logo
logo bip
Rok 2013
Protokół nr XXVI/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 marca 2013 roku

PRZ.0002.2.2013
 
 
Protokół nr XXVI/2013
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 28 marca 2013 roku
 
XXVI sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 28 marca 2013 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1235.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad.
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
 
Przewodniczący rady poinformował, że porządek obrad będzie realizowany po ceremonii uhonorowania najwyższym odznaczeniem powiatu „Zasłużony dla powiatu konińskiego" pani Haliny Chodkiewicz. Następnie poprosił starostę konińskiego - panią Małgorzatę Waszak o przybliżenie Radzie Powiatu sylwetki uhonorowanej i dokonania ceremonii wręczenia odznaki tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że pani Halina Chodkiewicz pełniąc funkcję naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa swoimi inicjatywami oraz pracą zasłużyła się na rzecz powiatu konińskiego. Podziękowała zatem pani Halinie Chodkiewicz za wieloletnią pracę. Poinformowała, że działania pani Chodkiewicz na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, zostały dostrzeżone przez Zarząd Powiatu Konińskiego, który postanowił uhonorować ją tytułem Zasłużony dla powiatu konińskiego.
 
Następnie odbyła się ceremonia wręczenia pani Halinie Chodkiewicz odznaki tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Pani Halina Chodkiewicz podziękowała za wyróżnienie. Przyznała, że jest to dla niej duży zaszczyt. Następnie w związku zakończeniem pracy w starostwie podziękowała za współpracę oraz za wspólnie spędzone lata.
 
Przewodniczący rady podziękował za dotychczasową współpracę oraz złożył gratulacje uhonorowanej.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
W związku z brakiem wniosków w sprawie porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2012 roku.
7. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z realizacji zadań w 2012 roku.
8. Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2012 w powiecie konińskim.
9. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
10. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2012.
11. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2012.
12. Informacja o realizacji zadań w drogownictwie za 2012 rok.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą prokuratora na uchwałę Rady Powiatu Konińskiego nr XVI/89/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
18. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
19. Zamknięcie obrad.
 
 Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XXV sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. 23 głosami „za", protokół nr XXV/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 lutego 2013 r.
 
Punkt 4
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto, bezpośrednio przed obradami rady radni otrzymali „Uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym" oraz „Informację Starosty Konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym".
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie poinformowała o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
 
W związku z brakiem pytań do sprawozdania z okresu międzysesyjnego przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
 
Interpelacje i pytania radnych.
 
W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Antoni Kulczak, który zapytał o nocną i świąteczną pomoc lekarską, a także poprosił o wyjaśnienie, w jakich sytuacjach lekarz rodzinny może przyjechać z wizytą domową do pacjenta.
 
Radna Halina Lenartowicz zapytała, jakie działania podjął zarząd powiatu w związku z remontem drogi Kaliska-Wilczogóra na mocy zawartego porozumienia oraz aneksu z dnia 31 grudnia 2012 r. pomiędzy zarządem powiatu a zarządem KWB Konin.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski zapytał komendanta policji w Koninie jaka była przyczyna likwidacji komisariatu policji w Krzymowie, jak zostanie zagospodarowany dotychczasowy budynek policji, a także jak w związku z powyższym będzie przedstawiała się kwestia bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Zapytał również czy podobnych sytuacji było więcej w powiecie konińskim.
 Następnie poruszył kwestię przedłużenia czasu pracy promu w miejscowości Biechowy. Zaznaczył, że w związku z sytuacją pogodową prace polowe będą nasilone w najbliższym czasie, a tym samym rolnicy będą korzystać z tego promu. Ponadto prom ten należy do drogi ciągu powiatowego, który jest często uczęszczany przez chociażby pielgrzymki. Obecnie prom obsługiwany jest od godziny 7.00 do godziny 15.00, w tym czasie odbywa się dwugodzinna przerwa. Czas pracy promu jest zatem zbyt krótki. Zaznaczył, że prom w Sławsku, który jest oświetlony pływa na dwie zmiany. Dodał, że podjęte zostały działania w celu oświetlenia promu w Biechowych, ponieważ bez oświetlenia nie może on kursować na dwie zmiany. Następnie stwierdził, że oczekuje, aby prom ten do czasu zamontowania oświetlenia pracował do zachodu słońca. Podkreślił, że jest on niezbędny, a zapewnienie jego funkcjonowania należy do zadań powiatu, a nie np. wójta Gminy Kramsk, mimo iż ten wyraził wolę wsparcia tego zadania.
 
