logo
logo bip
Ogłoszenia
Informacja Starosty Konińskiego w sprawie konieczności sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. Nr 241, poz. 1770) Starosta Koniński podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

1. właściwymi sądami rejonowymi prowadzącymi księgi wieczyste dla nieruchomości położonych na terenie powiatu konińskiego są:

a) Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Koninie, ul. Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin, dla gmin: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin, Wilczyn,

b) Sąd Rejonowy w Kole V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kole, ul. Włocławska 4, 62-600 Koło, dla gmin: Sompolno, Wierzbinek,

2. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie w Wydziale Nieruchomości, w budynku przy Al. 1 Maja 9, III piętro pok. 449a, został utworzony punkt informacyjno-konsultacyjny dostępny dla mieszkańców powiatu konińskiego w godzinach pracy Starostwa, udzielający informacji i wyjaśnień co do problematyki dokonywania czynności niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości i ujawnienia tych praw w księgach wieczystych,

3. dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości mogą być w szczególności:

a) umowa sprzedaży nieruchomości wraz z przeniesieniem prawa własności, sporządzona w formie aktu notarialnego,

b) umowa darowizny nieruchomości, sporządzona w formie aktu notarialnego,

c) ostateczna decyzja administracyjna orzekająca o nadaniu własności nieruchomości,

d) prawomocne orzeczenie właściwego sądu (np. postanowienie o nabyciu spadku, postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości),

4. w celu zbadania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym należy we właściwym sądzie rejonowym (patrz: pkt 1 niniejszej informacji) sprawdzić w księdze wieczystej, czy w dziale I została prawidłowo oznaczona nieruchomość (numer działki, powierzchnia, położenie nieruchomości), oraz czy w dziale II prawidłowo wpisane zostało prawo własności nieruchomości,

5. w wypadku, gdy zapisy zawarte w dziale I lub II księgi wieczystej nie są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym, osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia tej niezgodności poprzez złożenie wniosku we właściwym sądzie rejonowym (patrz: pkt 1 niniejszej instrukcji). Jeśli niezgodność dotyczy działu I, do wniosku powyższego należy dołączyć wypis z ewidencji gruntów i budynków bądź wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych (w zależności od rodzaju rozbieżności), zaś w przypadku niezgodności w zapisach działu II, winny zostać załączone do wniosku dokumenty, o których mowa w punkcie 3 niniejszej informacji. Wniosek sporządza się na przewidzianych do tego celu drukach, dostępnych w siedzibie każdego sądu rejonowego, a także m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl)

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Małgorzata Lalak
  • Informacja opublikowana przez: (2008-02-28 09:23:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-01-14 10:37:54)
Lista wiadomości