logo
logo bip
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej, którą udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnia się na wniosek.

Prawo do informacji publicznej w myśl art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można przesyłać za pośrednictwem poczty, składać bezpośrednio w siedzibie urzędu lub złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@powiat.konin.pl

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej następuje również poprzez wstęp na posiedzenia organów kolegialnych, pochodzących z powszechnego wyboru.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-12-29 11:40:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-24 13:09:52)