logo
logo bip
Protokół nr XXXVIII/2014 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 20 lutego 2014 roku
Protokół nr XXXVIII/2014
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 20 lutego 2014 roku
 
 
XXXVIII sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 20 lutego 2014 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1015 do godz. 1515.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W sprawie porządku obrad głos zabrała pani Małgorzata Waszak - starosta koniński, która poinformowała, że Prezes Zarządu PFRON pismem z dnia 12 lutego br. poinformował, iż zarząd PFRON dokonał podziału środków przewidzianych w planie finansowym na rok 2014. Powiatowi konińskiemu przyznano kwotę ponad 3.250.000 zł. Zaznaczyła, że do kompetencji rady powiatu należy określenie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i wysokości środków na ich realizację. Wnioski w tej sprawie zostały już złożone do PCPR-u. Poinformowała także, że środki z PFRON-u w budżecie na 2014 rok są wyższe o ponad 70.000 zł niż w roku 2013. Podkreśliła, że podjęcie stosownej uchwały umożliwi szybszą realizację wniosków złożonych przez zainteresowane osoby i tym samym zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu. Zgłosiła zatem wniosek o włączenie do porządku obrad po punkcie 24, jako punkt 25 zagadnienia o następującym brzmieniu: „25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację."
 
Zgłoszony wniosek przewodniczący rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 18 głosami „za" zaakceptowała wniosek. Tym samym Rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę do porządku obrad.
 
W tym momencie na posiedzenie przybyli radni Wiesław Bednarek, Andżelika Chojnacka, Władysław Kocaj, Andrzej Kłosowski, Halina Lenartowicz, Zenon Paszek, Maria Wróbel.
 
Następnie w sprawie porządku obrad głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który w imieniu Klubu Radnych PSL zgłosił wniosek o zamianę kolejności punktu 6 z punktem 10. Wyjaśnił, że w sesji uczestniczą osoby, które złożyły skargę rozpatrywaną w punkcie 10, natomiast obowiązki służbowe nie pozwalają im na dłuższy udział w sesji.
 
Przewodniczący rady zauważył, że punkty znajdujące się przed punktem dotyczącym rozpatrzenia skargi nie są skomplikowane i zapewne nie wpłyną zasadniczo na długość obrad.
Następnie poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Wiesława Bednarka. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty 13 głosami „za", przy 3 głosach „przeciw" oraz 7 głosach „wstrzymujących". Tym samym Rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę do porządku obrad.
 
W związku z brakiem dalszych wniosków w sprawie porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
 
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
7. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2013.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2013 r.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/102/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
26. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVI/279/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
27. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
29. Rozpatrzenie propozycji podziału Powiatu Konińskiego na okręgi wyborcze.
30. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
31. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
32. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XXXVII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. 25 głosami „za", protokół nr XXXVII/2014 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 stycznia 2014 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z materiałami sesyjnymi.
Bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym oraz „Informację starosty konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym"
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu oraz informację o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
Ponadto nawiązując do kwestii dotyczącej nowej siedziby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poinformowała, że jej lokalizacja nie jest ostatecznie znana. Zaznaczyła, że sprawa ta jest ważna dla powiatu i jest ona przez zarząd analizowana. Rozważano już kilkanaście propozycji lokalizacji na terenie miasta Konina, w tym również lokalizację przy ul. Świętojańskiej. Jednak plan zagospodarowania przestrzennego Konina, określa ten teren, jako przemysłowy i zapewne występuje problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Poinformowała także, że podczas Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek przekazał informację dotyczącą zwiększenia środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Istnieje zatem realna szansa na uzyskanie dofinansowania na zgłoszone przez Powiat Koniński zadanie dotyczące inwestycji na drodze Barczygłów - Grodziec w miejscowości Święcia. Dodała, że zadanie to uplasowało się na szóstym miejscu listy rankingowej. Stwierdziła także, że istnieje małe prawdopodobieństwo na realizację drugiej schetynówki. Zaznaczyła, że po zakończeniu wszystkich spotkań w gminach dotyczących drogownictwa zostanie opracowany plan realizowanych i proponowanych zadań. Zostaną one wówczas przedstawione radnym. Podjęta zostanie wtedy także decyzja dotycząca zakresu realizacji inwestycji na drodze Licheń - Grąblin.
Ponadto starosta zaprosiła radnych do udziału w jednodniowych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Aglomeracja konińska- współpraca w JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego". Szkolenia te dotyczyć będą zarządzania strategicznego, zintegrowanej polityki zagospodarowania przestrzennego, tworzenia i promocji oferty inwestycyjnej. Odbędą się one 26, 27 lutego oraz 10, 11, 12 marca w godzinach od 900 do 1500. Zaznaczyła, że powyższe szkolenia realizowane będą w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Wityng w Mikorzynie. Poprosiła, aby osoby zainteresowane zgłaszały swój udział w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, ·że Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych
 
W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Jan Śledź, który w imieniu osób mieszkających wzdłuż drogi powiatowej Sporne - Rzgów, zapytał, kiedy rozpoczną się prace utwardzające pobocze tej drogi. Stwierdził, że rada powiatu podjęła uchwałę w powyższej sprawie.
 
Radna Andżelika Chojnacka zapytała czy Rada Powiatu Konińskiego przewiduje analogicznie do Rady Miejskiej w Koninie rozwiązania finansowe dla rodzin wielodzietnych np. pewne pakiety, karty zapewniające dostęp do różnego rodzaju taryf ulgowych.
 
Punkt 6
Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad przewodniczący rady przedstawił treść skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że przedstawiona skarga była przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, która po jej szczegółowej analizie i wyjaśnieniach złożonych przez skarżących, a także dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie wypracowała stanowisko w sprawie. Poprosił zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie stanowiska.
Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawione przez radną Elżbietę Raźną - Przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Kolejno przewodniczący rady poinformował, że zgodnie ze Statutem Powiatu Konińskiego w ramach inicjatywy uchwałodawczej przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Został on radnym dostarczony wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Projekt ten zgodnie z wymogami Statutu, został skierowany do Zarządu Powiatu celem zaopiniowania. Poprosił zatem Przewodniczącą Zarządu o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego przedstawiona przez panią Małgorzatę Waszak - Przewodniczącą Zarządu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Radny Władysław Kocaj stwierdził, że jest mu wstyd, iż jest członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poinformował, że uczestniczył w jej posiedzeniu, które odbyło się 4 lutego br. Stwierdził, że jej podsumowanie było wówczas zupełnie inne niż to przedstawione obecnie w stanowisku. Zaznaczył, że ze względu na stan zdrowia nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Komisji 6 lutego. Podkreślił jednak, że posiedzenie 4 lutego zakończono z szeregiem uwag dotyczących pracy dyrektora ZSP w Kleczewie. W posiedzeniu tym brali udział także radni, niebędący członkami Komisji, a także osoby skarżące. Stwierdził, że przedstawione stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jest „stekiem bzdur" i nie jest zbieżne z wnioskami, wypracowanymi na posiedzeniu 4 lutego. Poinformował, że podczas tego posiedzenia zwrócił się do osób skarżących z prośbą o uszanowanie faktu, że wypracowuje się pewne porozumienie, stwarzające warunki do dobrej współpracy. Radny przyznał, iż uważał, że analiza sprawy przyczyni się do spokoju i równowag pracy w szkole. Stwierdził, że wszystkie sprawy, które na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki były omawiane obecnie zostały odrzucone. Przyznał, że jest to dla niego śmieszne i tym samym wypisuje się z tej Komisji.
 
Radny Jan Śledź stwierdził, że jest zaskoczony sytuacją i poprosił przewodniczącego rady, aby jeżeli w przyszłości wpłynie skarga, która będzie rozpatrywana przez radę, wysyłać ją radnym razem z materiałami sesyjnymi. Zaznaczył, że on na miejscu dyrektora szkoły zachowywałby nagrania z rad pedagogicznych, aby zapobiec ewentualnym oskarżeniom i wątpliwościom. Mogłyby one stanowić podstawę obrony przed nimi. Odnosząc się do poruszonej w skardze kwestii nieudzielania urlopów przytoczył słowa ewangelii, w której jest zawarte, że „wszystko coście uczynili jednemu z braci moich mniecie uczynili". Stwierdził, że powyższą zasadę trzeba zachować. Należy podobnie traktować nauczycieli w kwestii udzielania urlopów. W przeciwnym razie może to powodować różnego rodzaju frustracje. Następnie zapytał, jakie straty dla powiatu powoduje sytuacja mająca miejsce w ZSP w Kleczewie. Zauważył, że w związku z wyrokami sądowymi należy zapłacić nauczycielom kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dodał, że łatwiej byłoby mu sformułować stanowisko w sprawie gdyby otrzymał treść skargi. Nadmienił także, że wiele w tej sprawie jest kwestii niejasnych.
 
Przewodniczący rady zauważył, że radni poinformowani zostali o możliwości udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, na którym mieli możliwość zapoznawania się z treścią skargi. Dodał, że najważniejsze elementy skargi zawarte zostały w uzasadnieniu do projektu uchwały, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji
 
