logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia działki nr 655/7, położonej w obrębie Kawnice, gm. Golina

Konin, 7 października 2020 r.

WN.6821.19.2020

OGŁOSZENIE

Starosta Koniński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124b, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),

zawiadamia

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 655/7 o pow. 0,1700 ha, położonej w obrębie Kawnice, gm. Golina, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, zezwolenia na wykonanie czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, polegających na wymianie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o udostępnienie przedmiotowej nieruchomości.

Sprawę prowadzi i informacji udziela Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, III piętro, pokój 450, tel. 0-63 240 32 48.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Monika Powaga
  • Informacja opublikowana przez: (2020-10-07 00:00:00)
Lista wiadomości