Radny Bogumił Leszczak - podziękował dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie za wycięcie topoli w miejscowości Jabłków. Zauważył jednak, iż pozostawiono gałęzie na akacjach znajdujących się na posesji pana Juliana Tycza. Stwarzają one zagrożenie, zatem poprosił o ich uprzątnięcie. Następnie poinformował, że na ulicy Rudzickiej, na odcinku od ulicy Licheńskiej w kierunku ulicy Parcelowej przejezdny jest jedynie jeden pas drogi, ponieważ na drugim zalega śnieg. Przekazał również, iż w miejscowości Grąblin przy wjeździe go Agronomówki znajduje się zarwana studzienka telekomunikacyjna. Stwierdził, że prawdopodobnie do zarwania doszło podczas wykonywania zatoczki. Zaznaczył, że Przewodniczący Rady Gminy Kramsk zgłaszał ten problem. Radny poprosił o interwencje w powyższych sprawach.
 
 Punkt 6
 
Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2012 roku.
 
Przystępując do realizacji 6 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2012 roku" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi zalącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie, o którym mowa, było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem wiceprzewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Marię Wróbel - wiceprzewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
W przedmiotowej sprawie głos zabrał radny Jan Śledź, który, zauważył, iż z przedstawionego sprawozdania wynika, że w paragrafie 4280 zawarty jest zakup usług zdrowotnych, w tym usług pielęgniarskich. Zapytał, w związku z powyższym, czy w DPS-ie pracuje zbyt mała liczba pielęgniarek, czy też nie posiadają one odpowiednich uprawnień, by zrealizować wszystkie usługi, co stwarza konieczność dokonywania dodatkowych zakupów.
 
Pani Halina Wójcik - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie odpowiedziała, że DPS w Ślesinie zatrudnia 4 pielęgniarki, które w 2009 roku nie ukończyły kursu opieki długoterminowej, jakim objęte były pozostałe pielęgniarki, które utworzyły tzw. spółkę i świadczą usługi pielęgniarskie na rzecz mieszkańców domu pomocy społecznej. Cztery pielęgniarki, które pozostały w kadrze DPS nie mają kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu, ponieważ straciły je pracując w DPS, a nie pracując w lecznictwie otwartym. W związku z powyższym od 2009 roku 72 mieszkańców DPS objętych jest opieką pielęgniarską świadczoną przez spółkę pielęgniarską, 26 osób nie jest objętych tą opieką i zdiagnozowanych według skali Bartel oraz zakwalifikowanych do opieki długoterminowej. Wspomniane 26 osób są to mieszkańcy z upośledzeniem, znajdują się pod opieką lekarza psychiatry i otrzymują leki psychotropowe trzy razy dziennie. Pielęgniarki środowiskowe odmówiły świadczenia usług pielęgniarskich w postaci podawania leków psychotropowych. DPS zobowiązany jest zatem do wykupienia dodatkowych usług pielęgniarskich, aby zapewnić właściwą opiekę pielęgniarską osobom znajdującym się pod stałą opieką psychiatryczną. Problem ten był również przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która w protokole pokontrolnym nie stwierdziła, że działanie to jest niezgodne z obowiązującymi zasadami. DPS musi kompleksowo zapewnić wszystkie usługi, natomiast leki psychotropowe nie mogą być podawane ani przez opiekuna ani przez pielęgniarkę, która nie ma odpowiednich kwalifikacji. Ponadto leki te muszą być przechowywane we właściwy sposób i odpowiednio zabezpieczone.
 
Radny Jan Śledź stwierdził, że w paragrafie 4170 tj. wynagrodzenia bezosobowe uwzględnione zostało wynagrodzenie księdza kapelana. Poprosił o wyjaśnienie powyższej kwestii.
 
Pani Halina Wójcik poinformowała, że ustawa o pomocy społecznej nakłada na DPS obowiązek świadczenia usług religijnych. W związku z powyższym podpisano z księdzem proboszczem umowę cywilno-prawną dotyczącą świadczenia usług religijnych. Koszt DPS z tytułu regularnie odprawianych mszy wynosi 400,00 zł brutto.
 
Radny Włodzimierz Pawlak zauważył, że w DPS-ie w Ślesinie przebywa 100 osób i przez cały rok wszystkie miejsca w placówce są zajęte. Pracuje tam natomiast 71 pracowników, w tym 80% stanowią tzw. pracownicy pierwszego kontaktu. W związku z powyższym radny pogratulował pani dyrektor utrzymania tej placówki na tak wysokim poziomie. Zaznaczył, że placówka ta jest jedną z najlepszych w Polsce.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2012 roku".
 
