logo
logo bip

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie

Powiat Koniński - Starostwo Powiatowe w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe. Nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo (brak odpowiedniej struktury nagłówkowej lub opisów alternatywnych do tabel). Część plików publikowana w formie skanu, większość z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych.

Wyłączenia

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne oraz arkusze kalkulacyjne opublikowane przed 23 września 2018 r., które nie mają wpływu na realizację bieżących zadań powiatu są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Część treści publikowana w formie skanu, większość z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych. Oświadczenia majątkowe publikowane w formie skanu, dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Eliza Nowaczyk.
 • E-mail: bip@powiat.konin.pl
 • Telefon: +48 /63/ 240 32 98

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Koniński
 • Adres: Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin
 • E-mail: sekretariat@powiat.konin.pl
 • Telefon: +48 /63/ 240 32 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Starostwa Powiatowego w Koninie:

 • przy Al. 1 Maja 9 - budynek główny
 • przy ul. płk. Witolda Sztarka 1 - Wydział Geodezji i Kartografii

Budynek, przy Al. 1 Maja 9 w Koninie, w którym siedzibę ma Starostwo Powiatowe w Koninie, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia z przodu budynku - wejście główne oraz wejście z prawej strony budynku (część oszklona), do których prowadzą schody. Dodatkowo przy wejściu do budynku w części oszklonej znajduje się podjazd umożliwiający wjazd do urządu osobom niepełnosprawnym oraz przy drzwiach, po lewej stronie - dzwonek, którego naciśnięcie powoduje wezwanie pracownika urzędu, celem udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.  
 • W budynku dostępna jest winda osobowa umożliwiajaca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz na III piętrze budynku.
 • W punkcie informacyjnym urzędu, mieszczącym się na parterze, po lewej stronie wchodząc wejściem głównym, znajduje się tłumacz języka migowego (online). Usługa jest dostępna bezpłatnie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1530.
 • Przed budynkiem wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta, w dogodny dla niego sposób.

Budynek, przy ul. płk. Witolda Sztarka 1 w Koninie, w którym siedzibę ma Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Koninie, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • Na I piętrze budynku znajduje się Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Koninie (pokoje 101, 102, 113).
 • Budynek posiada dwa wejścia z przodu budynku, do których prowadzą schody. Dodatkowo z prawej strony budynku znajduje się winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze budynku.
 • Na parkingu, w szczycie budynku wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych ? w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon wersja dla niedowidzących oraz AaAa.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 • Urząd zapewnia alternatywne metody dostępu do treści dokumentów (możliwość odczytania lub skorzystania z usługi tłumacza języka migowego).

Inne informacje i oświadczenia

Starostwo Powiatowe w Koninie realizuje obsługę klientów z dysfunkcją słuchu poprzez zastosowanie usługi polegającej na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego, poprzez wideopołączenie w Punkcie Informacyjnym urzędu.

Usługi tłumaczeń z zakresu polskiego języka migowego realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1530. Osoby uprawnione korzystają z tego świadczenia bezpłatnie.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja opublikowana przez: Administrator Systemu (2020-03-26 23:20:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-09-15 09:43:07)