logo
logo bip
Procedura legislacyjna Rady Powiatu

Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym oraz na podstawie upoważnień zawartych w innych ustawach i w ich granicach Rada Powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu lub jego części, a także podejmuje inne akty prawne nie mające charakteru prawa miejscowego. Powyższe akty Rada Powiatu podejmuje w drodze uchwały. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:

 • przewodniczący rady,
 • komisja rady,
 • klub radnych,
 • co najmniej 5 radnych,
 • zarząd.

Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

 • tytuł uchwały,
 • podstawę prawną,
 • postanowienia będące przedmiotem uchwały,
 • określenie terminu wejścia w życie uchwały.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedkłada się Przewodniczącemu Rady Powiatu, który przekazuje go do właściwej komisji celem zaopiniowania. Projekt uchwały nie będący inicjatywą Zarządu Powiatu wymaga uprzednio zaopiniowania przez Zarząd Powiatu. Postanowień tych nie stosuje się w przypadku wniesienia projektu uchwały na sesji, chyba że Przewodniczący Rady postanowi inaczej.

Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady prowadzący obrady.

Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić w drodze odrębnej uchwały.

Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał prowadzonym przez Wydział Obsługi Rady i Zarządu Powiatu i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

Przewodniczący Rady obowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Staroście uchwał Rady Powiatu, a także skierowania do publikacji tych uchwał, które stanowią akty prawa miejscowego.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
 • Informacja opublikowana przez: (2005-09-08 09:22:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-07 09:17:40)