Radna Andżelika Chojnacka zapytała, dlaczego według niej ZSP w Kleczewie jest traktowany na preferencyjnych warunkach. Dodała, że na jej wniosek po raz pierwszy od kilku lat zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej skontrolował tą jednostkę. Zaznaczyła, że organy funkcjonujące w starostwie tj. naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nie powiadamiał zespołu kontrolnego o różnych informacjach oraz donosach. Radna musiała sama zbierać informację, by móc udzielić odpowiedzi oraz wyjaśnić mieszkańcom, rodzicom, nauczycielom różne sprawy. Radna uważa, że informacjami tymi powinna ona dysponować. Uzyskała ona informację z adnotacją, że wpływały donosy, nie zna ona jednak procedury ich rozpatrywania w starostwie. Podczas pracy w ZSP w Kleczewie zespół kontrolny poszerzał swoją wiedzę. Informacje przekazywane przez panią dyrektor były udzielane lakonicznie i zdaniem radnej w stopniu niewystarczającym. Podkreśliła, że jednostka ta również kreuje wizerunek Powiatu Konińskiego. Nadmieniła, że pani dyrektor zobligowała się poinformować Komisję Rewizyjną o prawomocnych wyrokach sądowych, jednak w ciągu roku Komisja żadnej informacji w tej sprawie nie otrzymała. Nadmieniła, że dopiero pisemne skierowanie skargi do przewodniczącego rady oraz przewodniczących Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rewizyjnej przyczyniły się do zapoznania rady powiatu z tą sprawą. Radna po uzyskaniu informacji o skardze, będącej przedmiotem obrad zaproponowała powołanie zespołu kontrolnego w celu zbadania tej sprawy. Zaznaczyła, że Komisja Rewizyjna była również adresatem skargi, więc jej obowiązkiem było rozpatrzenie sprawy. Zadanie to jednak zostało jej odebrane. Radna uzyskała informację, że sprawa jest trudna, w związku z powyższym odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, w którym będą mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani radni. Radna nie pochwala takiego działania, jednakże wspólnie z radną Haliną Lenartowicz 4 lutego br. nie będąc członkami Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wzięły udział w jej posiedzeniu. Chętnie uczestniczyły w pracach Komisji, jednak okazało się, że nie miały wpływu na formułowanie wniosku, który według radnej jest bardzo odważny i pozbawiony logicznych uzasadnień. Zaznaczyła, że ponad trzygodzinne posiedzenie Komisji zakończyło się jednostronnymi wnioskami. Intencją wszystkich było pojednanie i uniknięcie pogłębiania się problemu. Wnioskiem było także stwierdzenie, że pani dyrektor nie posiada zdolności interpersonalnych do kierowania tak zasadniczą i duża jednostką, jaką jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Poprosiła, aby odsłuchać nagrania z posiedzenia Komisji by przekonać się, jakie były wnioski z jej prac. Według radnej Komisja zakończyła się z planem pojednania, nie generowania kosztów oraz profesjonalnego zachowania zarówno dyrektora jak i nauczycieli. Postanowiono objąć opieką merytoryczną szkołę, aby zapobiec podobnej sytuacji.
Stwierdziła, że bezpodstawność i odrzucenie skargi definiowane są na podstawie redagowanych w gabinecie dyrektora szkoły protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej. Stwierdziła, że jako uczestnik Komisji Oświaty czuje się oszukana, ponieważ wnioskiem płynącym z jej posiedzenia była potrzeba załagodzenia konfliktu, odwoływano się przy tym do standardów stanowiących podstawę funkcjonowania szkoły. Natomiast na drugim posiedzeniu Komisja odrzuciła je i sformułowała swoją tezę. Radna, jako członek Komisji Rewizyjnej, do której skarga powinna trafić, czuje się oszukana. Nie miała ona, bowiem formalnej możliwości pracy nad jej rozpatrzeniem. Wnioskowała zatem o to, aby skarga trafiła do Komisji Rewizyjnej by mogła ona wypracować swoje stanowisko w sprawie.
 
Przewodniczący rady poinformował, że uważa on, iż komisją właściwą do rozpatrzenia przedmiotowej skargi jest Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Dotyczy ona bowiem spraw z zakresu oświaty. Odnosząc się do kwestii kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną, stwierdził, że nikt nie powstrzymuje jej przed przeprowadzeniem kontroli oraz określeniem jej zakresu. Przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji przyjęte zostały plany pracy. Mają one charakter otwarty i w każdej chwili przewodniczący komisji może zaproponować kontrolę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie określając jej przedmiot oraz zakres. Następnie stwierdził, że według jego oceny niemożliwe jest przesunięcie rozpatrzenia skargi, ponieważ upływa ustawowy 30-dniowy termin. Zaznaczył, że kwestię tą skonsultuje z radcą prawnym.
 
Radny Władysław Kocaj poinformował, że jego protest związany był z przekonaniem, iż należy uwzględnić nie tylko dokumenty, ale również człowieka. Zauważył, że w konflikt zaangażowane jest 20% pracowników szkoły.
 
Radny Zenon Paszek stwierdził, że żenującym jest, iż rada musi zajmować się danym problemem. Zauważył, że funkcjonują organy tj. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Zarząd Powiatu, Starosta, które są odpowiedzialne za oświatę. Przypomniał, że w przeszłości podobny problem wystąpił w ZSP w Sompolnie. Po zmianie dyrektora szkoła ta uplasowała się wśród czołowych w powiecie. Zaproponował rozważenie odwołania dyrektora szkoły w Kleczewie.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że zgodnie z przepisami rada powiatu rozpatruje skargi na starostę, członków zarządu i na kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Zatem rozpatrzenie przedmiotowej skargi jest jej ustawowym obowiązkiem. Natomiast kwestie relacji pracodawca-pracownik nie należą do jej kompetencji.
 
Radny Zenon Paszek stwierdził, że nie zadziałały organy, które sprawą ta powinny się zająć z uwagi na funkcjonowanie powiatu. Odbiera on skargę, jako akt desperacji osób, które nie otrzymały wcześniej pomocy i nie miały się już gdzie zwrócić.
 
Przewodniczący rady przyznał, że podziela zdanie radnego Zenona Paszka i uważa, że konsekwencją powyższej sytuacji będzie podjęcie określonych działań zarządu powiatu i starosty, jako pracodawcy. Zaznaczył, że problem jest wielowątkowy i wiele spraw nie podlega rozpatrzeniu przez radę, ponieważ dotyczą one typowej relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Rada powiatu nie jest natomiast pracodawcą.
 
Radna Andżelika Chojnacka zapytała, dlaczego skarga była tak długo rozpatrywana i sesja odbywa się dopiero w ostatnim dniu wymaganym do jej rozpatrzenia. Zapytała także czy nie można było pracy zorganizować, tak, aby komisja rewizyjna mogła pochylić się nad danym problemem i być może wypracować inne stanowisko niż Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Nadmieniła, że w sprawie pojawiały się już pisma i opinie związków zawodowych dotyczące objęcia osobistą szczególną kontrolą Starosty powyższej kwestii. Zapytała dlaczego wcześniejsze sygnały nie wzbudziły żadnych wątpliwości, a jeżeli tak to, dlaczego przedłużono kontrakt i współprace z panią Putz. Poprosiła panią starostę o wskazanie jej argumentów. Z uwagi na fakt, że pewne sygnały docierały od 2011 roku skarga nie powinna być zaskoczeniem dla zarządu. Poprosiła o wyjaśnienia powyższej kwestii. Zaznaczyła, że pani Putz została powołana na stanowisko dyrektora szkoły, dla którego najważniejsza winna być troska o dzieci. Sprawa ta jest ważna dla całego środowiska. Nadmieniła, że w takiej sytuacji szkoła nie spełnia swojej funkcji.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że uważa, iż komisja zajęła się tematem bardzo szybko. Nadmienił, że w ciągu 30 dni komisja musiała się zebrać, zapoznać z materiałami i wypracować stanowisko. Nie wiadomym było ile posiedzeń będzie musiało się odbyć. Przyznał, że jest zadowolony, iż komisji udało się zająć problemem i wypracować stanowisko. Ponadto zauważył, że pewnego rodzaju tradycją jest, iż w przypadku zwoływania nadzwyczajnego posiedzenia komisji, jej przewodniczący stara się ustalić termin dogodny dla wszystkich jej członków, by zapewnić jak największą frekwencję. W przypadku posiedzenia Komisji Oświaty było podobnie. Jej termin nie był narzucony, aby mogło w nim uczestniczyć jak najwięcej członków, osoby wnoszące skargę oraz dyrektor szkoły. Nadmienił także, że zgodnie z § 7, ust. 3 pkt 7 uchwały nr II/10/10nRady Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego do kompetencji Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki należy rozpatrywanie skarg, a oczywistym jest, że przedmiotem jej działania jest właśnie oświata.
 
Radny Mirosław Durczyński stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie może rozstrzygać w spawie przedmiotowej skargi, ponieważ działa ona zgodnie z przyjętą uchwałą i planem pracy na dany rok. Tylko w tym trybie może ona przeprowadzać kontrolę. Plan kontroli określa ile będzie kontroli oraz jaki będzie ich zakres. Rada, a nie poszczególni członkowie komisji, może zlecić przeprowadzenie dodatkowych kontroli. Jeżeli rada podejmie stosowną decyzję to komisja będzie musiała tematem się zająć. Następnie odniósł się do kwestii kontroli w ZSP w Kleczewie, podczas której był on przewodniczącym zespołu kontrolującego. Poinformował, że szczegółowo przeanalizowano wówczas zakres kontroli i jej zgodność z harmonogramem. Określony zakres kontroli jest bardzo ważny, podczas podsumowania. W czasie kontroli zespół kontrolujący zapytał panią dyrektor, czy prawdą jest, że wpływały pewne donosy na nią i czy mogłaby się w tej sprawie wypowiedzieć. Pani dyrektor wyjaśniła wówczas kilka spraw. Zobowiązała się także pod koniec roku przekazać informację na temat kwestii finansowych i rozstrzygnięć sądowych związanych ze skargami. Do chwili obecnej takich informacji nie przekazała. Odnosząc się do przedmiotowego projektu uchwały oraz uzasadnienia stwierdził, że radni mogli uczestniczyć w pracach Komisji Oświaty oraz zadawać pytania. Każdy miał wypracowany pogląd w spawie. Pojawiały się głosy zarówno za jak i przeciw. Następnie poprosił o zajęcie stanowiska w sprawie.
 
Radny Waldemar Marciniak zapytał, czy rozpatrywana skarga jest pierwszą skargą na panią dyrektor, a jeżeli nie to ile ich było i czego dotyczyły. Ponadto zapytał, jakie sankcje grożą pani dyrektor w przypadku uznania skargi za zasadną. Zapytał także panią dyrektor jak planuje ona rozwiązać konflikt w przypadku, gdy skarga zostanie uznana za niezasadną oraz w jaki sposób ureguluje współpracę w szkole. Stwierdził także, że nagranie z rady pedagogicznej nie powinno zostać skasowane.
 
Rady Zenon Paszek złożył wniosek formalny o odrzucenie stanowiska Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz o wszczęcie procedury odwołania dyrektora ZSP w Kleczewie.
 
Radna Halina Lenartowicz przyznała, że od dawna zna problemy ZSP w Kleczewie. Nadmieniła, że jest radną od 15 lat. Od początku funkcjonowania powiatu tworzono powiatowe zespoły szkół ponadgimnazjalnych. Zazwyczaj udawało się osiągnąć porozumienie. Zaznaczyła, że obecna sytuacja jest trudna dla młodych nauczycieli, natomiast nauczyciele starsi stażem i wiekiem boją się zgłosić staroście problem. Radna stwierdziła, że nie zgadza się z opinią Komisji Oświaty. Uczestniczyła w jej posiedzeniu 4 lutego. Temat ten jest dla niej bardzo ważny. Dodała, że szkoła w Kleczewie ma swoją filię w Wilczynie. Stwierdziła, że nie powinno się zaburzać dobrego wizerunku szkoły oraz młodzieży do niej uczęszczającej. Sytuacja mająca miejsce w ostatnich latach nie zasługuje na pochwałę. Przyznała, że słyszała, iż podczas formułowania treści uzasadnienia do uchwały obecnych było niewielu radnych. Nie rozumie ona powodu odrzucenia skargi. Dodała, że nauczycielki walczą o swoje prawa, także w sądzie, natomiast powiat zezwala na daną sytuację. Poinformowała także, że w sprawie tej pojawiały się już wcześniej pisma do starosty, wicestarosty oraz naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Nie przyniosły one jednak żadnego efektu. Dodała, że sytuacja ta mała miejsce już w 2011 roku. Stwierdziła, że problem został „zamieciony pod dywan". Ponadto wpływały anonimy w sprawie, o których nikt nie wspomina. Radna zapytała, dlaczego musiało dojść to tak trudnej sytuacji. Stwierdziła, że młode nauczycielki, które powinny cieszyć się pracą musiały szukać pomocy w specjalistycznych gabinetach. Przyznała, że nie chciałaby, aby jej pracodawca postępował podobnie jak w tym przypadku. Ponadto ona jest pracodawcą i nie wyobraża sobie, aby doszło do takiej sytuacji, w której jej pracownik musiałby się podobnie zachowywać. Należy rozwiązywać powstałe problemy. Radna miała nadzieję, że 4 lutego nastąpiło porozumienie i gdyby tak się stało nie zabierałaby obecnie głosu. Zapewne większość skarżących jest w pracy i nie mogą być obecni na sesji. Sprawa ta jest jednak dla nich ważna i oczekują decyzji. Radna zapytała o przyszłość szkoły. Poprosiła o pomoc młodej kadrze.
 