Punkt 7
 
Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z realizacji zadań w 2012 roku.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował,że radni otrzymali „Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z realizacji zadań w 2012 roku" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi zalącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem wiceprzewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Marię Wróbel - wiceprzewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
Radny Jan Śledź, w związku z zawartą w sprawozdaniu informacją dotyczącą pomocy cudzoziemcom, zapytał z jakiego kraju pochodzili ci cudzoziemcy oraz na czym polegała udzielona im pomoc. Następnie poprosił o wyjaśnienie pojęcia limitu rodzin zastępczych oraz zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń z tytułu rodzin zastępczych w kwocie ponad 2.000,00 zł.
 
Pani Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie odpowiedziała, że zadanie dotyczące pomocy cudzoziemców przedstawione jest w katalogu zadań, ponieważ jest to zadanie ustawowe i w sytuacji zaistnienia takiej konieczności PCPR musi je zrealizować. Dodała, że w roku ubiegłym taka potrzeba nie zaistniała, zatem w dalszej części sprawozdania nie ma informacji o jakichkolwiek wydatkach z tym związanych. Następnie poinformowała, że limit rodzin zastępczych to limit, który jest określony w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej przyjętym w 2012 roku przez rade powiatu. Program ten wynika z ustawy o wspieraniu rodzinnego systemie pieczy zastępczej. Każdy powiat w związku z prowadzoną własną polityką określa ten limit. W programie na lata 2012-2014 określone jest, jaka liczba rodzin powinna zostać przygotowana w każdym roku, aby aktualne i przyszłe potrzeby zostały zaspokojone. Na rok 2012 limit ten wynosił 11 rodzin ogółem, czyli zakładano utworzenie trzech nowych rodzin zastępczych i plan w tym zakresie wykonano. Odpowiadając na pytanie dotyczące zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń z tytułu rodzin zastępczych, stwierdziła, że to trudno jest jej przytoczyć konkretną sytuację. Dodała, że świadczenia wypłacone są na podstawie decyzji administracyjnej i bywają przypadki, kiedy sytuacja wychowanka lub rodziców zastępczych zmienia się np. w związku z odejściem dziecka. Należy wówczas dokonać korekty - zmienić decyzję administracyjną, co w konsekwencji powoduje zwrot nadpłaconego świadczenia.
 
Radny Jan Śledź zauważył, iż w sprawozdaniu zawarta jest informacja na temat dotacji na rozpoczęcie rolniczej działalności gospodarczej. Zapytał zatem czy ktoś korzystał z tej dotacji. Następnie poprosił o wyjaśnienie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej z terenu powiatu konińskiego, a kosztami utrzymania w rodzinie zastępczej z terenu innego powiatu. Zaznaczył, że z przedstawionego sprawozdania wynika, że koszty utrzymania dziecka są wyższe w innych powiatach.
 
Pani Elżbieta Sroczyńska odpowiedziała, że koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych są jednakowe na terenie każdego powiatu. Być może informacja, którą dostrzegł radny dotyczy różnicy pomiędzy kosztem utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej a kosztem utrzymania w instytucjonalnej pieczy zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, ponieważ w tych przypadkach różnice istotnie występują. Koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jest wszędzie taki sam, różnicować go może jedynie kwestia świadczenia fakultatywnego dotyczącego np. pokrycia kosztów związanych z przyjęciem dziecka, czyli zakupu niezbędnego sprzętu, łóżka, podręczników oraz pokrycia innych potrzeb. Świadczenia te powiaty przyznają fakultatywnie, pozostałe koszty są regulowane ustawowo.
 
Radny Jan Śledź stwierdził, iż z przedstawionego sprawozdania wynika, że koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej z terenu powiatu konińskiego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wyniósł ok. 2.313,00 zł natomiast w tym samym okresie koszt pobytu w innym powiatach wynosił 6.000,00 zł - 7.000,00 zł.
 
Pani Elżbieta Sroczyńska stwierdziła, że trudno jej odnieść się do konkretnego przypadku. Dodała, że prawdopodobnie porozumienie zostało zawarte na okres podany w sprawozdaniu natomiast dziecko przebywało w danej rodzinie krócej np. jeden miesiąc. Porozumienie jest podpisywane w momencie umieszczenia danego dziecka w rodzinie, natomiast w każdym miesiącu następuje rozliczenie, bowiem kwestie finansowe są regulowane co miesiąc.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z realizacji zadań w 2012 roku".
 
