktokolwiek z zarządu powiatu, bądź nadzorujących został formalnie zdyscyplinowany za sytuację mającą miejsce w szkole w Kleczewie.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że radna Andżelika Chojnacka zapytała wcześniej czy w okresie międzysesyjnym zapadł wyrok w sprawie prowadzonej przez dyrekcje szkoły w Kleczewie. Pani starosta odpowiedziała na to pytanie twierdząco. Następnie radna zapytała czy do Komisji Rewizyjnej wpłynęło pismo dotyczące szkoły w Kleczewie. Przewodniczący odpowiedział wówczas, że nie, ponieważ faktycznie tak było. Natomiast w trakcie trwania sesji takowe pismo wpłynęło. Dodał, że pismo to wpłynęło 17 kwietnia br. do wydziału oświaty. Nadawcą pisma nie jest kilka nauczycielek, tylko jedna z nich. Następnie zauważył, że podczas sesji poruszony został już temat kontroli w ZSP w Kleczewie w zakresie spraw związanych z wyrokami oraz poniesionymi kosztami itd. Po jej przeprowadzeniu znane będą bardziej szczegółowe informacje.
 
Radny Waldemar Marciniak stwierdził, że jego wypowiedź dotycząca kary dla dyrektora ZSP w Kleczewie została niewłaściwie odebrana, podobnie jak jego pytanie dotyczące imprezy w Kramsku. Wyjaśnił, że nie czynił żadnych zarzutów, zapytał jedynie, czy pani starosta się nie obawia tego, że ktoś wydarzenie to połączy z kampanią wyborczą.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski poinformował, że po raz ósmy organizuje Regionalne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi o puchar Starosty Konińskiego, które odbędą się 18 maja br. o godzinie 14.00 w Krzymowie na jego prywatnej posesji. Zaprosił wszystkich na to wydarzenie.
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska zauważyła, że impreza, na którą zaprasza radny Tadeusz Jaroszewski odbywa się tego samego dnia, co inna impreza powiatowa tj. Powiatowe Dni Rodziny i ona ma osobiście dylemat, w którym z tych wydarzeń wziąć udział.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że być może powyższe imprezy odbywają się w różnych godzinach.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski wyjaśnił, że termin zawodów, które organizuje zaplanowany został wcześniej w Wielkopolskim Związku Hodowców Koni. Początkowo zawody zaplanowane były na 25 maja, jednak ze względu na wybory do Parlamentu Europejskiego, radny zmienił termin. Ponownie w imieniu własnym oraz pani starosty zaprosił na zawody.
 
Radny Jan Śledź stwierdził, że pani starosta zapewne po obecnej sesji zrozumie chorujące nauczycielki, a także fakt, że glos w ich pracy jest bardzo ważny, zatem miały one prawo chorować. Należy więc wyciągnąć właściwe konsekwencje w stosunku do dyrektora szkoły za utrudnianie im leczenia.
Następnie stwierdził, iż jego zdaniem nie da się rozdzielić funkcji starosty od kampanii wyborczej i dane stanowisko jest kampanii wykorzystywane.
Odnosząc się do kwestii korzyści rolników z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej stwierdził, że pani starosta „włączyła się w nurt europiewców, którzy twierdzą, że otoczka okołorolnicza odniosła korzyści". Stwierdził, że korzyści odnieśli rolnicy korzystający z określonych programów natomiast dotacje obszarowe są jedynie rekompensatą za koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Stwierdził, że nie należy „piać jakie to wielkie korzyści rolnicy odnieśli", ponieważ korzyści odnieśli rolnicy w związku z programami przedakcesyjnymi i akcesyjnymi, natomiast nie w związku z dopłatami bezpośrednimi.
 
Radny Mirosław Durczyński odnosząc się do wypowiedzi radnej Andżeliki Chojnackiej dotyczącej spotkania zespołu koordynacyjnego w związku z reorganizacją kopalni poprosił, aby pani starosta oraz właściwi pracownicy starostwa powiatowego i urzędu miejskiego tak je przygotowały, aby nie odbywało się ono jedynie w formie monologu. Poprosił aby na spotkanie to przybyły osoby decyzyjne w strukturach kopalni oraz elektrowni. Przyznał, że uczestniczył we wszystkich spotkaniach zespołu i praktycznie nie zdobył na nich żadnych nowych informacji, a uważa, że związki zawodowe oraz inne osoby w nich uczestniczące chcą uzyskać określone informacje. Poprosił więc aby spotkanie zorganizować w taki sposób, ażeby przyniosło ono konkretne efekty.
 