Radna Jan Śledź zapytał czy glosowania na radzie pedagogicznej są imienne.
 
Radna Andżelika Chojnacka zapytała, co powinna zrobić Komisja Rewizyjna, aby móc rozpatrzyć przedmiotową skargę. Dodała, że jeżeli konieczne jest zgłoszenie wniosku o umożliwienie jej rozstrzygania czy też powołania zespołu kontrolnego, to radna taki wniosek zgłasza. Zaznaczyła, że nie ma zarzutów, co do czasu trwania pracy nad skargą. Przyznała jednak, że po posiedzeniu Komisji Oświaty, podobnie jak inni uczestnicy oprócz pani dyrektor, była przekonana, że zostanie zawarte porozumienie pomiędzy stronami. Radna nie sądziła, że musi uczestniczyć w kolejnym posiedzeniu Komisji, aby dopilnować rozstrzygnięć formalnych. Z nagrania posiedzenia Komisji wynika, że pani dyrektor została upomniana. Odwoływano się także do standardów oraz profesjonalnego zachowania dyrektora jednostki. Radna czuje się, więc oszukana i zaskoczona wnioskami, które padły. Następnie zapytała, dlaczego dopiero w momencie otrzymania materiałów sesyjnych miała możliwość zapoznania się z projektem uchwały w sprawie, a w ostatnim dniu rozpatrzenia skargi - z rozstrzygnięciami proceduralnymi. Zapytała także, dlaczego sesja nie została zwołana wcześniej i czy wpływ na ten fakt ma polityka.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że zgodnie z jego wiedzą Komisja Rewizyjna nie ma możliwości rozpatrywania przedmiotowej skargi, ponieważ właściwą w tym temacie jest Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Wypracowała ona już swoje stanowisko. Podkreślił, że w głosowaniu nad przyjęciem stanowiska nie było głosów przeciwnych, jedynie jeden „wstrzymujący". Natomiast w kwestii kontroli Komisji Rewizyjnej przewodniczący rady stwierdził, że w momencie składania wniosków złoży wniosek o przeprowadzenie kontroli w ZSP w Kleczewie.
 
Radna Agnieszka Mirecka - Katulska podkreśliła, że podczas drugiego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, które miało miejsce 6 lutego br. proponowała pewne wnioski, wypracowane podczas posiedzenia 4 lutego. Była ona zaskoczona opinią radcy prawnego, który wskazał, że podczas danego posiedzenia Komisja nie może wypracować ani składać wniosków dotyczących innego tematu niż formalne rozpatrzenie skargi odnoszącej się do wypowiedzi na radzie pedagogicznej. Dlatego odebrała to, jako wąskie rozpatrzenie problemu. Radna stwierdziła, że musi mieć zaufanie do radcy prawnego. Miała jednak wrażenie, że Komisja jest technicznie ograniczona i nie może w danym dniu szerzej rozpatrzeć problem. Ponadto radca prawny poinformował, że do tematu można powrócić w terminie późniejszym i wówczas złożyć kolejne wnioski, jednak na posiedzeniu 6 lutego takiej możliwości nie było.
 
Przewodniczący rady przyznał, że nawet z treści uzasadnienia do projektu uchwały, które zaproponował na podstawie protokołu i stanowiska Komisji Oświaty, kompetencje komisji wydawać się mogą ograniczone, pomimo różnych innych postulatów. Komisja Oświaty nie ma bowiem takich uprawnień jak komisja śledcza, która może np. przeprowadzać przesłuchania. Musi opierać się ona na opinii radcy prawnego oraz na dokumentach i działać w zakresie skargi.
 
Radna Andżelika Chojnacka zapytała dlaczego podczas pierwszego posiedzenia Komisji Oświaty nie było radcy prawnego, który powstrzymałby pewne działania i nie doprowadził do danych rozstrzygnięć. Zmieniłoby to bieg sprawy, ponieważ możliwe byłyby wówczas inne rozstrzygnięcia. Stwierdziła, że jeżeli nie ma innej możliwości działania, to może należy sprawę zgłosić do prokuratury.
 
Radny Władysław Kocaj potwierdził, że Komisja Rewizyjna nie miała żadnych nacisków, co do tego, kogo ma kontrolować lub nie. Komisja każdego roku ustala plan pracy, który jest przez radę zatwierdzany. Jeżeli w danym planie kontroli nie uwzględniono wszystkich jednostek, nie oznacza to, że nie zostaną one skontrolowane. W ciągu trwania jednej kadencji zostaną skontrolowane wszystkie jednostki. Obecna sytuacja, w której przepisy prawne uniemożliwiają jednoznaczne rozwiązanie problemu jest nadzwyczajną. Zauważył, że gdyby pewne instytucje podjęły działania we właściwym czasie nie doszłoby do tej sytuacji. Radny przyznał, że zdenerwował się słysząc uzasadnienie odrzucenia skargi. Stwierdził, że na Komisji toczyła się inna rozmowa. Wystarczyło wiec stwierdzić, że „ten nie robi błędów, kto nie pracuje". Po posiedzeniu Komisji radny uważał, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Podkreślił, że sprawy nie można „zamieść pod dywan". Poprosił, więc aby przystąpić do głosowania, ponieważ nic nowego do sprawy nie zostanie wniesione. Niezależnie od opinii prawnika należało zapobiec obecnej sytuacji i znaleźć inne rozwiązanie problemu. Sprawa ta nie zakończy się, jeżeli wniosek nie zostanie przyjęty. Poprosił, aby każdy zagłosował zgodnie z własnym sumieniem.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że zarzut dotyczący braku działania w sprawie jest nietrafiony, ponieważ cały czas toczy się dyskusja nad ta kwestią. Każdy z radnych przedstawia swoje wątpliwości i zajmuje się tą sprawą. Możliwości rady są jednak ograniczone przepisami. Może ona jedynie uznać skargę za zasadna bądź niezasadna. Trzecią możliwością jest natomiast wycofanie skargi. Następnie poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wskazanie zakresu i terminu kontroli Komisji w ZSP w Kleczewie, aby sformułować właściwy wniosek.
 
Radny Władysław Kocaj stwierdził, że jeżeli zgodnie z przepisami rada ma ograniczone możliwości działania w związku ze skarga, to zwoływanie Komisji jest niezasadne. Dodał, że zapewne prawnicy opierając się na konkretnych przepisach stwierdzą, że w sprawie tej nie można nic zrobić. Zapytał zatem, jakie działania należy podjąć, aby zmienić obecną sytuacje i rozwiązać problem. Zaznaczył, że zaangażowanych w niego jest aż 20% pracowników szkoły tj. 6 z 30 nauczycieli. Dodał także, że niewiadomym jest ilu jeszcze jest zainteresowanych rozstrzygnięciem sprawy.
 
Przewodniczący rady zgodził się z radnym Kocajem. Stwierdził, że w tym celu poprosił go o wskazanie zakresu i kontroli Komisji Rewizyjnej. Zaznaczył, że komisja ta może rozszerzyć zakres kontroli ponad kwestie poruszone w skardze.
 
Radny Władysław Kocaj stwierdził, że chce być skuteczny. Dodał, że można rozmawiać na ten temat. Prawnie jednak nie można uznać skargi, ponieważ zarzuty w niej zawarte dotyczą innego zakresu. Ponadto części spraw nie można rozstrzygnąć, ponieważ nie ma nagrania z posiedzenia rady pedagogicznej. Następnie zapytał o działania powiatu w tej sytuacji oraz czy starostwo nie powinno pewnych spraw realizować. Stwierdził, że sprawowany jest nadzór nad dyrektorem, a nie respektuje on wyroków sadowych. Zapytał także, czy akceptowanie powyższego faktu nie ośmiesza powiatu.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że rada nie będzie interpretowała wyroków sądowych.
 
Radny Władysław Kocaj stwierdził, że należy podjąć działania w celu realizacji wyroków sadowych.
 
Przewodniczący rady zauważył, że skarga nie dotyczyła realizacji przez dyrektora wyroków sądowych. Stwierdził, że zakłada on, że prawomocne wyroki są realizowane. Rada nie jest uprawniona do dyskutowania nad nimi.
 
Radny Władysław Kocaj zapytał czy możliwe jest realizowanie aż 14 przedmiotów przez jedną nauczycielkę.
 
Przewodniczący rady poprosił, aby przewodniczący Komisji Rewizyjnej wskazał zakres kontroli i wówczas będzie ona mogła zbadać dane kwestie.
 
Pani Grażyna Ratajczyk radca prawny poinformowała, że na podstawie art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym możliwe jest zlecenie komisji rewizyjnej przeprowadzenie kontroli. Wszystkie zgłaszane wnioski mogą być przedmiotem jej kontroli w jednostce organizacyjnej powiatu, jaką jest ZSP w Kleczewie.
 
Przewodniczący rady poprosił radcę prawnego o ustosunkowanie się do wyroków sądowych. Zapytał także, czy komisja rady mogła w tej materii podjąć inną decyzję.
 
Pani Grażyna Ratajczyk radca prawny stwierdziła, że żaden radca prawny nie podejmie się rozpatrywania skargi pod względem merytorycznym. Organem uprawionym do jej rozpatrzenia jest rada. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie są idealnie skonstruowane, gdyż na ich podstawie działa wojewoda, a także organ kolegialny, jakim jest rada. Każdą skargę radni rozpatruje indywidualnie, a globalnym jej rozpatrzeniem jest suma głosów. Nie można, więc stwierdzić, że inna osoba będzie rozpatrywała skargę, gdyż każdy z radnych bierze udział w tym procesie. Jest to indywidualna ocena, a problem leży w uzasadnieniu. Komisje zwoływane są w celu sformułowania uzasadnienia. Jest to specyficzny typ skargi, od której nie ma odwołania. Rozpatrzenie stanowi w pewien sposób wyrażenie opinii przez radę, na temat, który jest przedmiotem skargi. Pod kątem formalnym rada nie powinna dyskutować z wyrokami sądowymi, ponieważ należy to do kompetencji innych organów.
 