Punkt 8
 
Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2012 w powiecie konińskim.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali „Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2012 w powiecie konińskim" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi zalącznik nr 11 do niniejszego protokołu
Sprawozdanie to było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem wiceprzewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Marię Wróbel - wiceprzewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
 
Radny Jan Śledź odnosząc się do zawartej w sprawozdaniu informacji o tym, iż w 2012 roku odbyło się 21 posiedzeń zespołu wsparcia dziecka i rodziny dla powiatu konińskiego stwierdził, iż w skład tego zespołu wchodzili wyłącznie burmistrzowie a nie wójtowie. Poprosił o wyjaśnienie przyczyny powyższej sytuacji. Następnie zapytał dlaczego spośród 28 pozyskanych kandydatów do szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zakwalifikowano jedyne 20.
 
Pani Dorota Kaźmierczak kierownik zespołu pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie odpowiedziała, że w 2012 roku przeprowadzono, jak co roku, kampanie dotyczącą pozyskiwania partnerów do realizacji zadania w formie rodzinnej pieczy zastępczej. W jej wyniku, a także dzięki stałej współpracy z gminami, szkołami oraz z różnego rodzaju instytucjami udało się pozyskać 28 kandydatów. Zaznaczyła, że rola rodziny zastępczej jest bardzo odpowiedzialna i związana z wymaganiami ustawowymi. Wstępna kwalifikacja kandydatów dotyczyła spełnienia wymagań ustawowych zawartych w ustawie o wspieraniu rodzinnej pieczy zastepczej. Spośród 28 kandydatów jedynie 20 spełniało wymagania ustawowe. 28 grudnia ubiegłęgo roku rozpoczeły się szkolenia dla tych kandydatów.
Odpowiadając na pytanie dotyczące zespołu wsparcia dziecka i rodziny, poinformowała, że powiat koniński od 1999 roku realizuje zadania w oparcui o główną kompetencje tj. kompetencje pracy zespołowej. W sprawozdaniu zostały wymienione osoby prawne, które uczestniczyły w zespołach wsparcia. Takich zespołów na terenie powiatu konińskiego było 21 W ich skład wchodzili zapraszani przez panią dyrektor różni specjaliści interdyscyplinarnii w związku z określonymi potrzebami dziecka oraz rodziny. Z uwagi na bardzo ważną sytuację w jednej z gmin w skład jednego z zespołów wszedł również burmistrz. Posiedzenie tego zespołu zaskutkowało zintensyfikowaniem pracy socjalnej na terenie gminy. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu szóstka z siódemki dzieci, które trafiły do pieczy zastępczej powróciła do swojej rodziny naturalnej, natomiast nadal toczy się intensywna praca socjalna nad powrotem ostatniego dziecka z tej rodziny do rodziny naturalnej.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2012 w powiecie konińskim".
 
Punkt 9
 
Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
Przystępując do realizacji 9 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi zalącznik nr 13 do niniejszego protokołu
Powyższe sprawozdanie było rozpatrywane przez Komisję Spraw Społecznych. Poprosił, zatem wiceprzewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Marię Wróbel - wiceprzewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Radny Jan Śledź zapytał jaka jest różnica pomiędzy zagospodarowaniem a usamodzielnieniem, które to pojęcia pojawiają się w omawianym sprawozdaniu.
 
Pani Elżbieta Sroczyńska odpowiedziała, że zagospodarowanie i usamodzielnienie są to pojęcia wynikające z ustawy, a dotyczące rodzin zastępczych. Zagospodarowanie i usamodzielnienia dla wychowanków w omawianym projekcie są udziałem własnym powiatu. Różnica między nimi jest taka, że usamodzielnienie jest formą finansową świadczenia dla wychowanka, który opuszcza pieczę zastępczą ostatecznie, jego kwota określona jest w ustawie o wspieraniu rodzinnej pieczy zastępczej i wypłacane jest na podstawie decyzji administracyjnej. Zagospodarowanie jest również świadczeniem dla wychowanka rodziny zastępczej najczęściej jednak udzielanym w formie rzeczowej. Jest to świadczenie, które w różnych okolicznościach otrzymuje dana osoba posiadająca status wychowanka pieczy zastępczej. Świadczenie to można otrzymać w formie np. mieszkania, sprzętu gospodarstwa domowego itp. Sprawy te rozstrzygane są na podstawie szczegółowego wywiadu środowiskowego.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013".
 
Punkt 10
 
Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2012.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2012" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi zalącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była rozpatrywane przez Komisję Spraw Społecznych. Poprosił, zatem wiceprzewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Marię Wróbel - wiceprzewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2012".
 