Pan Witold Nowak naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju poinformował, że posiada ulotki zawierające pytanie dotyczące otrzymywania wiadomości o wydarzeniach mających miejsce w powiecie konińskim. Zachęcił radnych do ich dystrybucji wśród sąsiadów oraz znajomych. Zaznaczył, że ulotki te zostaną przekazane do gmin powiatu za pośrednictwem pani Katarzyny Rejniak, która uczestniczy w ich w związku z projektem „Aglomeracja konińska...".
 
Radna Andżelika Chojnacka przyznała, że bardzo cieszy ją powyższa inicjatywa, ponieważ zależy jej na nowoczesnym przekazie informacji. Stwierdziła także, że warto rozważyć także inną formę komunikacji niż tradycyjna - listowna. Zaznaczyła także, że często w promocji można nabyć różne tablety, zatem przy określonych finansowych możliwościach starostwa powiatowego można by za rozsądną cenę dostosować się do otaczającego świata.
 
Radny Marek Górczak zapytał kto był drugim kandydatem biorącym udział w konkursie na stanowisko sekretarza powiatu. Nadmienił, że z informacji prasowych wynikało, iż w konkursie uczestniczyły dwie osoby. Stwierdził, że „przecież dwa lata chyba trwało to bezkrólewie na tym stanowisku nieobsadzone". Zaznaczył, że w tym czasie obowiązki sekretarza podzielono na kilku pracowników. Radny stwierdził, że jego zdaniem obowiązków tych nie można było podzielić na kilka osób. Temat ten cieszył się dużym zainteresowaniem, powstało w związku z nim wiele artykułów prasowych. Dodał, że jest zdziwiony, iż w czasach bardzo dużego bezrobocia, kiedy jest wielu młodych, dobrze przygotowanych, zdolnych ludzi nikt nie zgłosił się do konkursu. Kończąc swoją wypowiedź dodał „to, po co ten cały cyrk".
 
Przewodniczący rady zauważył, że z wypowiedzi radnego Górczaka wynika insynuacja, iż konkurs był ukryty. Podkreślił, że konkurs był publiczny, został ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. Mógł w nim zatem startować każdy zainteresowany. Natomiast mała liczba ofert wynika z kryteriów, które określone są we właściwych przepisach. Jednym z nich jest dwuletni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku kierowniczym, a także cztery lata pracy w samorządzie. Kryterium to ograniczyło zapewne ilość kandydatów. Z jego wiedzy wynika, iż do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów, którzy zostali zakwalifikowali się do kolejnego etapu. Jednakże w dniu konkursu drugi kandydat nie stawił się na niego. Kontaktowano się wówczas z nim i przesunięto termin stawienia się, jednak kandydat ten nie skorzystał z tej możliwości.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński stwierdziła, że nie rozumie wątpliwości radnego Marka Górczaka. Zaznaczyła, że może się on zapoznać z dokumentacja konkursową. Dodała, że ubolewa nad brakiem wielu aplikacji osób ubiegających się o pracę w ramach ogłaszanych w starostwie konkursów. Dotyczy to nie tylko konkursu na stanowisko sekretarza, ale i na inne stanowiska. Podkreśliła, że wymagania, jakie powinny spełniać osoby pracujące w urzędzie często określane są we właściwych przepisach. Pani starosta przyznała, że nie rozumie jakie ewentualne przyczyny ze strony urzędu mogłyby spowodować, iż do konkursu nie zgłosiło się wielu kandydatów. Stwierdziła, że najwyraźniej nie mieli oni odwagi. Dodała, że jeżeli radny zna określony powód zaistniałej sytuacji to powinien go wygłosić. Podkreśliła, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż „w okresie półtora roku poprzedzającym konkurs było bezkrólewie". Poprosiła radnego o przedstawienie faktów potwierdzających panowanie w urzędzie bezkrólewia. Podkreśliła, że jej zdaniem urząd był dobrze prowadzony. Jeżeli radny ma inne zdanie, to wyraża w ten sposób negatywną opinię o niej, jako o szefie urzędu, a ona absolutnie się z tym nie zgadza. Uważa ona bowiem, że dobrze zarządza urzędem i sprawuje swoją funkcję. Poprosiła więc radnego o precyzyjne wyjaśnienie i przedstawienie stosownych argumentów innego poglądu. Dodała, że nie pozwoli, aby radny publicznie insynuował, iż w urzędzie panowało bezkrólewie. Stwierdzenie takie obraża ją, a także jej urzędników, a ona w ich obronie zawsze będzie stawała. Następnie wyjaśniła, że nie może udzielać informacji na temat nazwisk kandydatów biorących udział w konkursie. Potwierdziła, że w ramach konkursu na stanowisko sekretarza wpłynęły dwie oferty. W dniu konkursu oczekiwano na zgłoszenie się drugiej osoby, która jednak w ostatniej chwili zrezygnowała. Pełnienie funkcji sekretarza nie jest sprawą łatwą. Należy posiadać nie tylko wiedzę, ale także predyspozycje psychiczne, którymi nie każdy dysponuje. Praca w urzędzie wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Urzędnik powinien posiadać wiedzę oraz cechować się odpornością psychiczną. Podobnie odporność tą powinny posiadać osoby sprawujące mandat publiczny radnego. Poprosiła aby w sytuacji jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanowiska sekretarza spotkać się z nią, wówczas udzieli ona stosownych wyjaśnień. Dokumenty w tej sprawie są dostępne do wglądu jednak nie można udostępniać publicznie danych osobowych.
 