Radny Władysław Kocaj zapytał kto powinien wymóc na pani dyrektor stosowanie się do wyroków sądowych.
 
Pani Grażyna Ratajczyk radca prawny stwierdziła, że w skardze, nie zostało podniesione, że pani dyrektor nie stosuje się do wyroków sądów. Zaznaczyła jednak, że kwestia ta może być przedmiotem kontroli, którą najprawdopodobniej rada zleci Komisji Rewizyjnej. W skardze zawarty była natomiast zarzut nie zrealizowania przez panią dyrektor wniosku nauczycieli, co spowodowało wystąpienie na drogę sądową. Trudno jest dyskutować na forum publicznym czy osoba, która podejmuje decyzję w konkretnej sprawie, ma w danym momencie pełen zasób, aby dany wniosek uwzględnić, czy ma wątpliwości i toczy się proces sądowy. Dodała, że nie podejmuje się wypowiadania w powyższej sprawie. Stwierdziła, że jeżeli Komisja Rewizyjna będzie przeprowadzała kontrolę, to wówczas może poprosić o wnioski, zapoznać się z opiniami oraz wyrokami. Trudno rozstrzygać każdą indywidualną sprawę, jeżeli nawet sąd powszechny nie ma jednolitości orzecznictwa.
 
Radny Władysław Kocaj poprosił panią mecenas o odczytanie wyroku sądu.
 
Pani Grażyna Ratajczyk radca prawny stwierdziła, że merytorycznie sprawą zajmowała się komisja, natomiast ona może wypowiadać się jedynie pod względem formalnym.
 
Radny Władysław Kocaj zapytał ile razy można przegrać w sądzie i kto powinien kontrolować, aby dalej sprawy nie kontynuować w sądzie oraz ocenić dokumenty, które kieruje się do sadu, by nie narażać budżetu powiatu na straty.
 
Pani Grażyna Ratajczyk radca prawny odpowiedziała, że powyższa kwestia nie jest uregulowana żadnymi przepisami, należy ona do oceny danego kierownika i każda sprawa jest indywidualna. Zaznaczyła, że mecenas Sławomir Syczewski zaopiniował, że każda sprawa jest indywidualna. Pani Ratajczyk podkreśliła, że nie zaopiniuje ona indywidualnej sprawy nie znając jej kontekstu. Każdy kierownik jednostki wypracowuje ścieżkę działań dla postępowań procesowych. Przyznała, że nie wie, jaką ścieżkę ma wypracowaną pani dyrektor Putz. Komisja Rewizyjna przeprowadzając kontrole może tematem tym także się zainteresować.
 
Radny Władysław Kocaj poprosił o spotkanie członków Komisji Rewizyjnej.
 
Pani                      nauczycielka ZSP w Kleczewie przyznała, że jest zdziwiona opinią Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, ponieważ uważała, że posiedzenie 4 lutego zakończyło się innymi wnioskami. Zwróciła uwagę, że w uzasadnieniu znajduje się błąd merytoryczny. Zaznaczyła, że wielokrotnie wspominano, iż żadna z zainteresowanych nauczycielek nie była obecna na zebraniu rady pedagogicznej, na którym pani dyrektor wypowiadała się na ich temat. Natomiast w uzasadnieniu jest wskazane, że jedna z nauczycielek uczestniczyła na tym zebraniu. Informacja ta zatem nie jest zgodna z prawdą. Ponadto w uzasadnieniu przytoczony jest fragment skargi, a następnie opinia radcy prawnego, iż protokół nie potwierdza treści zawartej w skardze. Zdaniem skarżących natomiast potwierdza i jeśli jest to fragment skargi to powinien być ujęty w protokole. Ponadto zaznaczyła, że protokół nie jest stenogramem i na pewno nie zawiera wszystkiego, co na danej radzie się działo.
 
Przewodniczący rady zapytał panią dyrektor czy chciałaby wypowiedzcie się w sprawie i ustosunkować do opinii.
 
Pani Marietta Putz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie poinformowała, że funkcje dyrektora szkoły pełni drugą kadencję. W sprawie wielowątkowych kwestii poprosiła o przytoczenie jej wyjaśnień, złożonych rozpatrującym sprawę na piśmie, łącznie ze wszystkimi dokumentami i materiałami dowodowymi. Dodała, ze już wcześniej złożyła wyjaśnienia na ręce przewodniczącej komisji oświaty i na obecną chwile nie ma nic więcej do dodania.. Poprosiła o przytoczenie treści dokumentów.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że nie jest to miejsce dla przytaczania treści dokumentów, ponieważ zajmowała się już nimi Komisja oraz zainteresowani radni. Stwierdził, że pani dyrektor może ewentualnie je streścić i przedstawić.
 
Pani Marietta Putz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie podtrzymała swoje stanowisko dotyczące faktu, że złożyła już dane dokumenty, a streszczenie czy parafrazy byłyby błędem merytorycznym.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że sugestie pani dyrektor rozważy po przerwie.
 
Pan Andrzej Nowak wicestarosta koniński stwierdził, że w związku z dyskusją pojawiło się wiele wątków dotyczących skargi, ale także funkcjonowania szkoły. Dodał, że uważa, iż negatywna ocena funkcjonowania szkoły jest krzywdząca. Zarząd powiatu dysponował nie tylko wypowiedziami pani dyrektor, ale także raportem z ewaluacji całościowej szkoły, przeprowadzonej przez delegaturę Kuratorium Oświaty w Koninie, czyli przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Zwrócił uwagę na wzrost wyników w szkole kierowanej przez panią Mariettę Putz. W latach 2010-2012 według dyrektora udzielającego wywiadu nastąpił wzrost wyników matury z języka polskiego na poziomie podstawowym, podobnie w przypadków takich przedmiotów jak chemia oraz fizyka na poziomie podstawowym. Podkreślił, że wcześniej tylko jeden uczeń podchodził do egzaminu z fizyki, a w następnych latach ilość uczniów zdających maturę z fizyki na poziomie rozszerzonym zwiększyła się. Podobnie przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o geografie oraz biologię.
Dodał, że wiele kontrowersji wzbudza metoda udzielania przez dyrektora szkoły urlopów dla podratowania zdrowia. Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieniły się przepisy odnośnie otrzymania przez nauczyciela takie urlopu. Obecnie nauczyciel może wystąpić o ten urlop nie po 7 latach pracy, lecz dopiero po 20 latach. Wcześniej mógł on trwać 3 lata podzielone na odstępy czasowe, obecnie może trwać tylko rok. Dodał, że nie powinno się dyskutować nad kwestią przyznania urlopu, tylko odpowiadać na pytanie czy pani dyrektor miała zasadne wątpliwości, aby nauczycielowi udzielić bądź nie udzielić urlopu. Kwestia tego urlopu uregulowana jest w artykule 73 Karty Nauczyciela, oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z października 2005 roku. Rozporządzenie określa procedurę udzielenia urlopu, a Karta Nauczyciela - warunki, jakie powinien spełnić nauczyciel. Warunkiem otrzymania urlopu jest 7-letnie zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu w momencie bezpośrednio poprzedzającym przyznanie urlopu na podratowanie zdrowia. Zaznaczył, że jedna ze skarżących pań przez 6 lat spełniała powyższy wymóg, natomiast w siódmym roku była zatrudniana w wymiarze 17,5 h. Zatem warunek pełnego zatrudnienia w tym przypadku nie został spełniony. Komisja zapoznała się z faktem, że w tym siódmym roku to nie pani dyrektor wyznaczyła wymiar zatrudnienia, ale osoba pełniąca poprzednio stanowisko dyrektora.
Kolejna sprawa, w której toczy się postępowanie sądowe, dotyczy faktu, że pani dyrektor zawarła z pracownikiem porozumienie w wyniku, którego nastąpiło ograniczenie zatrudnienia do ok. 13 h. Następnie wystąpił on z wnioskiem o urlop. W kwestii tej jest wiele rozstrzygnięć sądowych. Problem bowiem dotyczy tego, że dyrektor udzieliła pozwolenia na niepełne zatrudnienie, a następnie nauczyciel wystąpił z wnioskiem o udzielenie urlopu. Istotną sprawą jest także kwestia uregulowania przez dyrektora spraw wynagrodzenia, ponieważ nauczyciel powinien być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu. Nie ma rozstrzygnięcia tej kwestii, a sąd rozpatrywał je niejednokrotnie. W obszernym opracowaniu sąd najwyższy wskazał, że w szkołach urlopy na podratowanie zdrowia stanowiły okoliczność, do tego, aby niektórych nauczycieli chronić przed niekorzystnymi rozstrzygnięciami dotyczącymi rozwiązania stosunku pracy albo ograniczenia zatrudnienia. W zawiązku z tym sąd najwyższy stwierdził, że nauczyciel, który otrzymał urlop stawia w gorszej sytuacji osoby, które nie ubiegają się o niego. Pozostają oni do dyspozycji pracodawcy i świadczą pracę, narażając się na konsekwencje takie jak ograniczenie zatrudnienia lub zwolnienie. Sądy również podnosiły kwestię, dotyczącą zbyt łatwego otrzymywania urlopu na podratowanie zdrowia. Taki urlop przysługuje bowiem po ocenie staniu zdrowia przez lekarza pierwszego kontaktu. Dyrektorowi szkoły służy prawo odwołania do lekarza wojewódzkiego. W dwóch przypadkach pani dyrektor Marietta Putz z takiego prawa skorzystała. W jednym z przypadków urlop został ograniczony z jednego roku do 6 miesięcy, a w drugim decyzja o pełnym wymiarze urlopu została podtrzyma i pani dyrektor udzieliła powyższych urlopów. Wicestarosta ma wrażenie, że pani dyrektor udzieli urlop każdemu nauczycielowi, który złoży w tej sprawie wniosek. Gdyby okazało się, że w każdej szkole urlopy przydzielane są bezprawnie to środki wydatkowane na ich pokrycie byłyby znacznie większe niż obecnie. Podczas urlopu na podratowanie zdrowia przysługuje prawo do pełnego wynagrodzenia, a na miejsce nieobecnego nauczyciela należy zatrudnić nową osobę. Gdyby dyrektor nie opierał się na przepisach, mógłby zostać posądzony o przydzielanie urlopów bez spełnienia pełnej procedury. Być może o urlop dla podratowania zdrowia, chciałoby wnioskować więcej nauczycieli. Wówczas jednak koszty z tym związane byłby zupełnie inne. W przypadkach, w których urlopy przysługują nauczycielowi i są udzielane należy również uwzględniać konsekwencje finansowe. Podobne problemy występowały również w innych szkołach. Zakończyły się one wówczas rezygnacją nauczycieli z danych urlopów. Stwierdził, że w sytuacji, kiedy można spodziewać się dużej ilości wniosków i w ocenie dyrektora zasadnym jest oddalenie wniosku, zatem określa on, że droga postępowania sadowego jest jedyną właściwą droga postępowania to uważa, że osoby te zgodnie z prawem skorzystały z danej możliwości. W ich odczuciu bowiem sytuacja prawna i zdrowotna uprawniała ich do tego. Trudno nakłaniać nauczycieli, do tego, aby, w związku z brakiem środków, nie występowali o urlop, ale ciężko także nakazać pani dyrektor przyznawanie urlopu każdemu, kto o niego wystąpi. W jego ocenie właściwym działaniem jest respektowanie pełnej procedury prawnej zmierzającej do tego, aby uprawnienie poznać. Odnosząc się do poruszonej w skardze wypowiedzi podczas posiedzenia rady pedagogicznej poinformował, że 18 grudnia dwie nauczycielki rozmawiały z nim. 23 grudnia spotkał się on z panią dyrektor Mariettą Putz prosząc o wyjaśnienia. Dowiedział się wówczas, że panie nie uczestniczyły w zebraniu, podczas którego padły niefortunne sformułowania. Uznał, więc, że sprawę należy rozstrzygnąć, kiedy organ prowadzący będzie dysponował protokołem z posiedzenia rady pedagogicznej. Zaznaczył, że organ prowadzący nie posiada kompetencji komisji śledczej i uwzględniając kontekst pewnych sformułowań, powinien dysponować oceną gremium, w którym dane sformułowania padły. Protokół z zebrania w dniu 16 grudnia został przyjęty jednogłośnie. Przyznał rację pani              , w kwestii dotyczącej faktu, że protokół był przyjmowany 27 stycznia, a nie 13 grudnia. Zapytał czy organ nadzoru powinien kwestionować zgodne orzeczenie rady pedagogicznej, co do przebiegu zebrania.
Odnosząc się do kwestii dotyczącej wszczęcia procedury odwołania dyrektora ZSP w Kleczewie poinformował, że zgodnie z przepisami pismo podpisane przez kilku nauczycieli, nie stanowi dla organu prowadzącego, wniosku, aby taką procedurę wszcząć. Z takim wnioskiem powinna wystąpić rada pedagogiczna, powinien on być przez nią zaakceptowany. Dodał, że uchwały rady pedagogicznej muszą być podpisane przez jej przewodniczącego. Przedmiotowa skarga, zatem nie jest podstawą do wszczęcia takiej procedury.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że konieczna jest przerwa techniczna, m.in. w celu określenia zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej w ZSP w Kleczewie.
                                   