Punkt 11
 
Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2012.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2012" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Informacja, o której mowa, była przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem wiceprzewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Marię Wróbel - wiceprzewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Radny Włodzimierz Pawlak zapytał radcę prawnego panią Grażynę Ratajczyk czy donos upoważnia daną jednostkę do przeprowadzenia kontroli. Zaznaczył, że w ostatnim czasie w placówkach, głównie w DPS w Głębockiem przeprowadzane są różne kontrole, a instytucje je przeprowadzające, jako ich podstawę wskazują donos. Radny zauważył, że uczestnikami placówek takich jak SDS w Ślesinie czy Głębockiem są osoby chore psychicznie, dla których każda kontrola czy wizyta obcych osób powoduje pewne zamieszanie i objawia się pogorszeniem ich stanu zdrowia.
 
Pani Grażyna Ratajczyk - radca prawny odpowiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć szczegółowo na zadane pytanie. Podkreśliła, że jakiekolwiek pismo wpływające do jednostki ocenia dana jednostka. Pismo niepodpisane nie stanowi żadnego oświadczenia woli ani wiedzy. Ponadto każda kontrola podlega badaniu przez osobę ją dopuszczającą, która musi sprawdzić na jakiej podstawie kontrolująca osoba dokonuje swoich czynności. Dodała, że na pytanie nie potrafi radnemu w obecnej chwili odpowiedzieć, bowiem należałoby rozpatrzyć konkretny przypadek.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że reasumując sam organ kontrolujący dokonuje oceny czy informacje zawarte w donosie są na tyle uprawdopodobnione, aby daną kontrolę przeprowadzić.
 
Radny Włodzimierz Pawlak dodał, że temat ten jest bardzo delikatny aczkolwiek poważny. W związku z powyższym zaprosił panią mecenas na posiedzenie Komisji Prawa i Porządku Publicznego, podczas którego temat ten będzie kontynuował.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2012."
 
Punkt 12
Informacja o realizacji zadań w drogownictwie za 2012 rok.
 
Przystępując do realizacji 12 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informacja o realizacji zadań w drogownictwie za 2012 rok" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi zalącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację o realizacji zadań w drogownictwie za 2012 rok".
 
Punkt 13
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą prokuratora na uchwałę Rady Powiatu Konińskiego nr XVI/89/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad dot. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą prokuratora na uchwałę Rady Powiatu Konińskiego nr XVI/89/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przewodniczący rady przedstawił radnym treść skargi prokuratora zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady zauważył, że zaskarżana uchwala została podjęta w roku 2004. Od tego czasu w przepisach o ruchu drogowym i o ruchu publicznym nastąpiły zwiany. W związku z tym, że wspomniana uchwała nie została zaktualizowana narusza pewne przepisy ustawy, która obecnie obowiązuje.
 
Zgodnie ze Statutem Powiatu Konińskiego w ramach inicjatywy uchwałodawczej przewodniczący rady przedłożył radzie projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą prokuratora na uchwałę Rady Powiatu Konińskiego nr XVI/89/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Dodał, że powyższy projekt uchwały przekazał do zaopiniowania Zarządowi Powiatu oraz Komisji Rozwoju i Infrastruktury.
Poprosił zatem Przewodniczącą Zarządu - panią Małgorzatę Waszak o przedstawienie opinii Zarządu Powiatu Konińskiego w omawianej sprawie.
 
Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego dotycząca projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą prokuratora na uchwałę Rady Powiatu Konińskiego nr XVI/89/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
Następnie o przedstawienie opinii poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
Radny Waldemar Marciniak zgłosił wniosek aby na następnej sesji zmienić zaskarżoną uchwałę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą prokuratora na uchwałę Rady Powiatu Konińskiego nr XVI/89/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych (radny Jacek Wysocki nie brał udziału w glosowaniu). W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr XXVI/217/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą prokuratora na uchwałę Rady Powiatu Konińskiego nr XVI/89/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący radny odnosząc się do sugestii radnego Marciniaka stwierdził, że prawdopodobnie rada będzie mogła dokonać zmiany uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Radny Waldemar Marciniak dodał, że jeżeli rada dokona zmiany uchwały to być może postępowanie w jej sprawie zostanie umorzone.
 
Pani Grażyna Ratajczyk - radca prawny zwróciła uwagę, że w odpowiedzi na skargę zostanie podniesione, iż prokurator nie wezwał rady powiatu do usunięcia naruszenia przepisów. Prokurator w skardze przyznał, że w chwili przygotowywania uchwały była ona zgodna z obowiązującym stanem prawnym. Dodała, że prawo postępowania przed sądami administracyjnymi stanowi, że wnoszący skargę powinien wcześniej wezwać do usunięcia ewentualnego naruszenia, co w tej sytuacji nie miało miejsca. Zaznaczyła także, że nie ma przeszkód, aby daną uchwałę uchylić, a w jej miejsce podjąć nową, zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wówczas najprawdopodobniej prowadzone postępowanie wygaśnie.
 
