logo
logo bip

Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

zwołuję

XXVIII sesję Rady Powiatu Konińskiego

na dzień 1 grudnia 2021 roku o godz. 1200 w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w roku 2021.
 6. Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2021/2022.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz  zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu konińskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Żanetta Matlewska

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Monika Szymaszek
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-23 14:17:19)