Radny Władysław Kocaj - przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że niezasadne jest kontrolowanie tego, co wcześniej już było przedmiotem kontroli.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że można ustalić inny zakres kontroli. Dodał, że jeżeli Komisja Rewizyjna uważa, iż rozpatrzenie skargi nie uzasadnia w pełni wniosku o wszczęcie procedury odwoławczej dyrektora, może ona przeprowadzić kontrolę, która ewentualnie wskaże powody, aby zarząd powiatu taką decyzję podjął.
 
Radny Władysław Kocaj zapytał przewodniczącego rady czy uważa on, że wszystko było już rozstrzygnięte.
 
Przewodniczący rady powiedział, że nie potrafi odpowiedzieć na powyższe pytanie, pomimo, iż ma dostęp do materiałów w tej sprawie. Zauważył także, że padł wniosek o odrzucenie stanowiska Komisji Oświaty. Jego przyjęcie spowoduje zmianą treści uchwały, a to z kolei będzie przyczyną zmiany treści uzasadnienia. Zaproponował więc wnioskodawcom, aby w przerwie opracowali awaryjnie nowe uzasadnienie do nowego projektu uchwały.
 
W tym momencie przewodniczący rady ogłosił 15 - minutową przerwę.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady stwierdził, że obecnie podda pod głosowanie wnioski formalne zgłoszone przez radnych przed przerwą. Poinformował, że jako pierwszy pod głosowanie podda wniosek radnego Zenona Paszka dotyczący odrzucenia stanowiska Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, będącego podstawą projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
Radny Wiesław Bednarek poprosił o wskazanie następnych alternatyw tj. o podanie kolejnych wniosków.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że jeżeli rada przyjmie powyższy wniosek, to w dalszej kolejności będzie on wnioskował o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi o kolejne 30 dni. Będzie to działanie zgodne z kodeksem postępowania administracyjnego z uwagi na fakt, że sprawa jest szczególnie skomplikowana. Kolejno pod głosowanie zostanie podjęty wniosek o wszczęcie procedury odwołania dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Ponadto pod głosowanie poddany zostanie wniosek o przeprowadzenie kontroli przez Komisje Rewizyjną.
 
Radny Zenon Paszek zaznaczył, że w pierwszej kolejności składał wniosek formalny o odrzucenie uchwały, a następnie o wszczęcie procedury odwoławczej.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że początkowo radny zgłaszał wniosek o odrzucenie stanowiska Komisji Oświaty, a nie uchwały. Zaznaczył, że gdyby wniosek dotyczył odrzucenia uchwały to jego konsekwencją byłoby poddanie pod głosowanie alternatywnej uchwały wraz z uzasadnieniem dot. uznania skargi za zasadną.
 
Radny Zenon Paszek stwierdził, że według niego jest to próba mataczenia.
 
Radna Andżelika Chojnacka zgodziła się z radnym Paszkiem i poprosiła o sprecyzowanie ścieżki formalnej przeprowadzenia głosowania nad wnioskami.
 
Przewodniczący rady poprosił radnego Zenona Paszka o sprecyzowanie wniosku.
 
Pani Grażyna Ratajczyk - radca prawny poinformowała, że jeżeli rada nie przyjmie stanowiska Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przedłuży termin rozpatrzenia skargi to punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi zostanie zdjęty z porządku obrad.
 
Radna Andżelika Chojnacka stwierdziła, że powyższe działanie jest „graniem na czas". Wniosek nie został zgłoszony po to, aby przedłużać termin, tylko, aby podjąć uchwałę uznającą skargę za zasadną.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że sprawa skargi wywołała ożywioną dyskusje. Przyznał, że nie przekonują go w pełni argumenty żadnej ze stron. Doprowadzenie tej spawy do końca na obecnej sesji może skrzywdzić jedną z nich. Uważa on, że sprawa jest szczególnie skomplikowana i należy ją jeszcze przeanalizować. Zaznaczył, że jeśli radni chcą podjąć ryzyko rozstrzygnięcia tej kwestii na obecnej sesji to głosowanie da temu wyraz. Poprosił ponownie o sprecyzowanie wniosku przez radnego Zenona Paszka.
 
Radny Władysław Kocaj stwierdził, że zaszło nieporozumienia, ponieważ radny Zenon Paszek nie składał wniosku o usunięcie punktu z porządku obrad.
 
Radny Zenon paszek stwierdził, że nie chce wchodzić w kompetencje zarządu powiatu, który jest organem kompetentnym do sporządzania projektów uchwał.
 
Przewodniczący rady zauważył, że radny Zenon Paszek przed przerwą złożył wniosek o odrzucenie stanowiska Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, będącego podstawą przedłożonego projektu uchwały. Obecnie natomiast radny wnioskuje o odrzucenie projektu uchwały. W związku z powyższym ponownie poprosił radnego o sprecyzowanie wniosku.
 
Radny Zenon Paszek stwierdził, że treść przedstawiona w projekcie uchwały „mija się z prawdą".
 
Przewodniczący rady zapytał, czego dotyczy wniosek złożony przez radnego.
 
Radny Zenon Paszek odpowiedział, że wniosek dotyczy odrzucenia projektu uchwały.
 
Przewodniczący rady dodał, że wniosek nie dotyczy uznania skargi za zasadną, ponieważ konieczne byłoby wówczas odpowiednie uzasadnienie. Po ewentualnym przyjęciu wniosku zostanie ogłoszona przerwa w celu przygotowania uzasadnienie, chyba, że wcześniej rada podejmie decyzje o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi.
 
Radny Wiesław Bednarek zapytał czy konieczne jest wprowadzanie zmian. Stwierdził, że został przygotowany projekt uchwały. Jest on bardzo czytelny i przemyślany. Poprosił zatem, aby poddać go pod głosowanie.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że aby poddać pod głosowanie przedłożony projekt uchwały radny Paszek musiałby cofnąć zgłoszony wniosek. Wówczas projekt zostanie podany pod głosowanie i uchwała zostanie podjęta bądź niepodjęta. Zapytał radcy prawnego, jakie będą konsekwencje nie podjęcia danej uchwały.
 
Radny Zenon Paszek przytoczył § 1 projektu uchwały w brzmieniu „Uznaje się skargę Joanny Biegasiewicz, Iwony Jaskulskiej, Kariny Krawczyk, Agnieszki Kwiatkowskiej, Pauliny Radeckiej-Struglińskiej i Anety Szczepaniak na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie za bezzasadną z powodów wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały." Stwierdził, że w przypadku odrzucenia przez radę uzasadnienia do powyższego projektu, przytoczony paragraf traci sens.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że aby przejść do głosowania nad projektem uchwały radny musiałby cofnąć złożony wcześniej wniosek.
 
Radny Zenon Paszek wycofał wniosek dotyczący odrzucenia projektu uchwały.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poinformował, że kolejno podda pod głosowanie wniosek o wszczęcie procedury odwołania dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
 
Radny Bogumił Leszczak stwierdził, że uważa, iż głosowanie powyższego wniosku w chwili obecnej jest bezpodstawne. W pierwszej kolejności należy przegłosować projekt uchwały, dopiero wówczas można głosować nad wspomnianym wnioskiem. Następnie zapytał radcy prawnego, czy jeżeli rada nie podejmie przedmiotowej uchwały, jest ona kompetentna do głosowania nad odwołaniem dyrektora szkoły.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że wniosek nie jest zobowiązujący i rada, jako organ nie ma kompetencji do odwołania dyrektora szkoły. Procedura odwołania dyrektora szkoły jest skomplikowana. Konieczny jest wniosek Rady Pedagogicznej, kuratorium itp. Następnie stwierdził, że w związku wniosek formalny radnego należy poddać pod głosowanie. Dodał, że, mimo, iż rada zagłosuje nad wszczęciem procedury odwołania dyrektora, to kwestia jej wszczęcia nie należy do kompetencji rady. Nawet jeżeli wniosek zostanie przyjęty to nie spowoduje on automatycznie odwołania dyrektora.
 
