logo
logo bip

Starosta Koniński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Mikorzyn, gm. Ślesin przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ślesin

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działek

Powierzchnia działek

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości (wartość prawa własności)

Mikorzyn

Mikorzyn,

gm. Ślesin

91/24

92/4

93/4

94/15

0.0783 ha

0.0187 ha

0.0252 ha

0.1643 ha

KN1N/00072018/8

53 948,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z opracowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin, zatwierdzonego uchwałą Nr 327/XXXIX/02 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 czerwca 2002 r., działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 91/24, 92/4, 93/4, 94/15, położone w obrębie Mikorzyn, znajdują się na terenie rekultywacji leśnej wyrobiska końcowego odkrywki węgla brunatnego. Dopuszcza się lokalizację obiektów służących zbiorowej rekreacji, umożliwiających korzystanie z wód zbiornika, tj. dojść pieszych, plaż, przystani itp. Zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, letniskowej, usługowej i handlowej, z wyjątkiem obiektów sanitarnych i służących do przechowywania sprzętu wodnego. Dopuszcza się realizację urządzeń i linii infrastruktury technicznej oraz obiektów gospodarki leśnej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Nieruchomość wykorzystywana w części pod drogę dojazdową do nieruchomości przyległych.

Opis nieruchomości

Nieruchomość posiada nieregularny kształt. Działki nr 91/24, 92/4, 93/4, 94/15, położone jw. przylegają do siebie tworząc wstęgę. Ukształtowanie terenu, na którym znajduje się nieruchomość jest płaskie. Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do urządzeń sieci infrastruktury technicznej – energii elektrycznej i wodociągowej. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jako grunty orne.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Stanowiąca własność Skarbu Państwa nieruchomość oznaczona powyżej została przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ślesin na podstawie zarządzenia Nr 498/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r., zgodnie z art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 2 i 2a, art. 23 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Celem darowizny jest realizacja celu publicznego - przeznaczenie nieruchomości na drogi publiczne.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia 12 października 2021 r.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Jarosław Bocian

Nr telefonu: (63) 24 03 285

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jarosław Bocian
  • Informacja opublikowana przez: (2021-10-12 00:00:00)