logo
logo bip
Ogłoszenia
Zaproszenie do składania ofert na holowanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
Konin, 16.10.2019 r.
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(zaproszenie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
 
Zamawiający:
Powiat Koniński
Al. 1 Maja 9
62-510 Konin
 
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu konińskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym przystosowanym do przechowywania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 r. poz. 128 z późn. zm.)
 
Usługi świadczone będą 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Przybycie na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 60 minut od momentu powiadomienia.
 
Wykonawca każdorazowo zawiadomi pisemnie Zamawiającego o fakcie dokonania usunięcia pojazdu w ciągu 2 dni roboczych od wydania dyspozycji usunięcia pojazdu przez uprawnioną jednostkę wskazując: datę usunięcia pojazdu, rodzaj i markę pojazdu, numer VIN, numer rejestracyjny, dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, imię, nazwisko i adres właściciela pojazdu lub dane firmy od której pojazd odebrano.
 
Termin realizacji zamówienia:
Od 1.11.2019 r. do 31.10.2020 r.
 
Warunki techniczne udziału w postępowaniu:
Do holowania pojazdów Wykonawca może wykorzystywać wyłącznie sprzęt specjalistyczny przeznaczony załadunku i holowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
Wykonawca musi dysponować sprzętem służącym do podnoszenia, przeciągania pojazdów każdego rodzaju (np. hydrauliczne wózki manewrowe, wózki holownicze, dźwig lub sprzęt o podobnym przeznaczeniu o udźwigu minimum 40 ton)
 
Na potwierdzenie posiadania odpowiedniego sprzętu Wykonawca składa dokumenty potwierdzające posiadaną liczbę i rodzaj pojazdów oraz sposób dysponowania tym sprzętem zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
Przechowywanie pojazdów może odbywać się wyłącznie na parkingu strzeżonym przystosowanym do pojazdów przewożących materiały niebezpieczne spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które usuwane są pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1293), którego parametry techniczne opisze Wykonawca w załączniku nr 3
 
Wymagania formalne:
Wykonawca składający ofertę załącza dokumenty potwierdzające:
 • prowadzenie działalności w zakresie usług holowniczych i prowadzenie parkingu przystosowanego do przechowywania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne określonych wpisem do dokumentu rejestrowego podmiotu gospodarczego,
 • posiadanie uprawnień do wykonywania działalności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje,
 • zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia oferty,
 • zaświadczenie ZUS o braku zaległości w płatności składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia oferty,
 • że osoba fizyczna, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (członkowie władz firmy z rejestru KRS), że nie została/y skazana/y prawomocnie za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe - Oświadczenie
 • że przedsiębiorca nie jest w stanie upadłości lub likwidacji - Oświadczenie
 • posiadanie parkingu przystosowanego do przechowywania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z podaniem adresu i tytułu prawnego zgodnie z Załącznikiem nr 3
 • posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z powadzoną działalnością gospodarczą (w tym ubezpieczenia pojazdów od kradzieży z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych) na kwotę min. 200 000 zł,
 • wypełniony formularz ofertowy - załącznik 1
 
Wszystkie kopie dokumentów dołączone do oferty przez Wykonawcę winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem, zaparafowane na każdej ze stron.
Oferta powinna zawierać kolejne numery stron, co Wykonawca zapisuje w formularzu ofertowym.
 
W przypadku braków formalnych lub braków w dokumentach oferta zostanie uznana za nieważną i nie będzie podlegała ocenie.
 
Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty jest najkorzystniejsza cena.
 
W przypadku złożenia ofert tej samej wartości oferenci zostaną poproszeni o złożenie oferty z ceną ostateczną lub w drodze negocjacji.
 
Cena oferty musi być podana w polskich złotych.
 
Cena oferty brutto obejmuje wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem zamówienia np. załadunek, rozładunek, manewrowanie na placu, udostępnianie pojazdu, przyjęcie i wydanie pojazdu
i rzeczy z parkingu.
 
Miejsce składania ofert:
W przypadku możliwości zrealizowania niniejszego zamówienia proszę o złożenie w formie pisemnej wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami w pokoju 168 tj. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie lub przesłać na adres Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin.
 
Oferta powinna być opatrzona tytułem: „Oferta na usuwanie, holowanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne".
 
Na podstawie otrzymanych ofert Zamawiający dokona rozeznania rynku na usługę o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 83/2014 Starosty Konińskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. i dokona wyboru Wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia zgodnie z niniejszym zaproszeniem.
 
Forma związania:
Wykonawca składając ofertę będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie ofertowe oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny, a także dysponuje pracownikami zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny zgodnie z §11 pkt. 3 Zarządzenia nr 83/2014 Starosty Konińskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Koninie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 

 

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Marcin Wietrzykowski
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-10-16 09:58:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2019-10-16 10:03:45)
Lista wiadomości