Radny Waldemar Marciniak zwrócił uwagę na fakt, że rada może jedynie odrzucić uchwalę lub ją zmienić. Jeżeli nie zostanie zmieniona to należy nad nią głosować. Wniosek o wszczęcie procedury odwoławczej powinien zostać poddany pod głosowanie uchwale, ponieważ jest to wniosek dalej idący na podstawie skargi.
 
W związku z brakiem uwag przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku stosunkiem głosów:
1 głos „za",
15 głosów „przeciw",
8 głosów „wstrzymujących się"
uchwała nie została podjęta.
 
Kolejno przewodniczący rady zgłosił wniosek o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi na podstawie art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwagi na jej szczególnie skomplikowany charakter. Zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty 13 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" oraz 9 głosach wstrzymujących się.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek o wszczęcie procedury odwołania dyrektora ZSP w Kleczewie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku stosunkiem głosów:
7 głos „za",
8 głosów „przeciw",
10 głosów „wstrzymujących się"
wniosek nie został przyjęty.
 
Przewodniczący rady zapytał przewodniczącego Komisji Rewizyjnej czy komisja doprecyzowała wniosek dotyczący przeprowadzenia kontroli w ZSP w Kleczewie.
 
Radny Władysław Kocaj stwierdził, że nie dostrzega zasadności przeprowadzenia powyższej kontroli. Jeżeli natomiast w sytuacji obecnej jest taka konieczność to poprosił o jej zlecenie.
 
Przewodniczący rady zapytał zatem czy wnioskodawcy wycofują swój wniosek.
 
Radny Władysław Kocaj stwierdził, że nie zgłaszał on wniosku o przeprowadzenie kontroli. Ponadto dyskutował nad jej zasadnością. Praca Komisji jest tak zaplanowana, że w ciągu całej kadencji każda jednostka zostanie przynajmniej raz skontrolowana. W związku z sytuacją, w której Komisja Oświaty źle sprecyzowała wniosek i został on odrzucony poprosił o podjęcie działań i ewentualne zlecenie Komisji Rewizyjnej dalszą analizę tematu.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że powyższą wypowiedź traktuje, jako wycofanie wniosku. Dodał, że w zależności od dalszej sytuacji przygotuje on ewentualnie projekt zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej w celu przegłosowania.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Władysław Kocaj.
 
Punkt 7
Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2013.
 
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2013". Materiał ten stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
Informacja, o której mowa, była przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - Przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2013".
 
Punkt 8
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2013 r.
 
Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2013 r. zostało radnym dostarczone. Stanowi ono załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Sprawozdanie, o którym mowa, było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Radny Jan Śledź stwierdził, że z przedstawionego materiału wynika, iż ten sam zawód należy do zawodów deficytowych oraz do tych występujących w nadmiarze. Jest to zawód technika mechanika, pracownika ochrony, robotnika magazynowego i gospodarczego. Poprosił o wyjaśnienie powyższej kwestii. Poprosił także o wyjaśnienie pojęcia pracownik ochrony fizycznej I0. Zapytał także czy wszyscy przedsiębiorcy i bezrobotni otrzymali wsparcie, o które się ubiegali.
 
Pani Wiesława Matusiak dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie odpowiedziała, że pracownik ochrony fizycznej jest to pracownik pierwszego stopnia, czyli z pierwszą licencją. Zawód technik mechanik występuje w niedoborze w mieście Konin, a w nadmiarze w powiecie konińskim.
 
Radny Jan Śledź stwierdził, że zawód technik mechanik w powiecie występuje jako deficytowy.
 
Pani Wiesława Matusiak dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie stwierdziła, że być może wystąpił błąd w druku. Zostanie on jednak skorygowany. Odpowiadając na kolejne pytanie poinformowała, że na pewno nie wszyscy bezrobotni otrzymali wsparcie, ponieważ nie wszyscy kwalifikują się do jego uzyskania zwłaszcza w przypadku wsparcia ze środków unijnych. Urząd pracy nie jest w stanie objąć wsparciem wszystkich zgłaszających. Wszyscy bezrobotni natomiast są objęci wsparciem bezkosztowym np. pracą z doradcą oraz w klubie pracy.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2013 r."
 
Punkt 9
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 
Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński" wraz z materiałami sesyjnymi. Stanowi ono załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Powyższe sprawozdanie było rozpatrywane przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił więc przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Elżbietę Raźną - przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński"
 
Punkt 10
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2013 roku.
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2013 roku" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
Powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Radny Jan Śledź poprosił o wskazanie przyczyn dwukrotnego wzrostu wysokości mandatów karnych. Zaznaczył, że z przedstawionego materiału nie wynika wzrost przestępczości o100%, natomiast o tyle wzrosła wysokość mandatów. Następnie odnosząc się do spotkania dotyczącego bezpieczeństwa, które miało miejsce w Rychwale stwierdził, że on często zabiera głos na tego typu wydarzeniach. Jednak w tym przypadku nie miał możliwości uczestnictwa w spotkaniu, ponieważ go nie zaproszono.
Ponadto odnosząc się do przedmiotowej informacji zapytał jak należy rozumieć zapis w tabeli dotyczącej kształtowania się przestępczości na terenie powiatu konińskiego, zgodnie z którym na terenie PP Golina odnotowano 3 czyny nieletnich, przy 4 osobach nieletnich. Poprosił także o wyjaśnienie, o jakie wystąpienia chodzi po ujawnieniu nieprawidłowości, o których mowa w tabeli „inne ważniejsze działania prewencyjne".
 
Przewodniczący rady poinformował, że w związku z tym, iż Komendant KMP w Koninie opuścił już posiedzenie, na zadane pytania, udzielone zostaną odpowiedzi pisemne.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2013 roku".
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że na jego ręce wpłynęło pismo Starosty Konińskiego pani Małgorzaty Waszak, która w związku z upływającą trzyletnią kadencją Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwróciła się z prośbą o delegowanie dwóch radnych reprezentujących Radę Powiatu Konińskiego w składzie przedmiotowej Komisji.
 
Poinformował, że w ramach inicjatywy uchwałodawczej przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Jednocześnie zaproponował, aby do Komisji delegować te same osoby, które do chwili obecnej funkcje tą pełniły tj. pana Włodzimierza Pawlaka oraz Waldemara Marciniaka. Propozycję uzasadnił tym, że radni ci uczestniczyli aktywnie w posiedzeniach Komisji i posiadają odpowiednie doświadczenie. Dodał, że jeżeli okaże się, że w wyborach dane osoby nie uzyskają mandatu starosta wystąpi o uzupełnienie składu komisji. Jeżeli natomiast osoby te mandat uzyskają to funkcje w Komisji będą pełniły przez kolejne trzy lata. Następnie zapytał radnych Włodzimierza Pawlaka oraz Waldemara Marciniaka czy wyrażają zgodę na kandydowanie.
 
Radny Włodzimierz Pawlak oraz radny Waldemar Marciniak wyrazili zgodę na kandydowanie.
 
Przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały zgodnie z wymogami Statutu, został skierowany do zarządu powiatu celem zaopiniowania. W związku z powyższym poprosił Przewodniczącą Zarządu o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego przedstawiona przez panią Małgorzatę Waszak - Przewodniczącą Zarządu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Powyższy projekt uchwały omawiany był także na posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej. Poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji.
 
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej przedstawiona przez radnego Mirosława Durczyńskiego - Przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnych Włodzimierza Pawlaka oraz Waldemara Marciniaka. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych w jego wyniku powyższe kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie tj. 24 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W glosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 24 glosami „za".
 
Uchwała nr XXXVIII/289/2014 Rady Powiatu konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina. Projekt ten został radnym dostarczony.
 
Powyższy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuścili radni Halina Lenartowicz, Waldemar Marciniak, Jan Śledź.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 glosami „za".
 
Uchwała nr XXXVIII/290/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
 
Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 21 glosami „za".
 
Uchwała nr XXXVIII/291/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
 
Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w powyższej sprawie. Został on przekazany radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Projekt ten omawiany był na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew: w glosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 21 glosami „za".
 
Uchwała nr XXXVIII/292/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.
 
Przystępując do realizacji 15. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk. Projekt ten został radnym dostarczony.
 
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Waldemar Marciniak.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk. W glosowaniu udział wzięto 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwala nr XXXVIII/293/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wróciła radna Halina Lenartowicz, natomiast posiedzenie opuścił radny Andrzej Perkowski.
 
Punkt 16
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
 
Przystępując do realizacji 16. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.
 
Projekt ten rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXVIII/294/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 17
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
 
Przystępując do realizacji 17. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał. Projekt ten został radnym dostarczony.
 
Projekt uchwały, o którym mowa, omawiany był na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Andrzej Nowak.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał. W glosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 glosami „za".
 
Uchwala nr XXXVIII/295/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Jan Śledź.
 
Punkt 18
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
 
Przystępując do realizacji 18. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk, który zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Powyższy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 22 glosami „za".
 
Uchwała nr XXXVIII/296/2014 Rady Powiatu konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 19
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
 
Przystępując do realizacji 19. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno został radnym dostarczony.
 
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie, tj. 22 glosami „za".
 
Uchwała nr XXXVIII/297/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 20
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
 
Przystępując do realizacji 20. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto. Projekt ten radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.
 
Przedmiotowy projekt uchwały analizowany był na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto. W glosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXVIII/298/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 21
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.
 
Przystępując do realizacji 21. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin. zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w powyższej sprawie. Został on przekazany radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Projekt uchwały, o którym mowa, rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 22 glosami „za".
 
Uchwała nr XXXVIII/299/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 22
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
 
Przystępując do realizacji 22. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn. Projekt ten został radnym dostarczony.
 
Przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn. w glosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 22 glosami „za".
 
Uchwała nr XXXVIII/300/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 23
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
 
Przystępując do realizacji 23. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Projekt uchwały, o którym mowa, rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił wiec przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.
 
Radny Mirosław Durczyński zapytał, jakiej klasy jest ziemia, której uchwała dotyczy.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że uchwała dotyczy tzw. „resztówek". Nie wie on której klasy to ziemia. Zaznaczył jednak, że na powiecie ciążył ustawowy obowiązek jej odkupu. Poza tym zarząd powiatu będzie się zwracał do zarządu kopalni o zwrot kwoty na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 
W trakcie omawiania powyższego punku na posiedzenie wrócił radny Andrzej Perkowski, Andrzej Nowak, natomiast posiedzenie opuściły radne Andżelika Chojnacka oraz Halina Lenartowicz.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego. w głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta tj. 22 glosami „za".
 
Uchwała nr XXXVIII/301/2014 Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wróciły radne Andżelika Chojnacka oraz Halina Lenartowicz.
 
Punkt 24
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/102/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
 
Przystępując do realizacji 24. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/102/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt ten został radnym dostarczony.
 