Pan Witold Nowak naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju w odniesieniu do wypowiedzi radnej Andżeliki Chojnackiej poinformował, że strona powiatu funkcjonuje na każdym tablecie i jest to regularnie monitorowane. Natomiast różnego rodzaju aplikacje wiążą się z większymi kosztami. Kwestia ta jest analizowana i promowane są pewne aplikacje GPS. Działania te podejmowane są poprzez Lokalną Organizację Turystyczną oraz Wielkopolską Organizację Turystyczną. W ramach projektu „Wielka Pętla Wielkopolski", w którym powiat koniński jest partnerem, powstaje kolejna aplikacja. Podejmowane są zatem określone działania, które mimo dysponowania niewielkimi środkami na promocję, dostosowują ją do postępu technologicznego. Przypomniał, że dzięki środkom zewnętrznym w ramach projektu „Partnerzy dla rozwoju" została unowocześniona strona internetowa powiatu. Podkreślił, że zawiera ona elementy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Radna Andżelika Chojnacka wyjaśniła, że jej wypowiedź na temat podążania za postępem technologicznym dotyczyła kwestii wysyłania radnym materiałów sesyjnych w formie papierowej. Stwierdziła, że można by rozważyć, zapewne już nie w obecnej, ale w przyszłej kadencji, wyposażenie radnych w nowocześniejsze narzędzia.
 
Radny Jan Śledź odnosząc się do kwestii konkursu na stanowisko sekretarza stwierdził, że drugi kandydat biorący w nim udział jest mu dobrze znany i to on odradził mu udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Dodał „dlatego, że tu wszyscy szeptali już długo kto będzie sekretarzem".
 
Radny Wiesław Bednarek stwierdził, że Kurier Powiatowy, który radni otrzymali zawiera piękne ilustracje, na czele z panią starostą. Zauważył, że dobiega koniec kadencji i warto byłoby w kolejnych numerach zaprezentować także radnych powiatowych, z informacjami o ich pracach w komisjach rady, ile kadencji sprawują mandat. Przybliżyłoby to ich sylwetki mieszkańcom. Przyznał, że dla radnych, którzy są w radzie od wielu kadencji jest dość przykre, że nie wspomina się o nich, o ich zasługach i udziale w historii powiatu. Dodał, że Kurier powinien służyć wszystkim radnym nie tylko wybranym.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że zgodnie z informacją, którą otrzymał od pani starosty planowano prezentację radnych powiatu w Kurierze i zadanie to zostanie zrealizowane.
 
Radna Andżelika Chojnacka odnosząc się do wypowiedzi radnego Jana Śledzia stwierdziła, że pojawia się kolejne wyzwanie dla zarządu powiatu tj. udowodnienie, że urząd nie jest upolityczniony i że osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje mogą przystępować do konkursów na wolne stanowiska i je wygrywać.
 
Radny Marek Górczak stwierdził, że pani starosta bardzo łatwo się irytuje prostymi i oczywistymi pytaniami radnych. Dodał, że jest to zła cecha i poprosił, aby w okresie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego popracowała nad nią. Stwierdził, że nie będzie polemizował w związku z konkursem, który się odbył. Zaznaczył, że według niego nie wszystko przebiegało prawidłowo. Dodał, że ma poważne wątpliwości w kwestii rozdzielenia pełnionych funkcji na czas kampanii wyborczej oraz pogodzenia związanych z tym wielu obowiązków. Odnosząc się do podzielenia funkcji sekretarza powiedział, że „być może pieniądze da się rozdzielić, ale funkcji nie".
 
Przewodniczący rady przypomniał, że 30 kwietnia upływa termin składania oświadczeń majątkowych. W związku z powyższym poprosił radnych o wypełnienie tego obowiązku.
 
Punkt 23
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XL sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
podinspektor
w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-06-04 13:12:04)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-06-04 13:12:04)
Lista wiadomości