Radny Władysław Kocaj zaproponował aby dokonać analizy innych uchwał w celu uniknięcia podobnej sytuacji.
                        
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwały są analizowane i obserwowane są wszystkie zmiany w przepisach prawnych. W tym przypadku najprawdopodobniej umknęło to uwadze zwłaszcza, że zmiany dotyczą np. zwrotów 1 dzień zamiast 24 godziny.
                        
Pani Grażyna Ratajczyk zwróciła uwagę, że zmiana, na którą powołuje się prokurator miała miejsce w 2005 roku.
 
Punkt 14
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
 
Przystepując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady poinformował, że w § 1 przedłożonej uchwały wystąpił błąd pisarski, a mianowicie zwrot „stanowiących własność Roberta Lewandowskiego" winien brzmieć „stanowiących własność Szymona Lewandowskiego" Zgłosił zatem wniosek o dokonanie korekty powyższego błędu pisarskiego. Zgłoszony wniosek przewodniczący rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych (radna Andżelika Chojnacka nie brała udziału w glosowaniu). W jego wyniku wniosek w sprawie dokonania korekty błędu pisarskiego został przyjęty jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XXVI/218/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
Przewodniczący rady zauważył, że zmieniła się forma przekazywanych autopoprawek. Na poprzednich sesjach bowiem materiał ten był przedstawiany w formie uchwały, na której autopoprawki naniesione były kolorem niebieskim. Obecnie ze względu na oszczędność i większą czytelność autopoprawki zostały przedstawione w formie wniosku w sprawie autopoprawek.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Andżelika Chojnacka.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie tj.: 22 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie, tj.: 22 głosami „za".
 
Uchwała nr XXVI/219/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 16
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad, przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.. Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
 
W tym momencie na posiedzenie wróciła radna Andżelika Chojnacka, natomiast posiedzenie opuścił radny Władysław Kocaj.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. Dodał, że w styczniu br. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, które weszło w życie z dniem 1 lutego br. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem wszystkie samorządy uchwalają wieloletnią prognozę finansową w jednym kształcie. Wszystkie samorządy zobowiązane są dostosować wieloletnią prognozę finansową do zapisów tego rozporządzenia. Prognoza w nowym kształcie jest bardziej szczegółowa i precyzyjna. Ponadto wieloletnia prognoza finansowa każdorazowo po uchwaleniu i po każdej zmianie będzie przekazywana w formie elektronicznej do organu nadzoru, czyli do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która to również w formie elektronicznej będzie przekazywała ją do Ministra Finansów. Ministerstwo Finansów będzie miało zatem cały czas bezpośredni nadzór i wgląd w prognozy finansowe wszystkich samorządów w Polsce.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj 22 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr XXVI/220/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 
W tym miejscu przewodniczący rady ogłosił 10-minutową przerwę.
Po przerwie posiedzenie opuściła radna Andżelika Chojnacka natomiast na posiedzenie powrócił radny Władysław Kocaj.
 
Punkt 17
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady przystąpił do następnego punktu porządku obrad tj. udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Pan Krzysztof Kozelan - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie odpowiadając na pytanie Tadeusza Jaroszewskiego podkreślił, że w Krzymowie nigdy nie było komisariatu policji był natomiast posterunek. Następnie poinformował, że z dniem 1 kwietnia br siedmioosobowy posterunek policji w Krzymowie zostaje zlikwidowany, zostaje natomiast utworzony nowy 16-osobowy komisariat policji w Starym Mieście. W związku z powyższym policja wygasza trwały zarząd nad obiektem, który zostanie przejęty przez Urząd Gminy. Dodał, że z jego wiedzy wynika, iż istnieją już plany zagospodarowania tego budynku. Zaplanowane jest w tym obiekcie również pomieszczenie, w którym będą przebywać policjanci. Następnie zwrócił uwagę, że o bezpieczeństwie na każdym terenie nie decydują obiekty tylko policjanci tam przebywający. Zmiany zostały poprzedzone szeregiem analiz. Zapewnił, że bezpieczeństwo na tym terenie nie ulegnie pogorszeniu, ponieważ ilość i mobilność patroli zostanie zwiększona.
 