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza- przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/102/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. W glosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta tj. 24 glosami „za".
 
Uchwała nr XXXVIII/302/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/102/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 25
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Przystępując do realizacji 25. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację radni otrzymali bezpośrednio przed obradami.
 
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - Przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W glosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta tj. 24 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXVIII/303/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 26
Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVI/279/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
Przystępując do realizacji 26. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVI/279/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013. Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu przedmiotowy projekt uchwały. Został on przekazany radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Powyższy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 60 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVI/279/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta tj. 24 glosami „za".
 
Uchwała nr XXXVIII/304/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVI/279/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 stanowi załącznik nr 61 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 27
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Przystępując do realizacji 27. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformował o autopoprawce wynikającej z podpisania umowy na realizację zadania pn. „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim". Dodał, że zadanie to będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związki z powyższym do budżetu powiatu na rok 2014 po stronie dochodów oraz wydatków należy wprowadzić kwotę 1.007.861,20 zł.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Mirosław Durczyński.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 63 ·do niniejszego protokołu.
 
W związku z powyższym przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Mirosław Durczyński.
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za".
 
Uchwala nr XXXVIII/305/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014 stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 28
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
 
Przystępując do realizacji 28. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Wiesław Bednarek.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 65 do niniejszego protokołu.
Dodał, że w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu autopoprawki dotyczącej nowego projektu w autopoprawkach do omawianego projektu uchwały należy uwzględnić także zwiększenie dochodów i wydatków w roku 2014 o kwotę 1.007.861,20 zł., a w roku 2015 o kwotę 464.355,60 zł. Dodał, że cała wartość projektu wynosi 1.472.216,80 zł.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXVIII/306/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 stanowi załącznik nr 67 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Wiesław Bednarek.
 
Punkt 29
Rozpatrzenie propozycji podziału Powiatu Konińskiego na okręgi wyborcze.
 
Przystępując do realizacji 29. punktu porządku obrad tj. rozpatrzenia propozycji podziału Powiatu Konińskiego na okręgi wyborcze przewodniczący rady oddał glos pani Małgorzacie Waszak - staroście konińskiemu.
 
Pani Małgorzata Waszak starosta koniński poinformowała, że rozpoczęła się dyskusja na temat podziału powiatu konińskiego na okręgi wyborcze. Zgodnie z obowiązującą procedurą wariant podziału wskazany przez starostę przekazany zostanie do zaopiniowania samorządom gminnym, których dotyczyła będzie zmiana. Natomiast samorządy, których zmiana nie będzie dotyczyć otrzymają zaproponowany wariant. Procedurę kończy podjęcie przez radę powiatu uchwały w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze. Starosta poprosiła o wstępne zaopiniowanie wariantu, który zostanie zaproponowany samorządom gminnym. Przypomniała, że na spotkaniu, które odbyło się kilka tygodni wcześniej rozpatrywano już kilka wariantów podziału na okręgi wyborcze zawartych w załączniku nr 68 do niniejszego protokołu. Starosta skonsultowała je z Komisarzem Wyborczym, który pozytywnie zaopiniował wariant I oraz II. Pozostałe natomiast wraz z wariantem dodatkowych nie zostały przez niego zaakceptowane. Na obecnym etapie prac wstępna opinia Komisarza jest bardzo ważna, ponieważ może on zakwestionować podział na okręgi, który rada przyjmie. Poprosiła radnych o pomoc w podjęciu decyzji, dotyczącej wyboru wariantu, który zostanie zaproponowany właściwym Radom Gmin. Przyznała, iż liczy na to, że wstępna deklaracja rady w kwestii wyboru wariantu I bądź II w końcowej fazie prac zostanie przez nią zaakceptowana. Dodała, że w przypadku podjęcia uchwały przyjmującej inny podział niż obecnie zaakceptowany może poskutkować tym, że Komisarz Wyborczy sam dokona podziału. Dodała, że z uwagi na to, że najmniejsze zmiany zawiera wariant I jest on dla Komisarza najbardziej korzystnym. Jednak wariant II również jest zgodny z przepisami. Następnie poprosiła przewodniczącego rady o podjęcie dyskusji oraz poddanie pod głosowanie wariantu I oraz II.
 
Radny Antoni Kulczak zapytał jaki będzie skutek wyboru przez radę wariantu podziału negatywnie zaopiniowanego przez Komisarza Wyborczego.
 
Pani Małgorzata Waszak starosta koniński odpowiedziała, że w przypadku wyboru przez radę wariantu negatywnie zaopiniowanego przez Komisarza Wyborczego, uchwała w tej sprawie zostanie zaskarżona i odrzucona. Wariant ten bowiem zostanie zakwestionowany i Komisarz sam podejmie decyzje w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze. Zaznaczyła także, że wariant przekazany do zaopiniowania Gminom może zostać przez nie zaopiniowany negatywnie. Wówczas decyzję podejmie Komisarz, dodała, że Rada Powiatu może podjąć decyzje o wyborze wariantu negatywnie zaopiniowanego przez Gminy. Jednak w wypadku zaskarżenia uchwały decyzję w sprawie podejmuje Komisarz Wyborczy. Zatem Komisarz Wyborczy podejmuje decyzję w spawie podziału powiatu na okręgi wyborcze w przypadku przyjęcia przez radę wariantu negatywnie zaopiniowanego przez Komisarza, bądź w przypadku zaskarżenia przez Radę Gminy uchwały Rady Powiatu w danej sprawie.
 
Radny Waldemar Marciniak stwierdził, że z jego wiedzy wynika, iż w przypadku wyboru przez radę powiatu wariantu negatywnie zaopiniowanego przez Komisarza Wyborczego, może on przekazać negatywną opinię do Wojewody w celu uchylenia uchwały. Wojewoda może wówczas uchwałę uchylić i nakazać jej poprawę. Jeżeli rada powiatu tego nie uczyni Komisarz może narzucić podział na okręgi wyborcze.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że istotnym jest, który organ sprawuje nadzór w tej sytuacji. W przypadku wszystkich uchwał organem nadzoru jest bowiem Wojewoda. Jednak w tej sytuacji dużą rolę ma Komisarz Wyborczy. Zaznaczył, że w przypadku wyboru przez radę wariantu zaopiniowanego negatywnie uchwała w tej sprawie zostanie zaskarżona. Będzie to podstawą do tego, aby Komisarz narzucił wariant I bądź II. Niezależnie od osiągniętego w sprawie konsensusu każdy wariant będzie zaskarżony przez np. wójta, burmistrza, wyborców. Na pewno nie osiągnie się pełnej zgodności, co do żadnego z wariantów. Kierując się natomiast pewnymi zasadami np. aby zmiany oraz okręgi wyborcze były jak najmniejsze to zdaniem przewodniczącego rady najlepszy jest wariant II. Stwierdził, że uważa, iż nie tworzy się okręgów, obejmujących aż 4 gminy. Zakłada się bowiem, że okręgiem powinna być gmina. Dodał, że skoro wiele partii politycznych ma w swoim programie okręgi jednomandatowe, należy kierować się zasadą tworzenia jak najmniejszych okręgów wyborczych. W związku z powyższym zdaniem przewodniczącego rady najkorzystniejszym jest wariant nr II.
Następnie przewodniczący rady przytoczył art. 456 Kodeksu wyborczego tj.:
„§ 1. Na ustalenia rady powiatu w sprawach okręgów wyborczych zainteresowanej radzie gminy, a także wyborcom w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w terminie 5 dni i wydaje orzeczenie, doręczając je niezwłocznie wnoszącym skargę oraz radzie powiatu.
§ 2. Od orzeczenia komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od daty jego doręczenia. Od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny."
Dodał, że jest to przepis szczególny i Wojewoda nie jest organem właściwym do uchylania uchwały.
 
Radny Jan Śledź zaproponował zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania.
                                    
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Jana Śledzia. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych w jego wyniku wniosek radnego dotyczący zamknięcia dyskusji w przedmiotowej sprawie został przyjęty jednogłośnie tj. 24 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie wariant I podziału powiatu na okręgi wyborcze. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku 14 glosami „za", przy 9 głosach „przeciw" i jednym głosie „wstrzymującym się" rada powiatu przyjęła wariant I podziału powiatu konińskiego na okręgi wyborcze.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w związku z wyborem wariantu I głosowanie nad wariantem II jest bezprzedmiotowe. Zaznaczył jednak, że jest to propozycja, a nie uchwała, która może mieć jeszcze inną treść.
 
Punkt 30
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiadając na interpelacje radnej Andżeliki Chojnackiej dotyczącej wsparcia rodzin przez samorządy dużych miast oraz miasta Konina poinformowała, że samorządy miejskie wspierają rodziny na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Powiatowy zakres pomocy społecznej obejmuje inne zadania. Temat ten być może warto podejmować podczas rozmów z wójtami oraz burmistrzami. Powiat nie jest kompetentny do tworzenia pewnych form wsparcia dla rodzin wielodzietnych.
 
Pan Antoni Bąk dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odpowiadając na interpelację radnego Jana Śledzia dotyczącą utwardzenia poboczy wzdłuż drogi powiatowej Sporne - Rzgów zauważył, że zadanie to - jak i każde inne - musi zostać uwzględnione w budżecie powiatu. Na obecną chwilę w budżecie zaplanowano kilka propozycji inwestycyjnych. Zaznaczył, że trwają jeszcze spotkania z gminami dotyczące drogownictwa. Po ich zakończeniu zostanie przedstawiony radzie projekt podziału środków na zadania drogowe. Znajdzie się w nim również propozycja dotycząca poboczy przy omawianej drodze.
 
Punkt 31
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Dariusz Musiałkiewicz, który stwierdził, że podczas sesji padła ustna deklaracja radnego Władysława Kocaja dotycząca jego rezygnacji z pracy w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Radny zapytał zatem przewodniczącego rady o działania w związku z naborem nowego członka do tej Komisji. Zaznaczył, że z uwagi na powyższe skład komisji będzie osłabiony, a jej prace muszą trwać.
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska przyznała, że również jest zainteresowana powyższą kwestią. Dodała, że jest ona członkiem Komisji Oświaty i zdaje sobie sprawę z tego, że będzie ona miała dużo pracy. Następnie zapytała o możliwość informowania członków Komisji Oświaty oraz Komisji Rewizyjnej o ewentualnie wpływających w przyszłości skargach dotyczących pracy jednostek podległych powiatowi. Zaznaczyła, że jako członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Spraw Społecznych chciałaby dysponować wiedzą na temat skarg, zażaleń i ewentualnych anonimów dotyczących merytorycznej pracy dyrektorów oraz kierownictwa powiatowych jednostek organizacyjnych. Uważa, że umożliwiłoby to uniknąć sytuacji, w której radni nie posiadając właściwych informacji wypowiada się w pewnych sprawach. Przyznała, że odczuwa pewien dyskomfort, ponieważ we wrześniu używając konkretnych sformułowań chwaliła szkołę, twierdząc, że nie wpływają na nią żadne skargi. Nie miała bowiem wówczas wiedzy, że na jednostkę tą wpłynęło ich już kilka. W odczuciu radnej mogło to mieć wpływ na jej wizerunek. Chciałaby zatem uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji.
 
