logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie dotyczące przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Nieświastów, gm. Kazimierz Biskupi

Starosta Koniński

Ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Nieświastów, gm. Kazimierz Biskupi

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 199/10 o pow. 6.0502 ha oraz 199/11 o pow. 5.2971 ha, położonej w obrębie Nieświastów, gm. Kazimierz Biskupi, zapisanej w księdze wieczystej numer KN1N/00070725/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koninie.

Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej sprzedaży położona jest na terenach zrekultywowanych odkrywki węgla brunatnego. Kształt przedmiotowej nieruchomości jest nieregularny (nieforemny trójkąt z wcięciami), niekorzystny dla produkcji rolnej. Występuje duża różnica poziomów terenu. Grunty rolne zostały zdegradowane wskutek działalności przemysłowej. Zadrzewienia i krzewy dodatkowo obniżają wartość rolniczą. Na działce nr 199/10 znajdują się fragmenty ścian i stropów obiektu murowanego przewidzianego do likwidacji. Teren wokół obiektu jest zaśmiecony (nieczystości i odpady). Dojazd do nieruchomości jest możliwy z drogi publicznej o nawierzchni gruntowej i bitumicznej o nawierzchni gorszej jakości. Działki nr: 199/10 i 199/11 nie są wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej. Przedmiotowa nieruchomość jest położona poza zasięgiem infrastruktury technicznej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka nr 199/10 oznaczona jest jako inne tereny zabudowane (Bi) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-RV), a działka nr 199/11 jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-RV).

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na podstawie zarządzenia nr 574/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Jóźwinie, Komorowie, Stefanowie, Nieświastowie, Bochlewie i Anielewie, gm. Kazimierz Biskupi, zatwierdzonym Uchwałą nr XLIII/351/14 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 lutego 2014 r., przeznaczona jest na tereny rolnicze z zakazem lokalizowania obiektów budowlanych z wyłączeniem sieci przesyłowych i urządzeń infrastruktury technicznej (ozn. symbolem 1R).

Łączna cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 232 301,00 zł. Wadium 20 000,00 zł, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, Sala 252 I piętro.

Sprzedaż powyższej nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego na podstawie art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2, art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz art. 1a, art. 2 pkt 1, art. 2a, art. 6 oraz art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm).

O sprzedaż powyższych nieruchomości będą mogły ubiegać się osoby spełniające warunki nabycia nieruchomości rolnych przewidziane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nieruchomości rolne o powierzchni większej lub równej 1 ha mogą być nabyte wyłącznie przez rolnika indywidualnego, chyba że przedmiotowa ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 przywołanej ustawy za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikację rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Do dnia 19 sierpnia 2020 r. należy złożyć w Wydziale Nieruchomości i Ochrony Gruntów Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, pokój nr 450b, pisemne zgłoszenie osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie warunków nabycia nieruchomości rolnych przewidzianych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1362 z późn. zm.).

Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zobowiązuje się do załączenia do powyższego zgłoszenia niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:

  1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo;
  2. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat;
  3. oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej – należy podać łączna powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem;
  4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1362 z późn. zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 109 z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą;
  5. inne niezbędne dokumenty i oświadczenia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej do dnia 19 sierpnia 2020 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Koninie: Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Oddział w Koninie nr 18 1320 1016 2790 0001 2000 0005 lub w Starostwie Powiatowym w Koninie (Konin, Aleje 1 Maja 9, Agencja Banku Pocztowego parter).

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Koninie.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie 24 sierpnia 2020 r.

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu po odliczeniu wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Starosta Koniński może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu i zwraca się je niezwłocznie. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Koninie, Aleje 1 Maja 9, pokój 450b, telefon 63 24 03 250 w godz. 730 do 1530.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jarosław Bocian
  • Informacja opublikowana przez: (2020-07-14 00:00:00)
Lista wiadomości