Pan Grzegorz Wrona - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie stwierdził, iż nie jest w stanie w pełni odpowiedzieć na pytanie zadane przez radnego Antoniego Kulczaka. Poinformował, że Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie wykonuje zadania w ramach umowy podwykonawstwa na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w zakresie tak zwanej „wieczorynki". Wyjaśnił, że „wieczorynka" składa się z pomocy lekarskiej ambulatoryjnej, pomocy pielęgniarskiej ambulatoryjnej, pomocy lekarskiej wyjazdowej oraz pomocy pielęgniarskiej wyjazdowej. Szpital wykonuje zadania dotyczące pomocy ambulatoryjnej, czyli stacjonarnej. Następuje to zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i zgodnie z zasadami umowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Wobec powyższego codziennie od godz. 18.00 do godz. 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 rano do godz. 8.00 dnia następnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie przy ulicy Wyszyńskiego znajdują się czynne dwa gabinet lekarskie - jeden dla pacjentów dorosłych, drugi natomiast dla dzieci. Od początku funkcjonowania tej pomocy codziennie analizowane jest obciążenie pracą. Bardzo wysokie obciążenie dużą ilością pacjentów miało miejsce na początku stycznia br. i trwało przez okres zachorowań wirusowych. Z zebranych opinii wynika, że pomoc ambulatoryjna jest wykonywana na bardzo przyzwoitym poziomie. Dyrektor otrzymuje codziennie raporty na temat ilości świadczeń lekarskich i pielęgniarskich. Od około dwóch tygodni ilość pacjentów jest ilością akceptowalną, ponieważ wynosi kilkanaście osób w gabinecie lekarskim i kilka do kilkunastu w gabinecie pielęgniarskim. Dyrektor dodał, że na pozostałą część pytania nie jest w stanie odpowiedzieć, ponieważ szpital nie realizuje danych świadczeń.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiadając na pytanie radnej Haliny Lenartowicz poinformowała, że zgodnie z podpisana ugodą powiat koniński i kopalnia powinny wspólnie zmodernizować drogę Kaliska-Wilczogóra na odcinku 5,5 km. Wstępna wartość tego zadania wynosi ok. 1.900.000,00 zł., zatem udział powiatu kształtuje się na poziomie 950.000,000 zł. Podkreśliła, że to zadanie inwestycyjne nie zostało zapisane w budżecie powiatu na 2013 rok. Obecnie trwają rozmowy z zarządem kopalni, dotyczą one również budowy drogi powiatowej nr 3178 relacji Wola Spławiecka - Kaliska. Zadanie to zostało wpisane do budżetu, jako inwestycja realizowana w ramach likwidacji szkód górniczych w kwocie 7.500.000,00 zł. W drodze przetargu został już wyłoniony wykonawca tego zadania, który zadeklarował jego wykonanie za ok. 5.380.000,00 zł. Podkreśliła, że kwota uzyskana w wyniku przetargu jest niższa niż pierwotnie zaplanowana w budżecie. Stanowi to podstawę do rozmów z kopalnią dotyczących remontu drogi Kaliska-Wilczogóra. Nie ma jeszcze ostatecznych decyzji w tej sprawie. Zaznaczyła, że w przypadku gotowości kopalni do rozpoczęcia realizacji zadania konieczne będzie rozważenie możliwości jego realizacji przez powiat w roku bieżącym. W obecnym budżecie nie będzie możliwe wygospodarowanie kwoty 950.000,00 zł, należałoby, więc rozważyć możliwości kredytowe. Podkreśliła, że nie posiada obecnie propozycji rozwiązania sytuacji. Ostateczne decyzje w sprawie zapadną nie wcześniej niż pod koniec czerwca.
Odpowiadając na interpelacje radnego Tadeusza Jaroszewskiego dotyczącą przedłużenia czasu pracy promu w miejscowości Biechowy poinformowała, że planowane jest, aby w roku bieżącym godziny pracy promu były takie same jak w roku ubiegłym. Natomiast w kwestii oświetlenia miejsca przy promie zapadły już pewne ustalenia dotyczące zainstalowania lamp zasilanych energią słoneczną i wiatrową. Dodała również, iż w roku bieżącym kończy się umowa z przewoźnikiem promu w Biechowych. Na przyszły rok będzie wyłoniony nowy przewoźnik. Planowane jest również, aby od 2014 roku prom pracował w takich samych godzinach jak prom w Sławsku. Zaznaczyła, że to Zarząd Powiatu, którego członkiem jest również radny jest zarządcą dróg i decyduje o funkcjonowaniu promu, a Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje zarząd nad tymi drogami.
 
