logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie dotyczące przetargów na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Kryszkowice, gm. Wierzbinek

Starosta Koniński

Ogłasza przetargi ustne ograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Kryszkowice, gm. Wierzbinek

 1. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 49 o powierzchni 6.4300 ha (kompleks nr I), położonej w obrębie, Kryszkowice gm. Wierzbinek, zapisanej w księdze wieczystej numer KN1K/00011829/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kole.

Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej sprzedaży jest niezabudowana, porośnięta dziką trawą, stanowi teren równinny. Dostęp do uzbrojenia poza zasięgiem działki. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 41 – droga gruntowa.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbinek, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Wierzbinku Nr XVIII/167/16 z dnia 28 listopada 2016 r., powyższa działka jest położona na obszarze przeznaczonym pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako grunty orne – R IVb, RV, RVI.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi kwotę 169 752,00 zł. Wadium 17 000,00 zł, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 80/1 o powierzchni 2.5600 ha (kompleks nr II), położonej w obrębie, Kryszkowice gm. Wierzbinek, zapisanej w księdze wieczystej numer KN1K/00011829/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kole.

Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej sprzedaży jest niezabudowana, porośnięta dziką trawą, stanowi teren równinny. Dostęp do uzbrojenia poza zasięgiem działki. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 41 – droga gruntowa.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbinek, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Wierzbinku Nr XVIII/167/16 z dnia 28 listopada 2016 r., powyższa działka jest położona na obszarze przeznaczonym pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dodatkowo działka znajduje się w strefie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami ochronnymi. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako grunty orne – R IVa, R IVb.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi kwotę 67 584,00 zł. Wadium 7 000,00 zł, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 80/2 o powierzchni 2.5600 ha (kompleks nr III), położonej w obrębie, Kryszkowice gm. Wierzbinek, zapisanej w księdze wieczystej numer KN1K/00011829/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kole.

Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej sprzedaży jest niezabudowana, porośnięta dziką trawą, stanowi teren równinny. Dostęp do uzbrojenia poza zasięgiem działki. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 41 – droga gruntowa.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbinek, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Wierzbinku Nr XVIII/167/16 z dnia 28 listopada 2016 r., powyższa działka jest położona na obszarze przeznaczonym pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dodatkowo działka znajduje się w strefie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami ochronnymi. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako grunty orne – R IVb, R V.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi kwotę 67 584,00 zł. Wadium 7 000,00 zł, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na podstawie zarządzenia nr 195/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2019 r.

Sprzedaż powyższych nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego na podstawie art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz art. 1a, art. 2 pkt 1, art. 2a, art. 6 oraz art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm).

O sprzedaż powyższych nieruchomości będą mogły ubiegać się osoby spełniające warunki nabycia nieruchomości rolnych przewidziane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nieruchomości rolne o powierzchni większej lub równej 1 ha mogą być nabyte wyłącznie przez rolnika indywidualnego, chyba że przedmiotowa ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 przywołanej ustawy za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikację rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Do dnia 17 sierpnia 2020 r. należy złożyć w Wydziale Nieruchomości i Ochrony Gruntów Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, pokój nr 450b, pisemne zgłoszenie osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu, z podaniem nr przetargu i oznaczeniem kompleksu wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie warunków nabycia nieruchomości rolnych przewidzianych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1362 z późn. zm.).

Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zobowiązuje się do załączenia do powyższego zgłoszenia niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:

 1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo;
 2. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat;
 3. oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej – należy podać łączna powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem;
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1362 z późn. zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 109 z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą;
 5. inne niezbędne dokumenty i oświadczenia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej do dnia 17 sierpnia 2020 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Koninie: Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Oddział w Koninie nr 18 1320 1016 2790 0001 2000 0005 lub w Starostwie Powiatowym w Koninie (Konin, Aleje 1 Maja 9, Agencja Banku Pocztowego parter).

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Koninie.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie 20 sierpnia 2020 r.

Przetarg nr 1 dla nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 49 o powierzchni 6.4300 ha (kompleks nr I), położonej w obrębie Kryszkowice, gm. Wierzbinek, odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, Sala 252 I piętro.

Przetarg nr 2 dla nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 80/1 o powierzchni 2.5600 ha (kompleks nr II), położonej w obrębie Kryszkowice, gm. Wierzbinek, odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, Sala 252 I piętro.

Przetarg nr 3 dla nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 80/2 o powierzchni 2.5600 ha (kompleks nr III), położonej w obrębie Kryszkowice, gm. Wierzbinek, odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2020 r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, Sala 252 I piętro.

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu po odliczeniu wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Starosta Koniński może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu i zwraca się je niezwłocznie. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Koninie, Aleje 1 Maja 9, pokój 450b, telefon 63 24 03 250 w godz. 730 do 1530.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Elżbieta Sowińska
 • Informacja opublikowana przez: (2020-07-07 00:00:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-07-01 11:59:40)
Lista wiadomości