Przewodniczący rady odpowiadając na pytanie radnego Dariusza Musiałkiewicza poinformował, że w związku z oficjalną rezygnacją radnego Władysława Kocaja z prac w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na następną sesje zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany jej składu osobowego. Zaznaczył, że radni mogą zgłaszać swoją chęć udziału w pracach tej Komisji.
Odnosząc się do kwestii poruszonej przez radną Agnieszkę Mirecką-Katulską stwierdził, że nie posiada wiedzy na temat innych zgłaszanych skarg. W związku z przeprowadzeniem dodatkowego postępowania pozyskana zostanie informacja na temat ewentualnych dodatkowych skarg
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska stwierdziła, że podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, które odbyło się 4 lutego br. pierwszy raz zapoznała się także z innymi skargami w sprawie.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że wpłynęły dwie skargi, a radna kwestię tą przedstawiła w taki sposób, jakby skarg tych było kilka. Pierwsza skarga, o której wspomniała radna skierowana była do starosty konińskiego, nie posiadała jednak ona znamion skargi i przekazana została przewodniczącemu jedynie „do wiadomości". Rada natomiast była poinformowana o skardze rozpatrywanej na obecnej sesji. Nie można zatem stwierdzić, że radni nie byli o niej poinformowani. Przewodniczący rady przyznał, że zakłada, iż wszystkie wpływające skargi na działalność starosty, członków zarządu oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych, nawet błędnie skierowane, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego trafiają do właściwych organów.
Następnie poinformował, że radni Mirosław Durczyński, Michał Hałas, Stanisław Głąbicki, Antoni Kulczak, Waldemar Marciniak, Andrzej Nowak oraz skarbnik powiatu pan Radzisław Kozłowski zgłosili chęć udziału w zawodach w tenisie stołowym, które odbędą się 1 marca br. w Witkowie. Wyjazd sprzed budynku Starostwa Powiatowego nastąpi o godz. 7.40.
Kolejno, w imieniu radnego Bogumiła Leszczaka, poinformował, że bezpośrednio po sesji odbędzie się spotkanie dotyczące przekazania środków zebranych początkowo dla Ukrainy.
 
Radna Andżelika Chojnacka zgłosiła chęć udziału w pracach związanych z Konkursem Wielkopolski Rolnik Roku.
 
Radny Dariusz Musiałkiewicz wyraził swoje obawy w związku z brakiem jednego członka w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Zaznaczył, że Komisja Spraw Społecznych, której jest on przewodniczącym posiada wszystkich członków jednak zwołane posiedzenie nie odbyło się. Radny obawia się, że Komisja Oświaty będzie działała nieprawidłowo, ponieważ nieobecność jednego lub dwóch członków spowoduje konieczność zmiany terminu posiedzenia. Zastanawia się on, kiedy zostanie dokonany wybór członka komisji na miejsce za radnego Kocaja."
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że wybór członka Komisji nie będzie odkładany w czasie. Liczy on, że zgłosi się radny chętny do pracy w tej komisji. Zaznaczył, że jeden radny nie może być członkiem więcej niż dwóch komisji. Ponadto nie można z góry zakładać, że na posiedzeniu Komisji Oświaty będzie niska frekwencja.
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska zaznaczyła, że uważa, iż wiedza radnych na pewne tematy być może pozwoli uniknąć w przyszłości pewnych sytuacji. Następnie poprosiła radcę prawnego o opinię na temat możliwości przekazywania radnym informacji na temat wpływających skarg, pomimo iż radni nie są ich adresatami.
 
Przewodniczący rady powtórzył, że jeżeli skarga dotyczy starosty, zarządu powiatu oraz dyrektorów jednostek organizacyjny - obowiązkiem jest przekazanie jej do rady powiatu. Jeżeli natomiast skarga dotyczy bezpośrednio pracowników to organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Starosta.
 
Pani Małgorzata Waszak starosta koniński poinformowała, że w każdym urzędzie administracji publicznej, w tym również w starostwie, prowadzony jest rejestr skarg. Niezależnie od tego, do jakiego organu wpływa skarga tj. do Starosty, Zarządu Powiatu, czy Rady Powiatu poddana jest ona analizie, w celu stwierdzenia czy posiada ona znamiona skargi. Każda skarga jest rejestrowana. Zdarzyć się może jednak, że pismo, które nie jest opatrzone wyrażeniem „skarga" tą skarga jest, a nie każde pismo, które w swojej treści posiada słowo „skarga" jest nią. Można to wywnioskować dopiero z analizy treści danego pisma. Zdarza się, bowiem, że klienci piszą w formie skargi pisma, które dotyczą np. toczącego się postępowania administracyjnego, co zgodnie z prawem nie może mieć charakteru skargi. Taki dokument trafia wówczas do właściwego wydziału i rozpatrywany jest jako pismo. W razie jakichkolwiek wątpliwości zasięga się opinii radcy prawnego. Rejestr skarg prowadzony jest w jednym miejscu pod nadzorem jednej odpowiedzialnej osoby. Nie ma zatem możliwości, aby skarga, która wpływa do starostwa, niezależnie od tego, do jakiego organu jest skierowana, nie znalazła się w rejestrze skarg. Dodała, że rejestr ten jest zawsze przedmiotem zainteresowania wszystkich organów dokonujących kontroli, a także Wojewody Wielkopolskiego, do którego co roku składana jest informacja na temat ilości wpływających skarg, niezależnie od ich adresata. Zaznaczyła, że skarżący nie musi znać kompetencji danego organu, dlatego jeżeli nawet do starosty trafia skarga, której rozpatrzenie należy do kompetencji rady - jest ona wówczas kierowana do właściwego organu. Podkreśliła, że uważa, iż kwestia skarg w starostwie prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest ona bowiem przedmiotem wielu kontroli.
 
Radna Elżbieta Raźna odnosząc się do wniosku dotyczącego Komisji Oświaty wyraziła swoje obawy. Stwierdziła, że podczas prac komisji w pomniejszonym składzie mogą wyniknąć problemy.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że następna sesja powinna odbyć się w ciągu kolejnych 30 dni, czyli najprawdopodobniej odbędzie się ona 20 marca br.
 
Radna Elżbieta Raźna zauważyła, że do 20 marca Komisja będzie musiała rozpatrzyć skargę.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że Komisja Oświaty będzie rozpatrywać skargę w takim składzie, jaki pozostał. Zaznaczył także, że najprawdopodobniej w pracach komisji, bez prawa głosu uczestniczyć będą pozostali radni. Dodał, że nie ma możliwości zwołania sesji nadzwyczajnej w celu uzupełnienia składu komisji.
 
Radna Halina Lenartowicz poprosiła o rozwagę w kwestii rezygnacji radnego Władysława Kocaja z udziału w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Poprosiła o wyjaśnienie w kwestii tego czy radny zrezygnował kategorycznie, czy też zrezygnuje, jeżeli sprawa skargi nie będzie należycie załatwiona. Zapytała także, czy konieczne jest złożenie pisemnej rezygnacji.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że do czasu uchwalenia uchwały o zmianie składu komisji radny jest jej członkiem. Ponadto może nastąpić także cofnięcie wcześniejszego oświadczenia.
 
Radny Bogumił Leszczak poprosił o propozycje celu przekazania kwoty, którą radni zebrali wcześniej w celu pomocy Ukrainie.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że dyskusja na ten temat odbędzie się po sesji. Wówczas podjęta zostanie decyzja w powyższej sprawie. Następnie przewodniczący rady udzielił głosu pani Danucie Dębowskiej, która zgłaszała chęć jego zabrania.
 
Pani Danuta Dębowska poruszyła problem osób niepełnosprawnych w gminie Ślesin. Odczytała pismo, które otrzymała, a dotyczyło poparcia dla jej działań dotyczących Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem oraz prowadzeniem ośrodka przez panią Halinę Wesołowską.
Następnie zapytała, czy nagrodę starosty przekazuje się za to, że rodzice kierują swoje listy i opinie na temat postępowania z osobami niepełnosprawnymi, fałszowania list, okradania osób niepełnosprawnych. Stwierdziła, że posiada dwie listy obecności potwierdzone przez radcę prawnego. Na jednej z list widnieje 30 osób, natomiast na drugiej 23. Dodała, że zgodnie z prawem w domu każdej osoby znajdującej się na liście powinien zostać przeprowadzony wywiad przez pracownika socjalnego z gminy. Kierownik ŚDS nie respektuje tego prawa i „robi nagonki na listy". Dodała, że na wspomnianych listach od dziesięciu lat znajdują się osoby, które nigdy w ośrodku nie przebywały. Podczas kontroli na 50 osób znajdujących się na liście obecności nieobecnych było 40. Zostało wówczas dowiezione 9 osób. Fakt ten potwierdza protokół z kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto na wspomnianych listach znajdują się dzieci ze szkoły. Pani Dębowska zapytała czy możliwe jest uczestnictwo dzieci w wieku 10 lat na zajęciach w ośrodku dla osób niepełnosprawnych, jeżeli odbywają się one od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zaznaczyła, że w sprawie tej kierowanych było wiele uwag. Dodała, że na listach obecności przekazywanych do PCPR, które dotyczą wyjazdów, widnieją nazwiska osób niepełnosprawnych. Natomiast istnieją inne listy, na których znajdują się rodziny pracowników oraz znajomych pani kierownik, którzy wyjechali na wczasy. Zaznaczyła, że taka sytuacja trwa od 10 lat. Na zdjęciach dotyczących rożnych uroczystości znajdują się dzieci ze szkoły. Podkreśliła, że ośrodek nie był tworzony dla uczniów szkoły, tylko dla osób niepełnosprawnych, które powinny mieć w nim możliwość kontaktu z rówieśnikami. Osoby niepełnosprawne powinny również uczestniczyć w wyjazdach, na które gmina przeznacza środki. Dodała, że zgodnie z zarządzeniem burmistrza gmina przeznacza 17.000,00 zł na dożywianie dzieci ze szkoły. Natomiast po wpływie tych środków do ośrodka przeznacza się je na wyjazdy dla rodzin pracowników.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że temat ten był już przez panią Danutę Dębowską przedstawiany bardzo szczegółowo i po krótkiej wymianie zdań odebrał jej głos.
 
Punkt 32
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXXVIII sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
podinspektor
w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu
  
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-03-26 13:23:39)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-04-03 08:13:45)
Lista wiadomości