Pan Zbigniew Winczewski - dyrektor Zarządy Dróg Powiatowych w Koninie odpowiedział na pytania zadane przez radnego Bogumiła Leszczaka. Poinformował, że droga Rudzica do ulicy Parcele nie była zakwalifikowana w kategorii ciągłego odśnieżania, dlatego też zaistniał problem zgłoszony przez radnego. Zaznaczył, iż zostaną podjęte działania w celu udrożnienia tej drogi na całej szerokości. Nawiązując do sytuacji w Grąblinie - zapadniętej studzienki telekomunikacyjnej w chodniku - podkreślił, że problem ten nie został zgłoszony do ZDP. Dodał, że w najbliższym czasie zostanie podjęta interwencja w telekomunikacji w celu nakłonienia do przyspieszenia jej pracy. Odnosząc się do sprawy gałęzi pozostałych po wycince drzew poinformował, iż pojawiły się pewne rozbieżności w ustaleniach. Zadanie to jednak zostanie w najbliższym czasie zrealizowane. Nawiązując do kwestii promu w Biechowych poinformował, że Gmina Kramsk w roku bieżącym - od 15 kwietnia do listopada - w dalszym ciągu będzie partycypowała w kosztach pracy promu w godzinach dłuższych niż na podstawie umowy z przewoźnikiem. Prom ten, zatem będzie kursował od godziny 6.00 do 18.00.
 
Radna Halina Lenartowicz wnioskowała o podjecie szybszych działań w sprawie remontu drogi Kaliska-Wilczogóra. Podkreśliła, że droga ta jest bardzo zniszczona, a jest to jedyna droga łącząca mieszkańców tamtego terenu z powiatem. Radna uważa, iż nie należy zwlekać z realizacja tego zadania. Dodała, że podpisane ugoda oraz aneks zobowiązują władze powiatu, natomiast pan wiceprezes Jarosław Czyż w obecności wielu osób potwierdził, że kopalnia ma pieniądze i czeka z realizacja zadania na powiat.
 
Radny Władysław Kocaj zasugerował, aby podjąć działania w celu nakłonienia kopalni do przeprowadzenia remontu całości nawierzchni drogi Kaliska-Wilczogóra.
 
Radny Bogumił Leszczak odnosząc się do kwestii zamknięcia posterunku policji w Krzymowie poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego padło pytanie dotyczące planów zamknięcia jednostek lub posterunków policji na terenie powiatu. Komendant odpowiedział, iż takowych planów nie ma. Radny chciałby, aby na najbliższym posiedzeniu Komisji komendant wyjaśnił mu zaistniałą sytuacje.
 
Punkt 18
 
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Radna Maria Wróbel poinformowała, że nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna udzielana jest w zespole poradni specjalistycznych na ulicy Wyszyńskiego. Przyjmowani są tam pacjenci w godzinach popołudniowych, kiedy nie czynne są już przychodnie. Wyjazdy do pacjentów należą natomiast do zadań pogotowia ratunkowego. Radna stwierdziła, że warto byłoby zaprosić na sesję dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie w celu wyjaśnienia pewnych spraw.
 
Radny Mirosław Durczyński poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej w związku ze skierowanym przez przewodniczącego rady pismem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie zachęcenia do rozważenia propozycji członkostwa w tej organizacji. Następnie odczytał wypracowane przez Komisję Statutowo-Regulaminową stanowisko zgodnie z załącznikiem nr 33 do niniejszego protokołu.
 
Radny Jan Śledź odnosząc się do sytuacji służby zdrowia stwierdził, iż należałoby rozważyć podjęcie działań w celu przekazania mieszkańcom powiatu informacji na temat doraźnej pomocy lekarskiej.
 
Radny Waldemar Marciniak nawiązując do zgłoszonego na poprzedniej sesji wniosku dotyczącym informacji o liczbie osób w wieku emerytalnym pracujących nadal w starostwie i jednostkach organizacyjnych, poinformował, iż uzyskał informacje, iż takich osób pracuje łącznie 18. Stwierdził, iż rozumie konieczność zaspokojenia przez te osoby potrzeby godnego życia. Jednak w związku z koniecznością ograniczania bezrobocia poprosił o podjęcie działań w celu ograniczenia tej liczby.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował o możliwości udziału w XV Międzynarodowych Mistrzostw Radnych w halowej piłce nożnej "5", które odbędą się w dniach 5-7 kwietnia 2013 r. w Wolsztynie oraz w V Mistrzostwa Polski Samorządowców w piłce nożnej w dniach 21-22 września 2013 r. w Kołobrzegu, a także w szkoleniu organizowanym w dniu 22 kwietnia br. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych w zakresie zatwierdzenia wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego wójta, burmistrza, prezydenta. Przypomniał również o obowiązku składania do 30 kwietnia oświadczeń majątkowych przez radnych.
 
Punkt 19
 
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXVI sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
podinspektor
w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-05-10 12:17:37)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2013-10-25 11:23:53)
Lista wiadomości